Ett trendbrott i näringslivsklimatet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 15:00 CEST

Företagens samlade uppfattning om näringsklimatet i Alingsås kommun är lite bättre mot föregående år. Det är första gången sen 2008 resultatet har förbättrats. När det gäller uppfattningar om upphandlingar, infrastruktur, IT och telnät ligger Alingsås kommun över eller som rikssnittet. När det kommer till uppfattningen av tillämpning av lagar och regler, service, information och dialog ligger Alingsås kommun under rikssnittet.

Nu har Svenskt Näringslivs årliga enkätresultat som mäter hur företagarna uppfattar företagsklimatet i sin kommun kommit. Den sammanfattade uppfattningen, på en sexgradig skala, är 2,54, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år med 0,03 enheter. Sverigesnittet ligger på 3.42.

De åtgärder kommunen bör prioritera främst, jämfört med övriga Sverige, är enligt företagen; en bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande, snabbare handläggningstider och en bättre dialog mellan kommuner och företag samt mer byggbar mark för näringslivet. Alingsås kommun har i alla de prioriterade områdena, förutom handläggningstider, förbättrat sig.

- Vi har äntligen brutit den nedstigande kurvan och kan för första gången på flera år se en liten uppgång. Nu fortsätter vi att arbeta med de åtgärderna som vi tidigare fokuserat på, då vi i undersökningen ser att det är handläggningstider, bättre dialog och mer byggbar mark som är viktig för företagen, säger Daniel Filipsson, kommunalråd (M) i Alingsås kommun.

Något som uppfattas som bättre jämfört med föregående år är kommunens upphandlingar där resultatet hamnar på 2,17, vilket är 0,03 enheter bättre.

Även infrastrukturen upplevs som bättre än Sverigesnittet (3.13) och hamnar på 3,69. Detsamma gäller kommunens IT- och telenät som även det uppfattas som bra och ligger över Sverigesnittet (3,69) på 3,95. Tillgången till kompetens för företagen är fortfarande dålig och följer rikstrenderna.

- Vi är mitt uppe i en högkonjunktur och det råder hög konkurrens om arbetskraft, vilket även vi känner av på kommunen. Att vi får bra betyg på infrastruktur och IT och tele är viktigt då logistik och digitalisering kommer vara två framgångsfaktorer för att möta framtidens behov, säger Daniel Filipsson.

På frågan hur kommunen tillämpar lagar och regler, det vill säga effektivitet i ärendehantering, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns, så hamnar Alingsås kommun på 2.54, vilket är en förbättring med 0.06. Snittet i Sverige ligger på 3.22.

Uppfattningen om kommunens service, främst bemötande och handläggningstider, hamnar på 2.52, vilket är en försämring med 0,08 enheter. Sverigesnittet ligger på 3,06.

Dialogen mellan företag och kommunledning uppfattas som bättre jämfört med föregående år, då den har höjts från 2,07 till 2,14. Detsamma gäller informationen till företagen som har höjts från 2,1 till 2,21. Sverigesnittet ligger på 3,07. På frågan hur man upplever företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet så hamnar det på 3,46, vilket är en förbättring från 3.43. Sverigesnittet ligger på 3,63.


Vad har gjorts och vad görs

Exploatering

För att möta efterfrågan av verksamhetsmark, som är en av de områden som kommunen får ett lägre resultat för, finns det fyra utpekade områden som Alingsås kommun kommer att göra planprogram för med start under 2019. Det största området för verksamhetsmark är Sävelund, Tokebacka och Bälinge, där man räknar med detaljplanering under 2020-2023. Andra områden där det kommer att finnas verksamhet är Södra Stadsskogen, Norra Bolltorp och Mjörnstranden, där detaljplaner kommer att tas fram mellan 2020-2025.

Samhällsbyggnad

För att förkorta handläggningstiderna för bygglov och framtagandet av detaljplaner sjösätts under 2019 ett kraftfullt åtgärdsprogram som bl a innehåller resursförstärkning och införandet av ett nytt styr- och ledningssystem. Därutöver genomförs olika åtgärder för att öka vår service, tillgänglighet och dialog med näringslivet, såsom ett fördjupat samarbete med kommunens företagslots, utökad digital tjänstekatalog och digital tillgänglighet genom vårt nya ärendehanteringssystem samt kommunikationsinsatser på kommunens hemsida.

Övergripande åtgärder

Rekrytering av företagslots

Ett utökat näringslivsråd

Organisatoriska förändringar, genom flytt till tillväxtavdelning

Internt service- och bemötandeprogram Förenkla – Helt Enkelt för förvaltningar

Startat upp Näringslivsforum

Samarbetsprogram med Svenskt Näringsliv under 2018

Ny e-tjänst för bygglov samt implementering av bygglovsrobot.

Samhällsstrategisk grupp (samverkansgrupp mellan förvaltningar)


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Företagens samlade uppfattning om näringsklimatet i Alingsås kommun är lite bättre mot föregående år. Det är första gången sen 2008 resultatet har förbättrats. Fortfarande ligger dock det samlade omdömet under riksgenomsnittet.

Läs vidare »

​Vill göra radioprogram om företagare

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 12:02 CEST

Alingsås 400-årsjubileum pågår för fullt sedan flera månader tillbaka. Nu ska även företagarna bli en del av firandet när Alingsås kommun söker företag att göra radioprogram om och med.

Mellbydalen kan bli ett av Västsveriges underverk

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 08:35 CEST

Västarvet, som är en del av Västra Götalandsregionen, ska arrangera en omröstning där regionens sju underverk ska utses. Från Alingsås kommun är det "Mellbydalen – kvarnarnas dal" som är nominerad.

Kommunen delaktig i prisade appar

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 13:41 CEST

​I veckan prisades Hushållningssällskapet väst som årets Samhällsentreprenör för sitt arbete med MatGlad-apparna. Ett pris som även Alingsås kommun kan glädjas åt då vi varit delaktiga i arbetet med apparna. – Vi har gjort en fantastisk resa tillsammans, säger Lotta Persson, stödassistent inom LSS-enheten i Alingsås kommun och medlem i styrgruppen för projektet med MatGlad-apparna.

Pressinbjudan: Potatisfestivalen 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 11:36 CEST

Den 14-16 juni är en av Sveriges äldsta stadsfestivaler tillbaka. Välkommen att ta del av årets upplägg onsdagen den 22 maj kl. 15 på Nolhaga slott, Nolhaga allé 14.

Alingsås kommun är bland de bättre storstadskommunerna i Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 10:50 CEST

​Enligt en sammanställning som Dagens Samhälle har gjort över vilka kommuner som ligger i framkant med Agenda 2030 hamnar Alingsås kommun på en hedrande 13:e plats i kategorin Storstadskommuner.

​Alingsås kommun överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 13:00 CEST

I förra veckan kom beskedet att kammarrätten valt att fastslå förvaltningsrättens dom som handlar om partnerskapet mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni. Kammarrätten fastställde även upphandlingsskadeavgiften på fem miljoner kronor. Kommunen har idag beslutat att ansöka om prövningstillstånd för att överklaga kammarrättens dom till högsta instans.

- Vi har hela tiden hävdat, och fortsätter att hävda, att rättsläget är oklart och att det saknas svensk rättspraxis. Därför är det viktigt att målet får avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till processen är ett avtal mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni, ett så kallat IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) där Bräcke diakoni fått ta ett helhetsansvar för hela vårdkedjan för demenssjuka, bland annat på äldreboendet Ginstgården. Resultatet har varit en mycket uppskattad verksamhet hos brukare och anhöriga. Även bland Alingsås politiker har det, oavsett partifärg, funnits en stor samsyn om att detta är en mycket bra lösning för äldrevården i kommunen.

- Just med tanke på det otydliga rättsläget när det gäller hur ett IOP kan bedrivas anser vi att fem miljoner i böter är oskäligt, avslutar Micaela Kronberg (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

I förra veckan kom beskedet att kammarrätten valt att fastslå förvaltningsrättens dom som handlar om partnerskapet mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni. Kammarrätten fastställde även upphandlingsskadeavgiften på fem miljoner kronor. Kommunen har idag beslutat att ansöka om prövningstillstånd för att överklaga kammarrättens dom till högsta instans.

Läs vidare »

​Nytt ägardirektiv för Alingsåshem ska säkra fler bostäder i kommunen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 11:53 CEST

På måndagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades om nytt ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget, Alingsåshem. I det nya direktivet klargörs det att bolaget har som verksamhet att på egen hand och i samverkan med andra aktörer möjliggöra att det byggs fler bostäder i Alingsås kommun. Detta ska göras på ett sätt som främjar social hållbarhet genom bland annat blandade upplåtelse- och ägandeformer.

– Alingsåshem ges nu möjlighet att gå från att passivt förvalta fastigheter till att aktivt bygga stad och samhälle. Kommunen kan dock inte ensam möta de utmaningar som framtidens bostadssituation bjuder. Samverkan är nyckeln och därför är det viktigt att tydliggöra att Alingsåshem kan samarbeta med andra aktörer på marknaden för att säkerställa bostadsbyggandet i kommunen, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya ägardirektivet ger också möjlighet att bygga annat än enbart hyresrätter, till exempel bostadsrätter.

– Genom att öppna upp för blandade upplåtelse- och ägarformer kan Alingsåshem hantera de stora investeringar som väntar den kommande perioden och samtidigt ligga inom den låneram som fullmäktige har fastställt, säger Daniel Filipsson.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge i uppdrag att utreda möjligheterna att avveckla moderbolaget AB Alingsås Rådhus. AB Alingsås Rådhus bildades år 2004 och har tidigare bedrivit diverse verksamheter, bland annat Lights in Alingsås. Bolaget har inte längre någon egen verksamhet utan fungerar som ett rent holdingbolag. Utredningen kommer bland annat belysa de ekonomiska aspekterna, nya skatteregler och frågor kring bolagsstyrning.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

På måndagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades om nytt ägardirektiv till kommunala bostadsbolaget, Alingsåshem. I det nya direktivet klargörs att bolaget har som verksamhet att på egen hand och i samverkan med andra aktörer möjliggöra att det byggs fler bostäder i Alingsås kommun. Detta ska göras på ett sätt som främjar social hållbarhet genom bl.a. blandade upplåtelse- och ägandeformer.

Läs vidare »

Hittade farliga ämnen i varor

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 12:46 CEST

Som en del i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar utför Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun tillsyn av farliga ämnen i varor. Nu visar analyser att en vara innehåller farliga ämnen i halter över det tillåtna gränsvärdet.

Miljöskyddskontoret har i tillsynsarbetet träffat verksamheter inom kommunen. Bemötandet har varit gott och kommunen har nått ut med information om farliga ämnen i varor, vad de säljande butikerna bör tänka på samt vad de i sin tur kan ställa för krav på leverantörerna.

I samband med denna tillsyn har Miljöskyddskontoret haft möjlighet att skicka en handfull varor på analyser som bekostats av Kemikalieinspektionen. Analyserna visar att en av de utvalda varorna innehåller både bly och kortkedjade klorparaffiner (SCCP) i halter över gränsvärdena i lagstiftningen. Denna vara som är en armbandsklocka får därmed inte längre säljas. 

Vidare innehöll två av varorna mjukgörare (DEHP) i sådana halter att informationsplikt gäller till yrkesverksamma kunder. Om butikerna inte har fått denna information kommer Kemikalieinspektion att inleda ärenden mot leverantörerna.

– Resultaten visar att det är viktigt att kommunen deltar i denna typ av projekt eftersom det finns många kemikalier i vår vardag som har negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Det är naturligtvis tråkigt att vi med så få analyser hittat så många avvikelser men vi hoppas att vi genom vårt informativa arbete hjälpt de säljande butikerna att ställa relevanta krav på leverantörerna, säger Marie Berghult, chef för Miljö och vatten på Miljöskyddskontoret.

Mer information

Marie Berghult, chef för avdelningen Miljö och vatten, 0322 - 61 71 54.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Som en del i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar utför Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun tillsyn av farliga ämnen i varor. Nu visar analyser att en vara innehåller farliga ämnen i halter över det tillåtna gränsvärdet.

Läs vidare »

​Flygplatsdirektör Anna Strömwall till näringslivsforum

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 10:04 CEST

Dialog och samförståelse, det är syftet med det nyinstiftade näringslivsforumet som har premiär den 15 maj. Till forumet kommer Landvetters flygplatsdirektör Anna Strömwall, men även kommundirektör Maria Standar för att prata om vad som är på gång i kommunen.

Kontaktpersoner 63 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och Marknadsföringschef
 • nivcklefasfp.emmhndjfowmrswb@afhlignngqmsaods.ccsezq
 • 0322-61 61 27

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Marknadsföring, varumärke, PR
 • peqftebdr.uugrwgonrjbeqfrgoo@aailiufngousacis.tnsedm
 • 0322-61 60 63

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Pressansvarig Alingsås kommun
 • klkfarsna.qchegoctllorjg@akbliasngkhsafgs.zpseex
 • 0322-61 60 44
 • 073-42 69 829

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern