Skip to main content

MR-rådets medlemmar måste ha ett starkt engagemang

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 17:02 CEST

Den 15 mars beslöt FN:s generalförsamling med överväldigande majoritet att inrätta ett särskilt råd för mänskliga rättigheter. Inför den 9 maj, då rådets 47 medlemsländer ska väljas ut, uppmanar Amnesty FN:s medlemsstater att försäkra sig om att rådets blivande medlemmar är helt och fullt engagerade när det gäller främjande och skydd av mänskliga rättigheter.

Amnesty ser MR-rådet som ett historiskt steg för att stärka FN:s arbete för de mänskliga rättigheterna. Det har förutsättningarna att bli ett effektivt organ och nästa avgörande steg i processen är att välja rådets medlemmar. Amnesty uppmanar alla FN:s medlemsstater att:

* tillkännage sitt eventuella kandiderande 30 dagar innan valet, alltså den 10 april,
* offentligt ge starka och trovärdiga löften som stödjer deras kandidatur, och
* endast ge sin röst till kandiderande länder som tar mänskliga rättigheter på allvar, och att inte bedriva byteshandel med röster.

Hur kan då ett kandiderande land demonstrera sitt engagemang för mänskliga rättigheter? Amnesty anser att alla länder som vill ha en plats i MR-rådet måste ge trovärdiga och offentliga försäkringar att de vill främja och skydda mänskliga rättigheter. Dessa försäkringar ska ges både inom det egna landet och internationellt.

Amnesty anser vidare att medlemmar i MR-rådet måste ratificiera och implementera alla avtal som rör mänskliga rättigheter och dessutom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Medlemmarna måste också samarbeta fullt ut med de organ som övervakar efterlevnaden av internationella avtal.

Bakgrund:

MR-rådet ska ersätta FN:s nuvarande Kommission för mänskliga rättigheter. Det unika systemet med oberoende experter och rapportörer, som har varit styrkan i den tidigare kommissionen, kommer att finnas kvar, liksom möjligheten för frivilligorganisationer att delta i rådets möten. Rådet har potential att bli betydligt effektivare än kommissionen då det har ett tydligt mandat att ta itu med alla situationer där mänskliga rättigheter kränks, inklusive grova och systematiska övergrepp. Rådet kommer även att ha en ny universell utvärderingsmekanism som säkerställer att tillståndet för mänskliga rättigheter i alla länder granskas regelbundet.

Rådet kommer att sammanträda mer frekvent än kommissionen och kan lättare sammankalla till specialsessioner för att kunna svara med effektiva reaktioner både när det gäller långvariga och brådskande MR-situationer.

Rådet kommer att ha 47 medlemmar som alla måste få en absolut majoritet (96 röster) av Generalförsamlingens 191 medlemmar. Medlemmarna väljs för en period om maximalt sex år, och en stat som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter kan uteslutas genom omröstning i generalförsamlingen med två tredjedels majoritet.

Läs mer om Amnestys alla rekommendationer inför valet

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR400102006?open&of=ENG-393Lisa Nordenhem, praktikant Amnesty Press och media