Skip to main content

Protokollet om Kvinnors Rättigheter måste ratificeras

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 15:14 CEST

Amnesty uppmanar Afrikanska Unionen, AU, att uppmuntra fler av sina medlemsstater att ratificera "Protokollet för kvinnors rättigheter" snarast och utan reservationer. Idag är det bara Komorerna, Libyen och Rwanda som har ratificerat protokollet. Ytterligare 27 länder har undertecknat det. För att protokollet ska träda i kraft måste det ha ratificerats av femton länder.

"Protokollet om kvinnors rättigheter" antogs av AU:s församling den 11 juli 2003 i Maputo, Mocambique. Afrikanska Kommissionen kommer att övervaka att protokollet efterlevs med hjälp av årliga rapporter som medlemsstaterna är skyldiga att framlägga.

Om tre dagar är det ett år sedan protokollet antogs, men fortfarande kränks afrikanska kvinnors mänskliga rättigheter helt enkelt för att de är just kvinnor. Det är av största vikt att AU:s medlemsländer ser till att protokollet ratificeras så snart som möjligt så att AU kan uppfylla sina åtaganden.

Protokollet garanterar kvinnors civila och medborgerliga rättigheter, såväl som kvinnors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa rättigheter innefattar rätten till liv, integritet och säkerhet, rätten till skydd från skadliga traditionella sedvanor, skydd i väpnade konflikter och förbud mot diskriminering. Därutöver garanterar protokollet rätten till hälsa, reproduktiva rättigheter, tillgång till det juridiska systemet, likhet inför lagen och förbud mot förnedring och exploatering av kvinnor.

Protokollet binder stater att använda ett könsperspektiv när lagar stiftas och beslut tas.

Amnesty välkomnar det beslut AU nyligen tog om att sätta kvinnors rättigheter högt upp på dagordningen. AU har beslutat att skapa en kvinnofond och att anta en gemensam deklaration, "Addis Abeba-deklarationen om kön i Afrika".

Amnesty uppmanar afrikanska regeringar att genom att ratificera protokollet visa att man menar allvar med kampen för kvinnors rättigheter. Protokollet är ett viktigt instrument som kan få stor betydelse för afrikanska kvinnor i deras vardag. Om protokollet träder i kraft ger det kvinnor möjligheten att lägga fram sina fall i institutioner som den Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter.

Amnesty vädjar till alla AU:s medlemsländer som ännu inte gjort så att:

- Officiellt fördöma alla kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter.
- Utreda alla anklagelser om övergrepp mot kvinnor begångna av polis, säkerhetsstyrkor eller andra aktörer som representerar staten.
- Ratificera "Protokollet om kvinnors rättigheter i Afrika" utan ytterligare förseningar och utan reservationer.
- Se över all befintlig lagstiftning så att den inte strider mot protokollet.
- Ratificera alla övriga regionala och internationella instrument som är nödvändiga för att säkerställa att kvinnors mänskliga rättigheter respekteras.
- Säkerställa att de kvinnor vars rättigheter kränkts får det stöd och den rehabilitering de behöver.

I samband med den globala kampanj som Amnesty bedriver för att stoppa våldet mot kvinnor har organisationen publicerat en rapport som sammanfattar protokollets viktigaste villkor och de mekanismer som finns för implementering. Där vädjar Amnesty till AU:s medlemsstater att snarast ratificera protokollet.

Läs rapporten.
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR630052004

Författad av: Nina Persson, praktikant