Skip to main content

Alliansens ställningstagande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 16:10 CEST

Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd togs flera viktiga beslut för skånsk sjukvård. Nämnden beslutade bland annat att alla vårdcentraler som går med underskott ska upprätta handlingsplaner för att vända utvecklingen och Regionstyrelsen måste ta ett större ansvar och se till att sjukvårdsnämnderna vidtar åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen. Vidare togs ett viktigt beslut om helhetsgrepp för beroendevården där viktiga aktörer ska bjudas in med syfte att utveckla beroendevården i Skåne.

Allians för Skåne föreslog följande:

6. Återrapportering ekonomi per vårdcentral – HSN

Allians för Skåne är bekymrade över hur styrets oförmåga påverkar de skånska vårdcentralerna vilket har medfört att nästan alla offentliga vårdcentraler går med stora underskott. Allians för Skåne föreslog därför att alla vårdcentraler som går med underskott upprättar handlingsplaner för att vända underskotten. Förslaget gick igenom.

7. Återrapportering med anledning av det ekonomiska läget

Allians för Skåne ser med oro på den ekonomiska situationen inom skånsk sjukvård och kräver därför nya åtgärder för att komma till bukt med problemen. Allians för Skåne föreslog att Regionstyrelsen använder sig av sin tillsynsplikt för att se till att sjukvårdsnämnderna vidtar åtgärder för att vända underskotten. Förslaget gick igenom.

9. Strategisk plan - Psykisk ohälsa

Det är bra att det pågår ett arbete med att förnya den strategiska planen för psykisk ohälsa men med tanke på de stora problem som har uppdagats inom psykiatrin i Skåne är det anmärkningsvärt att detta viktiga arbete drar ut på tiden. Detta är åter ett bevis på att det nuvarande styret inte har förmågan att genomföra beslut när de behövs som mest. Allians för Skånes förhoppning är att arbetet nu påskyndas så att detta viktiga arbete kan påbörjas.

10. Gemensamt helhetsgrepp för beroendevården

Vid sittande möte tog Allians för Skåne upp frågan för att säkerställa att även anhörigföreningar involveras i detta viktiga arbete. Vidare fick Allians för Skåne beskedet att även relevanta läkemedelsföretag ska bjudas in arbetet med att utveckla beroendevården i Skåne. Sammantaget kommer detta att innebära att alla relevanta aktörer deltar.

11. Satsning E-hälsa

Det är idag otydligt vilket politiskt organ som har ansvar och driver E-hälso frågor i Region Skåne. Allians för Skåne föreslog därför att detta tydliggörs och att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att se över vilka förbättringar som E-hälsa kan betyda för sjukvården. Förslaget röstades ner.

14. Ansökan om statsbidrag för förebyggande insatser mot hiv 2017

Allians för Skåne är oroade och kritiska till den halvering av statsbidrag som sker i statsbudgeten för 2017 när det gäller att förebygga HIV. Det är inte rimligt att från ett år till ett annat dra ner hälften av statsbidraget det kommer att slå hårt mot landsting och regioner men allra mest kommer det att slå mot alla människor som har drabbats av HIV. Nu krävs det att Region Skåne reagerar kraftfullt mot detta beslut och tillskriver regeringen för att se till att Region Skåne får den ersättning som krävs för att hjälpa människor som har drabbats av HIV. Förslaget röstades igenom.

Allians för Skånes ställningstagande bifogas i sin helhet

För mer information:

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument