Skip to main content

VÄRLDEN: En splittrad värld ger Amnesty nya utmaningar

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:37 CEST

I helgen avslutades Amnestys internationella rådsmöte i Mexiko. Rådsmötet, som hålls vartannat år, är Amnestyrörelsens högsta beslutande organ, och i år samlades drygt 400 delegater från 75 länder för att planera, utvärdera och fatta beslut om Amnestys arbete för de mänskliga rättigheterna.

Utmaningarna är stora för Amnesty i en värld som blir alltmer splittrad och polariserad. Där motsättningarna bland annat göds av ojämlikhet, där fattigdom och straffrihet för förövare av brott mot mänskliga rättigheter är de allvarligaste hoten mot universella mänskliga rättigheter.

En av de frågor som diskuterades gällde sexuella och reproduktiva rättigheter och rätten till abort. Mötet fastställde den policy som presenterades av den internationella styrelsen i april i år vilket innebär
att Amnesty ska arbeta för en avkriminalisering av abort, att kvinnor som har genomgått en abort ska ha rätt till sjukvård om det uppstår komplikationer och kvinnors rätt till abort om det finns fara för kvinnans
liv eller hälsa eller om graviditeten är en följd av incest eller våldtäkt. Den nuvarande policyn innebär att Amnesty inte tar ställning för eller emot fri abort. Amnestys arbete när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter omfattar, sedan många år, även arbetet mot tvångsaborter och tvångssterilisering.

Rådsmötet fattade beslut om att förstärka Amnestys arbete mot barnprostitution och annat sexuellt utnyttjande av barn. Amnesty kommer även aktivt att stödja det internationella initiativet om att förbjuda
klusterbomber och kräva ett moratorium för använding av utarmat uran i väntan på mer vetenskaplig forskning kring hälsoeffekterna av utarmat uran.

Amnestys arbete bygger på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som omfattar såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vid detta rådsmöte
beslutades att Amnesty i framtiden aktivt ska arbeta för att förhindra och stoppa allvarliga kränkningar av alla de rättigheter som omfattas av den Allmänna förklaringen.

En ny internationell styrelse valdes och en av de nya medlemmarna är den svenska sektionens ordförande, Christine Pamp, som under många år har varit mycket aktiv i Amnesty.

- Delegaterna på rådsmötet var rörande eniga om vikten av "ett Amnesty" - att vi strävar mot samma mål - men vi har stora frågor framför oss och i
ärlighetens namn är vi inte alltid överens om vägen dit. Jag ser det som en stor utmaning för den kommande internationella styrelsen att ändra
maktbalansen i Amnesty, de små sektionerna måste få större möjlighet att påverka och göra sina röster hörda om vi menar allvar med vår önskan om större mångfald och en global tillväxt, säger Christine Pamp.


Elisabeth Löfgren

pressekreterare / press officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se