Media no image

Flera faktafel i E55:s bevakning av Allra – trots påpekande

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 14:28 CET

E55 har i sin bevakning medvetet publicerat ett antal faktafel i sin bevakning av Allras tandvårdsförsäkring. Detta trots att bolaget uppmärksammat E55:s reporter Johanna Cederblad på dessa felaktigheter direkt efter publicering.

– Vid sidan av att artikeln har en klart tendentiös framtoning har E55:s reporter Johanna Cederblad valt att bortse från rättning av faktafelen, trots att vi påpekat dessa för henne, säger Carl Johan Thorsell, vd för Allra Försäkring.

Allvarliga faktafel i artikeln är:

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Allras tandvårdsförsäkring inkluderar alltid årlig rutinkontroll.

Fel: Jämförelse av Allras tandvårdsförsäkring med Folktandvårdens Frisktandvård.
Fakta: Folktandvården erbjuder ingen försäkring – Frisktandvård är ett försäkringsliknande abonnemang.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Med Allras tandvårdsförsäkring väljer kunden själv sin tandläkare.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Allra tandvårdsförsäkring kräver ingen hälsodeklaration och vänder sig även till de med sämre munhälsa.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Utgångspunkten bör inte vara en extrem – exempelvis att jämföra det högsta åldersintervallet eller den högsta riskklassen.

Fel: Skador som upptäcks under karenstiden omfattas inte.
Fakta: Allras tandvårdsförsäkring täcker alla skador som omfattas enligt avtalet, även om skador upptäcks under karenstiden kan ersättning ges om åtgärder utförs efter karenstidens utgång.

Fel: Det maximala beloppet för ersättning uppgår till 15 900 kr per kalenderår för nivån Premium och 6096 kr per kalenderår för nivån Vårda.
Fakta: Det korrekta beloppet är 22 900 kr årligen för Premium och 14 900 kr årligen för Vårda.


För ytterligare information kontakta:

Carl Johan Thorsell, vd för Allra Försäkring, mail: cj.thorsell@allra.se

E55 har i sin bevakning medvetet publicerat ett antal faktafel i sin bevakning av Allras tandvårdsförsäkring. Detta trots att bolaget uppmärksammat E55:s reporter Johanna Cederblad på dessa felaktigheter direkt efter publicering.

Läs vidare »
Media no image

Felaktigt rapporterande om Allra i Eko-inslag

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:15 CET

I ett inslag på måndagsmorgonen med anledning av en dom mot fondbolaget GFG låter Sveriges Radios reporter Björn Dickson påskina att det skulle försvunnit pengar även ur Allras fonder, något som är helt felaktigt.

– Sveriges Radios tendensiösa ekoinslag ger bilden av att Allras sparare skulle ha förlorat pengar. Något som är fullständigt missvisande eftersom våra sparare aldrig blivit av med några pengar på det sätt som Ekot rapporterar om. Tvärtom har Allras sparare kvar sina pengar och fått en mycket god avkastning – i snitt 11 procent årligen, säger Alexander Ernstberger, vd för Allra. 

​I ett inslag på måndagsmorgonen med anledning av en dom mot fondbolaget GFG låter Sveriges Radios reporter Björn Dickson påskina att det skulle försvunnit pengar även ur Allras fonder, något som är helt felaktigt.

Läs vidare »
Media no image

Felaktigheter i bevakningen om Allra

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2018 12:22 CET

ÖPPET BREV TILL SVENSKA REDAKTIONER

Felaktigheter i bevakningen om Allra

Jag, Alexander Ernstberger, hade under mina två månader i häktet inte någon möjlighet att följa eller bemöta det som har skrivits om Allra-koncernen, eftersom jag i praktiken var helt isolerad. Nu har jag haft möjlighet att läsa i kapp det som skrivits om Allra-koncernen. Jag kan konstatera att det förekommer en stor mängd faktafel vid sidan av påpekanden att vi varit kriminella, trots att inget prövats rättsligt eller någon dom avkunnats.

Nedan bemöter jag det som utgör de grövsta faktafelen. Det som kan betraktas som rena förtal kan komma att hanteras genom andra processer.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Kunderna är lurade/Det har varit dålig avkastning
Allras fonder har i snitt givit spararna 11% årlig avkastning efter alla avgifter, vilket kan jämföras med börsen som i snitt avkastar kring 7% årligen. Fondavgiften för premiepensionsspararna har aldrig överstigit 0,55 % per år.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Det har försvunnit pengar från Allra
Att pengar har försvunnit stämmer inte. Några pengar i har inte lämnat spararnas konton. Det har även hävdats att vi har belastat fonderna – och därmed i praktiken spararna – genom att göra dyra transaktioner med bolag inom vår koncern. Även detta är felaktigt. Dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor, vilket även våra revisorer, såväl nuvarande (BDO & Grant Thornton) som föregående (Deloitte), granskat och godkänt.

Allras fonder har sedan start genererat flera miljarder kronor i avkastning till sina sparare – i snitt 11% årligen enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar. De derivattransaktioner som Allras fonder har gjort med Oak Capital 2012 och med Allra Capital Markets 2015-2016 har även dessa skapat en god avkastning för spararna.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har ”mjölkat” sina sparare
Detta är ett helt felaktigt och grundlöst påstående, lika fel som att påstå att Ikea skulle mjölka sina kunder på pengar bara för att de gör en vinst varje gång någon köper en vara från dem. Allra är ett vinstdrivande aktiebolag som tjänar pengar på att tillhandahålla fonder och förvaltningsprodukter till sparare, och sparare som har använt Allras produkter har genom sin avkastning tjänat pengar. Sparare som inte är nöjda har kunnat lämna oss, utan att vi haft någon inlåsning.

En fond har en fondavgift, även kallat förvaltningsavgift, men fonden har även flera andra kostnader förknippade med förvaltningen. Däribland kostnader så som courtage och spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs på de värdepapper som fonden handlar). Det gäller alla fonder som finns på marknaden, även statliga AP7. Om dessa kostnader ses som att ”mjölka” så mjölkar även statliga AP7 sina sparare på miljardbelopp varje år.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har betalat ofattbara 40-60% i avgifter vid derivataffärer
Påståendet stämmer inte och baseras på en helt felaktig och irrelevant beräkning. Sant är att Allra har haft kostnader på mellan 0,075% och 1,30% för dessa transaktioner. Kostnaden för de derivat som Allra har investerat i ska beräknas på värdepapprets exponeringsbelopp och löptid och inte i relation till premiebeloppet.

Som exempel kan ett värdepapper – en aktie på Stockholmsbörsen – kosta 100 kr i nominellt belopp.

Man kan också välja att göra investeringar genom derivat för exempelvis 0,10 kr i köpeskilling (premiebelopp) för att få en exponering på 100 i denna aktie. För det kan motparten (säljaren av derivatet) ha en intjäning om 0,60 kr. Att då sätta 0,60 kr i relation till 0,10 kr är missvisande eftersom man i praktiken köpt en exponering (aktiens underliggande värde) på 100 kronor. Därmed blir jämförelsen helt irrelevant och ger en marginal i affären om 600 procent när marginalen de facto är 0,60 procent i förhållande till den exponeringen – den investeringen som i praktiken gjorts. Man jämför helt enkelt äpplen och päron.

Att använda sig av derivat i förvaltningen är vanligt förekommande, eftersom det är kostnadseffektivt. Något som i slutändan gynnar spararna.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har köpt komplicerade finansiella produkter för att berika ägarna
Det stämmer inte. Den kritiserade produkten (Natixis-certifikatet som SvD skrev om 21 februari 2017) som Allra Capital Markets 2015 tjänade cirka 80 miljoner kronor på har efter avgifter givit spararna en halv miljard kronor i avkastning. Produkterna som köptes av Oak Capital 2012 har genererat drygt 30% avkastning till spararna, dvs cirka 150 miljoner kronor – efter avgifter. Transaktionerna med Oak Capital har även granskats av svenska Finansinspektionen.

Priset för att göra dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor, vilket också revisorerna konstaterat.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allras säljmetoder har varit lurendrejeri
Allra har precis som alla andra banker och värdepappersbolag följt de lagar och regler som gäller vid förmedling av finansiella tjänster, däribland kravet på behov, kundens lämplighet och transparent informationsgivning om risker och avgifter. Allra har genomfört över en kvarts miljon rådgivningssamtal. Allra har granskats av berörda myndigheter och har aldrig varit föremål för sanktioner – Allra har följt de lagar och regler som gäller. Allra har även haft välordnade rutiner för hantering av synpunkter och klagomål vilka även löpande har granskats av bolagets så kallade compliancefunktion, som ser till att lagar och regler efterföljs.

Man kan diskutera om vårt sätt att sälja varit för aggressivt. Vi anser inte det. Och även om man anser att Allras försäljning varit för aggressiv så är det inte samma sak som att den har skett i strid med gällande lagar och regler. Vi välkomnar en sådan eventuell granskning. Pensionsmyndigheten har registrerat totalt 65 kundsynpunkter rörande Allras säljsamtal, dessa finns att läsa här tillsammans med våra kommentarer.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har haft ett ovanligt upplägg
Nej, att en finansiell koncern som bedriver fondverksamhet även har ett mäkleri är vanligt förekommande. De fyra storbankerna i Sverige har exakt samma struktur genom vilken de handlar upp till 30% av sina värdepapperstransaktioner genom enligt en analys som DI 8 juni 2015 har gjort.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har haft sina fonder i Luxemburg, vilket skulle vara tveksamt eller skumt
Att ha fonder i Luxemburg är mycket vanligt, och kostnadseffektivt för spararna. Luxemburg är det land i Europa som flest antal fonder har sitt säte i. Cirka 55% av alla fonder som distribueras på pensionsmyndighetens fondtorg är registrerade i Luxemburg, däribland flertalet fonder från bland annat SEB och Swedbank.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Ägarna har tagit pensionärernas pengar och stoppat i egen ficka
Allra är precis som bankerna ett vinstdrivande aktiebolag. Genom att vi fått ett stort antal kunders förtroende har vi också tjänat stora summor, något som inte är olagligt. Vi anser inte att det heller varit omoraliskt eftersom att vi har levererat en god avkastning till våra sparare – i snitt 11% årligen.

De överskott som under åren har delats ut till Allras aktieägare har granskats och reviderats av bolagets revisorer och beskattats i Sverige. Allras verksamhet är hårt reglerad och har granskats av flera av varandra oberoende revisorer och tillsynsmyndigheter, däribland Finansinspektionen, utan att någon har funnit några fel eller oegentligheter.

För mer information, se http://allrainifran.se 

ÖPPET BREV TILL SVENSKA REDAKTIONER

Läs vidare »
Media no image

Ingen revisorskritik mot Allras fondverksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:00 CET

– Genomgång av kritiserade transaktioner utan anmärkning

Allras revisorer BDO och Grant Thornton ger Allra en ren revision. Det betyder att de i media ifrågasatta transaktionerna i Allras fonder granskats av bolagets revisorer utan att några anmärkningar gjorts. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts.

Under året så har det framförts påståenden om oegentligheter i Allras fondförvaltning och värdepappershandel. Dessa påståenden ledde bland annat till att Pensionsmyndigheten avregistrerade Allras fonder från sitt fondtorg. I samband med detta valde även bolagets revisorer Deloitte att avgå i förtid.

”Allra har under året utsatts för massiv kritik. Rykten säger att pengar ska ha försvunnit och att Allras sparare har blivit lurade. Det är grundlösa påståenden. Jag vidhåller att inga fel har begåtts, nu kan mitt påstående också styrkas av sakkunniga från några av världens största revisionsbyråer. Fakta är att huvuddelen av Allras fonder har levererat en genomsnittlig positiv avkastning till spararna på i snitt 11% per år under de senaste fem åren.” säger Alexander Ernstberger, vd för Allra-koncernen.

Allras kapitalmarknadsbolag Allra Capital Markets har granskats av revisorerna Grant Thornton och Allras fondbolag Allra Asset Management har gåtts igenom av BDO, som också är revisorer för de fonder som Pensionsmyndigheten har investerat i.

Internrevision i Allra Capital Markets har utförts av Russel Bedford och i Allra Asset Management har uppdraget utförts av Avega Revision, som är en av de ledande revisionsbyråerna i Luxemburg.

Av rapporterna framgår att revisorerna, oberoende av varandra, har granskat och analyserat de koncerninterna affärerna utan att finna några brister.

Revisionsrapporten för fonderna har kvitterats och undertecknats av fondens styrelse. Samtliga styrelseledamöter i fonden är oberoende från Allra och en av ledamöterna är dessutom tillsatt av Pensionsmyndigheten.

Mer information och fakta finner du på allrainifran.se

– Genomgång av kritiserade transaktioner utan anmärkning Allras revisorer BDO och Grant Thornton ger Allra en ren revision. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts.

Läs vidare »
Media no image

​Allras fonder överlåts till Ålandsbanken

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 11:37 CEST

Allra har träffat en överenskommelse med Ålandsbanken Fondbolag om en överlåtelse av Allras fondvolymer inom premiepensionssystemet. Till att börja med överlåter Allra förvaltningen av kapitalet i fonderna till Ålandsbanken. Därefter sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Efter att Pensionsmyndigheten fattat beslut om överlåtelsen kommer kapitalet i Allras fonder inom premiepensionssystemet att flyttas till Ålandsbankens fonder via ett kontrollerat fondbyte. Det sker cirka en månad efter att beslutet fattats.

Samtliga pensionssparare får genom fondbytet en lägre kostnad, vilken i genomsnitt sänks med 15 procent.

- De senaste månadernas negativa skriverier har skadat förtroendet för Allra och min förhoppning är att överlåtelsen kan bidra till att återupprätta spararnas och allmänhetens förtroende för fonderna igen, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

Det var den 16 mars i år som Pensionsmyndigheten tog beslutet att avregistrera Allras fonder från premiepensionssystemet. Avsikten var att lösa in innehaven och flytta dem till AP-fonden. Kammarrätten har dock stoppat beslutet i väntan på prövning.

- Ålandsbanken har lång erfarenhet av framgångsrik fondförvaltning och jag är övertygad om att de kommer att leverera en fortsatt god avkastning till Allras pensionssparare, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

-Till fondspararna i Allra vill jag säga att de inte behöver göra någonting eftersom att flytten sker automatiskt. De kan välja att vara kvar hos oss eller fritt välja någon annan fond. Vi hoppas förstås att de väljer att vara kvar, säger Peter Wiklöf, vd och koncernchef i Ålandsbanken.

Ålandsbanken har funnits i Sverige sedan 2009, och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ålandsbanken grundades 1919 och har verksamhet på Åland och fem kontor i Finland.

Ytterligare information:
Alexander Ernstberger, Vd och koncernchef, Allra Sverige AB, tfn +46 70 571 78 76
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Allra har träffat en överenskommelse med Ålandsbanken Fondbolag om en överlåtelse av Allras fondvolymer inom premiepensionssystemet. Till att börja med överlåter Allra förvaltningen av kapitalet i fonderna till Ålandsbanken. Därefter sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Läs vidare »
Media no image

Kammarrättens stopp ligger fast

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 17:18 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen avslår Pensionsmyndighetens överklagan mot Kammarrättens beslut att stoppa myndighetens avregistrering av Allras fonder. Pensionsmyndigheten kan således inte gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Alltsedan Kammarrättens beslut i fredags är myndigheten skyldig att avbryta och återkalla alla åtgärder som har vidtagits för att avregistrera Allras fonder från fondtorget. Högsta förvaltningsdomstolens besked idag innebär att stoppet fortsatt gäller. Myndigheten måste nu invänta Kammarrättens slutliga prövning.

”Nu är det bekräftat att Pensionsmyndigheten måste följa Kammarrättens beslut. Myndigheten behöver nu upphöra med såväl nedsättande omdömen som andra handlingar som riskerar att skada Allras verksamhet. Jag förväntar mig att myndigheten agerar i enlighet med de beslut som Kammarrätten och nu Högsta förvaltningsdomstolen fattat”, kommenterar Alexander Ernstberger, Allras koncernchef

”Domstolarna har gett ett tydligt besked: Allra har rätt att få sin sak prövad utan att myndigheten under tiden skadar Allras fondverksamhet. Det betyder också att Pensionsmyndigheten måste ge korrekt information till pensionsspararna: avregistreringsbeslutet samt inlösenorden återkallas och spararnas rätt till omplacering kvarstår. Myndigheten får givetvis inte heller ge uppmaningar eller rekommendationer som för individen får samma effekt som en avregistrering skulle ha fått. Gör de det så trotsar de domstolarnas beslut”, fortsätter Alexander Ernstberger.

Länk till Högsta förvaltningsdomstolens pressmeddelande:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Hogsta-forvaltningsdomstolen-meddelar-inte-provningstillstand-i-malet-mellan-Pensionsmyndigheten-och-Allra-Asset-Management-SA/

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Ernstberger, koncernchef Allra
070-571 78 76

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Vinklad rapportering om verksamhet i Dubai

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 16:25 CEST

Idag sände Sveriges Radio ett reportage i vilket de hävdar att Allra har"överfört 150 miljoner kronor av pensionsspararna pengar från sitt bolag i Dubai i syfte generera vinster till moderbolaget".

Inslaget ger en väldigt missvisande bild av Allra samt verksamheten som drivits inom kapitalmarknadsbolaget i Dubai. Allra vill därför göra följande förtydliganden:

  • Inga pengar har "överförts" från pensionssparare till Allra
    Alla fonder, till och med sjunde AP-fonden, har kostnader kopplade till värdepapperstransaktioner - det är ingenting som bara rör Allra.Att framställa sedvanliga transaktionskostnader som ett sätt att överföra pengar från pensionsspararna är direkt vilseledande eftersom att dessa kostnader inte går att undvika. I sammanhanget bör det även framhållas att dessa värdepapperstransaktioner har reviderats och godkänts av Deloitte i samband med 2015 års bokslut. Fonderna är dessutom under tillsyn av den luxemburgska Finansinspektionen och de har naturligtvis inte haft några invändningar mot värdepapperstransaktionerna eftersom att de är helt i linje med branschstandard.
  • Alla värdepapperstransaktioner har skett i enlighet med alla lagar och riktlinjer
    Alla värdepapperstransaktioner har skett i enlighet med best execution vilket innebär att fonderna köpt värdepapper till lägsta möjliga pris. De värdepapper som köpts har adderat stora värden för andelsägarna och kostnaderna som fonderna haft för att investera i dessa värdepapper har varit mycket låga i förhållande till den avkastning som de genererat. Inget har hittills kunnat att någon transaktioner inte är korrekt gjort enligt gällande lagar och regler.
  • Ingen har kunnat påvisa att det skett några fel eller något olagligt i Allras verksamhet
    Under de senaste veckorna har det florerat ett stort antal påståenden och indicier om Allra som inte kunnat beläggas med fakta. Det är givetvis fördelaktigt för Pensionsmyndigheten och konkurrenter att försöka framställa Allra i dålig dager men faktum kvarstår - ingen har kunnat påvisa att Allra inte följt gällande lagar samt regelverk, och ingen i Allra har delgivits misstanke om brott.

Det är Allras förhoppning att ovanstående förtydliganden ska bidra till att skapa en mer rättvisande och korrekt bild av verksamheten framöver.


För mer information, v.g. kontakta:

Alexander Ernstberger, koncernchef Allra
Tel: 070-571 78 76

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Gunnar Axén kommenterar felaktiga påståenden

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 20:55 CEST

Kommentar från Gunnar Axén, styrelseordförande Allra:

Pensionsmyndighetens sätt att beskriva de samtal som förts vid olika underhandskontakter har mycket i övrigt att önska vad gäller korrekthet. De samtal som förts har rört de frågor som ställts till Allra och arbetet med det åtgärdsprogram som jag initierade i samband med mitt tillträde som styrelseordförande. Åtgärdsprogrammet och mitt fokus syftar till att värna om pensionsspararnas intressen, kunderna och Allra som företag.

Den oberoende granskningen, som är en del av åtgärdsprogrammet, som myndigheten refererat till är fortfarande pågående och därför kan inga slutsatser dras ännu. Därför har jag inte heller delgett myndigheten några uppgifter från denna granskning, vilket myndigheten felaktigt påstår. Jag har däremot uttryckt förståelse för att väljstoppet skulle bestå under den tid som denna granskning krävde för att kunna slutföras. Jag har framfört att jag sett det som viktigt att denna granskning ska kunna slutföras.

Under ett samtal har vi berört ett tidigare fall som Pensionsmyndigheten handlagt, där pengar synes försvunnit ur spararnas fonder, och därvidlag diskuterat om något liknande skulle kunna hända i detta fall. Jag känner mig idag dock trygg med att så inte skulle kunna ske i detta fall.

Så länge jag är styrelseordförande för bolaget är detta också ett tecken på att jag har fullt förtroende för Allras ledning och hur företaget drivs idag. Mitt fokus ligger på att värna pensionsspararnas intressen, kunderna och Allra som företag, säger Gunnar Axén, styrelseordförande Allra

För mer information, v.g. kontakta
Gunnar Axén, 070-818 49 17

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Kammarrätten stoppar Pensionsmyndigheten

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 19:15 CET

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inhibera Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder och säga upp avtalet mellan myndigheten och Allra. Det betyder att Pensionsmyndigheten inte kan gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Allra beviljas prövningstillstånd av Kammarrätten och Pensionsmyndigheten kan därmed inte gå vidare med ordern att avveckla fondinnehaven i Allra.

”Det är givetvis skönt att se att det finns ett rättsväsende som fungerar och att så pass drastiska beslut som Pensionsmyndigheten straffade oss med inte är genomförbara utan rättslig prövning. Beslutet innebär att kammarrätten ifrågasätter Pensionsmyndighetens rätt att ingripa mot Allra såsom de gjort. Sedan ska man veta att detta bara är ett litet steg mot att få beslutet upphävt. Det viktiga nu är att en rättslig process är på gång”, kommenterar Alexander Ernstberger, Allras koncernchef.

Pensionsmyndigheten är nu skyldig att avbryta och återkalla alla åtgärder som har vidtagits för att verkställa myndighetens beslut avseende Allra och får tills vidare inte heller vidta nya åtgärder för verkställighet.

”Jag utgår nu ifrån att myndigheten också följer grundläggande krav på saklighet och från och med nu upphör med att krydda sin kommunikation med nedsättande omdömen om Allra. Det har de ingen rätt till”, säger Alexander Ernstberger vidare.

Allra har genom sitt juridiska ombud per brev nu uppmanat Pensionsmyndigheten att omedelbart återkalla inlösenordern och därvid kontakta alla relevanta företag, institutioner, myndigheter och personer som erfordras för att helt återställa situationen så som den förelåg före beslutet den 16 mars.

Länk till Kammarrättens pressmeddelande:
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kammarratten-ger-Allra-provningstillstand/

För mer information v.g. kontakta:
Alexander Ernstberger, koncernchef Allra
070-571 78 76

Gunnar Axén, styrelseordförande Allra
070-818 49 17

Marcus Johansson, juridiskt ombud för Allra
073-415 26 78

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inhibera Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder och säga upp avtalet mellan myndigheten och Allra. Det betyder att Pensionsmyndigheten inte kan gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Läs vidare »
Media no image

Processen går vidare i tingsrätten, kammarrätten och Patent- och marknadsdomstolen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 09:50 CET

Igår lämnade Allra in yttranden i de tre olika processer som bolaget driver mot Pensionsmyndigheten.

- Vi kan konstatera att ingen domstol ännu har prövat Allras ärende i sak. Inget är alltså slutligt avgjort och Allra ser fram emot att någon domstol till slut kommer till skott och gör den prövning av ärendet i sak som bolaget har rätt till. Vad vi försöker uppnå först och främst är ett stopp på Pensionsmyndighetens åtgärder att verkställa beslutet innan det har prövats rättsligt i någon instans – helt enkelt att läget förblir oförändrat tills domstolarna haft möjlighet att pröva lagligheten och skäligheten i Pensionsmyndighetens ingripande mot Allra, säger Allras advokat Marcus Johansson.

Aktuellt läge i de olika processerna: 

1. Allra för en talan i Stockholms tingsrätt där bolaget bl.a. begärt att domstolen i ett första steg omedelbart ska förbjuda Pensionsmyndigheten att lämna order om inlösen av andelar i flera av Allras fonder såvida inte en enskild kund begär det. Tingsrätten beslutade den 22 mars att inte förbjuda detta på en gång, utan att först låta Pensionsmyndigheten yttra sig i ärendet. Allra har begärt att tingsrätten ska pröva bolagets begäran snarast möjligt. Nästa steg är att Pensionsmyndigheten får någon eller några dagar på sig att yttra sig, varefter tingsrätten kan förväntas fatta beslut i frågan om ett omedelbart förbud för Pensionsmyndigheten.

2. Allra har också lämnat ett yttrande till Kammarrätten i Stockholm och utvecklat skälen för det överklagande som lämnades in dit i måndags. Detta mot bakgrund av förvaltningsrättens beslut i förra veckan att inte pröva Allras överklagande av Pensionsmyndighetens beslut att stänga ute bolagets fonder från premiepensionssystemet och handelsplatsen fondtorget. Allra begär nu bl.a. att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens beslut och återförvisa målet till förvaltningsrätten för prövning i sak, eller helt enkelt bifalla de yrkanden som Allra framställde i förvaltningsrätten. Bolaget begär också att domstolen ska avbryta avstängningen i väntan på att målet slutligt avgörs (inhibition). Nästa steg är att kammarrätten tar ställning i frågan om Pensionsmyndighetens beslut är överklagbara eller inte. Om kammarrätten kommer fram till att besluten är överklagbara kommer domstolen därefter att ta ställning till om avstängningen ska avbrytas i väntan på att målet slutligt avgörs (inhibition).

3. Dessutom har Allra lämnat in en stämningsansökan mot Pensionsmyndigheten i Patent- och marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt) för missbruk av dominerande ställning. Pensionsmyndigheten, som har en dominerande ställning på marknaden för tillhandahållandet av utbudet av fonder inom ramen för premiepensionen, har inte redovisat några objektivt godtagbara skäl för sitt agerande mot Allra. Allra står i begrepp att elimineras från den aktuella marknaden och de skäl som Pensionsmyndigheten angivit är vare sig konkreta eller tillräckliga för att försvara agerandet konkurrensrättsligt. Nästa steg är att få till stånd ett omedelbart interimistiskt förbud för Pensionsmyndigheten att verkställa inlösen och avregistrering av Allras fonder i avsikt att inte oåterkalleligt utradera Allras existens på marknaden

Ta del av de aktuella inlagorna här:

Yttrande till Kammarrätten

Stämningsansökan

Yttrande till Tingsrätten

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Allra

Allra - Smarta tjänster för din vardagsekonomi

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Adress