Skip to main content

​Svenska Amnesty röstade emot förslaget om en universell avkriminalisering av alla delar av prostitution

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 18:51 CEST

-­ Vi är givetvis oerhört besvikna över att vår linje inte gick igenom. Amnestys svenska sektion har ägnat lång tid och mycket möda åt att försöka få till stånd ett annat beslut. Vi beklagar att vi inte nådde ända fram, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för Svenska Amnesty.

- Samtidigt måste man notera att det finns många positiva delar i den text som nu antagits och vi är överens om själva syftet ­att värna rättigheterna för dem som befinner sig i prostitution, men inte vilken väg som är den bästa.

Svenska sektionen anser att det är viktigt att Amnesty som organisation arbetar för en avkriminalisering av dem som säljer sex och att vi har ett stärkt fokus på det som är Amnestys uppgift - att värna deras mänskliga rättigheter. 

- Vi tar dock avstånd från  kravet på en universell avkriminalisering av alla delar av prostitution, det vill säga även när det gäller sexköp eller av de aktiviteter som möjliggör sexköp; som till exempel bordeller. Vi anser inte att det är klarlagt att en generell avkriminalisering av sexköp och kringverksamheter leder till till minskade människorättskränkningar, säger Anna Lindenfors.

Frågan diskuterades under de fem dagar som den internationella rörelsen varit samlad till internationellt rådsmöte i Dublin. Förutom ekonomiska frågor och antagandet av fem strategiska mål för Amnestys arbete, de kommande fyra åren, har ett antal resolutioner behandlats.

Den fråga som väckt mest uppmärksamhet innan mötet är om Amnesty skulle anta en policy för att värna rättigheterna för dem som säljer sex. Två förslag ställdes mot varandra, det ena - från den internationella styrelsen - krävde universell avkriminalisering av såväl dem som säljer sex men också sexköp och av de aktiviteter som möjliggör sexköp. Det andra förslaget - som Sverige och flera andra länder stödde - gick inte med på det kravet.

Gemensamt för bägge förslagen var att de ställde krav på stater att kriminalisera och motarbeta barnprostitution, trafficking och sexuell exploatering av människor som säljer sex.

Vid omröstningen den 11 augusti antogs den internationella styrelsens förslag.

Vi respekterar givetvis den demokratiska processen. Amnesty är en global människorättsorganisation och under diskussionerna har det tydligt framkommit hur komplex den här frågan är och vilka oerhörda kränkningar många personer i prostitution utsätts för runt om i världen.  För svenska Amnesty innebär beslutet dock inte att vi kommer att arbeta för en total avkriminalisering, varje land bestämmer själva om de kommer att driva frågan vidare, Anna Lindenfors.

Att sälja sex är idag kriminaliserat i över 100 länder. Runt om i världen utsätts dagligen kvinnor, män och transpersoner som säljer sex för allvarlig diskriminering och människorättskränkningar från myndighetspersoners sida och av samhället i stort. Förutom de risker och faror som prostitutionen kan föra med sig i form av våld och hälsorisker leder dessutom den sociala stigmatiseringen till att underblåsa diskriminering, att de nekas sjukvård, bostad och social förmåner.

Bakgrund

ICM (International Council Meeting) är den internationella Amnestyrörelsens högsta beslutande organ. Vartannat år träffas sektioner från hela världen för att besluta om frågor gällande Amnestys framtida inriktning.

Vid årets möte har en fyraårig handlingsplan antagits, bland alla frågor som togs upp har det bland annat beslutats att Amnesty ska utöka arbetet för att värna yttrandefriheten, arbeta mot massövervakning som kränker mänskliga rättigheter, arbeta mot lagar som kränker hbtqi-personers rättigheter samt förstärka vårt arbete för människor på flykt.

På rådsmötet antogs också bland annat en resolution om att stärka arbetet för enskilda individer, till exempel människorättsförsvarare och samvetsfångar. Förslaget hade lagts fram av den svenska sektionen.

Länk till uttalandet på webben www.amnesty.se/uttalanden