Skip to main content

Hög tid att den Afrikanska domstolen sätts i verket

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 08:48 CEST

Idag inleds den Afrikanska unionens (AU) toppmöte i Addis Abeba i Etiopien. När ledarna för de 53 medlemsstaterna träffas anser Amnesty att en av huvudfrågorna bör vara den Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter.

Protokollet om inrättandet av en domstol antogs den 10 juni 1998, och ger domstolen rätt att ta upp fall som gäller kränkningar av mänskliga rättigheter, såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska sociala och kulturella rättigheter. Enligt artikel 3 i protokollet har domstolen rätt att döma en stat som har brutit mot någon av de rättigheter som omfattas av den Afrikanska stadgan, eller andra internationella fördrag om mänskliga rättigheter som staterna har anslutit sig till.

Amnesty anser att denna domstol kan få mycket stor betydelse för skyddet av mänskliga rättigheter i Afrika, men beklagar att endast 18 av de 53 medlemsstaterna har ratificerat protokollet, trots att det har gått sex år sedan det antogs. Burkina Faso är dessutom den enda stat som har antagit en deklaration som ger enskilda individer och frivilligorganisationer, NGOs, tillträde, dvs, klagorätt till domstolen. Hela processen har förhalats, och i dagsläget har endast tio stater nominerat domare.

Det pågående toppmötet ger den Afrikanska unionen ett utmärkt tillfälle att visa att man menar allvar med de löften som har avgivits vid unionens två tidigare toppmöten. Om inte länderna tar sitt ansvar och snabbt ratificerar protokollet undergrävs hela förtroendet för den Afrikanska unionen, anser Amnesty.

I samband med toppmötet framför Amnesty ett antal rekommendationer och uppmaningar:
De stater som har ratificerat protokollet bör följa Burkina Fasos exempel, och anta deklarationer som ger individer och NGOs enskild klagorätt till domstolen;
Medlemsstaterna skall se över sin nationella lagstiftning och tillämpning så att de helt överensstämmer med protokollet till domstolen;
De domare som utses måste vara kompetenta och uppfylla kravet på opartiskhet, oberoende, rimlig könsfördelning och regional balans; Själva nomineringsförfarandet skall ske öppet, med full insyn och möjlighet för det civila samhället att delta i processen;
Domstolen måste få tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna utföra arbetet effektivt;
Medlemsstaterna måste samarbeta fullt ut med domstolen och vidta åtgärder och strikt följa det beslut som domstolen fattar;
De personer som får sin sak prövad i domstolen måste garanteras rättshjälp i de fall de inte själva kan bekosta en juridiskt ombud;
Vittnen och andra som framträder i domstolen måste garanteras skydd och inte utsättas för repressalier.


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se