Media no image

​Allras fonder överlåts till Ålandsbanken

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 11:37 CEST

Allra har träffat en överenskommelse med Ålandsbanken Fondbolag om en överlåtelse av Allras fondvolymer inom premiepensionssystemet. Till att börja med överlåter Allra förvaltningen av kapitalet i fonderna till Ålandsbanken. Därefter sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Efter att Pensionsmyndigheten fattat beslut om överlåtelsen kommer kapitalet i Allras fonder inom premiepensionssystemet att flyttas till Ålandsbankens fonder via ett kontrollerat fondbyte. Det sker cirka en månad efter att beslutet fattats.

Samtliga pensionssparare får genom fondbytet en lägre kostnad, vilken i genomsnitt sänks med 15 procent.

- De senaste månadernas negativa skriverier har skadat förtroendet för Allra och min förhoppning är att överlåtelsen kan bidra till att återupprätta spararnas och allmänhetens förtroende för fonderna igen, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

Det var den 16 mars i år som Pensionsmyndigheten tog beslutet att avregistrera Allras fonder från premiepensionssystemet. Avsikten var att lösa in innehaven och flytta dem till AP-fonden. Kammarrätten har dock stoppat beslutet i väntan på prövning.

- Ålandsbanken har lång erfarenhet av framgångsrik fondförvaltning och jag är övertygad om att de kommer att leverera en fortsatt god avkastning till Allras pensionssparare, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

-Till fondspararna i Allra vill jag säga att de inte behöver göra någonting eftersom att flytten sker automatiskt. De kan välja att vara kvar hos oss eller fritt välja någon annan fond. Vi hoppas förstås att de väljer att vara kvar, säger Peter Wiklöf, vd och koncernchef i Ålandsbanken.

Ålandsbanken har funnits i Sverige sedan 2009, och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ålandsbanken grundades 1919 och har verksamhet på Åland och fem kontor i Finland.

Ytterligare information:
Alexander Ernstberger, Vd och koncernchef, Allra Sverige AB, tfn +46 70 571 78 76
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Allra har träffat en överenskommelse med Ålandsbanken Fondbolag om en överlåtelse av Allras fondvolymer inom premiepensionssystemet. Till att börja med överlåter Allra förvaltningen av kapitalet i fonderna till Ålandsbanken. Därefter sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Läs vidare »
Media no image

Kammarrättens stopp ligger fast

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 17:18 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen avslår Pensionsmyndighetens överklagan mot Kammarrättens beslut att stoppa myndighetens avregistrering av Allras fonder. Pensionsmyndigheten kan således inte gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Alltsedan Kammarrättens beslut i fredags är myndigheten skyldig att avbryta och återkalla alla åtgärder som har vidtagits för att avregistrera Allras fonder från fondtorget. Högsta förvaltningsdomstolens besked idag innebär att stoppet fortsatt gäller. Myndigheten måste nu invänta Kammarrättens slutliga prövning.

”Nu är det bekräftat att Pensionsmyndigheten måste följa Kammarrättens beslut. Myndigheten behöver nu upphöra med såväl nedsättande omdömen som andra handlingar som riskerar att skada Allras verksamhet. Jag förväntar mig att myndigheten agerar i enlighet med de beslut som Kammarrätten och nu Högsta förvaltningsdomstolen fattat”, kommenterar Alexander Ernstberger, Allras koncernchef

”Domstolarna har gett ett tydligt besked: Allra har rätt att få sin sak prövad utan att myndigheten under tiden skadar Allras fondverksamhet. Det betyder också att Pensionsmyndigheten måste ge korrekt information till pensionsspararna: avregistreringsbeslutet samt inlösenorden återkallas och spararnas rätt till omplacering kvarstår. Myndigheten får givetvis inte heller ge uppmaningar eller rekommendationer som för individen får samma effekt som en avregistrering skulle ha fått. Gör de det så trotsar de domstolarnas beslut”, fortsätter Alexander Ernstberger.

Länk till Högsta förvaltningsdomstolens pressmeddelande:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Hogsta-forvaltningsdomstolen-meddelar-inte-provningstillstand-i-malet-mellan-Pensionsmyndigheten-och-Allra-Asset-Management-SA/

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Ernstberger, koncernchef Allra
070-571 78 76

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Vinklad rapportering om verksamhet i Dubai

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 16:25 CEST

Idag sände Sveriges Radio ett reportage i vilket de hävdar att Allra har"överfört 150 miljoner kronor av pensionsspararna pengar från sitt bolag i Dubai i syfte generera vinster till moderbolaget".

Inslaget ger en väldigt missvisande bild av Allra samt verksamheten som drivits inom kapitalmarknadsbolaget i Dubai. Allra vill därför göra följande förtydliganden:

  • Inga pengar har "överförts" från pensionssparare till Allra
    Alla fonder, till och med sjunde AP-fonden, har kostnader kopplade till värdepapperstransaktioner - det är ingenting som bara rör Allra.Att framställa sedvanliga transaktionskostnader som ett sätt att överföra pengar från pensionsspararna är direkt vilseledande eftersom att dessa kostnader inte går att undvika. I sammanhanget bör det även framhållas att dessa värdepapperstransaktioner har reviderats och godkänts av Deloitte i samband med 2015 års bokslut. Fonderna är dessutom under tillsyn av den luxemburgska Finansinspektionen och de har naturligtvis inte haft några invändningar mot värdepapperstransaktionerna eftersom att de är helt i linje med branschstandard.
  • Alla värdepapperstransaktioner har skett i enlighet med alla lagar och riktlinjer
    Alla värdepapperstransaktioner har skett i enlighet med best execution vilket innebär att fonderna köpt värdepapper till lägsta möjliga pris. De värdepapper som köpts har adderat stora värden för andelsägarna och kostnaderna som fonderna haft för att investera i dessa värdepapper har varit mycket låga i förhållande till den avkastning som de genererat. Inget har hittills kunnat att någon transaktioner inte är korrekt gjort enligt gällande lagar och regler.
  • Ingen har kunnat påvisa att det skett några fel eller något olagligt i Allras verksamhet
    Under de senaste veckorna har det florerat ett stort antal påståenden och indicier om Allra som inte kunnat beläggas med fakta. Det är givetvis fördelaktigt för Pensionsmyndigheten och konkurrenter att försöka framställa Allra i dålig dager men faktum kvarstår - ingen har kunnat påvisa att Allra inte följt gällande lagar samt regelverk, och ingen i Allra har delgivits misstanke om brott.

Det är Allras förhoppning att ovanstående förtydliganden ska bidra till att skapa en mer rättvisande och korrekt bild av verksamheten framöver.


För mer information, v.g. kontakta:

Alexander Ernstberger, koncernchef Allra
Tel: 070-571 78 76

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Gunnar Axén kommenterar felaktiga påståenden

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 20:55 CEST

Kommentar från Gunnar Axén, styrelseordförande Allra:

Pensionsmyndighetens sätt att beskriva de samtal som förts vid olika underhandskontakter har mycket i övrigt att önska vad gäller korrekthet. De samtal som förts har rört de frågor som ställts till Allra och arbetet med det åtgärdsprogram som jag initierade i samband med mitt tillträde som styrelseordförande. Åtgärdsprogrammet och mitt fokus syftar till att värna om pensionsspararnas intressen, kunderna och Allra som företag.

Den oberoende granskningen, som är en del av åtgärdsprogrammet, som myndigheten refererat till är fortfarande pågående och därför kan inga slutsatser dras ännu. Därför har jag inte heller delgett myndigheten några uppgifter från denna granskning, vilket myndigheten felaktigt påstår. Jag har däremot uttryckt förståelse för att väljstoppet skulle bestå under den tid som denna granskning krävde för att kunna slutföras. Jag har framfört att jag sett det som viktigt att denna granskning ska kunna slutföras.

Under ett samtal har vi berört ett tidigare fall som Pensionsmyndigheten handlagt, där pengar synes försvunnit ur spararnas fonder, och därvidlag diskuterat om något liknande skulle kunna hända i detta fall. Jag känner mig idag dock trygg med att så inte skulle kunna ske i detta fall.

Så länge jag är styrelseordförande för bolaget är detta också ett tecken på att jag har fullt förtroende för Allras ledning och hur företaget drivs idag. Mitt fokus ligger på att värna pensionsspararnas intressen, kunderna och Allra som företag, säger Gunnar Axén, styrelseordförande Allra

För mer information, v.g. kontakta
Gunnar Axén, 070-818 49 17

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Kammarrätten stoppar Pensionsmyndigheten

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 19:15 CET

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inhibera Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder och säga upp avtalet mellan myndigheten och Allra. Det betyder att Pensionsmyndigheten inte kan gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Allra beviljas prövningstillstånd av Kammarrätten och Pensionsmyndigheten kan därmed inte gå vidare med ordern att avveckla fondinnehaven i Allra.

”Det är givetvis skönt att se att det finns ett rättsväsende som fungerar och att så pass drastiska beslut som Pensionsmyndigheten straffade oss med inte är genomförbara utan rättslig prövning. Beslutet innebär att kammarrätten ifrågasätter Pensionsmyndighetens rätt att ingripa mot Allra såsom de gjort. Sedan ska man veta att detta bara är ett litet steg mot att få beslutet upphävt. Det viktiga nu är att en rättslig process är på gång”, kommenterar Alexander Ernstberger, Allras koncernchef.

Pensionsmyndigheten är nu skyldig att avbryta och återkalla alla åtgärder som har vidtagits för att verkställa myndighetens beslut avseende Allra och får tills vidare inte heller vidta nya åtgärder för verkställighet.

”Jag utgår nu ifrån att myndigheten också följer grundläggande krav på saklighet och från och med nu upphör med att krydda sin kommunikation med nedsättande omdömen om Allra. Det har de ingen rätt till”, säger Alexander Ernstberger vidare.

Allra har genom sitt juridiska ombud per brev nu uppmanat Pensionsmyndigheten att omedelbart återkalla inlösenordern och därvid kontakta alla relevanta företag, institutioner, myndigheter och personer som erfordras för att helt återställa situationen så som den förelåg före beslutet den 16 mars.

Länk till Kammarrättens pressmeddelande:
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kammarratten-ger-Allra-provningstillstand/

För mer information v.g. kontakta:
Alexander Ernstberger, koncernchef Allra
070-571 78 76

Gunnar Axén, styrelseordförande Allra
070-818 49 17

Marcus Johansson, juridiskt ombud för Allra
073-415 26 78

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inhibera Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder och säga upp avtalet mellan myndigheten och Allra. Det betyder att Pensionsmyndigheten inte kan gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Läs vidare »
Media no image

Processen går vidare i tingsrätten, kammarrätten och Patent- och marknadsdomstolen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 09:50 CET

Igår lämnade Allra in yttranden i de tre olika processer som bolaget driver mot Pensionsmyndigheten.

- Vi kan konstatera att ingen domstol ännu har prövat Allras ärende i sak. Inget är alltså slutligt avgjort och Allra ser fram emot att någon domstol till slut kommer till skott och gör den prövning av ärendet i sak som bolaget har rätt till. Vad vi försöker uppnå först och främst är ett stopp på Pensionsmyndighetens åtgärder att verkställa beslutet innan det har prövats rättsligt i någon instans – helt enkelt att läget förblir oförändrat tills domstolarna haft möjlighet att pröva lagligheten och skäligheten i Pensionsmyndighetens ingripande mot Allra, säger Allras advokat Marcus Johansson.

Aktuellt läge i de olika processerna: 

1. Allra för en talan i Stockholms tingsrätt där bolaget bl.a. begärt att domstolen i ett första steg omedelbart ska förbjuda Pensionsmyndigheten att lämna order om inlösen av andelar i flera av Allras fonder såvida inte en enskild kund begär det. Tingsrätten beslutade den 22 mars att inte förbjuda detta på en gång, utan att först låta Pensionsmyndigheten yttra sig i ärendet. Allra har begärt att tingsrätten ska pröva bolagets begäran snarast möjligt. Nästa steg är att Pensionsmyndigheten får någon eller några dagar på sig att yttra sig, varefter tingsrätten kan förväntas fatta beslut i frågan om ett omedelbart förbud för Pensionsmyndigheten.

2. Allra har också lämnat ett yttrande till Kammarrätten i Stockholm och utvecklat skälen för det överklagande som lämnades in dit i måndags. Detta mot bakgrund av förvaltningsrättens beslut i förra veckan att inte pröva Allras överklagande av Pensionsmyndighetens beslut att stänga ute bolagets fonder från premiepensionssystemet och handelsplatsen fondtorget. Allra begär nu bl.a. att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens beslut och återförvisa målet till förvaltningsrätten för prövning i sak, eller helt enkelt bifalla de yrkanden som Allra framställde i förvaltningsrätten. Bolaget begär också att domstolen ska avbryta avstängningen i väntan på att målet slutligt avgörs (inhibition). Nästa steg är att kammarrätten tar ställning i frågan om Pensionsmyndighetens beslut är överklagbara eller inte. Om kammarrätten kommer fram till att besluten är överklagbara kommer domstolen därefter att ta ställning till om avstängningen ska avbrytas i väntan på att målet slutligt avgörs (inhibition).

3. Dessutom har Allra lämnat in en stämningsansökan mot Pensionsmyndigheten i Patent- och marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt) för missbruk av dominerande ställning. Pensionsmyndigheten, som har en dominerande ställning på marknaden för tillhandahållandet av utbudet av fonder inom ramen för premiepensionen, har inte redovisat några objektivt godtagbara skäl för sitt agerande mot Allra. Allra står i begrepp att elimineras från den aktuella marknaden och de skäl som Pensionsmyndigheten angivit är vare sig konkreta eller tillräckliga för att försvara agerandet konkurrensrättsligt. Nästa steg är att få till stånd ett omedelbart interimistiskt förbud för Pensionsmyndigheten att verkställa inlösen och avregistrering av Allras fonder i avsikt att inte oåterkalleligt utradera Allras existens på marknaden

Ta del av de aktuella inlagorna här:

Yttrande till Kammarrätten

Stämningsansökan

Yttrande till Tingsrätten

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Pensionsmyndighetens beslut saknar lagstöd - kommer överklagas

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 17:02 CET

Pensionsmyndighetens beslut om att avregistrera Allras fonder från myndighetens fondtorg ligger utanför myndighetens behörighet och är fel i sak. Det kommer att överklagas.

Myndighetens beslut kommer att överklagas till såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Allra kommer dessutom att göra en anmälan till Konkurrensverket om missbruk av dominerande ställning. I samband med överklagan och anmälan kommer bolaget begära att myndighetens beslut stoppas tills vidare.

Skulle Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder verkställas skulle 130 000 sparare som valt fonderna beröras. Det skulle naturligtvis också ha stor effekt för bolaget. Allra är dock övertygat om att beslutet saknar laglig grund och kommer därför att överklaga Pensionsmyndighetens beslut. 

- Det är med  förvåning som jag tagit emlot detta beslut. Det råder stor tveksamhet om detta beslut är fattat på korrekt rättslig grund. Utifrån att ha lyssnat till myndighetens motivering av beslutet kan jag inte komma ifrån känslan att Pensionsmyndigheten i första hand agerat utifrån medieuppgifter snarare än fakta. De har dessutom lagt till grund omständigheter som vi inte ens fått möjlighet att bemöta före beslutet. Vi kommer därför att överklaga Pensionsmyndighetens beslut, säger Gunnar Axén, styrelseordförande i Allra.

Det var den 14 februari som Pensionsmyndigheten informerade Allra om att bolagets fonder tillfälligt köpstoppades på Fondtorget. Allra fick 10 dagar på sig att besvara 13 detaljerade frågor om verksamheten och den 24 februari lämnades svaren in. Den 9 mars återkom Pensionsmyndigheten med 35 följdfrågor som skulle besvaras inom 5 arbetsdagar. Allra lämnade in svaren under torsdagen, inom given tidsfrist, och mot bakgrund av det stora antalet frågor var svaret omfattande och uppgick till totalt cirka 260 sidor inklusive bilagor.

Pensionsmyndighetens granskning av de första 13 frågorna tog 9 arbetsdagar. Dokumentationen som Allra överlämnade som svar på de 35 nya frågorna borde således ha tagit åtminstone några dagar från och med nu för Pensionsmyndigheten att gå igenom och behandla för att säkerställa en rättssäker behandling. Istället kom beslutet inom bara några timmar.

För mer information v.g. kontakta:

Gunnar Axén, styrelseordförande Allra
070-818 49 17

Marcus Johansson, juridiskt ombud för Allra
08-670 66 00

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Allra lämnar in kompletterande svar till Pensionsmyndigheten

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 14:31 CET

Kort efter att Allra lämnade in svar på Pensionsmyndighetens frågor som de ställde vid ett möte den 14 februari återkom myndigheten med 35 följdfrågor den 9 mars. Dessa följdfrågor skulle besvaras senast kl. 09:00 den 15e mars, dvs. fyra arbetsdagar efter att de ställts. Allra bad om förlängd svarstid mot bakgrund av det stora antalet följdfrågor, dess komplexitet och granskningens betydelse för bolagets verksamhet. Pensionsmyndigheten valde att förlängda tidsfristen för svarsgivningen med en endast en dag trots att Allra bad om ytterligare tid för att besvara frågorna.

Idag klockan 11:55 lämnade Allra över svaren på det stora antalet följdfrågor som myndigheten ställt och begärt svar på senast kl. 12:00 idag. Mot bakgrund av det stora antalet frågor är Allras svar omfattande och uppgår till totalt cirka 260 sidor inklusive bilagor.

Pensionsmyndighetens granskning av de första 13 frågorna tog 9 arbetsdagar. Dokumentationen som Allra nu har överlämnat som svar på de 35 nya frågorna bör således ta åtminstone ta några dagar från och med nu för Pensionsmyndigheten att gå igenom och behandla. Dessutom bör det dessutom med största sannolikhet ställas ytterligare frågor från myndigheten med tanke på materialets omfattning och komplexitet för att säkerställa en rättssäker behandling. Först efter att Pensionsmyndigheten behandlat svaren på dessa frågor och eventuella följdfrågor kan de återkomma i ärendet med ett eventuellt beslut.

För mer information v.g. kontakta:

Alexander Ernstberger, koncernchef Allra

070-571 78 76

Gunnar Axén, styrelseordförande Allra

070-818 49 17

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Kort efter att Allra lämnade in svar på Pensionsmyndighetens frågor som de ställde vid ett möte den 14 februari återkom myndigheten med 35 följdfrågor den 9 mars. Idag överlämnade Allra svaren på det stora antalet följdfrågor som myndigheten ställt. Mot bakgrund av det stora antalet frågor är Allras svar omfattande och uppgår till totalt cirka 260 sidor inklusive bilagor.

Läs vidare »
Media no image

Alexander Ernstberger kommenterar medieuppgifter om uppdraget att granska Allra

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 10:46 CET

Catharina Lagerstam och Håkan Thorsell är varken internationella eller oberoende, det är anledningen till att de inte fick uppdraget som granskare av Allra, förklarar vd Alexander Ernstberger.

Svenska Dagbladet skriver idag (15/3) om att Catharina Lagerstam och hennes underkonsult Håkan Thorsell inte fått uppdraget att granska transaktionerna i Allra, och kopplar det till att en av styrelseledamöterna i Allra beslutat att avgå under förra veckan.

Bakgrunden till detta är att vår styrelseordförande Gunnar Axén haft en tydlig ambition att Allra ska granskas av en internationell, oberoende granskare. Catharina Lagerstam är inte internationell och när det framkom att det var hennes underkonsult Håkan Thorsell som skulle genomföra detta var det lika tydligt att granskningen inte skulle vara oberoende. Håkan Thorsell är ledamot av styrelsen för värdepappers- och försäkringsförmedlingsbolaget Söderberg&Partners Securities AB, en direkt konkurrent till Allra. Med tanke på den hårda kritik som framförts offentligt om Allra, även av företrädare för Allras konkurrenter, var detta inte ett acceptabelt upplägg, berättar Alexander Ernstberger, vd för Allra Sverige AB.

