Media no image
Qujuluhcz7mr8fe1sjjc Dxvxtzd64l293kwer5bx

Svenskt Näringsliv mäter företagens uppfattning om näringslivsklimatet i Alingsås

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 17:19 CEST

Företagens samlade uppfattning om näringsklimatet i Alingsås kommun är i stort oförändrad från föregående år och ligger fortfarande under riksgenomsnittet. När det gäller uppfattningar om upphandlingar, infrastruktur, IT och telnät och kompetensförsörjning ligger Alingsås kommun över eller som rikssnittet. När det kommer till uppfattningen av tillämpning av lagar och regler, service, information och dialog ligger Alingsås kommun under rikssnittet.

Nu har Svenskt Näringslivs årliga enkätresultat som mäter hur företagarna uppfattar företagsklimatet i sin kommun kommit. Den sammanfattade uppfattningen, på en sexgradig skala, är 2,84, vilket är en liten försämring jämfört med föregående år med 0,06 enheter. Sverigesnittet ligger på 3.36.

De åtgärder kommunen bör prioritera främst, jämfört med övriga Sverige, är enligt företagen; en bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande, snabbare handläggningstider och en bättre dialog mellan kommuner och företag samt mer byggbar mark för näringslivet.

- Det här är frågor och tjänster som vi redan lägger extra fokus och resurser på för att förbättra. En del av de här frågorna handlar om att ändra rådande kulturer, vilket inte sker omgående, utan är en process. Vår förhoppning är att det ger resultat i nästa års mätning, säger Daniel Filipsson, kommunalråd (M) i Alingsås kommun.

Något som uppfattas som bättre jämfört med föregående år är kommunens upphandlingar där resultatet hamnar på 2,47, vilket är 0,2 enheter bättre.

Även infrastrukturen upplevs som bättre än Sverigesnittet och hamnar på 3,4. Detsamma gäller kommunens IT- och telenät som även det uppfattas som bra och ligger över Sverigesnittet. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens upplevs som sämre jämfört med föregående år men hamnar ändå i linje med övriga Sverige.

- Det är ändå bra att vi i tre så viktiga frågor ligger över riksgenomsnittet. Företag är beroende av bra infrastruktur för leveranser och tillgång till kunder och personal. Detsamma gäller IT- och telenätet, där företagen är beroende av att kunna kommunicera med omvärlden, säger Magnus Thordmark, näringslivschef på Alingsås Business Center.

På frågan hur kommunen tillämpar lagar och regler, det vill säga effektivitet i ärendehantering, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns, så hamnar Alingsås kommun på samma resultat som förra året, 2.82. Snittet i Sverige ligger på 3.18.

Uppfattningen om kommunens service, främst bemötande och handläggningstider, hamnar på 2.52, vilket är en försämring med 0,08 enheter. Sverigesnittet ligger på 3,06.

I 44 procent av kontakterna med kommunen handlar det om tillstånd. I 36 procent av kontakterna har man varit i kontakt med näringslivschefen eller näringslivsfunktionen. I 29 procent av fallen handlar kontakten om tillsynsfrågor. I 26 procent av fallen handlar kontakten om förbättring av företagsklimatet.

Dialogen mellan företag och kommunledning uppfattas som sämre jämfört med föregående år, då den har sänkts från 2,55 till 2,4. Detsamma gäller informationen till företagen som har sjunkit från 2,67 till 2,49. Sverigesnittet ligger på 3,03. På frågan hur man upplever företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet så hamnar det på 3,64, vilket är en försämring med 1 enhet. Sverigesnittet ligger på 3,63.

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Företagens samlade uppfattning om näringsklimatet i Alingsås kommun är i stort oförändrad från föregående år och ligger fortfarande under riksgenomsnittet. När det gäller uppfattningar om upphandlingar, infrastruktur, IT och telnät och kompetensförsörjning ligger Alingsås kommun över eller som rikssnittet.

Läs vidare »
Lqznlm1xar2pcqfquwue

Alingsås fick ny topplacering i årets "Bäst att bo"

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 09:06 CEST

​Alingsås är Sveriges tredje bästa landsbygdskommun. Det stod klart när tidningen Fokus under torsdagseftermiddagen presenterade resultaten i årets ”Bäst att bo"-rapport. Extra positivt är att Alingsås i år också klättrar tio placeringar i den totala rankingen och placerar sig som 22:a bästa kommun att bo i sett till alla Sveriges 290 kommuner.

Zpltujt5zijws4zlqbff

Digitala Alingsås hett ämne på Almedalen

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 15:36 CEST

​Alingsås kommuns satsning på digitalisering väcker stor uppmärksamhet i landet. För andra året i rad har Alingsås bjudits in till E-förvaltningsdagarna, och är dessutom inbjudna att föreläsa i ämnet under Almedalen. -Vi har hittat något som anses vara unikt och det är vi väldigt stolta över, säger Göran Westerlund som jobbar med digital utveckling.

X8ez7ztlmshvp5rzotk6
Vdhwv63et9wcrfvvykzf

​Alströmergymnasiet åter i Göteborgsregionens toppskikt

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 11:57 CEST

I dagarna presenterades resultatet av Göteborgsregionens årliga elevenkät och Alströmergymnasiets positiva resultat håller i sig. - Det är glädjande att Alströmergymnasiet visar sig vara en bra skola på många punkter säger Anneli Schwartz, chef för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

Idecbn3jfdi1u0q5bspm

Nya ungdomssatsningen främjar integration och hälsa

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 15:35 CEST

Från den 5 maj är uttrycket ”Det finns inget att göra på kvällarna” under starkt hot. Med nya ungdomssatsningen Happy Friday, som är ett samarrangemang mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och 14 Alingsåsföreningar och två studieförbund, blir det möjligen istället svårt att välja bland aktiviteterna.

Fk8aqc5qy1ldilcm54on

Noltorp laddar för årets festvecka

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 15:07 CEST

Internationell matfestival, utomhusgympa, nallesjukhus och noltorpstatueringar. Det är något av allt som är på gång under Noltorpsfesten 11-14 maj.

Media no image

Resultatet av årets insiktsmätningar presenterade

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:06 CEST

Alingsås halkar i årets ”Insiktsmätning”. Kommunen har redan sjösatt flera projekt för att vända trenden, och ytterligare åtgärder kommer att sättas in.
- Att vi tappade några placeringar i år har naturliga förklaringar som att verksamheter med tidigare positivt resultat inte är med, men samtidigt får vi en indikation på vad vi kan förbättra och det är välkommet, säger Caroline Hagström.

Resultatet av årets Insiktsmätning är här, en undersökning som sätter kontakten med myndigheter i fråga om allt från bygglovshantering till miljöskydd under luppen. Vad funkar? Hur är bemötandet? Hur lång tid tar det att få sitt ärende hanterat?
För Alingsås del trillar kommunen ner ett par pinnhåll i det totala resultatet, från 62 till 60.
Förvaltningschef Caroline Hagström har tillsammans med berörda avdelningschefer nu gått igenom resultatet och är på det klara med att förändringsarbetet på Samhällsbyggnadskontoret är fortsatt prioriterat.
- Det jag kan konstatera med resultatet är ett par saker. Det första är att siffrorna behöver jämföras med en nypa salt om de ställs mot tidigare resultat. Alkoholkontroll och brandskydd som tidigare har varit med och höjt upp resultatet är inte med i år. Livsmedelskontrolen får väldigt bra omdöme medan vi de facto har sjunkit något på både miljö- och byggsidan. Det är viktiga siffror för oss som vi tar på allvar och kommer agera på.

Redan innan Insiktsmätningen har en hel del förstärkningar gjorts med fokus på både bygg- och miljösidan. Bland annat har bokningar underlättats i form av att de gjorts tillgängliga digitalt. Liksom att både bygglov- och miljöskydd gjort sig tillgängliga för personliga möten på särskilda tider också i Sollebrunns servicekontor. Kommunikationen kring frågorna har prioriterats upp och på mässan Attraktiva Alingsås kommer representanter finnas på plats för att svara på funderingar från både privatpersoner och företagare. Samarbetet med företagslots hos Alingsås Business Center kan också nämnas.

Det som verksamheten nu planerar är bland annat en översyn kring de frågor som brister, och Samhällsbyggnadskontoret kommer att få extern hjälp med att precisera vilka åtgärder som ska tas.
- Vi behöver stärka upp och se till att varje person har rätt tid för rätt sak. Vi ser ju nu att en sak är att handläggarna har mycket på borden och svårt att hinna med ärenden. Vi kommer att titta på hur vi kan förkorta ledtiderna och om vi kan börja handläggningen tidigare i processen. Arbetat är påbörjat och vi hoppas kunna se effekter under början av 2018 säger Caroline.

Hon hoppas också att svarsfrekvensen, som denna gång landade på blygsamma 43 procent i Alingsås, skulle öka.
- Det innebär ju att vi har 57 procent som inte svarar och deras upplevelser skulle eventuellt gett en annan bild. För vår del är det viktiga egentligen inte resultatet i sig utan att få en så korrekt bild som möjligt av vad vi kan förbättra.

Om undersökningen:Insikt bygger på analysmodellen nöjd kund-index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom områdena. I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 2 867 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 40 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 147 kommuner. Hela undersökningen finns att ladda ner på skl.se

Kontakt:

Caroline Hagström, tf samhällsbyggnadschef, chef Miljöskyddskontoret.
caroline.hagstrom@alingsas.se
Telefon: 0322 - 61 72 52

Magnus Thordmark, näringslivschef, Alingsås Kommun/Alingsås Business Center
magnus.thordmark@alingsas.se
Telefon: 0322-617029magnus.thordmark@alingsas.se

Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg,
Telefon: 0704-41 24 19

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

​Alingsås halkar i årets ”Insiktsmätning”. Kommunen har redan sjösatt flera projekt för att vända trenden, och ytterligare åtgärder kommer att sättas in. - Att vi tappade några placeringar i år har naturliga förklaringar som att verksamheter med tidigare positivt resultat inte är med, men samtidigt får vi en indikation på vad vi kan förbättra och det är välkommet, säger Caroline Hagström.

Läs vidare »
Media no image

Alingsås kommun divesterar ur fossila bränslen

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 10:37 CEST

Alingsås kommun har nu sålt av alla sina tillgångar i företag som arbetar med fossila bränslen.    

En snabbt växande rad av institutioner, företag, fonder, universitet och städer över hela världen väljer att avyttra sina placeringar i olje-, kol- och gasföretag. I Sverige har de senaste åren bland annat följande institutioner och kommuner redan tagit detta beslut: Svenska kyrkan, Örebro, Uppsala, Stockholm, Malmö, Borås, Strömstad, Chalmers, SLU och Stockholms Universitet.

Alingsås kommun hade 2016 tillgångar i aktiefonder värda omkring 45 miljoner kronor. Majoriteten av dessa fonder hade innehav i företag som på något sätt arbetar med utvinning av fossil energi, dvs kol, olja eller fossilgas (naturgas).

- Kommunfullmäktige antog förra året Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern och dessa fastställer att nuvarande aktieinnehav i fossil energi senast år 2018 ska vara avvecklade. Vi har under 2017 genomfört en större omallokering av kommunens finansiella tillgångar och där har vi varit tydliga med att Alingsås kommun ska ha fossilfria aktieinnehav. Detta är nu genomfört och vi kommer att följa upp fondinnehaven varje år för att försäkra oss om att de även fortsättningsvis är fossilfria, säger Simon Lindau, finansekonom på kommunledningskontoret i Alingsås kommun.

Fredrik Bergman, miljöstrateg i Alingsås kommun, uppmanar hållbarhetsintresserade städer att följa Alingsås exempel.

- Alla kommuner som säger sig ta hållbarhet och klimatfrågor på allvar bör göra det som Alingsås och övriga kommuner som divesterat har gjort. Det går inte att prata om hållbarhet och samtidigt finansiera en industri som orsakar klimatförstöring. Så mycket som möjligt av kolet, oljan och den fossila gasen måsta stanna i marken om de klimatmål världens länder kom överens om i Paris i december 2015 ska kunna nås, säger han.

Kontakt:

Fredrik Bergman, miljöstrateg i Alingsås kommun, tel. 0322- 61 70 05.

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås kommun har nu sålt av alla sina tillgångar i företag som arbetar med fossila bränslen. En snabbt växande rad av institutioner, företag, fonder, universitet och städer över hela världen väljer att avyttra sina placeringar i olje-, kol- och gasföretag.

Läs vidare »
Media no image
Bdvxtgy5ksaurj5lox1v Dxvxtzd64l293kwer5bx

Socialchef Susanne Åhman lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 14:07 CET

Den 9 mars initierade den politiska ledningen i Alingsås en dialog kring socialchef Susanne Åhmans roll då det efterfrågades en annan styrning av socialförvaltningen för att säkerställa budgeten. Nu står det klart att förvaltningschefen lämnar sitt uppdrag.

- En överenskommelse har tecknats med Susanne Åhman om att hennes roll som förvaltningschef för socialförvaltningen upphör, berättar Susanne Wirdemo, kommundirektör i Alingsås kommun.

En dialog avseende en tillfällig intern lösning och MBL-förhandling kommer ett ske under nästa vecka (vecka 12).

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Den 9 mars initierade den politiska ledningen i Alingsås en dialog kring socialchefen Susanne Åhmans roll då det efterfrågades en annan styrning av socialförvaltningen för att säkerställa budgeten. Nu står det klart att förvaltningschefen lämnar sitt uppdrag.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Finn Petrén föreläser om staden för alla

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 11:24 CET

Kan vi uppnå tillgänglighet enbart genom lagar och regler? Finns det mer proaktiva syn- och arbetssätt som ger bättre resultat? Är tillgänglighet en omsorgsfråga eller en självklar kvalitet i allt stadsbyggande?

29 mars kommer Finn Petrén till Alingsås och föreläser på temat Staden för alla - Hur omvandlar vi måsten till möjligheter?

Det utlovas både praktiska exempel och internationella perspektiv.

Finn Petrén har en bakgrund som sociolog och filosof och den svenska departementsvärlden. Som direktör i Nordiska ministerrådet arbetade han i många år med att bygga upp ett nordiskt samarbete i handikappfrågor. Bland de många program och verksamheter han utvecklade och drev fanns Nordiska Handikappolitiska Rådet (1997-2004). Sedan 2005 har han arbetat som frilans med fokus på design för alla. Bland de kampanjer och projekt han initierat kan nämnas Värdig entré, ett samarbetsprojekt med Statens fastighetsverk och Stockholms stad om tillgängliggörande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sedan 1990-talet har han varit engagerad på både nationell och internationell nivå med utveckling av konceptet Design för alla som teori och praktik. Han är sedan 2004 ordförande i föreningen Design for All Sverige, och var under åren 2007-2013 president i den europeiska moderorganisationen EIDD Design for All Europe. Finn Petrén har föreläst i mer än trettio länder på teman som spänner mellan hållbar stadsutveckling och design för social innovation.

Tid: Onsdag 29 mars 2017 kl 17:30-18:30,

Plats: Alingsås museum

Föreläsningen är öppen för alla, ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!

Kontakt:

Kristina Avaheden, funktionshinderstrateg i Alingsås kommun, tel 0322-61 70 55

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kan vi uppnå tillgänglighet enbart genom lagar och regler? Finns det mer proaktiva syn- och arbetssätt som ger bättre resultat? Är tillgänglighet en omsorgsfråga eller en självklar kvalitet i allt stadsbyggande? 29 mars kommer Finn Petrén till Alingsås och föreläser på temat Staden för alla - Hur omvandlar vi måsten till möjligheter?

Läs vidare »

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • mariqpa.thkayrelgzlqdwwjpjmbrnl@alpoingsibaswani.sdgcde
 • 0322-61 71 85
 • 0734-15 50 39

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Alingsås kommun
 • robert.tjernberg@alingsas.se
 • 0322-61 70 74, 0734- 26 99 98
Robert Tjernberg

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • malin.hellten@alingsas.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern