Media-no-image

Almegas Tjänsteindikator 2014 Q3: Tecken på avmattning i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 08:01 CESTAlmegas Tjänsteindikator visar på en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av året i den privata tjänstesektorn.

Almegas Tjänsteindikator för tredje kvartalet 2014 pekar på att tjänsteproduktionen kommer att öka marginellt under tredje kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Tillväxttakten låg under andra kvartalet på 2,9 procent, för tredje kvartalet pekar indikatorn på en lite högre takt.

Däremot talar flera indikatorer för att tillväxttakten för den privata tjänstesektorn kommer att mattas av mot slutet av året, främst lägre förväntningar bland tjänsteföretagen om ökad efterfrågan. Knappt 1/3 av tjänsteföretagen räknar med ökad efterfrågan under tredje kvartalet, vilket är en klart lägre andel än i början av året.

Tjänstesektorns produktionstillväxt började vända upp för ett år sedan men befinner sig ännu inte i högkonjunktur. Återhämtningen har gått långsamt och vändningen har kommit senare för tungt vägande branscher inom företagstjänster, medan branscher som är mer orienterade mot hushåll har gynnats av relativt stark efterfrågan.

– Hushållens efterfrågan på till exempel rut-tjänster och andra omsorgstjänster har fortsatt att förstärkas medan till exempel bemanningsföretag och datakonsulter nu minskat sina förväntningar om ökad efterfrågan, säger Lena Hagman.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under tredje kvartalet i år. Branscher orienterade mot hushållens konsumtion står för större delen av uppgången medan företagstjänsterna - den bransch som tidigare bidragit starkast till sysselsättningsökningen inom tjänstesektorn - har upphört att bidra till ökad sysselsättning.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster förväntas mattas av under tredje kvartalet 2014. Det innebär att återhämtningen vi såg under första och andra kvartalet har stannat upp. En förklaring är att efterfrågan ser ut att ha försämrats för tjänsteföretagen under tredje kvartalet.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almegas Tjänsteindikator visar på en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av året i den privata tjänstesektorn.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora företag förlorare på nya krav från Finansinspektionen

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 08:15 CEST

Räntorna på nya företagslån minskade under första kvartalet 2014 med 0,17 procentenheter till 2,74 % samtidigt som nya krav från Finansinspektionen (Fi) motiverar räntehöjningar.

Almega och Fundcurve presenterar idag den tredje barometern för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som Fi och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

– Riskerna som bankerna tar när de lånar ut pengar till företag fortsätter att minska. Trots att bankernas marginaler på företagslån är oförändrade under kvartalet innebär detta att bankernas lönsamhet på företagslån har ökat, säger Fundcurves vd Tommy Furland.

I Almegas och Fundcurves rapport behandlas effekterna av de nya kapitalkrav som Fi presenterat under våren och sommaren.

– Till skillnad från Finansinspektionen bedömer vi att räntehöjningar blir en direkt följd av de nya kapitalkraven. Vår uppfattning är att nuvarande kapitalkrav fullt ut påverkar företagsräntorna och ser inga skäl till att de nya kraven inte skulle få samma genomslag, säger Tommy Furland.

De nya kapitalkraven motiverar räntehöjningar i intervallet 0,04 procentenheter till 0,50 procentenheter beroende på företagens storlek och kreditvärdighet.

– De av kapitalkraven motiverade räntehöjningarna är störst för stora företag. Stora företag har bäst förhandlingsposition och en bra förmåga att bedöma vad som är en skälig ränta utifrån såväl de nya kapitalkraven som andra förändringar vi belyst i tidigare rapporter, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

– Jag vill därför poängtera att kapitalkraven inte motiverar några större höjningar  för mindre företag. Tvärtom så finns det  fortfarande anledningar för bankerna att sänka räntan för små och medelstora företag som vi beskrivit i tidigare rapporter, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Tommy Furland
vd Fundcurve
tfn: 070-330 28 25

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tfn: 070-345 69 51


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Räntorna på nya företagslån minskade under första kvartalet 2014 med 0,17 procentenheter till 2,74 % samtidigt som nya krav från Finansinspektionen (Fi) motiverar räntehöjningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Konsekvenserna av ombildning till bolag med särskild vinstbegränsning

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 08:00 CEST

Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som samantaget sannorlikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.


De viktigaste anledningarna till att bolagsformen AB(svb) motverkar incitament att starta, driva och utveckla företagen är, enligt KPMG:s analys, följande: 


  • Ingen eller begränsad möjlighet till återbetalning på ägarens investerade tid, kunskap och kapital.
  • Svårigheter att resa externt kapital inklusive begränsade möjligheter till banklån i en bransch som av långivarna redan anses ha hög risk på grund av framtida intäkter.
  • Potentiella svårigheter att sälja företaget samt begränsade möjligheter att få avkastning på det värde som bolaget har skapat.


Kraven på ägarnas likviditet samt ägarens förmåga och vilja att ta risk blir därmed betydligt högre i ett bolag med särskild vinstbegränsning blir därmed betydligt högre än i ett vanligt aktiebolag. Det i kombination med lägre potentiell avkastning leder sannolikt till minskad mångfald i välfärden. 


Mångfalden av aktörer inom välfärden (landsting, kommuner, företag stiftelser m fl) har bidragit till en positiv utveckling i form av innovationer, verksamhetsutveckling, karriärmöjligheter för personalen och tillgänglighet för medborgarna. 


De intervjuer som KPMG genomfört indikerar att ett krav på ombildning till AB (svb) potentiellt riskerar en ineffektiv välfärd där varken ägare eller långivare säger sig vilja fortsätta att satsa i välfärdssektorn. Antalet aktörer blir då färre vilket riskerar att välfärden blir mindre effektiv ur ett medborgarperspektiv då valmöjligheterna och tillgängligheten minskar.

För mer information:
Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tfn: 070-345 69 51


David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som samantaget sannorlikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.

Läs vidare »
Media-no-image

Oberoende genomlysning av Hälsans Förskola

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 14:02 CEST

PwC har på uppdrag av Almega genomfört en oberoende genomlysning av Hälsans Förskola AB. PwC har genomlyst tre områden kost, ekonomi samt anmälningar och inspektioner. Vid tidpunkten för genomlysningen drev bolaget åtta förskolor fem i Stockholms kommun, två i Uppsala kommun och en i Sigtuna kommun.

Hälsans Förskola uppmärksammades i samband med ett avsnitt Uppdrag Granskning i våras. Kritiken som framfördes i samband med programmet byggde till stor del på händelser som låg långt tillbaka i tiden.

En av ägarna till Hälsans Förskola är Bijan Fahimi som även är vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen.

– För Almega var det därför viktigt att göra en genomlysning av hur faktiska förhållandena på förskolan ser ut idag, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Förskolor i allmänhet och fristående förskolor i synnerhet är några av de samhällsverksamheter som har högst förtroende bland allmänheten.

– Medias granskning av offentlig finansierad verksamhet oavsett huvudman är angelägen. Lika viktigt är att media lever upp till att ge en balanserad bild som möjliggör för en bredare publik att värdera de exempel som lyfts fram, säger Ulf Lindberg.

PwC:s sammanfattning av rapporten:

Kost:
I Stockholms kommun lagas all mat i något av de tre tillredningsköken varav ett förser två andra förskolor med mat. I de övriga köps maten in från extern leverantör. Samtliga förskolor är föremål för normal inspektion enligt livsmedelslagstiftning. Vidare har vi jämfört Hälsans nedlagda kostnader för kostverksamheten under 2013 med de resurser som tre kommuner i Stockholms län avsätter för kosten i sina bidragsbeslut för fristående skolor. I vår jämförelse finner vi att Hälsans förskola lägger ner kostnader i nivå med motsvarande verksamheter. Eftersom maten lagas i jämförelsevis små kök finns det dock en risk att en relativt större del av totalkostnaden går till personal och en mindre till livsmedel. Enligt uppgift har budgeten för livsmedel ökats inför 2014. Sammanfattningsvis bedömer vi att kostverksamheten vid Hälsans Förskola minst håller en normal standard för ur ett livsmedelslagstiftningsperspektiv. De resurser som avsätts bedömer vi vara tillräckliga för att uppfylla grundläggande krav på en förskola, men vi har inte sett underlag som visar att Hälsans Förskola i enlighet med sin profil skulle ha en kostverksamhet som sticker ut positivt. Det finns förbättringar att göra när det gäller att integrera måltiderna i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ekonomi:
Vi har granskat årsredovisningarna för Hälsans förskola och övriga bolag inom den koncern bolaget tillhör. En aspekt är koncerninterna transaktioner och bolagsöverlåtelser. Vid vår granskning har vi inte funnit något som visar att de koncerninterna transaktionerna inte har affärsmässig grund. Vi har heller inte funnit något som avviker från rimligt beteende i denna typ av koncern och heller inget som tyder på att transaktionerna skulle ha påverkat ägarnas totala utdelningsutrymme. Däremot har den senaste interna överlåtelsen i syfte att släppa in en ytterligare delägare frigjort utdelningsbart kapital. Det är dock normalt och rimligt när man sätter ett pris på ett upparbetat värde i ett bolag i samband med att nya ägare går in. Under perioden 2007-2012 har Hälsans förskola AB investerat drygt 7,7 miljoner kronor i lokaler och inventarier i sina förskolor. Under samma period har bolaget delat ut drygt 7 miljoner kronor till sina ägare. Av dessa har ca 6 miljoner kronor delats ut till andra bolag inom koncernen.

Anmälningar och inspektioner
Vi har vidare gått igenom samtliga anmälningar som inkommit till det kommuner där förskolorna är belägna och samtliga inspektioner som gjorts inom ramen för den kommunala tillsynen. Vår bedömning är att förskolorna inom Hälsans Förskola AB inte förefaller avvika från det normala. Anmälningar tycks med något undantag komma i sjok vid en bestämd tidpunkt och inte förekomma varken före eller efter denna. Det tyder på att det som orsakade anmälan antigen är åtgärdat av förskolan eller var ett problem för en enskild person, snarare än en hel grupp. De torde vara ”normalt” att en förskola oavsett huvudman får anmärkningar och förbättringsförslag vid en tillsyn. Samtliga tillsynsärenden som vi kunna följa har avslutats med att respektive kommun beslutat att godta de vidtagna åtgärderna. Samtliga förskolor inom Hälsans förskola får därmed anses uppfylla de krav som lagen ställer på förskoleverksamhet. Det bör dock tilläggas att frånvaro av anmälningar och att en förskola godtas av den kommunala tillsynen inte självklart innebär frånvaro av brister och utvecklingsmöjligheter.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

PwC har på uppdrag av Almega genomfört en oberoende genomlysning av Hälsans Förskola AB. PwC har genomlyst tre områden kost, ekonomi samt anmälningar och inspektioner. Vid tidpunkten för genomlysningen drev bolaget åtta förskolor fem i Stockholms kommun, två i Uppsala kommun och en i Sigtuna kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Almega i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 15:52 CEST

I Almedalen 2014 har Almega bytt ut den traditionella seminariescenen mot en interaktiv arena där policy skapas snarare än presenteras. I Framtidssmedjan samlas företagsledare, bloggare, toppforskare, fackledare, studenter, internationella profiler och politiker under ett och samma tak för att vända upp och ned på frågan om jobben och vårt kunskapssamhälle. En mångfald av perspektiv skjuter samtalet bortom den dagsaktuella politiken, och ersätter kortsiktiga valstrategier med nyanserad och ärlig diskussion om Sveriges potential och bromsklossar.

Utöver våra två framtidssmedjor har vi drygt 30 intressanta och aktuella seminarier. Se det bifogade programmet

Framtidssmedja om jobben
– bortom dagens lösningar och låsningar

Vilka samhällsutvecklande krafter kan åstadkomma verklig förändring på arbetsmarknaden till 2018? I dag saknar över 400 000 personer i Sverige jobb. Finns det verkligen ett jobb för alla, eller glider arbetstagare och arbetsgivare ifrån varandra? Vad händer med Sveriges konkurrenskraft när globaliseringen tätnar? För fler jobb krävs dessutom företag som vill och kan anställa. I Sverige är graden av nyföretagande däremot relativt låg jämfört med andra EU-länder, och viljan att växa tycks vara blygsam. Varför är det så?

Måndag 30 juni kl 10-12 i Almegakupolen, Wisby Strand.

Framtidssmedja om kunskapssverige
– bortom dagens lösningar och låsningar

Hur kan det optimala kunskaps-Sverige se ut 2018? Oron är stor över kunskapsläget i Sverige. Alla vill se ett trendbrott, men det råder oenighet om hur det ska ske. Är det toppresultat i PISA eller något annat som säkrar Sveriges framtida konkurrenskraft? Vad menar vi egentligen med kunskap och kompetens? Kanske finns det internationella exempel att inspireras av. Utbildning som inte förmedlar rätt färdigheter riskerar att fortplanta sig i form av missmatchning på arbetsmarknaden. Vad kan vi göra åt det?

Fredag 4 juli kl 10-12 i Almegakupolen, Wisby Strand.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

I Almedalen 2014 har Almega bytt ut den traditionella seminariescenen mot en interaktiv arena där policy skapas snarare än presenteras. I Framtidssmedjan samlas företagsledare, bloggare, toppforskare, fackledare, studenter, internationella profiler och politiker under ett och samma tak för att vända upp och ned på frågan om jobben och vårt kunskapssamhälle.

Läs vidare »
Media-no-image

Tågstrejken avslutas: Almega accepterar medlarnas bud

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 21:13 CEST


Almega accepterar medlarnas bud i den pågående tågstrejken. Budet innehåller inga begränsningar av användandet av tim- och visstidsanställda. Budet innehåller en kraftig höjning av de timanställdas löner.  Höjningen blir möjlig genom att den fastanställda personalen får avstå från en del av den avtalade löneökningen.

– Det blev ett avtal med höga löneökningar för de timanställda men det betalas genom att de fastanställda avstår delar av sin löneökning, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.

Uppgörelsen leder i många fall till att lönen för en timanställd 19-åring utan erfarenhet blir högre än för en fastanställd medarbetare med 40 års erfarenhet. Det kommer skapa en väldigt märklig situation på företagen där de med minst erfarenhet får de högsta lönerna.

– En fortsatt och utvidgad strejk skulle fått oproportionerliga konsekvenser. Därför var vi tvungna att acceptera ett avtal som inte är bra, säger Beata Hammarskiöld.

I och med att parterna tackat ja till budet avbyts alla konfliktåtgärder och tågen kommer börja gå så snart som möjligt.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega accepterar medlarnas bud i den pågående tågstrejken. Budet innehåller inga begränsningar av användandet av tim- och visstidsanställda. Budet innehåller en kraftig höjning av de timanställdas löner. Höjningen blir möjlig genom att den fastanställda personalen får avstå från en del av den avtalade löneökningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Seko trappar upp strejken för tredje gången

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 18:35 CEST

Fackförbundet Seko väljer nu att för tredje gången varsla om upptrappning av tågstrejken. Sekos nya strejkhot riktar sig mot godstrafiken och innebär bland annat att allt gods på järnväg till o från industrin i Göteborg samt hälften av containertrafiken till och från Göteborgs hamn riskerar att stanna.

Genom Sekos upptrappning av strejken dras godstrafiken in i tågstrejken. Det drabbar parter som inte är en del av den ursprungliga konflikten. Skandinaviens största hamn drabbas hårt såväl som näringslivets transporter i Göteborg och hela västra Sverige.

– Genom Sekos varsel kan det bli så att fler transporter utförs med lastbil istället för tåg. I slutändan drabbar det Sekos medlemmar inom godstrafiken. Blir det färre tågtransporter blir det också färre arbetstillfällen, säger Beata Hammarskiöld.

Arbetsgivarna anser att det är kontraproduktivt av Seko att varsla om upptrappning av strejken under pågående medlingsförhandlingar.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Seko än en gång väljer att trappa upp strejken mitt underpågående medlingsförhandlingar. Det rimliga hade varit att ge förhandlingarna en chans, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Fackförbundet Seko väljer nu att för tredje gången varsla om upptrappning av tågstrejken. Sekos nya strejkhot riktar sig mot godstrafiken och innebär bland annat att allt gods på järnväg till o från industrin i Göteborg samt hälften av containertrafiken till och från Göteborgs hamn riskerar att stanna.

Läs vidare »
Kkziw54ttrxbpgqtsx2c

Tjänsteproduktionen håller uppe BNP-tillväxten

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 07:30 CEST

Almegas Tjänsteindikator Q2 2014 visar att det hittills i år huvudsakligen är den privata tjänsteproduktionen som håller uppe Sveriges totala produktionstillväxt. – Det beror både på att industrin ännu inte tagit fart, men också på en omvälvande strukturomvandling, säger Lena Hagman, chefekonom.

Media-no-image

Tågstrejken: Almega tackar ja till medlarnas bud

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 19:01 CEST


Almega har idag tackat ja till medlarnas bud i den pågående tågkonflikten. Budet innebar att alla konfliktåtgärder från fack och arbetsgivare dras tillbaka i två månader. Under den tiden ska medlare från statliga Medlingsinstitutet medla lokalt mellan Seko och Veolia. Seko har dock vägrat acceptera medlarnas bud.

Medlarnas förslag skapar förutsättningar för de lokala parterna att i lugn och ro resonera sig fram till en lösning. Samtidigt som det ger parterna tid att komma överens så drabbas inte resenärerna av fler inställda tåg.

– Det är ett bra och konstruktivt förslag från medlarna. Självklart säger Almega ja till fortsatta förhandlingar samtidigt som resenärerna inte behöver drabbas av fler inställda tåg, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.

Om parterna inte kan enas under två månader kan Seko återuppta strejken.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega har idag tackat ja till medlarnas bud i den pågående tågkonflikten. Budet innebar att alla konfliktåtgärder från fack och arbetsgivare dras tillbaka i två månader. Under den tiden ska medlare från statliga Medlingsinstitutet medla lokalt mellan Seko och Veolia. Seko har dock vägrat acceptera medlarnas bud.

Läs vidare »
Media-no-image

Seko hotar med tågkaos

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 14:49 CEST

Seko väljer nu att trappa upp tågstrejken genom att varsla om strejk på Krösatågen samt pendeltågstrafiken i Stockholm. I och med strejkvarslet hotar Seko med pendlarkaos lagom till midsommarhelgen.

Den av Seko nu varslade strejken träder i kraft den 20 juni om parterna inte kan enas om ett avtal innan dess.

– Vi och Seko har idag träffat medlarna för första gången sedan strejken började. Att i det läget gå ut med en upptrappning av strejken är magstarkt, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.

Almega har sedan tidigare gått Seko till mötes om de timanställda. Almegas förslag går ut på att de timanställda efter ett år erbjuds en fast anställning. Det gör att de anställda får ökad trygghet, en stabil och förutsägbar inkomst och kan ansöka om banklån. Även Veolia har lämnat ett förslag som går facket till mötes. Facket ville dock inte ens diskutera arbetsgivarnas förslag för att hitta en lösning på strejken. Istället för att återuppta medlingen har facket ensidigt varslat om en upptrappning av konflikten.

– Seko hotar nu med pendlarkaos i en strejk som är onödig. Arbetsgivarna har lämnat konkreta förslag som tillgodoser Sekos krav på ökad trygghet för visstidsanställda, säger Beata Hammarskiöld.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Seko väljer nu att trappa upp tågstrejken genom att varsla om strejk på Krösatågen samt pendeltågstrafiken i Stockholm. I och med strejkvarslet hotar Seko med pendlarkaos lagom till midsommarhelgen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • dahkjiahvid.vkgwwastberg@awpqfqesolmegfhdvqqa.iqonse
  • 08-762 68 59
  • 070-3456859

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum