Media-no-image

Folksam och Alecta välkomnar tjänstepensionsreform

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:10 CET

Alecta och Folksam, två av de största ömsesidiga försäkringsbolagen, har idag i ett gemensamt yttrande till Finansdepartementet gett sin syn på tjänstepensionsreformen.

Bolagen välkomnar förslaget att införa ett särskilt regelverk för tjänstepension som skapar goda förutsättningar för att generera en bra tjänstepension för våra kunder. Det förslagna regelverket kommer att stödja långsiktigt sparande och investeringar i svensk ekonomi. Det underlättar framtida affärer inom EU:s inre marknad.

Alecta och Folksam välkomnar också möjligheten för försäkringsföretag att kunna omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Här vill de två bolagen gå längre än utredaren, och tillåta omvandling utan begränsning i tiden, och i båda riktningarna.

Alecta och Folksam vänder sig också emot förslaget om en nationell, tillfällig solvensreglering. Istället bör Sverige avvakta resultatet av det arbete med en ny solvensreglering för tjänstepensionsinstitut som redan pågår inom EU.

Bakgrund: I betänkandet SOU 2014:57 ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” föreslås en ny lag om tjänstepensionsrörelse, baserat på det europeiska tjänstepensionsdirektivet (förkortat IORP).

För ytterligare frågor, kontakta gärna
Johan Anderson, presschef Alecta, tel: 070-288 68 11

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta och Folksam välkomnar förslaget att införa ett särskilt regelverk för tjänstepension som skapar goda förutsättningar för att generera en bra tjänstepension för våra kunder.

Läs vidare »
Media-no-image

Misstänkt bedrägeri leder till åtal

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 11:51 CET

Alecta polisanmälde i våras en medarbetare efter misstanke om bedrägeri. Åklagare har nu väckt åtal. Ingen enskild kund hos Alecta har drabbats. 

– Vad som framkommit av polisens utredning, liksom vår egen utredning, har lett till att en av våra tidigare anställda åtalas för grovt bedrägeri. Det här är naturligtvis mycket allvarligt och vi är oerhört ledsna över det som inträffat, säger Magnus Landare, chefsjurist på Alecta. 

Den anställde, som varit försäkringshandläggare, togs vid upptäckten omedelbart ur tjänst.

– En polisanmälan gjordes direkt efter upptäckten och vi har gjort allt vi kunnat för att underlätta polisens utredning. Utredningen visar att ingen enskild kund har drabbats, säger Magnus Landare.

Åklagaren har nu lämnat in stämningsansökan där brottet rubriceras som grovt bedrägeri. Den ekonomiska omfattningen av det misstänkta brottet uppgår till drygt 6 miljoner kronor. 

Utöver polisutredningen har Alecta, med hjälp av externa experter, genomfört en grundlig utredning samt skärpt säkerhets- och kontrollrutinerna ytterligare.

Vid frågor, kontakta gärna
Johan Anderson, presschef, tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Läs vidare »
Media-no-image

Oförändrade pensioner nästa år trots lägre KPI

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 13:21 CEST

Alectas styrelse har beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade 2015 trots att konsumentpriserna, som dessa pensioner följer, har sjunkit under det senaste året.

I den förmånsbestämda ITP2-planen är ambitionen att pensionsutbetalningarna ska höjas i takt med inflationen och så har skett sedan planens tillkomst 1960. Inflationstakten har under året varit negativ. Under perioden september 2013 till september 2014 förändrades konsumentprisindex (KPI) med -0,38 procent. Trots KPI-minskningen har Alectas styrelse beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade från den 1 januari 2015.

– Vi håller pensionerna oförändrade under 2015. Avsikten är att senare räkna av den uteblivna sänkningen i samband med kommande beslut om pensionstillägg så att vi upprätthåller ambitionen om värdesäkring, säger Alectas chefaktuarie Fredrik Palm.

Ändrade riskpremier
På grund av ökad sjuklighet bland Alectas kunder höjs riskpremierna. Premiereduktionen på 75 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring behålls även 2015 tack vare gott förvaltningsresultat och låga driftskostnader. Premiereduktionen innebär cirka 2,6 miljarder kronor i återbäring till företagen.

– Genom premiereduktionen håller vi företagens kostnader för riskförsäkringarna i princip opåverkade, säger Fredrik Palm.

För ITP Familjeskydd ökar premiereduktionen från 50 procent till 75 procent. Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL sänks från 42 kronor per månad till 39 kronor per månad och anställd. 

Läs mer om Alectas premier. 

För mer information, kontakta gärna
Fredrik Palm, chefaktuarie Alecta, tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se 

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Trots fallande konsumentpriser mätt i KPI så håller Alecta pensionerna oförändrade 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Låga avgifter ger bäst förutsättning för hög pension

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 09:01 CEST

Alectas delårsrapport januari – september 2014

•  Alecta Optimal Pension avkastade 9,7 procent till och med det tredje kvartalet 2014.
•  Förmånsbestämd försäkring avkastade 8,6 procent. 
•  Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter var 0,07. 
•  Alectas solvensgrad var 162 procent per den 30 september 2014.

Alectas solvensgrad var 162 procent den 30 september 2014 och värdet på de totala placeringarna uppgick till 656 miljarder kronor. 

– Vi har haft en stark utveckling under årets första nio månader. Oktober månads marknadsoro är dock en påminnelse om att avkastning över korta perioder kan vara slagig. Över tiden är det sunda investeringar, en väl avvägd tillgångsfördelning och låga avgifter som ger en god pension. Det har vi, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring
Värdet på placeringarna i premiebestämda sparprodukten Alecta Optimal Pension för alla placeringsinriktningar uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 42,3 miljarder kronor. Förvalsportföljen i Alecta Optimal Pension innehåller cirka 60 procent aktier.

Avkastningen i Alecta Optimal Pensions förvalsportfölj var 9,7 procent under de första tre kvartalen 2014. Därmed överträffades Morningstars blandfondindex* med 1,4 procentenheter under samma tidsperiod. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning i Alecta Optimal Pension varit 10,7 procent. Det är 4,5 procentenheter bättre än Morningstars blandfondindex i genomsnitt per år. 

Alecta Optimal Pensions avkastning har direkt betydelse för de försäkrades framtida pension och fördelas till kunderna varje månad.

Förmånsbestämd försäkring
Förvaltningen av Alectas förmånsbestämda försäkring gav en avkastning på 8,6 procent under de tre första kvartalen 2014. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 8,1 procent. 

Den 30 september uppgick den kollektiva konsolideringen i förmånsbestämd försäkring till 146 procent och värdet på placeringarna var 614 miljarder kronor. 

Inom förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen är främst viktig för arbetsgivarnas pensionskostnader över tid och för Alectas förmåga att långsiktigt kunna värdesäkra förmånsbestämda försäkringar. 

Nyckeltal, procent
jan - sep 2014
jan - sep 2013
Genomsnitt fem år
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) **
9,7
12,0
10,7
Avkastning förmånsbestämd försäkring
8,6
6,4
8,1
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring
146
153

Förvaltningskostnad koncernen ***
0,11
0,12

    Varav pensionsprodukter exklusive valcentraler ***
0,07
0,08

Kapitalförvaltningskostnad koncernen ***
0,03
0,03

Solvensgrad koncernen, 30 september
162
174

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se.


* Morningstar Blandfond SEK, aggressiv
** Avser portföljen som är Alectas förvalsalternativ med placeringsinriktning 60 procent aktier.
*** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se 

Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, exempelvis att den ska motsvara en viss procent av lönen när man går i pension. 

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet. 

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan försäkringsbolagets fördelningsbara tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaderna.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att man på förhand bestämmer inbetalningens (premiens) storlek. Den kan exempelvis motsvara en viss procent av lönen. Storleken på pensionen beror på hur stort pensionskapitalet är när man går i pension, vilket i sin tur bland annat beror på inbetalningar, avkastning och avgifter. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension. 

Solvensgrad
Solvens eller solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Enligt lag ska solvensgraden överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta hade en stark utveckling under de första nio månaderna 2014. Avgifterna är fortsatt låga och avkastningen är hög.

Läs vidare »
Media-no-image

Kostnadseffektivitet i världsklass

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 09:05 CEST

Alectas delårsrapport januari – juni 2014

Alecta Optimal Pension avkastade 7,4 procent under det första halvåret 2014 och förmånsbestämd försäkring 6,3 procent. Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter är 0,07 procent. Alectas finansiella ställning är fortsatt stark med en solvensgrad på 164 procent. 

