Media-no-image

Alecta kommenterar kritiken mot Pär Bomans ersättningsvillkor

Nyheter   •   2015-03-10 14:42 CET

I media har framförts kritik mot att Pär Boman kvarstår som anställd med bibehållen ersättning i två år samtidigt som han föreslås att väljas till ordförande i Handelsbanken. Mot bakgrund av debatten och Alectas medverkan i Handelsbankens valberedning, vill vi göra följande kommentar.

Handelsbanken är en utomordentligt välskött bank som över tiden levererat en synnerligen god avkastning till sina ägare. Pär Boman är en mycket kompetent bankman och vi är glada över att valberedningen kunnat föreslå Pär Boman som ordförande till den kommande årsstämman. Vår uppfattning är att detta gagnar alla Handelsbankens aktieägare. Vi ser den uppkomna situationen, där Pär Boman kvarstår som anställd i banken i två år, som en förhandlingslösning mellan styrelsen och Pär Boman. Denna lösning har sin upprinnelse i de speciella omständigheter som uppstod tidigare i år. Pär Boman kommer under en period av två år dessutom att ha andra uppgifter utöver sin roll som ordförande som är kopplade till Handelsbanken och dess verksamhet. Mot den bakgrunden finner vi Pär Bomans ersättning från banken som rimlig. I valberedningens förslag till årsstämman framgår arvoderingen till ordföranden. Pär Boman kommer dock inte att lyfta detta arvode så länge han är anställd i banken. Det är möjligt att det hade gått att arrangera styrelsens uppgörelse med Pär Boman på ett annat sätt, men givet att uppgörelsen i sak inte är orimlig och de speciella omständigheter som förelåg vid tidpunkten för uppgörelsen, har Alecta förståelse för den framförhandlade överenskommelsen.

Bo Selling, aktiechef

Pär Boman är en mycket kompetent bankman och vi är glada över att valberedningen kunnat föreslå Pär Boman som ordförande till den kommande årsstämman. Vår uppfattning är att detta gagnar alla Handelsbankens aktieägare. Vi ser den uppkomna situationen, där Pär Boman kvarstår som anställd i banken i två år, som en förhandlingslösning mellan styrelsen och Pär Boman.

Läs vidare »
Xqslrqahqguizdjbdd0l

Äldre män räknar oftare på pensionen

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 09:30 CET

Alectas kunder kan nu planera sitt pensionsuttag genom att logga in på alecta.se. En färsk undersökning visar att de flitigaste användarna är män nära pensionsåldern.

Jhnml7dpufucmicg4jhm

Telefoniproblem även hos Alecta

Nyheter   •   2015-02-23 10:54 CET

De telefoniproblem som råder i hela landet påverkar även Alecta. Det går fortfarande bra att mejla oss.

Media-no-image

Tjänstepensionen växer mest i Alecta

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 09:44 CET

Idag presenterar branschorganisationen Svensk Försäkring statistik som visar att tjänstepensionspengar har vuxit allra bäst hos Alecta de senaste fem åren.

– Under 2014 gav Alecta Optimal Pension en avkastning på 14,9 procent. Det gör 2014 till ett bra år för pensionsspararna, men viktigast för en pensionsförvaltare är att prestera bra över tid. Därför är vi glada över att kunna redovisa en genomsnittlig årsavkastning på 10,6 procent under den senaste femårsperioden. Det överträffar jämförelseindex med 4,4 procentenheter i genomsnitt per år och är klart bäst av de 35 alternativ som ingår i den officiella branschstatistiken, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Vid årsskiftet hade 860 000 svenskar hela eller delar av sitt tjänstepensionssparande i Alecta Optimal Pension. Det gör Alecta Optimal Pension, med 50 miljarder kronor i förvaltat kapital, till en av Sveriges största sparprodukter, säger Staffan Ström, Alectas informationschef.

Alecta Optimal Pension är sedan 2007 upphandlat som förvalsalternativ för de privatanställda tjänstemän som inte själva vill välja pensionsförvaltare.

– Eftersom Alecta fått uppdraget att vara förval är det extra roligt att kunna visa så goda siffror. Våra kunder, både de som aktivt valt oss och de som avstått från att välja, kan vara trygga med att de får riktigt låga avgifter och en kapitalförvaltning helt skräddarsydd för pensionsförvaltning, säger Staffan Ström.

Inom privattjänstemännens kollektivavtalsområde ITP är avgiften 0,10 procent på kapitalet med ett avgiftstak på 75 kronor per månad. Kapitalförvaltningskostnaden är låga 0,03 procent.

– Genom ett avgiftstak låter vi våra stordriftsfördelar tydligt gå tillbaka till kunderna. Det ska inte vara krångligt eller dyrt att pensionsspara, säger Staffan Ström.

Fakta Alecta Optimal Pension
Alecta Optimal Pension har funnits inom privattjänstemännens pensionsplan ITP sedan 2007 och är upphandlat förvalsalternativ inom ITP 1 och ITPK. Alecta Optimal Pension är även valbar inom kollektivavtalsområdena SAF-LO för privatanställda arbetare, PA03 för statligt anställda, PA-KFS 09 för anställda i kommunala bolag och FTP för anställda inom försäkringsbranschen.

Svensk Försäkrings statistik

Alecta Optimal Pension jämförelseindex

För mer information, kontakta gärna
Staffan Ström, informationschef, Alecta, tel: 070-222 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 700 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta Optimal Pension har givit den klart bästa totalavkastningen under den senaste femårsperioden av alla de 35 alternativ som ingår i branschföreningen Svensk Försäkrings statistik.

Läs vidare »
Huzkdmlcp7ka1ax7wlmx

Vem är årets populäraste Vasaloppsåkare?

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 14:15 CET

Nu lanseras Vasaloppshälsningen där vem som helst kan stötta åkare i Vasaloppet. Nytt för årets Vasaloppshälsningen är tävlingen Populäraste Vasaloppsåkaren.

Media-no-image

Fortsatt stark utveckling 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 09:44 CET

Alectas finansiella rapport helåret 2014

Alectas placeringar uppnådde en god avkastning för tredje året i rad. Samtidigt är kostnaderna fortsatt mycket konkurrenskraftiga.

– 2014 var ännu ett starkt år för Alecta. Våra placeringar nådde en bra avkastning för både förmånsbestämd och premiebestämd försäkring. Vi är också stolta över våra kostnadsnyckeltal som fortsätter att stärkas och som visar på en kostnadseffektivitet i världsklass, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 14,9 procent under 2014 och slog därmed sitt jämförelseindex* med 1,8 procentenheter. De senaste fem åren har Alecta Optimal Pension uppnått en genomsnittlig årsavkastning på 10,6 procent. Det är 4,4 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande period.

Förmånsbestämd försäkring

Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 12,8 procent under 2014. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 8,2 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick kollektiv konsolidering till 143 procent den 31 december 2014. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Trots god avkastning minskade solvensgraden från 170 till 159 procent under 2014. Minskningen beror på fallande räntor som lett till ökade avsättningar för de garanterade pensionerna.

Nyckeltal, procentjan - dec 2014jan - dec 20135 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension)14,917,310,6
Avkastning förmånsbestämd försäkring12,89,88,2
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 december143148
Förvaltningskostnad koncernen0,110,12
   Varav pensionsprodukter exkl valcentraler0,070,08
Kapitalförvaltningskostnad koncernen0,030,03
Solvensgrad koncernen, 31 december159170

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se.

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) varierar däremot över tid. Premiens storlek beror bland annat på avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade.

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Solvensgrad
Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 700 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alectas finansiella rapport för 2014 visar på god avkastning för både förmånsbestämd och premiebestämd försäkring. Avkastningen för Alecta Optimal Pension var 14,9 procent under 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Alecta Optimal Pension: 14,9 procents avkastning

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 09:25 CET

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 14,9 procent under 2014. De senaste fem åren har genomsnittlig årsavkastning varit 10,6 procent.

Med en totalavkastning på 14,9 procent under 2014 slog Alecta Optimal Pension sitt jämförelseindex* med 1,8 procentenheter. För de senaste fem åren har Alecta Optimal Pension nått en genomsnittlig årsavkastning på 10,6 procent. Det är 4,4 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande period. Alecta Optimal Pension har slagit sitt index såväl på helårsbasis som på femårsbasis sedan starten 2007.

– Våra kunder, både de som aktivt valt oss och de som avstått från att välja, är i trygga händer. Alecta Optimal Pension har haft en mycket konkurrenskraftig avkastning sedan starten 2007 för ett pensionsparande med riskspridning mellan aktier, räntebärande placeringar och fastigheter. Därutöver har vi de lägsta avgifterna i branschen, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Vid årsskiftet var det förvaltade kapitalet i Alecta Optimal Pension 46 miljarder kronor och antalet sparare 860 000. Det gör Alecta Optimal Pension till en av Sveriges största sparprodukter.

Fakta Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension har funnits som ett alternativ inom privattjänstemännens premiebestämda ITP sedan 2007 och är upphandlat som förvalsalternativ inom ITP 1 och ITPK. Alecta Optimal Pension är även valbar inom kollektivavtalsområdena SAF-LO för privatanställda arbetare, PA03 för statligt anställda och PA-KFS 09 för anställda i kommunala bolag.

Inom ITP är administrationsavgiften för Alecta Optimal Pension 0,10 procent på kapitalet med ett tak på 75 kronor per månad. Kostnaden för kapitalförvaltningen är 0,03 procent.

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

Vid frågor, kontakta gärna

Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 700 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

​Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension är en av Sverige största sparprodukter och gav en avkastning på 14,9 procent under 2014. De senaste fem åren har genomsnittlig årsavkastning varit 10,6 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Folksam och Alecta välkomnar tjänstepensionsreform

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:10 CET

Alecta och Folksam, två av de största ömsesidiga försäkringsbolagen, har idag i ett gemensamt yttrande till Finansdepartementet gett sin syn på tjänstepensionsreformen.

Bolagen välkomnar förslaget att införa ett särskilt regelverk för tjänstepension som skapar goda förutsättningar för att generera en bra tjänstepension för våra kunder. Det förslagna regelverket kommer att stödja långsiktigt sparande och investeringar i svensk ekonomi. Det underlättar framtida affärer inom EU:s inre marknad.

Alecta och Folksam välkomnar också möjligheten för försäkringsföretag att kunna omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Här vill de två bolagen gå längre än utredaren, och tillåta omvandling utan begränsning i tiden, och i båda riktningarna.

Alecta och Folksam vänder sig också emot förslaget om en nationell, tillfällig solvensreglering. Istället bör Sverige avvakta resultatet av det arbete med en ny solvensreglering för tjänstepensionsinstitut som redan pågår inom EU.

Bakgrund: I betänkandet SOU 2014:57 ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” föreslås en ny lag om tjänstepensionsrörelse, baserat på det europeiska tjänstepensionsdirektivet (förkortat IORP).

För ytterligare frågor, kontakta gärna
Johan Anderson, presschef Alecta, tel: 070-288 68 11

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta och Folksam välkomnar förslaget att införa ett särskilt regelverk för tjänstepension som skapar goda förutsättningar för att generera en bra tjänstepension för våra kunder.

Läs vidare »
Media-no-image

Misstänkt bedrägeri leder till åtal

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 11:51 CET

Alecta polisanmälde i våras en medarbetare efter misstanke om bedrägeri. Åklagare har nu väckt åtal. Ingen enskild kund hos Alecta har drabbats. 

– Vad som framkommit av polisens utredning, liksom vår egen utredning, har lett till att en av våra tidigare anställda åtalas för grovt bedrägeri. Det här är naturligtvis mycket allvarligt och vi är oerhört ledsna över det som inträffat, säger Magnus Landare, chefsjurist på Alecta. 

Den anställde, som varit försäkringshandläggare, togs vid upptäckten omedelbart ur tjänst.

– En polisanmälan gjordes direkt efter upptäckten och vi har gjort allt vi kunnat för att underlätta polisens utredning. Utredningen visar att ingen enskild kund har drabbats, säger Magnus Landare.

Åklagaren har nu lämnat in stämningsansökan där brottet rubriceras som grovt bedrägeri. Den ekonomiska omfattningen av det misstänkta brottet uppgår till drygt 6 miljoner kronor. 

Utöver polisutredningen har Alecta, med hjälp av externa experter, genomfört en grundlig utredning samt skärpt säkerhets- och kontrollrutinerna ytterligare.

Vid frågor, kontakta gärna
Johan Anderson, presschef, tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Läs vidare »
Media-no-image

Oförändrade pensioner nästa år trots lägre KPI

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 13:21 CEST

Alectas styrelse har beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade 2015 trots att konsumentpriserna, som dessa pensioner följer, har sjunkit under det senaste året.

I den förmånsbestämda ITP2-planen är ambitionen att pensionsutbetalningarna ska höjas i takt med inflationen och så har skett sedan planens tillkomst 1960. Inflationstakten har under året varit negativ. Under perioden september 2013 till september 2014 förändrades konsumentprisindex (KPI) med -0,38 procent. Trots KPI-minskningen har Alectas styrelse beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade från den 1 januari 2015.

– Vi håller pensionerna oförändrade under 2015. Avsikten är att senare räkna av den uteblivna sänkningen i samband med kommande beslut om pensionstillägg så att vi upprätthåller ambitionen om värdesäkring, säger Alectas chefaktuarie Fredrik Palm.

Ändrade riskpremier
På grund av ökad sjuklighet bland Alectas kunder höjs riskpremierna. Premiereduktionen på 75 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring behålls även 2015 tack vare gott förvaltningsresultat och låga driftskostnader. Premiereduktionen innebär cirka 2,6 miljarder kronor i återbäring till företagen.

– Genom premiereduktionen håller vi företagens kostnader för riskförsäkringarna i princip opåverkade, säger Fredrik Palm.

För ITP Familjeskydd ökar premiereduktionen från 50 procent till 75 procent. Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL sänks från 42 kronor per månad till 39 kronor per månad och anställd. 

Läs mer om Alectas premier. 

För mer information, kontakta gärna
Fredrik Palm, chefaktuarie Alecta, tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se 

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 650 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Trots fallande konsumentpriser mätt i KPI så håller Alecta pensionerna oförändrade 2015.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationschef
  • staffan.strom@alecta.se
  • 08-441 97 45
  • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 700 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

  • Alecta
  • Regeringsgatan 107
  • 103 73 Stockholm