Syftet med att ha en oberoende, ja till och med internationell oberoende granskare är att Allra blivit hårt skandaliserat av artiklar i massmedier. Från Allras sida hela tiden sagt att vi välkomnar granskning men flödet av artiklar med hård kritik mot bolaget riskerar att bygga upp en förväntan att bolaget ska straffas lika hårt som kritiken varit. Vi känner oss faktiskt lite dömda på förhand. Därför har Gunnar Axéns ambition varit att granskningen ska ske av en internationell, oberoende granskare, som har de bästa förutsättningarna att titta på samtliga transaktioner på ett objektivt och rättssäkert sätt. Denna ambition har jag stött, förklarar Alexander Ernstberger.

Granskningen är nu påbörjad av en internationell, välrenommerad advokatbyrå. 

För mer information:

V.g. kontakta Alexander Ernstberger, vd för Allra

070-571 78 76

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Catharina Lagerstam och Håkan Thorsell är varken internationella eller oberoende, det är anledningen till att de inte fick uppdraget som granskare av Allra, förklarar vd Alexander Ernstberger.

Läs vidare »
Media no image

Kommentar till medieuppgifter om fem år gamla förvaltningsbeslut

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 11:59 CET

Sveriges Radio sänder idag (14/3) ett inslag där Svensk Fondservice kritiseras för investeringsbeslut avseende värdepapper som gav cirka 30 procents avkastning för fonderna under ett år. I inslaget kritiserar Sveriges Radio även den förvaltning som Svensk Fondservice hade under 2012, och spekulerar i att dess eventuella handelsmotparter kan ha haft höga marginaler på en del värdepapper som Svensk Fondervice investera i.

Vi ställer oss frågande till de påståenden som görs i inslaget.

Svensk Fondervice har historiskt sett tagit många hundratals investeringsbeslut varje år. Värdepappershandel har gjorts med ett stort antal ledande aktörer i Sverige och internationellt. Fonderna har köpt alla typer av värdepapper sedan start och all handel har skett i enlighet på marknadsmässiga villkor och med bästa möjliga utförande (best execution), en konkurrensutsättning som säkerställer att fonderna köper värdepapper av den motpart som kan erbjuda lägsta pris.

Det enskilda värdepapper som lyfts fram i Ekots inslag gav fondandelsägarna cirka 30 procent i avkastning. Det innebär att en fondandelsägare som investerade 100 kr, senare fick ut 130 kr på den aktuella investeringen – med andra ord en god investering.

Vad en enskild motpart har haft för marginal på värdepapperstransaktionerna med fonderna har fondbolaget dock ingen direkt insyn i – och det är det normala för alla fondbolag. Vad som dock kan konstateras är att denna motpart erbjöd det lägsta priset och således var det billigaste alternativet för fonderna.

I inslaget refereras det även till att en del av Allras medarbetare ska ha haft en bakgrund hos Oak Capital, med antydningar om att det skulle vara konstigt. Allra har genom åren rekryterat ett stort antal medarbetare från Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten, motparter, samarbetspartners, försäkringsbolag och stora institutionella kunder. Det är så som rekrytering ofta sker inom finansbranschen, och det anser vi är ett mycket bra sätt att rekrytera på.

Under åren har vissa nyckelmedarbetare inom Allra har fått möjlighet att investera i bolaget, däribland Ewran Mersin och Olle Marcusson. Vi är ett medarbetarägt bolag, och övertygade om att vi inte är ensamma om att erbjuda kompetenta medarbetare möjlighet till delägarskap.

Grundarna av Allra har aldrig varit delaktiga i enskilda investeringsbeslut - varken nu eller under 2012 då denna värdepapperstransaktion skedde. 

För mer information: 

V.g. kontakta Alexander Ernstberger, Koncernchef Allra

070-571 78 76

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

​Sveriges Radio sänder idag (14/3) ett inslag där Svensk Fondservice kritiseras för investeringsbeslut avseende värdepapper som gav cirka 30 procents avkastning för fonderna under ett år. I artikeln kritiseras även den förvaltning som Svensk Fondservice hade under 2012. Vi ställer oss frågande till de påståenden som görs i inslaget.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Allra

Allra - Smarta tjänster för din vardagsekonomi

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Adress