Media no image

Vården drabbas av strejkvarsel

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 10:44 CET

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk inom privat vård och omsorg. Varslet omfattar undersköterskor, vårdbiträden och annan omvårdnadspersonal inom privat vård. Strejken bryter ut den 13 december klockan 12:00 om inte parterna kan enas om en lösning.

Vårdföretagarna har under lång tid bedrivit konstruktiva förhandlingar med Kommunal om hur en satsning för att höja undersköterskornas löner skulle kunna se ut. Parterna har trots att de är överens om storleken på satsningen inte kunnat enas om alla detaljer i en satsning på undersköterskorna.

- Parterna står så nära varandra att det är onödigt och ansvarslöst av Kommunal att varsla om strejk trots att det borde vara möjligt att nå en förhandlingslösning utan konfliktåtgärder säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

I och med att Kommunal har varslat om stridsåtgärder kommer nu förhandlingarna att ledas av medlare från statliga medlingsinstitutet.

- Nu kommer förhandlingarna att ledas av Medlingsinstitutet. Jag är övertygad om vi med deras hjälp kan komma överens om ett nytt avtal som värnar den svenska modellen och ryms inom den norm som etablerats i årets avtalsrörelse, säger Inga-Kari Fryklund

Det är ännu för tidigt att bedöma vad konsekvenserna skulle bli av en eventuell strejk. Det kommer ta ytterligare några dagar för företagen att analysera Kommunals strejkvarsel och göra riskbedömningar.

- Företagen kommer göra vad de kan för att upprätthålla säkerheten. Ansvaret ligger nu tungt på Kommunal att säkerställa att deras agerande inte skadar patienter eller äldre i behov av omvårdnad, säger Inga-Kari Fryklund.

För ytterligare information:

Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 08-762 69 99

David Wästberg
presskontakt
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk inom privat vård och omsorg. Varslet omfattar undersköterskor, vårdbiträden och annan omvårdnadspersonal inom privat vård. Strejken bryter ut den 13 december klockan 12:00 om inte parterna kan enas om en lösning.

Läs vidare »
Media no image
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Nya grepp för ökad arbetskraftsinvandring

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:46 CET

Kompetensbristen ökar kraftigt i tjänstesektorn vilket är en bidragande orsak till att fler företag flyttar utomlands. En av de största utmaningarna är att företagen har svårt att hitta rätt kompetens i landet, men bolagen har också svårt att attrahera och rekrytera internationella talanger till Sverige. Därför föreslår Almega en så kallad One-stop-shop lösning för ökad arbetskraftinvandring.

- Vår One-stop-shop lösning innehåller en rad förslag som skulle göra den internationella rekryteringen enklare för företagen. Samverkan mellan bland annat Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan gör det möjligt att ansöka om flera tillstånd vid ett och samma tillfälle, i en och samma blankett. Starka regionala aktörer och nätverk med andra aktörer behövs också för att erbjuda kringtjänster som t ex bostäder och bankkonton. En stor fråga är också att säkra utbudet av internationella skolor åt medföljande familjemedlemmar, säger Fredrik Voltaire som är näringspolitisk expert på Almega.

Tjänsteexporten ökar och tjänstesektorns andel av BNP och sysselsättning blir allt större. Men rekryteringsproblemen ökar. I Konjunkturinstitutets undersökning Konjunkturbarometern säger 57 procent att bristen på arbetskraft är den trängsta sektorn i verksamheten det senaste halvåret. Det är en ökning på 25 procentenheter sedan samma period 2015.

- Möjligheterna att rekrytera specialister och högutbildade personer är avgörande för näringslivets utveckling, särskilt i dagens situation med stora kompetensbrister i näringslivet. Utan goda villkor för arbetskraftinvandring kommer en större andel av jobbtillväxten ske utomlands. Goda villkor för kompetensinvandring leder istället till att vi kan attrahera fler talanger och fler företagsetableringar utifrån, och ge goda tillväxtutsikter till våra svenska företag, säger Fredrik Voltaire.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kompetensbristen ökar kraftigt i tjänstesektorn vilket är en bidragande orsak till att fler företag flyttar utomlands. En av de största utmaningarna är att företagen har svårt att hitta rätt kompetens i landet, men bolagen har också svårt att rekrytera internationella talanger till Sverige. Därför föreslår Almega en så kallad One-stop-shop lösning för ökad arbetskraftinvandring.

Läs vidare »
Media no image
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Almegas kommentar till riksdagens omröstning om nya EU-direktiv för offentliga upphandlingar

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 18:47 CET

Idag har en majoritet i Riksdagen röstat för att införa nya Lagen om offentlig upphandling, LOU, genom att bifalla Allianspartiernas motion, vilken inte innehåller de förslag om att ställa särskilda arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar, som regeringen föreslagit.

I likhet med Lagrådet och ett flertal upphandlingsexperter har Almega under lång tid starkt kritiserat det förslag regeringen lagt fram till Riksdagen om att, när det skulle vara ”behövligt”, ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling. I och med att Riksdagen valde att bifalla Allianspartiernas motion och avvisa propositionen har de delarna av propositionen fallit, vilket innebär att de krav som gick längre än vad EU-direktiven krävde inte kommer genomföras i Sverige. Däremot kommer det även framöver vara möjligt att, liksom idag, ställa arbetsrättsliga och andra sociala krav i offentlig upphandling, vilket Almega inte har något emot, så länge det inte hindrar seriösa företag från att delta i offentliga upphandlingar.

- Det är bra att Riksdagen idag röstat ned de förslag som regeringen lagt fram och som går utöver vad EU-direktiven kräver, när det gäller offentliga upphandlingar. Om förslaget hade genomförts hade det riskerat stänga ute många seriösa företag från offentliga upphandlingar. Inte minst för de mindre företagen hade processerna riskerat att bli oerhört kostsamma och tidskrävande. Hade många företag som en konsekvens av det valt att inte delta i offentliga upphandlingar, på grund av krångliga och otydliga regler, skulle mångfalden och konkurrensen ha minskat, vilket skulle lett till sämre upphandlingar och sämre valuta för skattebetalarnas pengar, säger Almegas VD Anna-Karin Hatt.

- Det finns flera sätt att komma åt oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. De skarpa verktyg som behövs finns i det EU-direktiv som Sverige nu kommer införa. Genom att sätta kvalitet före pris undviker man för låga anbud. Med bättre uppföljning och utvärdering av genomförda upphandlingar kan avtal som inte följs upptäckas i tidigt skede. Långsiktigt skulle även ökad dialog med branschorganisationer och myndigheter minska antalet oseriösa aktörer. Nu är det dags att åter sätta fokus på den offentliga upphandlingens resultat som ger skattebetalarna bra tjänster och utvecklar innovativa företag, säger Ulf Lindberg Näringspolitisk chef på Almega.

Den nya Lagen om Offentlig Upphandling som Riksdagen nu beslutat om kommer träda i kraft den 1 januari 2017.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Idag har en majoritet i Riksdagen röstat för att införa nya Lagen om offentlig upphandling, LOU, genom att bifalla Allianspartiernas motion, vilken inte innehåller de förslag om att ställa särskilda arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar, som regeringen föreslagit.

Läs vidare »
Girevobkjzfokeiquwk8

Almega: Rut-branschen har stannat av på grund av politiska beslut

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:07 CET

Almega presenterar idag nya siffror som visar hur regeringens halvering av rut-avdraget har slagit hårt mot rut-sektorn. För hela 2016 förväntades en tillväxttakt på 15 procent, men under perioden januari till och med juli 2016 har dock genomsnittstillväxten i rut-sektorn bara varit en procent.

Mnoy6g4hceg1qkv5m4vx

Krympande produktivitet i Sveriges ekonomi – tillväxtbranscher i tjänstesektorn hålls tillbaka

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 08:28 CET

Efter den höga BNP-tillväxten i Sveriges ekonomi under förra året, 4,1 procent, räknar Almega, i sin Konjunkturrapport för hösten 2016, med en gradvis inbromsning. Tillväxten beräknas i år bli 3,1 procent och 1,9 procent nästa år. Bakom inbromsningen ligger dels en historiskt svag världshandel, som inte enbart beror på svag efterfrågan utan även på en strukturell förändring.

Udvi817afnuwd4z344jq

Ny överenskommelse mellan Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 14:03 CET

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension och andra frågor om avtalsutveckling på både kort och lång sikt.

Media no image

Anna Karin Hatt, om utgången i presidentvalet i USA

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 08:51 CET

- Jag och Almega ser med oro på valresultatet i USA och att Trump nu ser ut att bli USA:s näste president. Trumps politik med hot om stängda gränser och protektionism oroar på många områden, inte minst inom handelspolitiken. Sverige är, liksom övriga världen, beroende av handel och frihandel och de ömsesidiga band det skapar mellan länder.

- I de internationella förhandlingarna är det viktigt att ha en konstruktiv samtalspartner i USA, något som riskerar att bli svårt med Trump som president. Risken är att Trumps protektionism kommer att hota det värdefulla internationella kunskapsutbytet, både inom akademien och i företagsvärlden, som är nödvändigt för att vi gemensamt ska klara av de stora globala samhällsutmaningarna, avslutar Anna-Karin Hatt, vd Almega.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​- Jag och Almega ser med oro på valresultatet i USA och att Trump nu ser ut att bli USA:s näste president. Trumps politik med hot om stängda gränser och protektionism oroar på många områden, inte minst inom handelspolitiken. Sverige är, liksom övriga världen, beroende av handel och frihandel och de ömsesidiga band det skapar mellan länder.

Läs vidare »
Girevobkjzfokeiquwk8

Almegas kommentar till Reepalus välfärdsutredning

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 11:43 CET

Almega och Anna-Karin Hatt, VD Almega, kommentar gällande Reepalus utredning. Almega har 11.000 medlemsföretag där välfärdsföretag är en del av dessa medlemsföretag. Om det här förslaget skulle bli verklighet kommer många som idag driver företag i välfärdssektorn få avveckla sina livsverk. Men det skulle också innebära ett dråpslag mot hela valfriheten i välfärden, menar Almega

Girevobkjzfokeiquwk8

Almegas kommentar med anledning av Moderaternas presentation av utvecklingen inom välfärdssektorn

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 15:47 CEST

– Vi välkomnar Moderaternas förslag om en bred överenskommelse över blockgränserna för att få långsiktiga spelregler för välfärdsföretagen, med fokus på ökad kvalitet och god valfrihet. Det vore bra både för välfärdsföretagen och för alla som nyttjar både privat och offentligt producerad välfärd, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega.

Media no image

Nytt avtal för Samhallanställda ger 2,2 procent i löneökningar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 10:00 CEST

LO-förbunden och Almega Samhallförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Samhall AB. Avtalet är ettårigt och innebär löneökningar på 2,2 procent.

Efter långa och tuffa förhandlingar har LO och Almega nu kommit överens om ett nytt avtal för de drygt 20 000 anställda inom Samhall AB. Avtalet träder i kraft från 1 oktober.

Förutom lönefrågan har den stora stötestenen i förhandlingarna handlat om utvecklingsanställningar – anpassade anställningar hos Samhall där unga vuxna med funktionsnedsättning och långa tider av arbetslöshet prioriteras. Målet med en utvecklingsanställning är att ge individuell yrkesinriktad utveckling med arbetsträning under handledning i riktiga jobb i syfte att utvecklas och förbättra sin arbetsförmåga.

Parterna har nu enats om ett regelverk för utvecklingsanställda som bland annat innebär att ensamarbete eller övertid ej får förekomma.

– Det är bra att vi kommit överens om ett regelverk som ska göra det lättare för långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt både för individen och samhället i stort, säger Ann-Marie Stenberg som är ansvarig för LO-förbundens förhandlingar.

– Vi är glada över att ha nått ett avtal som ger Samhall fortsatta förutsättningar att framgångsrikt arbeta med utvecklingsanställningar. Var tredje person som fått en utvecklingsanställning har kunnat gå vidare till ett vanligt jobb utanför Samhall inom ett år. Det nya avtalet lägger en bra grund för Samhalls fortsatta arbete kring detta, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör på Almega Samhallförbundet.

Fakta Samhallavtalet:

Avtalet mellan Almega Samhallförbundet och LO berör 20 000 anställda inom Samhall AB, vars uppgift är att skapa utvecklande arbeten åt personer funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Fastighets, GS, Handels, IF Metall, Seko, Kommunal samt Hotell- och Restaurangfacket har alla avtal inom Samhalls olika verksamheter. Almega Samhallförbundet företräder arbetsgivarna.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

LO-förbunden och Almega Samhallförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Samhall AB. Avtalet är ettårigt och innebär löneökningar på 2,2 procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Opinion och påverkan
  • dastcfflhujcvid.rczhorafmpukwastbebprgkq@almegnjprqaa.xiagejzcse
  • 08-762 68 59
  • 070-3456859
Arbetsgivarpolitiska enheten

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum