Media no image

Martin Hedensiö ny kommunikationsdirektör på Alecta

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 10:33 CEST

Martin Hedensiö har utsetts till ny kommunikationsdirektör på Alecta. Martin Hedensiö är idag kommunikationsdirektör på Svenska Spel. Han tillträder tjänsten den 6 september 2016. Staffan Ström blir Alectas nya pensionsekonom efter Eva Adolphson som går i pension vid årsskiftet.

– Jag är väldigt glad att Martin Hedensiö accepterat positionen som Alectas kommunikationsdirektör. Med Martins gedigna erfarenhet, expertis och ledaregenskaper kommer Alecta att kunna utveckla och stärka sitt arbete inom opinionsbildning och hållbarhet, säger Magnus Billing.

Martin Hedensiö ersätter Staffan Ström som tar sig an rollen som Alectas pensionsekonom i samband med att Eva Adolphson går i pension vid årsskiftet.

– Jag är även väldigt glad att Staffan Ström valt att ta sig an uppdraget som Alectas pensionsekonom efter Eva Adolphson. Staffan har den kunskap, erfarenhet och pedagogiska förmåga som krävs för att fortsätta det framgångsrika arbete Eva bedrivit. Han har dessutom ett omfattande nätverk som kommer att vara värdefullt i den nya rollen som pensionsekonom.

– Jag vill också tacka Eva för det fantastiska arbete hon gjort på Alecta under de 11 år hon arbetat här. Eva har en beundransvärd förmåga att på ett enkelt, begripligt och pedagogiskt sätt förklara pensioner så att vi alla förstår. Hon har varit en viktig opinions- och allmänbildare och har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till Alectas framgång, säger Magnus Billing.

Martin Hedensiö, 52 år, är civilekonom i grunden och inledde sin karriär med koncernredovisning på bland annat ABB Fläkt och Skandia. Därefter sadlade han om, började jobba med kommunikation och har nu snart 20 års kommunikationserfarenhet från roller som vice vd och partner på Springtime, partner och ansvarig för affärsområde Corporate and Financial Communications på Halvarsson & Halvarsson samt Vice President Corporate Communications för EMEA-regionen på Nasdaq. För närvarande är han kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

– Alecta har ett viktigt uppdrag att förvalta pensioner åt drygt 2 miljoner svenskar, och är samtidigt en av de största investerarna på Stockholmsbörsen. Det är ett stort ansvar och jag ser fram emot att vara med och ge Alecta en tydlig röst i samhällsdebatten, säger Martin Hedensiö.

Martin Hedensiö kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Korta fakta om Martin Hedensiö
Aktuell: Tillträdande kommunikationsdirektör på Alecta.
Familj: Gift, två barn.
Utbildning: Civilekonom, inriktning redovisning/revision, Stockholms Universitet.
Studier i marknadsföring och journalistik i Sverige och USA.
Yrkesbakgrund: Koncernredovisning och system för finansiell rapportering inom ABB Fläkt och Skandia. Investor Relations Director, Electrolux. Executive Partner, ansvarig för Financial & Corporate Communications på Hallvarsson & Halvarsson. Vice vd, Springtime. Vice President Corporate Communications EMEA (Europe, Middle East & Africa) Nasdaq. Kommunikationsdirektör, Svenska Spel. 

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Billing, vd Alecta, telefon: 08-441 65 59
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Martin Hedensiö har utsetts till ny kommunikationsdirektör på Alecta. Staffan Ström blir Alectas nya pensionsekonom efter Eva Adolphson som går i pension vid årsskiftet.

Läs vidare »
Zy11v5qfynemvgofch7x

Stabil finansiell ställning och låga kostnader

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 09:42 CEST

Alectas rapport för första halvåret 2016 visar på fortsatt god finansiell ställning, fortsatt låga kostnader och en ökad premieinkomst.

Jumnrn2kqnkvugxnusqn
Zoasowet4pl0z8yjt1b4

Alecta ökar möjligheten till digital post

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 11:00 CEST

Alecta digitaliserar utskicken och möjliggör för alla kunder att få utskick via den digitala brevlådan Kivra. Alectas anslutning till Kivra innebär miljövinster och lägre kostnader. Den digitala lösningen genomförs i samarbete med IT-tjänsteföretaget CGI.

Nqdbfw0lpm5o0qu0gduc
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Starka nyckeltal i utmanande marknad

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 08:46 CEST

Alectas finansiella rapport det första kvartalet 2016 visar att Alecta Optimal Pension klarade sig bra trots ett turbulent kvartal. Alectas solvensgrad och konsolidering föll något men är fortsatt starka.

Media no image

Alecta ansluter till globalt nätverk för hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 09:00 CEST

Alecta har undertecknat Principles for Responsible Investment (PRI) och ställer sig därmed bakom PRIs principer för ansvarsfulla investeringar.

Undertecknandet sker efter en tids dialog med PRI, ett globalt initiativ vars syfte är att öka investerares ansvarsfulla agerande inom etik och miljö. Alecta förbinder sig genom undertecknandet att integrera PRIs principer och att årligen rapportera arbetet inom ansvarsfulla investeringar.

– Att investera hållbart och vara aktiv som ägare har präglat Alectas kapitalförvaltning i många år. Vi har sedan flera år tillbaka anammat merparten av principerna inom PRI, men undertecknandet ger oss tillgång till ytterligare kompetens, kontakter och samarbeten med andra investerare vilket vi tror är till nytta för våra kunder, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig på Alectas kapitalförvaltning.

Annorlunda investeringsstrategi
Alectas investeringsfilosofi bygger på att investera i ett relativt litet antal noga utvalda innehav. Det är en strategi som skiljer sig markant från den indexnära förvaltning som de flesta andra pensionsbolag tillämpar. Genom en egen och aktiv förvaltning undviks en mängd problematiska investeringar som förvaltare med mer indexnära strategier blir exponerade mot. Vid årsskiftet bestod exempelvis Alectas aktieportfölj av endast 100 innehav, som alla redovisas på alecta.se.

– Vår strategi sticker ut genom att vi kan lägga ned mer tid på varje investering och skapa oss en god uppfattning om bolagets verksamhet. Vi har personliga och kontinuerliga möten med alla bolag som ingår i vår portfölj vilket är viktigt för oss när det gäller uppföljning och ägarstyrning, säger Peter Lööw.

Alecta är sedan tidigare medlem i samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande, The Montreal Carbon Pledge och Institutionella Ägares Förening.

Läs mer om PRI

Läs mer om Alectas hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta gärna
Staffan Ström, informationschef, tel: 070-222 97 45 eller staffan.strom@alecta.se
Peter Lööw, hållbarhetsansvarig Alecta kapitalförvaltning, tel: 070-619 90 79 eller peter.loow@alecta.com

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta undertecknar Principles for Responsible Investments (PRI) vilket ger tillgång till ytterligare kompetens, kontakter och samarbeten inom hållbar kapitalförvaltning.

Läs vidare »
Gfyltn57dckbwvlnf6xw

Alectas årsredovisning 2015 publicerad

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 15:29 CET

Alectas årsredovisning för 2015 är publicerad. Den innehåller både hållbarhetsredovisning och innehavsförteckning.

Media no image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Alecta står starkt efter 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 09:09 CET

Alectas finansiella rapport helåret 2015

2015 blev ett år då Alecta fortsatte att leverera konkurrenskraftig kapitalavkastning. Den finansiella ställningen stärktes och kostnadsnyckeltalen förbättrades ytterligare till rekordlåga nivåer.

Alecta Optimal Pension, som nu är en av Sveriges största sparprodukter, överträffade återigen sitt jämförelseindex* med god marginal. Avkastningen dämpades dock jämfört med de tre föregående årens mycket starka nivåer.

– God avkastning under flera år och låga räntenivåer talar för att förväntningarna framåt bör skruvas ned. Det nya året har inletts oroligt på de finansiella marknaderna mot bakgrund av ökad osäkerhet om den globala ekonomiska tillväxten. I det rådande avkastningsklimatet kommer låga kostnader och stabila finanser att vara framgångsfaktorer för att få en bra pension och där är vi starka, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Alecta har aldrig tidigare haft starkare kostnadsnyckeltal. En internationell jämförelse visar att vi har en kostnadseffektivitet i världsklass. Samtidigt ser vi att Alectas marknadsandel bland aktiva ITP-väljare växer, trots att Alecta inte bedriver några försäljningsaktiviteter. Jag tror att kundernas medvetenhet om avgifternas betydelse äntligen börjat öka, säger Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring
Närmare en miljon pensionssparare fick en avkastning på 7,9 procent i Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension under 2015. Den senaste femårsperioden har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,6 procent i genomsnitt per år. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande period. Av det svarar högre avkastning för omkring 2,6 procentenheter per år och lägre avgifter för cirka 1,5 procentenheter årligen.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,8 procent under 2015. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,4 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 153 procent den 31 december 2015. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid betydelse för att trygga pensionernas värde och även för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad ökade med 12 procentenheter till 171 procent under 2015.

