Media-no-image

Lågt koldioxidavtryck i Alectas aktieinnehav

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 09:02 CET

Alectas aktieportfölj har ett koldioxidavtryck som tillhör ett av de lägsta bland de som hittills är redovisade. Det visar en mätning som gjorts under 2015.

Alecta har mätt aktieportföljens koldioxidavtryck* med hjälp av analysföretaget South Pole. Koldioxidavtrycket för en aktieinvestering har beräknats som Alectas ägarandel av bolagets utsläpp av växthusgaser, så kallade koldioxidekvivalenter.

Aktieportföljens koldioxidavtryck mätt per 1 januari 2015 var 1,2 kg CO2e per 100 investerade kronor. Som jämförelse kan nämnas att andra svenska förvaltare som gjort liknande mätningar hamnat i intervallet 1,0 – 2,0 kg CO2e per 100 investerade kronor.

– Bolagens koldioxidutsläpp har kommit allt mer i fokus. Både kunder och andra intressenter visar ett ökat intresse i den här frågan. Därför har vi börjat mäta och redovisa vår aktieportföljs koldioxidavtryck. Dessutom bidrar mätningen till att öka kunskapen i Alectas investeringsorganisation om de klimatrisker som finns i våra placeringar, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig på Alectas kapitalförvaltning.

Saknar standard

Det finns ännu ingen enhetlig standard för beräkning och rapportering av koldioxidavtryck. Därför är det stora skillnader mellan hur olika kapitalförvaltare beräknar och presenterar sina portföljers koldioxidavtryck. Nivån på Alectas koldioxidavtryck tillhör de lägre bland de livbolag, fondbolag och AP-fonder som hittills publicerat sina koldioxidavtryck.

– Vi är glada att vi nu har ett kvitto på att vår fokuserade investeringsstrategi förutom god avkastning och låga kostnader även ger ett lågt koldioxidavtryck. Vi slår oss dock inte till ro utan fortsätter att utveckla och förbättra vår förvaltningsstrategi. Vi har höga ambitioner vad gäller såväl konkurrenskraftig avkastning, låga kostnader som ansvarsfulla investeringar, säger Per Frennberg, kapitalförvaltningschef på Alecta.

* Koldioxidavtrycket inkluderar både direkta utsläpp från verksamheten, så kallad Scope 1, samt indirekta utsläpp som härrör från köp av el och fjärrvärme, så kallad Scope 2. Mätningen bygger på den internationella standarden Green House Gas Protocol som är den vanligaste redovisningsstandarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om Alectas hållbarhetsarbete.

För mer information, kontakta gärna

Peter Lööw, hållbarhetsansvarig Alecta Kapitalförvaltning, telefon: 08-441 90 79 eller peter.loow@alecta.com

Johan Anderson, presschef, Alecta, telefon: 08-441 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alectas aktieportfölj har ett koldioxidavtryck som tillhör ett av de lägsta bland de som hittills är redovisade. Det visar en mätning som gjorts under 2015.

Läs vidare »
Media-no-image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Alecta höjer engångspremier vid inlösen

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 10:03 CET

Alectas styrelse har fattat beslut om att höja arbetsgivarnas engångspremier vid inlösen av förmånsbestämd ålderspension. Åtgärden är en anpassning till rådande avkastningsmiljö med extremt låga marknadsräntor. Löpande premier berörs inte av beslutet.

– Genom en kostnadseffektivitet i världsklass och mycket goda kapitalförvaltningsresultat har Alecta idag en stark finansiell ställning. De extremt låga marknadsräntorna påverkar dock avkastningsutsikterna. I ett sådant läge är det viktigt att kunder som kommer in i försäkringskollektivet genom inlösen bidrar med ett tillräckligt konsolideringskapital. Sammantaget motiverar detta att nu justera upp engångspremierna. Premieräntan för engångspremier sänks från 2 till 1,5 procent vilket innebär att kostnaden för en genomsnittlig PRI-inlösen blir ca 10 procent högre, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Beslutet omfattar både frivillig och tvingande inlösen samt beståndsövertaganden och genomförs per den 1 december 2015. Löpande premier och premier för förmånsbestämda avgångspensioner omfattas däremot inte av premiehöjningen.

Fakta PRI-inlösen
PRI-inlösen hos Alecta innebär att en arbetsgivare som tidigare valt att skuldföra sitt pensionsåtagande kan minska eller lösa in sin pensionsskuld mot försäkring i Alecta. För att göra detta betalar arbetsgivaren en engångspremie. Engångspremien inklusive Alectas framtida avkastning ska täcka alla framtida pensionsutbetalningar.

Frågor och svar om beslutet.

Vid frågor, kontakta gärna
Fredrik Palm, chefaktuarie tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta höjer arbetsgivarnas engångspremier vid inlösen av förmånsbestämd ålderspension. Löpande premier berörs inte av beslutet.

Läs vidare »
Media-no-image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Oförändrade ITP2-pensioner 2016

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 09:00 CET

Alectas styrelse har beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade under 2016.

I den förmånsbestämda ITP2-planen är ambitionen att pensionsutbetalningarna ska höjas i takt med inflationen vilket Alecta gjort sedan planen skapades 1960. Förra året beslutade Alectas styrelse att hålla pensionerna oförändrade under 2015 trots att konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,38 procent under mätperioden september 2013 till september 2014.

Under perioden september 2014 till september 2015 steg KPI med 0,07 procent. KPI är dock fortsatt lägre än den nivå som gällde i september 2013. Alectas styrelse har därför beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade även under 2016.

– Vi håller pensionerna som utbetalas under 2016 oförändrade. Årets KPI-ökning med 0,07 procent räknas av mot förra årets uteblivna sänkning med 0,38 procent. Det återstår alltså fortfarande 0,31 procent att räkna av i samband med kommande beslut om pensionstillägg, säger Alectas chefaktuarie Fredrik Palm.

Vid frågor, kontakta gärna
Fredrik Palm, chefaktuarie tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta håller de förmånsbestämda pensionerna (ITP2) under utbetalning oförändrade under 2016.

Läs vidare »
Media-no-image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Ändrade riskpremier 2016

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 09:00 CET

Alectas styrelse har beslutat att höja de riskpremier som företagen betalar för vissa försäkringar. Tidigare premiereduktion behålls och betyder att Alectas kundföretag får cirka 3,5 miljarder kronor i återbäring.

Ökad sjuklighet bland Alectas kunder gör att riskpremierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkring höjs. Samtidigt behålls premiereduktionen på 75 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring även 2016 tack vare gott förvaltningsresultat och låga driftskostnader. Premiereduktionen innebär cirka 3,5 miljarder kronor i återbäring till företagen.

– Vi ser att sjuktalen stiger och behöver justera premierna för riskförsäkringar. Samtidigt är det upparbetade överskottet för riskförsäkringarna tillräckligt stort för att vi ska kunna fortsätta med premiereduktionen även under 2016. För ett genomsnittligt företag med ITP blir prisökningen därför mycket liten i förhållande till företagets lönesumma, säger Alectas chefaktuarie Fredrik Palm.

För ITP Familjeskydd sänks premien samtidigt som premiereduktionen på 75 procent behålls. Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL sänks från 39 kronor per månad till 36 kronor per månad och anställd.

Läs mer om Alectas premier

ITP 1

ITP 2

Vid frågor, kontakta gärna
Fredrik Palm, chefaktuarie tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta höjer de riskpremier som företagen betalar för vissa försäkringar. Samtidigt behålls den tidigare premiereduktionen vilket betyder att Alectas kundföretag får cirka 3,5 miljarder kronor i återbäring.

Läs vidare »
X1axdcok2p63a5t0x60d

God avkastning trots oroliga marknader

Pressmeddelanden   •   2015-10-22 09:01 CEST

Alecta har nått en positiv avkastning hittills i år. Solvensgraden har också stigit under året.

D43lhznahhifmhexbhiz

Alecta nominerat till Guldkanten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 10:17 CEST

Alecta nomineras till SPVs pris Guldkanten 2015.

V7alrvgqvakjsdwkyhcb

Staffan Grefbäck slutar som vd för Alecta

Pressmeddelanden   •   2015-09-04 10:29 CEST

Staffan Grefbäck meddelar idag att han har beslutat lämna sin tjänst som vd för Alecta. Staffan har varit Alectas vd sedan den 1 februari 2009 och dessförinnan, 2001 - 2009, chef för Alectas kapitalförvaltning.

Aoc8uqvcovlvdcvbcxcm

God avkastning under första halvåret

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 09:26 CEST

Tjrbraprldq5slp5yoas
Zoasowet4pl0z8yjt1b4 Cca0ikrxpsiolhhhuw4v

Deltidsfällan – hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 13:00 CEST

Att arbeta deltid kan leda till kraftigt minskad pension. Deltidsfällan drabbar främst kvinnor. Ändå är pensionssystemen närmast jämställdhetspolitiskt perfekta – bristerna finns på arbetsmarknaden, konstaterar Alecta i en ny rapport.

Zdj4qmmml2qmd7pcbgtd
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Mycket stark avkastning under första kvartalet

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:07 CEST

Alectas avkastning under det första kvartalet 2015 var mycket stark. Samtidigt sjönk kostnaderna.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationschef
  • staffan.strom@alecta.se
  • 08-441 97 45
  • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 700 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

  • Alecta
  • Regeringsgatan 107
  • 103 73 Stockholm