Alectas solvensgrad var 164 procent den 30 juni 2014 och värdet på placeringarna uppgick till totalt 642 miljarder kronor. 
– Alectas förvaltningskostnader för pensionsprodukter är nu nere på historiskt låga 0,07 procent vilka torde vara bland de lägsta i branschen till och med i en global jämförelse. Vi är ett bra exempel på att det går att kombinera låga kostnader med en konkurrenskraftig avkastning och en god kundservice, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring
Avkastningen för förvalsportföljen i Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension uppgick till 7,4 procent under det första halvåret 2014. Det överträffade Morningstars blandfondindex* med 0,7 procentenheter. Under den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 12,2 procent, vilket överträffar Morningstars blandfondindex med 5,2 procentenheter per år. Värdet på placeringarna i Alecta Optimal Pension uppgick vid utgången av andra kvartalet till 39,4 miljarder kronor. Alecta Optimal Pensions avkastning har direkt betydelse för de försäkrades framtida pension och fördelas till kunderna varje månad.

Förmånsbestämd försäkring
Förvaltningen av Alectas förmånsbestämda försäkring gav en avkastning på 6,3 procent under det första halvåret 2014. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 9,0 procent. Vid utgången av det första halvåret uppgick den kollektiva konsolideringen till 147 procent och värdet på placeringarna var cirka 602 miljarder kronor. Inom förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har därför över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader och för Alectas förmåga att långsiktigt kunna värdesäkra förmånsbestämda försäkringar.

Nyckeltal, procent
jan - jun 2014
jan - jun 2013
Genomsnitt fem år
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) ***
7,4
5,5
12,2
Avkastning förmånsbestämd försäkring
6,3
2,7
9,0
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 juni
147
145

Förvaltningskostnad koncernen **
0,11
0,13

   Varav pensionsprodukter exkl valcentraler **
0,07
0,08

Kapitalförvaltningskostnad koncernen **
0,03
0,03

Solvensgrad koncernen, 30 juni
164
165

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se.


* Morningstar Blandfond SEK, aggressiv
** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.
*** Avser portföljen som är Alectas förvalsalternativ med placeringsinriktning 60 procent aktier.

För mer information, kontakta gärna:
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se


Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, exempelvis att den ska motsvara en viss procent av lönen när man går i pension. 

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet. 

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan försäkringsbolagets fördelningsbara tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaderna.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att man på förhand bestämmer inbetalningens (premiens) storlek. Den kan exempelvis motsvara en viss procent av lönen. Storleken på pensionen beror på hur stort pensionskapitalet är när man går i pension, vilket i sin tur bland annat beror på inbetalningar, avkastning och avgifter. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension. 

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 640 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alectas delårsrapport januari – juni 2014

Läs vidare »
U4flg5xyb5o6gkoog8jn

Alecta under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 12:52 CEST

Alecta arrangerar ett eget seminarium och är medarrangör till ett seminarium under Almedalsveckan 2014.

Knuqd8rvdyz9wrlwpqpk

Sen jobbstart drabbar pensionen

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 09:45 CEST

En ny rapport från Alecta visar att pensionen påverkas av när man börjar arbeta och inte bara av hur länge man arbetar.

Media-no-image

Alectas syn på provisioner

Nyheter   •   2014-05-21 09:38 CEST

Vi på Alecta tycker att dina pensionspengar ska bli pension, inte provision. Därför betalar vi inte provision till försäkringsförmedlare.

Alecta betalar inte någon form av provisioner till försäkringsförmedlare.

Läs vidare »
Uxslg5m2vcsufspjglg7

Alecta accepterar Volkswagens bud på Scania

Nyheter   •   2014-05-13 08:16 CEST

Alecta accepterar Volkswagens bud på Scania. Alecta has today decided to accept Volkswagen's bid for Scania.

Vbd04fszvr1kbzbirkps

Stabil inledning på året

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 09:21 CEST

Alectas premiebestämda försäkring avkastade 3,1 procent under det första kvartalet 2014. Solvensgraden var 164 procent den 31 mars 2014.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationschef
  • staffan.unrzstqbmynctipdpbrouym@azvndarkalechsopsceemrmogptarhva.spjrve
  • 08-441 97 45
  • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

  • Alecta
  • Regeringsgatan 107
  • 103 73 Stockholm