Jumnrn2kqnkvugxnusqn
Zoasowet4pl0z8yjt1b4

Alecta ökar möjligheten till digital post

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 11:00 CEST

Alecta digitaliserar utskicken och möjliggör för alla kunder att få utskick via den digitala brevlådan Kivra. Alectas anslutning till Kivra innebär miljövinster och lägre kostnader. Den digitala lösningen genomförs i samarbete med IT-tjänsteföretaget CGI.

Nqdbfw0lpm5o0qu0gduc
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Starka nyckeltal i utmanande marknad

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 08:46 CEST

Alectas finansiella rapport det första kvartalet 2016 visar att Alecta Optimal Pension klarade sig bra trots ett turbulent kvartal. Alectas solvensgrad och konsolidering föll något men är fortsatt starka.

Media no image

Alecta ansluter till globalt nätverk för hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 09:00 CEST

Alecta har undertecknat Principles for Responsible Investment (PRI) och ställer sig därmed bakom PRIs principer för ansvarsfulla investeringar.

Undertecknandet sker efter en tids dialog med PRI, ett globalt initiativ vars syfte är att öka investerares ansvarsfulla agerande inom etik och miljö. Alecta förbinder sig genom undertecknandet att integrera PRIs principer och att årligen rapportera arbetet inom ansvarsfulla investeringar.

– Att investera hållbart och vara aktiv som ägare har präglat Alectas kapitalförvaltning i många år. Vi har sedan flera år tillbaka anammat merparten av principerna inom PRI, men undertecknandet ger oss tillgång till ytterligare kompetens, kontakter och samarbeten med andra investerare vilket vi tror är till nytta för våra kunder, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig på Alectas kapitalförvaltning.

Annorlunda investeringsstrategi
Alectas investeringsfilosofi bygger på att investera i ett relativt litet antal noga utvalda innehav. Det är en strategi som skiljer sig markant från den indexnära förvaltning som de flesta andra pensionsbolag tillämpar. Genom en egen och aktiv förvaltning undviks en mängd problematiska investeringar som förvaltare med mer indexnära strategier blir exponerade mot. Vid årsskiftet bestod exempelvis Alectas aktieportfölj av endast 100 innehav, som alla redovisas på alecta.se.

– Vår strategi sticker ut genom att vi kan lägga ned mer tid på varje investering och skapa oss en god uppfattning om bolagets verksamhet. Vi har personliga och kontinuerliga möten med alla bolag som ingår i vår portfölj vilket är viktigt för oss när det gäller uppföljning och ägarstyrning, säger Peter Lööw.

Alecta är sedan tidigare medlem i samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande, The Montreal Carbon Pledge och Institutionella Ägares Förening.

Läs mer om PRI

Läs mer om Alectas hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta gärna
Staffan Ström, informationschef, tel: 070-222 97 45 eller staffan.strom@alecta.se
Peter Lööw, hållbarhetsansvarig Alecta kapitalförvaltning, tel: 070-619 90 79 eller peter.loow@alecta.com

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta undertecknar Principles for Responsible Investments (PRI) vilket ger tillgång till ytterligare kompetens, kontakter och samarbeten inom hållbar kapitalförvaltning.

Läs vidare »
Gfyltn57dckbwvlnf6xw

Alectas årsredovisning 2015 publicerad

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 15:29 CET

Alectas årsredovisning för 2015 är publicerad. Den innehåller både hållbarhetsredovisning och innehavsförteckning.

Media no image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Alecta står starkt efter 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 09:09 CET

Alectas finansiella rapport helåret 2015

2015 blev ett år då Alecta fortsatte att leverera konkurrenskraftig kapitalavkastning. Den finansiella ställningen stärktes och kostnadsnyckeltalen förbättrades ytterligare till rekordlåga nivåer.

Alecta Optimal Pension, som nu är en av Sveriges största sparprodukter, överträffade återigen sitt jämförelseindex* med god marginal. Avkastningen dämpades dock jämfört med de tre föregående årens mycket starka nivåer.

– God avkastning under flera år och låga räntenivåer talar för att förväntningarna framåt bör skruvas ned. Det nya året har inletts oroligt på de finansiella marknaderna mot bakgrund av ökad osäkerhet om den globala ekonomiska tillväxten. I det rådande avkastningsklimatet kommer låga kostnader och stabila finanser att vara framgångsfaktorer för att få en bra pension och där är vi starka, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Alecta har aldrig tidigare haft starkare kostnadsnyckeltal. En internationell jämförelse visar att vi har en kostnadseffektivitet i världsklass. Samtidigt ser vi att Alectas marknadsandel bland aktiva ITP-väljare växer, trots att Alecta inte bedriver några försäljningsaktiviteter. Jag tror att kundernas medvetenhet om avgifternas betydelse äntligen börjat öka, säger Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring
Närmare en miljon pensionssparare fick en avkastning på 7,9 procent i Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension under 2015. Den senaste femårsperioden har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,6 procent i genomsnitt per år. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande period. Av det svarar högre avkastning för omkring 2,6 procentenheter per år och lägre avgifter för cirka 1,5 procentenheter årligen.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,8 procent under 2015. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,4 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 153 procent den 31 december 2015. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid betydelse för att trygga pensionernas värde och även för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad ökade med 12 procentenheter till 171 procent under 2015.

Nyckeltal, procent jan - dec 2015 jan - dec 2014 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) 7,9 14,9 9,6
Avkastning förmånsbestämd försäkring 5,8 12,8 7,4
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 december 153 143
Solvensgrad koncernen, 31 december 171 159
Förvaltningskostnad koncernen 0,10 0,11
 Varav pensionsprodukter exkl valcentraler 0,06 0,07
Kapitalförvaltningskostnad koncernen 0,03 0,03

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar tillgångsfördelning.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) varierar däremot över tid. Premiens storlek beror bland annat på avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade.

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Solvensgrad
Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Läs vidare »
Niqwdumzx5bs2g34biim
Zoasowet4pl0z8yjt1b4 Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Magnus Billing ny vd för Alecta

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2016 11:01 CET

Alectas styrelse har utsett Magnus Billing till ny vd för Alecta.

Media no image

7,9 procents avkastning på pensionspengarna

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 09:02 CET

Under 2015 fick närmare en miljon sparare som har sin tjänstepension i Alecta Optimal Pension 7,9 procent i avkastning. Det förvaltade kapitalet uppgår nu till 59 miljarder kronor.

– Alecta Optimal Pension har haft en mycket god avkastning sedan starten 2007. I kombination med de lägsta avgifterna i branschen innebär det mer pengar till pensionsspararnas framtida pension, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Vid årsskiftet var det förvaltade kapitalet i Alecta Optimal Pension 59 miljarder kronor och antalet sparare över 950 000. Det gör Alecta Optimal Pension till en av Sveriges största sparprodukter.

– Vi är stolta över att de senaste fem åren ha presterat klart över vårt jämförelseindex och under 2015 till och med uppnått dubbelt så hög avkastning som vårt index. Avkastningsmässigt gick det under 2015 bäst för fastigheter med 18,4 procent, följt av aktier med 9,0 procent och räntebärande investeringar med 1,3 procent, säger Alectas kapitalförvaltningschef Per Frennberg.

Totalavkastningen på 7,9 procent under 2015 innebär att Alecta Optimal Pension slog sitt jämförelseindex* med 4,1 procentenheter. För de senaste fem åren har Alecta Optimal Pension nått en genomsnittlig årsavkastning på 9,6 procent. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under perioden.

Avkastning 2015Genomsnittlig femårsavkastning 2011 - 2015
Alecta Optimal Pension7,9 procent9,6 procent
Jämförelseindex 
* Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.
3,8 procent5,5 procent

Avkastningssiffrorna för Alecta Optimal Pension avser placeringsinriktningen med 60 procent aktier, som är förval fram till 63 års ålder. Avkastningen för övriga placeringsinriktningar redovisas här.

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta Optimal Pension i korthet

- Privatanställda tjänstemän på företag med kollektivavtal har kunnat välja Alecta Optimal Pension för sitt tjänstepensionssparande ITP sedan 2007.

- Den privatanställda tjänsteman som inte gör något eget val av pensionsförvaltare får sina pengar placerade i Alecta Optimal Pension.

- Privatanställda arbetare och anställda inom stat, kommun och landsting kan aktivt välja Alecta Optimal Pension.

- Inom ITP är avgiften 0,10 procent på kapitalet med ett tak på 75 kronor per månad. Kostnaden för kapitalförvaltningen är 0,03 procent.

- Alecta Optimal Pension har en premiegaranti. Den innebär att den garanterade delen av pensionen beräknas på det högsta av antingen summan av inbetalda premier eller 70 procent av pensionskapitalet vid utbetalningens början.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta Optimal Pension hade en avkastning på 7,9 procent under 2015.

Läs vidare »
Pzzivoujy5brmuemtbmo

Årets pensionsspecialist jobbar på Alecta

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2016 09:30 CET

Nätverket för pensionsspecialister, NPS, har utsett Alectas Lars Callert till 2015 års pensionsspecialist.

Media no image

Lågt koldioxidavtryck i Alectas aktieinnehav

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 09:02 CET

Alectas aktieportfölj har ett koldioxidavtryck som tillhör ett av de lägsta bland de som hittills är redovisade. Det visar en mätning som gjorts under 2015.

Alecta har mätt aktieportföljens koldioxidavtryck* med hjälp av analysföretaget South Pole. Koldioxidavtrycket för en aktieinvestering har beräknats som Alectas ägarandel av bolagets utsläpp av växthusgaser, så kallade koldioxidekvivalenter.

Aktieportföljens koldioxidavtryck mätt per 1 januari 2015 var 1,2 kg CO2e per 100 investerade kronor. Som jämförelse kan nämnas att andra svenska förvaltare som gjort liknande mätningar hamnat i intervallet 1,0 – 2,0 kg CO2e per 100 investerade kronor.

– Bolagens koldioxidutsläpp har kommit allt mer i fokus. Både kunder och andra intressenter visar ett ökat intresse i den här frågan. Därför har vi börjat mäta och redovisa vår aktieportföljs koldioxidavtryck. Dessutom bidrar mätningen till att öka kunskapen i Alectas investeringsorganisation om de klimatrisker som finns i våra placeringar, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig på Alectas kapitalförvaltning.

Saknar standard

Det finns ännu ingen enhetlig standard för beräkning och rapportering av koldioxidavtryck. Därför är det stora skillnader mellan hur olika kapitalförvaltare beräknar och presenterar sina portföljers koldioxidavtryck. Nivån på Alectas koldioxidavtryck tillhör de lägre bland de livbolag, fondbolag och AP-fonder som hittills publicerat sina koldioxidavtryck.

– Vi är glada att vi nu har ett kvitto på att vår fokuserade investeringsstrategi förutom god avkastning och låga kostnader även ger ett lågt koldioxidavtryck. Vi slår oss dock inte till ro utan fortsätter att utveckla och förbättra vår förvaltningsstrategi. Vi har höga ambitioner vad gäller såväl konkurrenskraftig avkastning, låga kostnader som ansvarsfulla investeringar, säger Per Frennberg, kapitalförvaltningschef på Alecta.

* Koldioxidavtrycket inkluderar både direkta utsläpp från verksamheten, så kallad Scope 1, samt indirekta utsläpp som härrör från köp av el och fjärrvärme, så kallad Scope 2. Mätningen bygger på den internationella standarden Green House Gas Protocol som är den vanligaste redovisningsstandarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om Alectas hållbarhetsarbete.

För mer information, kontakta gärna

Peter Lööw, hållbarhetsansvarig Alecta Kapitalförvaltning, telefon: 08-441 90 79 eller peter.loow@alecta.com

Johan Anderson, presschef, Alecta, telefon: 08-441 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alectas aktieportfölj har ett koldioxidavtryck som tillhör ett av de lägsta bland de som hittills är redovisade. Det visar en mätning som gjorts under 2015.

Läs vidare »
Media no image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Alecta höjer engångspremier vid inlösen

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2015 10:03 CET

Alectas styrelse har fattat beslut om att höja arbetsgivarnas engångspremier vid inlösen av förmånsbestämd ålderspension. Åtgärden är en anpassning till rådande avkastningsmiljö med extremt låga marknadsräntor. Löpande premier berörs inte av beslutet.

– Genom en kostnadseffektivitet i världsklass och mycket goda kapitalförvaltningsresultat har Alecta idag en stark finansiell ställning. De extremt låga marknadsräntorna påverkar dock avkastningsutsikterna. I ett sådant läge är det viktigt att kunder som kommer in i försäkringskollektivet genom inlösen bidrar med ett tillräckligt konsolideringskapital. Sammantaget motiverar detta att nu justera upp engångspremierna. Premieräntan för engångspremier sänks från 2 till 1,5 procent vilket innebär att kostnaden för en genomsnittlig PRI-inlösen blir ca 10 procent högre, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Beslutet omfattar både frivillig och tvingande inlösen samt beståndsövertaganden och genomförs per den 1 december 2015. Löpande premier och premier för förmånsbestämda avgångspensioner omfattas däremot inte av premiehöjningen.

Fakta PRI-inlösen
PRI-inlösen hos Alecta innebär att en arbetsgivare som tidigare valt att skuldföra sitt pensionsåtagande kan minska eller lösa in sin pensionsskuld mot försäkring i Alecta. För att göra detta betalar arbetsgivaren en engångspremie. Engångspremien inklusive Alectas framtida avkastning ska täcka alla framtida pensionsutbetalningar.

Frågor och svar om beslutet.

Vid frågor, kontakta gärna
Fredrik Palm, chefaktuarie tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta höjer arbetsgivarnas engångspremier vid inlösen av förmånsbestämd ålderspension. Löpande premier berörs inte av beslutet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationschef
  • cxzrstivprgptwdoafxveofajan.mustyhderom@alttqckgecta.se
  • 08-441 97 45
  • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2,3 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

  • Alecta
  • Regeringsgatan 107
  • 103 73 Stockholm