Media-no-image

​Kultur och fritid stöttar AHK:s rullstolsinköp

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 10:13 CET

Kultur- och fritidsnämnden i Alingsås har beviljat projektbidrag på 100 000 kronor till Alingsås handbollsklubb. Pengar som ska gå till tävlingsrullstolar.

Alingsås Handbollsklubb driver sedan september 2012 ett projekt där syftet är att erbjuda handbollsträning och spel för rullstolsburna. 

Alla kan delta oavsett ålder och kön. 13 personer är inskrivna, varav åtta rullstolsburna.
I dagsläget använder de sina vardagsstolar vid träning och spel. Men för att ha möjlighet att utveckla träningen och spelet behövs speciella tävlingsstolar. Dessa kommer nu att kunna köpas in.

Svenska Handbollsförbundet stödjer projektet ekonomiskt med 40 000 kronor och privata bidragsgivare ger 35 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden beviljade ett bidrag på 100 000 kronor.

Kontakt 
Kent Perciwall, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 0702-85 53 50

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kultur- och fritidsnämnden i Alingsås har beviljat projektbidrag på 100 000 kronor till Alingsås handbollsklubb. Pengar som ska gå till tävlingsrullstolar.

Läs vidare »
Gm7ms7sbyiwd79jazk5n

Toppensiffror för Alingsås museum

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:03 CET

Sedan nyöppningen i september har Alingsås museum redan lockat 6 000 besökare. Det är mer än en tredjedel av årsmålet på 15 000 besök.

Media-no-image

Många nya satsningar av samhällsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 14:48 CET

Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden sammanfattar nu sina verksamheter för den senaste mandatperioden. Mängder av satsningar har gjorts, bland annat när det gäller avfallshantering, lekplatser och detaljplaner, vilka numera går att se i 3D.

När verksamhetsåren 2011-2014 summeras av samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden och dess olika verksamheter så står det klart att många nya satsningar genomförts under de senaste åren.

Ta del av kommunens detaljplaner i 3D
En av dessa är att Alingsås kommun satsar på att lägga ut antagna detaljplaner i 3D. Det för att de ska bli enklare att ta till sig.

– Vi har redan börjat publicera detaljplaner i 3D för att underlätta dialogen med alla som bor i kommunen. På det här sättet upplever många att kartorna och planerna blir ännu tydligare, berättar Elin Aidantausta som arbetar som GIS-ingenjör i Alingsås kommun.

Detaljplaner för cirka 600 bostäder
Det har gjorts detaljplaner som innehåller byggrätter för över 600 bostäder större delen är på kommunal mark som är till salu. Det går att bygga både villor och flerbostadshus med hyres-, bostads- eller äganderätt.Ny översiktsplanUnder mandatperioden påbörjade samhällsbyggnadskontoret ett arbete med att ta fram en översiktsplan (ÖP) som ska ersätta den gamla från 1998. Översiktsplanen visar på ett övergripande sätt var i kommunen vi ska bygga, hur kommunikationerna ska utvecklas och hur vi ska skydda och utveckla värdefulla mark- och vattenområden. Planen används som vägledning bland annat för beslut om detaljplaner och bygglov.

Under mandatperioden har flera inventeringar utförts inom exempelvis natur och  kulturområden och en VA-strategi är under framtagande. Dessa inventeringar och utredningar är viktiga underlag för ÖP. Ett första förslag till ÖP har varit ute på samråd och synpunkter har kommit in bland annat från kommuninvånare, kommunala verksamheter och statliga myndigheter. Just nu pågår ett arbete med att sammanställa alla synpunkter och omarbeta planen. Under 2015 kommer det omarbetade planförslaget att ställas ut för granskning. Då ges återigen allmänhet, verksamheter och myndighet tillfälle att lämna synpunkter.

Uppskattad lekplats för alla
En annan uppskattad investering är den på kommunens lekplatser. I våras invigdes Nolhagas nya lekplats, vilken är 1 225 kvm stor och tillgänglighetsanpassad, med en mängd olika utmaningar för barnen.– Det känns viktigt att kunna erbjuda en lekplats där alla barn kan ha skoj tillsammans, samtidigt som lekplatsens utrustning är pedagogisk och tränar upp barnens förmågor, säger Agneta Wendesten som är stadsträdgårdsmästare.

Alingsås blev i och med lekplatsen först i Sverige med en speciell lekställning som är utrustad med inbjudande ljusspel i regnbågens alla färger och har en mängd roliga och utmanande möjligheter till lek. Ställningen har funktioner som även passar för barn med funktionsnedsättningar.

FNI väcker uppmärksamhet
En annan del av tekniska nämndens verksamhet är avfallshantering och projektet FNI, Fastighetsnära insamling, vilket gör att kommuninvånarna kan sopsortera direkt i den egna soptunnan. FNI har blivit oerhört uppskattat bland de som anslutit sig. Förutom kommuninvånarna har andra kommuner har hört av sig till Alingsås för att få inspiration och fakta angående projektet.– FNI innebär naturligtvis att Alingsås kommuninvånare bidrar till ett mer hållbart samhälle - det handlar om en stor vinst för miljön. Alingsåsarna gör ett fantastiskt jobb! Varje påse matavfall ger biogas som kan driva en bil ungefär två och en halv kilometer, förklarar Anna Hansson som är projektledare för FNI.

UV-ljus förbättrar vattenkvaliteten
På Alingsås vattenverk har man under den senaste mandatperioden genomfört stora förbättringar och under början av 2014 installerades UV-ljus i vattenverket i Hjälmared för att ytterligare säkra kvaliteten på dricksvattnet.

– Vattenverket hade redan tidigare skyddsbarriärer vid reningsprocessen för att se till att vattnet håller en hög kvalitet och var fritt från mikrobiologisk påverkan. UV-ljuset blev ytterligare en barriär, vilken tar bort virus och parasiter om sådana skulle förekomma i vattentäkten, förklarar Tommy Blom som är VA-chef.

Nya hastigheter och tillgänglighetsanpassade naturstigar
Under mars så infördes även nya hastighetsgränser på vägarna i kommunens tätorter.

Hastigheterna anpassades ännu mer efter tätortens förutsättningar, och inte tvärtom. Målet med förändringen var en säkrare, renare och tystare trafikmiljö.

Anläggandet och restaureringen av natur- och tillgänglighetsstigar i Hjortmarka är en annan av de förändringar som många uppskattat. Grillplatser, vindskydd, utsiktsplatser, skyltning, infotavlor och tillgänglighetsanpassad spång hör till förändringarna i området.


Kontakt
Barbro Sundström, chef samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen, barbro.sundstrom@alingsas.se, tfn: 0322-61 72 77

Bo Norling, biträdande chef samhällsbyggnadsförvaltningen, bo.norling@alingsas.se,
tfn: 0322-61 63 37

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden sammanfattar nu sina verksamheter för den senaste mandatperioden. Mängder av satsningar har gjorts, bland annat när det gäller avfallshantering, lekplatser och detaljplaner, vilka numera går att se i 3D.

Läs vidare »
Acr4zhjy0isvrsconaeb

Trenden pekar uppåt för rättvis handel i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 09:07 CET

Sedan Alingsås fick sin utmärkelse som Fairtrade City under 2008, har antalet restauranger, kaféer och butiker med 1 eller flera Fairtrade-märkta produkter i sitt utbud ökat med drygt 550 %. Även Alingsås kommuns förbrukning av Fairtrade-märkt kaffe har ökat. Från en konsumtion på drygt 120 kilo 2008, låg samma beräknade mätvärde för fika-konsumtion på 4476 kg under 2014.

Media-no-image

​Skolinspektionen besöker Alingsåsskolor

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 08:00 CET

I februari och mars kommer Skolinspektionen på besök till Alingsås. Det är Stora Mellby skola och Alströmergymnasiet som får besök.

Målet med Skolinspektionens granskning är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Under våren kommer 400 skolor i 60 kommuner att besökas. I Alingsås får, förutom Alströmergymnasiet och Stora Mellby skola, fristående skolor, grundsärskolorna och gymnasiesärskolan besök.

– Vi ser positivt på all typ av granskning eftersom det hjälper oss i vår strävan att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Skolfrågor är högt prioriterade i Alingsås, men det finns alltid saker som kan och bör förbättras,konstaterar både Cecilia Knutsson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen och Anneli Schwartz, chef för utbildningsförvaltningen.

Tidigare har alla skolor granskats av skolinspektionen, men 2015 förändras detta. Färre, ca 25 procent av skolorna, kommer att granskas. Och de som granskas, granskas grundligare än tidigare. Vilka skolor som ska granskas väljs ut genom en risk- och väsentlighetsanalys, där olika faktorer som till exempel föräldraenkät, personalenkät, skolresultat och eventuella anmälningar till skolinspektionen påverkar vilka skolor som besöks. Men alla kommuner får besök på minst en grundskola, oavsett utfall i Skolinspektionens analys. Även alla grundsärskolor och gymnasiesärskolor får besök.

– Att endast skolinspektionen besöker en grundskola i en så pass stor kommun som Alingsås, är ett kvitto på vi överlag har bra skolor. Detta visades också nyligen i Västsvenska Handelskammarens skoljämförelse, menar Cecilia Knutsson.

På Alströmergymnasiet kommer Skolinspektionen att besöka sektor 1 och 2, där ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ingår.

Under besöket kommer Skolinspektionen bland annat att titta på undervisning och lärande, bedömning och betygsättning, trygghet och studiero samt styrning och utveckling av verksamheten.

– Vi ser fram emot att få feed back på vad vi kan förändra och förbättra. Vi har påbörjat ett arbete redan nu för att utveckla ett arbetssätt som syftar till att förstärka styrkedjan från huvudman (politiker) till skolenhet (rektor, lärare). Detta är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete som innebär en tydligare koppling mellan den uppföljning och analys som görs samt de åtgärder som därefter vidtas, berättar Anneli Schwartz.

Kontakt: 
Cecilia Knutsson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen, cecilia.knutsson@alingsas.se,
tel: 0322-61 64 22

Anneli Schwartz, chef för utbildningsförvaltningen, anneli.schwartz@alingsas.se,
tel: 0322-61 65 05

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I februari och mars kommer Skolinspektionen på besök till Alingsås. Det är Stora Mellby skola och Alströmergymnasiet som får besök.

Läs vidare »
Media-no-image

​Lakvattenläckage på grund av stopp i ledning

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 16:03 CET

Vatten från Mariedalsdeponin, som normalt samlas upp och leds till reningsverket i Nolhaga, har på grund av ett stopp i en ledning runnit ut till Gerdsken. Alingsås kommun har det senaste dygnet jobbat för att åtgärda situationen så fort som möjligt. Stoppet är nu åtgärdat.

Ledningsstoppet upptäcktes under onsdagen av en privatperson som kontaktade Miljöskyddskontoret. Tekniska förvaltningens avfallsavdelning som har ansvaret för Mariedalsdeponin har åtgärdat stoppet och läckaget har nu upphört.

    – Stoppet i ledningen gjorde att vattnet steg ur en brunn nedanför Mariedals södra slänt och letade sig fram via diken mot sjön Gerdsken. Vattnet som först steg ur brunnen var kraftigt orangefärgat. Detta beror på järnutfällningar som skapas när lakvattnet syresätts i ledningarna. Lakvattnet är regelbundet kontrollerat sen flera år tillbaka. Det innehåller låga halter av ämnen som skulle kunna vara störande för miljön. Det som allmänheten kan reagera på är den starka oranga färgen som syns bitvis i diken på väg ner mot Gerdsken. Orsaken till färgen är järnutfällningarna berättar avfallschef Christian Nellis.

    – Nya prover på det vatten som läcker ut togs igår. Vi tog ut prover som en försiktighetsåtgärd men vi har ingen anledning att tro att det vatten som nu läcker ut består av något annorlunda än vad tidigare provtagning visat, säger miljöskyddschef Catharina Pettersson.

    – För att aktuell ledning ska fungera bättre i framtiden projekteras nu en järnutfällningstrappa för att få till en mer kontrollerad utfällning av järn innan vattnet når spillvattenledningen. Nästa steg är att ledningen filmas för bedömning om vilka åtgärder som behövs, säger Christian Nellis.

Kontakt:
Christian Nellis, avfallschef, christian.nellis@alingsas.se, tfn: 0322-61 70 12.
Catharina Pettersson, miljöskyddschef, catharina.pettersson@alingsas.se, tfn: 0322-61 72 52.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vatten från Mariedalsdeponin, som normalt samlas upp och leds till reningsverket i Nolhaga, har på grund av ett stopp i en ledning runnit ut till Gerdsken. Alingsås kommun har det senaste dygnet jobbat för att åtgärda situationen så fort som möjligt. Stoppet är nu åtgärdat.

Läs vidare »
Ut2fu6y36r6kxvpw5fyp

​Se framtidens Alingsås på 3D-karta

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 08:53 CET

Nu har Alingsås kommun börjat lägga ut kommunens detaljplaner i 3D.

Media-no-image

​Alingsåsarna nöjdare än genomsnittet

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 13:00 CET

Alingsåsarna är både nöjdare med sin bostadsort och med kommunens verksamheter än genomsnittssvensken. Det visar årets medborgarundersökning, där kommuninvånarna fått tycka till om Alingsås.

Under hösten har kommuninvånarna sagt sitt om hur det är att leva och bo i Alingsås, vad de tycker om kommunens verksamheter samt hur de ser på sina möjligheter till inflytande. Resultatet visar att alingsåsarna är nöjdare än genomsnittet i de kommuner där undersökningen gjorts. Vi är även nöjdare än man är i andra kommuner i samma storleksklass.

    – Det är naturligtvis glädjande att vi hamnar bra till i jämförelsen. Vi bor i en trivsam och vacker kommun med fantastiska möjligheter. Samtidigt så nöjer vi oss inte utan vill genom olika insatser lyfta kommunen ytterligare, säger Joakim Järrebring (S) som är kommunalråd i Alingsås kommun.

För att utläsa resultatet av undersökningen har olika mått tagits fram, där 100 är max. När det gäller Alingsås kommun som en plats att leva och bo på kommer Alingsås kommer upp i 68 poäng, vilket är samma resultat som i fjol, men något högre än för ett par år sedan. Alingsås ligger därmed högre än genomsnittet för de kommuner som delar i undersökningen. Dessa hamnar på 61 poäng.

Alingsåsarna är även nöjdare med de kommunala verksamheterna än man är i många andra kommuner. Alingsås får ett resultat på 59, vilket dels är högre än kommunen fick i fjol och dels är högre det allmänna kommunsnittet på 55.

Den sista punkten som man tittat på i undersökningen är hur kommuninvånarna ser på sina möjligheter till inflytande och här hamnar kommunen på 42, vilket kan jämföras med genomsnittsresultatet på 41 poäng.

    – Kommuninvånarnas åsikter är naturligtvis oerhört viktiga för oss och vårt arbete med att föra Alingsås framåt. Vi tar till oss av de åsikter som kommer fram och hoppas kunna använda dem för att utvecklas ytterligare, säger kommunalrådet Daniel Filipsson (M).

Under året har 129 kommuner genomfört undersökningen, vilken i Alingsås kommun gått ut till 1 200 personer i åldrarna 18-84 år.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsåsarna är både nöjdare med sin bostadsort och med kommunens verksamheter än genomsnittssvensken. Det visar årets medborgarundersökning, där kommuninvånarna fått tycka till om Alingsås.

Läs vidare »
Media-no-image

​Alingsås bäst i regionen på minskad energianvändning

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 08:00 CET

Alingsås kommun har minskat energianvändningen i de bostäder och lokaler man äger. I bostäderna med så mycket som 24 procent sedan år 2009. Det visar en ny rapport.

Alingsås får som enda kommun i Göteborgsregionen grönt ljus på samtliga undersökta punkter när det gäller just energianvändandet i kommunägda lokaler och bostäder. Det visar rapporten ”Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten.

Grönt ljus innebär i undersökningen att man tillhör den bästa fjärdedelen av landets 290 kommuner.

    – Det känns naturligtvis bra. Samtidigt så nöjer vi oss inte utan fortsätter vårt arbete med att göra kommunen mer energieffektiv, säger Jonas Dahl som är energi- och klimatstrateg i Alingsås kommun.

Den minskade energianvändningen i kommunens lokaler och bostäder innebär förutom vinster för miljön utan även vinster för den kommunala plånboken i form av minskade energikostnader.

    – Många bidrar på olika sätt för att minska kommunens energianvändning, men det är i första hand Alingsåshem och Fabs som står för arbetet när det gäller lokaler och bostäder. Det är en kombination av en mängd små detaljer och större projekt som Brogården som tillsammans ger goda resultat.

Totalt sett har landets kommuner och landsting minskat energianvändningen i ägda bostäder och lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en miljard kronor i minskade energikostnader årligen.

Kontakt:
Jonas Dahl, energi- och klimatstrateg i Alingsås kommun, jonas.dahl@alingsas.se, tfn: 0322-61 61 47.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås kommun har minskat energianvändningen i de bostäder och lokaler man äger. I bostäderna med så mycket som 24 procent sedan år 2009. Det visar en ny rapport.

Läs vidare »
Media-no-image

​Pressinbjudan: Hälsoambassadörer ska lyfta Noltorpsbornas hälsa

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 08:05 CET

Under två dagar ska ett 20-tal intressenter träffas i Noltorp i Alingsås för att diskutera hur Noltorpsborna kan inspireras till hälsosammare val. Bakgrunden är att kommunen tillsammans med Västragötalandsregionen vill att området ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet.

Under torsdag och fredag samlas allt från representanter från den lokala ju-jutsuklubben och förskolan i området till hyresgästföreningen och Alingsås lasarett i den tidigare vårdcentralens lokaler i Noltorp för att diskutera olika aktiviteter och dylikt som kan bidra till att skapa en god hälsa och bra levnadsvanor i Noltorp.

Vi hälsar media välkomna att delta vid startskottet för detta arbete! På plats finns både berörda, projektansvariga för Hälsonavet – som driver arbetet – och politiker.
När: Fredagen den 5 november klockan 12:00-13:00.
Var: Noltorps tidigare vårdcentral.


Kontakt:
Teres Lundin, projektledare Hälsonavet, teres.lundin@alingsas.se, tfn: 0322-61 61 07.
Malin Wallin, folkhälsostrateg Alingsås kommun, malin.wallin@alingsas.se, tfn: 0322-61 72

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Under två dagar ska ett 20-tal intressenter träffas i Noltorp i Alingsås för att diskutera hur Noltorpsborna kan inspireras till hälsosammare val. Bakgrunden är att kommunen tillsammans med Västragötalandsregionen vill att området ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 38 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadsföringschef
  • PR & Kommunikation
  • vpmabglin.iiylmcikheivjcllten@bmalinoqgsvozkeoas.se
  • 0322-61 61 27
  • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 38 600 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

  • Alingsås kommun
  • Rådhuset, Stora torget
  • 441 81 Alingsås

Länkar