Skip to main content

Inbjudan till presskonferens 23 februari kl. 11:00

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 13:00 CET

Alvesta kommuns preliminära bokslut är nu klart. I samband med att detta presenteras hålls en presskonferens tisdagen den 23 klockan 11. Plats: Kommunhuset, 6:e våning.

Vid presskonferensen deltar kommunalrådet Robert Olesen och ekonomichefen Kjell Rosenlöf.

KOMMENTARER till preliminärt bokslut 2009 för Alvesta kommun

Ett bättre resultat än väntat

Alvesta kommun gör ett klart bättre resultat än prognos. Det finansiella resultat 2009 slutar på ett överskott på 31 mkr, vilket är en betydande förbättring jämfört med 2008 då resultatet blev minus 15 mkr.

Under de senaste fem åren har kommunen kunnat redovisa positiva resultat för fyra år. För 2010 ser de ekonomiska förutsättningarna stabila ut. Däremot kvar­står från och med 2011 den kraftiga försämringen i kommunsektorns ekono­miska förutsättningar.

Trots lågkonjunktur och att skatteintäkterna 2009 enbart ökade med 2 mkr (0,3 procent) visar Alvesta kommuns preliminära bokslut på ett plusresultat med 31 mil­joner (minus 15 mkr 2008). Det förbättrade resultatet beror dels på ett antal po­sitiva engångsposter inom finanshanteringen och dels på att kommunen lyckats hålla nere kostnadsutvecklingen till 0,7 procent 2009. De två föregående åren hade kommunen en kostnadsutveckling på omkring 5 procent. En starkt bi­dragande orsak till att resultatet 2009 blev klart bättre än förväntat är att nämndernas ansträng­ningar för att hålla nere kostnaderna har gett effekt. Sammanta­get visar nämn­derna ett plus på 7 mkr jämför med budget.

De främsta förklaringarna till omsvängningen för kommunen totalt från minus 2008 till plus 2009 är ett antal engångsposter: omsvängning på 35 mkr då ned­skrivning av värdet på kommunens pensionsfond 2008 kunde skrivas upp 2009, ökade statsbidrag och bidrag i utjämningssystemen samt sänkta arbetsgi­varavgifter.

- Resultatet blev klart bättre än prognosen från i höstas. Det är mycket glädjande att nämnderna totalt sett fått balans i ekonomin. Vi har nu ett bättre utgångsläge inför 2011 och framåt. Vi vill från den politiska ledningens sida få balanserade föränd­ringar i verk­samheterna samtidigt som vi har en marginal till våra skatteintäkter. Året som gått har präglats av stort fokus på åtgärder för att uppnå balans i ekonomin, sä­ger Robert Olesen, kom­munstyrelsens ord­fö­rande.

Robert fortsätter:

- Vi måste vara mycket medvetna om att det positiva resultatet till allra största delen beror på engångshändelser och inte kan användas till en höjning av kommunens kost­nadsnviå.

 - De närmaste åren, framförallt från 2011, blir tuffa på flera olika sätt för ekonomi och verksamhet. Vi har bland annat sett kraftigt ökande sociala kostnader för försörj­ningsstöd och barn- och ungdomsvård som måste hanteras och åtgärder sättas in.

 

Övrigt från bokslutet:

  • Omsättningen under året var 1 165 mkr (ökning med 40 mkr jämfört med 2008)
  •  2009 investerade kommunen för 69,4 mkr (93,7 mkr år 2008). Årets största invester­ing var anslutningen till Växjö kommuns vattenledning från Bergaåsen, 40 mkr. Nybyggnad av förskola i Vislanda hade utgifter på 6,6 mkr under året. Projektet färdigställs under 2010. På Björnstorps industriområde investerades 5 mkr.

 

  • Förändringsarbetet hos nämnderna för lägre kostnader har medfört bland annat över 50 färre årsarbetare än året innan. Den totala minskningen avser i huvudsak förvaltningarna för barn och ungdom och arbete och lärande. Ett färre antal elever, ett 60-tal inom grundskolan, samt minskat utbud på det egna gymnasiet, har gett förutsättningar. Inom förvaltningen omsorg och hälsa har timanställningar minskat med 10 årsarbetare.

 

  • Nämnderna hade sammantaget positiva avvikelser mot budget detta år (mkr)

kommunstyrelse                                4,2

barn- och ungdom                             1,2

arbete och lärande                           -5,4

omsorg och hälsa                              1,7

samhällsplanering                              2,5

summa                                              4,2

Den negativa obalansen finns främst inom gymnasieskola, försörjningsstöd (socialbidrag) samt barn- och ungdomsvård.

 

Beslut och hantering av årsredovisningen

Kommunstyrelsen behandlar 9 mars preliminär årsredovisning och överlämnar den till revisorerna för granskning.

Efter revisorernas granskning kommer redovisningen upp i kommunfull­mäk­tige den 27 april för slutbehandling.

 

För ytterligare information, kontakta:

Robert Olesen, kommunstyrelsens ordförande

Tel.: 0472-150 15

E-post: robert.olesen@alvesta.se

 

Kjell Rosenlöf, ekonomichef

Tel.: 0472-150 39, 070 – 311 52 75

E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy