Skip to main content

SVERIGE: Bristande rättstrygghet för våldtagna kvinnor

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:02 CEST

På tisdagen publicerar Amnesty International i Sverige, Danmark, Finland och Norge en nordisk rapport om våldtäkt, Fallet nedlagt - Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna. Av rapporten framgår att det visserligen finns skillnader vad gäller omfattning och lagstiftning i de olika länderna, men att det finns en gemensam nämnare och det är att flertalet våldtäktsärenden läggs ned.

Enligt en uppskattning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) begås det cirka 30 000 våldtäkter per år i Sverige. År 2007 anmäldes 3 500 våldtäkter och av dem var det endast en bråkdel som blev prövade i domstol. En överväldigande majoritet av alla anmälda våldtäkter mot person över 15 år läggs ned. Ofta med motiveringen att "brott kan ej styrkas"

Våldtäktsärenden är komplicerade, oftast finns inga vittnen utan "ord står mot ord". Men dessutom är kvinnors möjlighet att få rättvisa, upprättelse och kompensation vid våldtäkt i stor utsträckning beroende av förundersökningens kvalitet, som bland annat påverkas av polisens och åklagarens kompetens, motivation och värderingar.

Det faktum att utredningar i våldtäktsärenden ibland är bristfälliga och därför inte kan bilda grund för åtal kan i praktiken innebära straffrihet för många förövare, säger Amnesty i rapporten.

- Det krävs ingående, omfattande och systematiska analyser kring varför det stora flertalet våldtäktsärenden läggs ned och varför det väcks så få åtal för våldtäkt, säger Katarina Bergehed författare till den svenska delen av rapporten.

I rapporten framför Amnesty ett antal rekommendationer till den svenska regeringen:

- att stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten i lagen

- att anta en särskild handlingsplan för att förebygga och bekämpa våldtäkter

- att öka stödet och hjälpen till brottsoffren

- att inrätta en oberoende granskningskommission


Statens ansvar
Enligt folkrätten och internationella människorättslagar är staterna skyldiga att göra allt som står i deras makt för att bekämpa alla former av könsbaserat våld. Staterna ska se till att landets lagar utgör ett effektivt skydd. De ska förebygga, utreda och bestraffa könsbaserat våld mot kvinnor - inklusive våldtäkt och andra sexuella övergrepp. De ska se till att brottsoffren får stöd, hjälp och rehabilitering. Staterna har också i uppdrag att arbeta för att förändra social attityder som banar väg för diskriminering av kvinnor.

- Det faktum att man i de nordiska länderna misslyckats med att förhindra våldtäkt och att skydda kvinnor och flickor från sådana brott, utgör en av de största utmaningarna då det gäller att värna kvinnors mänskliga rättigheter i dessa länder, säger Lise Bergh, generalsekreterare för svenska Amnesty.

Den svenska och den engelska rapporten (som även innehåller längre avsnitt om de övriga nordiska länderna) finns på Amnestys hemsida www.amnesty.se


Faktablad och statistik i bifogad fil.
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se