Media-no-image

Kostnadseffektivitet i världsklass

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 09:05 CEST

Alectas delårsrapport januari – juni 2014

Alecta Optimal Pension avkastade 7,4 procent under det första halvåret 2014 och förmånsbestämd försäkring 6,3 procent. Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter är 0,07 procent. Alectas finansiella ställning är fortsatt stark med en solvensgrad på 164 procent. 

Alectas solvensgrad var 164 procent den 30 juni 2014 och värdet på placeringarna uppgick till totalt 642 miljarder kronor. 
– Alectas förvaltningskostnader för pensionsprodukter är nu nere på historiskt låga 0,07 procent vilka torde vara bland de lägsta i branschen till och med i en global jämförelse. Vi är ett bra exempel på att det går att kombinera låga kostnader med en konkurrenskraftig avkastning och en god kundservice, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring
Avkastningen för förvalsportföljen i Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension uppgick till 7,4 procent under det första halvåret 2014. Det överträffade Morningstars blandfondindex* med 0,7 procentenheter. Under den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 12,2 procent, vilket överträffar Morningstars blandfondindex med 5,2 procentenheter per år. Värdet på placeringarna i Alecta Optimal Pension uppgick vid utgången av andra kvartalet till 39,4 miljarder kronor. Alecta Optimal Pensions avkastning har direkt betydelse för de försäkrades framtida pension och fördelas till kunderna varje månad.

Förmånsbestämd försäkring
Förvaltningen av Alectas förmånsbestämda försäkring gav en avkastning på 6,3 procent under det första halvåret 2014. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 9,0 procent. Vid utgången av det första halvåret uppgick den kollektiva konsolideringen till 147 procent och värdet på placeringarna var cirka 602 miljarder kronor. Inom förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har därför över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader och för Alectas förmåga att långsiktigt kunna värdesäkra förmånsbestämda försäkringar.

Nyckeltal, procent
jan - jun 2014
jan - jun 2013
Genomsnitt fem år
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) ***
7,4
5,5
12,2
Avkastning förmånsbestämd försäkring
6,3
2,7
9,0
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 juni
147
145

Förvaltningskostnad koncernen **
0,11
0,13

   Varav pensionsprodukter exkl valcentraler **
0,07
0,08

Kapitalförvaltningskostnad koncernen **
0,03
0,03

Solvensgrad koncernen, 30 juni
164
165

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se.


* Morningstar Blandfond SEK, aggressiv
** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.
*** Avser portföljen som är Alectas förvalsalternativ med placeringsinriktning 60 procent aktier.

För mer information, kontakta gärna:
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se


Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, exempelvis att den ska motsvara en viss procent av lönen när man går i pension. 

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet. 

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan försäkringsbolagets fördelningsbara tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaderna.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att man på förhand bestämmer inbetalningens (premiens) storlek. Den kan exempelvis motsvara en viss procent av lönen. Storleken på pensionen beror på hur stort pensionskapitalet är när man går i pension, vilket i sin tur bland annat beror på inbetalningar, avkastning och avgifter. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension. 

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 640 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alectas delårsrapport januari – juni 2014

Läs vidare »
U4flg5xyb5o6gkoog8jn

Alecta under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 12:52 CEST

Alecta arrangerar ett eget seminarium och är medarrangör till ett seminarium under Almedalsveckan 2014.

Knuqd8rvdyz9wrlwpqpk

Sen jobbstart drabbar pensionen

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 09:45 CEST

En ny rapport från Alecta visar att pensionen påverkas av när man börjar arbeta och inte bara av hur länge man arbetar.

Media-no-image

Alectas syn på provisioner

Nyheter   •   2014-05-21 09:38 CEST

Vi på Alecta tycker att dina pensionspengar ska bli pension, inte provision. Därför betalar vi inte provision till försäkringsförmedlare.

Alecta betalar inte någon form av provisioner till försäkringsförmedlare.

Läs vidare »
Uxslg5m2vcsufspjglg7

Alecta accepterar Volkswagens bud på Scania

Nyheter   •   2014-05-13 08:16 CEST

Alecta accepterar Volkswagens bud på Scania. Alecta has today decided to accept Volkswagen's bid for Scania.

Vbd04fszvr1kbzbirkps

Stabil inledning på året

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 09:21 CEST

Alectas premiebestämda försäkring avkastade 3,1 procent under det första kvartalet 2014. Solvensgraden var 164 procent den 31 mars 2014.

Uxslg5m2vcsufspjglg7

Alecta tackar nej till Volkswagens bud på Scania

Nyheter   •   2014-04-23 08:01 CEST

Alecta har beslutat att tacka nej till Volkswagens bud på Scania.

Si5torzfqagcinuamqih

Alectas årsredovisning 2013

Nyheter   •   2014-03-27 14:47 CET

Alectas årsredovisning för 2013 och lista över innehav per 2013-12-31 är nu publicerade. Nytt är bland annat ett avsnitt som beskriver Alectas arbete med hållbarhet.

Media-no-image

Mycket dålig kunskap om sjukförsäkring

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 05:31 CET

Bara 36 procent av de som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal vet om att de i sin anställning har en sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättning vid längre sjukskrivning och eventuell sjukersättning. Det visar en undersökning från tjänstepensionspensionsbolaget Alecta där anställda med kollektivavtal tillfrågats. Okunskapen omfattar majoriteten av Sveriges löntagare eftersom cirka nio av tio jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal.

– Resultatet är mycket oroande. Alla borde svara att de har en sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättning vid långvarig sjukskrivning. I stort sett alla som jobbar hos kollektivavtalsbundna arbetsgivare har ju en sjukförsäkring betald av arbetsgivaren, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson som är orolig för vilka följder okunskapen kan få.

– Bristen på kunskap kan leda till att man går miste om utbetalningar på flera tusenlappar i månaden säger Eva Adolphson.

Den kollektivavtalade ersättningen ökar med stigande lön och varierar något mellan olika sektorer på arbetsmarknaden. Dessutom betalas olika mycket pengar under olika delar av sjukperioden. Under vissa sjukperioder betalar arbetsgivaren ut ersättningen och under andra sjukperioder sker utbetalningen via försäkringsbolag.

Faktabilaga (pdf): den kollektivavtalade ersättningens storlek i olika sektorer och vid olika lönenivåer.

Den allmänna sjukförsäkringen via Försäkringskassan ger ingen sjukpenning/sjukersättning på eventuella lönedelar över intjänandetaket på 7,5 prisbasbelopp per år (motsvarar i år en månadslön på 27 750 kronor). Därför blir kollektivavtalade sjukförsäkringsförmåner extra viktiga för de med lön över intjänandetaket. Ju högre lön desto högre blir ersättningen. Även anställda med lön under intjänandetaket får ersättning från den kollektivavtalade ersättningen men med lägre kompensationsgrad.

I en översikt redovisar Alecta hur mycket pengar det handlar om under olika delar av sjukperioden och vem som betalar ut ersättningen. Översikten visar två exempelpersoner som tjänar 23 000 kronor respektive 35 000 kronor per månad. 

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes i september 2013 via YouGov bland män och kvinnor i åldern 18 - 64 år. Undersökningen har besvarats av 1 008 personer som är anställda hos arbetsgivare med kollektivavtal.

Ur undersökningen
Av de tillfrågade svarar 36 procent ja på frågan om deras arbetsgivare betalar en sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättning om de skulle råka ut för långvarig sjukskrivning. Nej svarar 26 procent och 38 procent säger sig inte veta.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Adolphson, pensionsekonom, eva.adolphson@alecta.se tel: 070-726 62 42
Johan Anderson, presschef, johan.anderson@alecta.se tel: 070-288 68 11

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 600 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Okunskap om kollektivavtalad sjukförsäkring riskerar göra att sjuka missar ersättning.

Läs vidare »
Media-no-image

Tjänstepensionen växer mest i Alecta

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 10:38 CET

Statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring visar att tjänstepensionspengar har vuxit allra bäst hos Alecta. Det gäller både under 2013 och under de senaste fem åren. 

De som pensionssparar i premiebestämda Alecta Optimal Pension inom ITP 1 och ITPK fick under 2013 en avkastning på 17,3 procent. Branschsnittet var 7,9 procent. 

– Pensionssparande handlar om långsiktighet så ett enskilt år ska man inte fästa för stor vikt vid. Viktigare är därför att vi lyckats bäst också under den senaste femårsperioden. Då har våra kunders pensionspengar vuxit med i genomsnitt 12,1 procent på år jämfört med övriga branschens 7,8 procent, säger Per Frennberg, chef för kapitalförvaltningen.

Länk till officiella statistiken

För en enskild kund innebär det att den som hade 100 000 kronor i Alecta Optimal Pension den 1 januari 2013 fick se sitt pensionskapital växa med 17 000 kronor under året. Den som hade 100 000 kronor i Alecta Optimal Pension den 1 januari 2009 har fått en tillväxt på 77 000 kronor under den senaste femårsperioden.

– Mycket fokus ligger idag på premiepensionen och privat sparande men tjänstepensionen betyder mer för de allra flesta. Att ha kollektivavtalad tjänstepension och en förvaltare med låga avgifter och bra avkastning betyder mycket för framtiden, säger Staffan Ström, Alectas informationschef.

Alecta Optimal Pension är förvalsalternativ inom ITP1 och ITPK för de privatanställda tjänstemän som inte själva vill välja förvaltare och är valbar i flera andra avtalsområden. Det förvaltade kapitalet uppgår till totalt 31 miljarder kronor fördelat på 800 000 sparare. Avgiften är 0,10 procent med ett avgiftstak på 75 kronor per månad. Kapitalförvaltningskostnaden är låga 0,03 procent. 

Precis som i fonder är historisk avkastning inte en garanti för framtida avkastning. Låga avgifter ger däremot en förutsägbar och bestående fördel även i framtiden.

Alecta förvaltar även 570 miljarder kronor inom förmånsbestämd försäkring (ITP 2), där pensionens storlek bestäms utifrån lön och tjänstetid. Efter pensionering används återbäring i Alecta till att säkra pensionens köpkraft genom uppräkning motsvarande konsumentprisindex.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Ström, informationschef, Alecta, tel: 070-222 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista
Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att man på förhand istället bestämmer inbetalningens (premiens) storlek. Den kan exempelvis motsvara en viss procent av lönen. Storleken på pensionen beror på hur stort pensionskapitalet är när man går i pension, vilket i sin tur beror på inbetalningar, avkastning och avgifter. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension. 

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, exempelvis att den ska motsvara en viss procent av lönen när man går i pension. 

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 600 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Pensionskapitalet har vuxit bäst i Alecta Optimal Pension under förra året och under den senaste femårsperioden.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationschef
  • mxtcthstpodmymqtjbaffan.btwhstrougsbkkm@alcbqndwecettaep.se
  • 08-441 97 45
  • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 620 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

  • Alecta
  • Regeringsgatan 107
  • 103 73 Stockholm