Nyckeltal, procent jan - dec 2015 jan - dec 2014 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) 7,9 14,9 9,6
Avkastning förmånsbestämd försäkring 5,8 12,8 7,4
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 december 153 143
Solvensgrad koncernen, 31 december 171 159
Förvaltningskostnad koncernen 0,10 0,11
 Varav pensionsprodukter exkl valcentraler 0,06 0,07
Kapitalförvaltningskostnad koncernen 0,03 0,03

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar tillgångsfördelning.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) varierar däremot över tid. Premiens storlek beror bland annat på avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade.

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Solvensgrad
Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Läs vidare »
Niqwdumzx5bs2g34biim
Zoasowet4pl0z8yjt1b4 Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Magnus Billing ny vd för Alecta

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2016 11:01 CET

Alectas styrelse har utsett Magnus Billing till ny vd för Alecta.

Media no image

7,9 procents avkastning på pensionspengarna

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 09:02 CET

Under 2015 fick närmare en miljon sparare som har sin tjänstepension i Alecta Optimal Pension 7,9 procent i avkastning. Det förvaltade kapitalet uppgår nu till 59 miljarder kronor.

– Alecta Optimal Pension har haft en mycket god avkastning sedan starten 2007. I kombination med de lägsta avgifterna i branschen innebär det mer pengar till pensionsspararnas framtida pension, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Vid årsskiftet var det förvaltade kapitalet i Alecta Optimal Pension 59 miljarder kronor och antalet sparare över 950 000. Det gör Alecta Optimal Pension till en av Sveriges största sparprodukter.

– Vi är stolta över att de senaste fem åren ha presterat klart över vårt jämförelseindex och under 2015 till och med uppnått dubbelt så hög avkastning som vårt index. Avkastningsmässigt gick det under 2015 bäst för fastigheter med 18,4 procent, följt av aktier med 9,0 procent och räntebärande investeringar med 1,3 procent, säger Alectas kapitalförvaltningschef Per Frennberg.

Totalavkastningen på 7,9 procent under 2015 innebär att Alecta Optimal Pension slog sitt jämförelseindex* med 4,1 procentenheter. För de senaste fem åren har Alecta Optimal Pension nått en genomsnittlig årsavkastning på 9,6 procent. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under perioden.

Avkastning 2015Genomsnittlig femårsavkastning 2011 - 2015
Alecta Optimal Pension7,9 procent9,6 procent
Jämförelseindex 
* Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.
3,8 procent5,5 procent

Avkastningssiffrorna för Alecta Optimal Pension avser placeringsinriktningen med 60 procent aktier, som är förval fram till 63 års ålder. Avkastningen för övriga placeringsinriktningar redovisas här.

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta Optimal Pension i korthet

- Privatanställda tjänstemän på företag med kollektivavtal har kunnat välja Alecta Optimal Pension för sitt tjänstepensionssparande ITP sedan 2007.

- Den privatanställda tjänsteman som inte gör något eget val av pensionsförvaltare får sina pengar placerade i Alecta Optimal Pension.

- Privatanställda arbetare och anställda inom stat, kommun och landsting kan aktivt välja Alecta Optimal Pension.

- Inom ITP är avgiften 0,10 procent på kapitalet med ett tak på 75 kronor per månad. Kostnaden för kapitalförvaltningen är 0,03 procent.

- Alecta Optimal Pension har en premiegaranti. Den innebär att den garanterade delen av pensionen beräknas på det högsta av antingen summan av inbetalda premier eller 70 procent av pensionskapitalet vid utbetalningens början.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta Optimal Pension hade en avkastning på 7,9 procent under 2015.

Läs vidare »
Pzzivoujy5brmuemtbmo

Årets pensionsspecialist jobbar på Alecta

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2016 09:30 CET

Nätverket för pensionsspecialister, NPS, har utsett Alectas Lars Callert till 2015 års pensionsspecialist.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationschef
  • stfmyxaffixjfabzn.bsstronbwqpam@nwalecta.se
  • 08-441 97 45
  • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2,3 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

  • Alecta
  • Regeringsgatan 107
  • 103 73 Stockholm