Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Professioner tillsammans för optimal läkemedelsanvänding

Nyheter   •   2016-01-26 18:04 CET

En optimal läkemedelsanvändning med patienten i centrum är målet. Hur kan olika professioner tillsammans bidra till en sådan? Det var frågan när Apotekarsocieteten inbjöd företrädare för patienter, läkare, sjuksköterskor och farmacevter kring ett första samtal. Syftet var att tillsammans få en överblick över processen, var finns hinder som kan överbryggas och hur skulle vi inom de olika professionerna önska att det fungerade. Diskussionen kommer att fortsätta under våren.

I mötet deltog; Stig Nyman, ordförande HSO; Emma Spak, ordförande  för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik; Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter och Anne Johansson, vice ordförande Vårdförbundet. Från Apotekarsocieteten deltog Karin Meyer, VD och Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig.

Läs vidare »
Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Karin Meyer, Apotekarsocieteten kommenterar ökningen av tidiga kliniska prövningar

Nyheter   •   2016-01-25 09:43 CET

I vetenskapsradion idag måndag 25 januari lyftes i ett inlägg att antalet tidiga kliniska prövningar nu ökar igen. Den tidigare sänkningen var inte enbart kopplad till AstraZenecas nedläggning av forskningen i Södertälje utan det fanns även andra faktorer.

Att antalet  så kallade First-in-man studier nu ökar, kan verkligen ses som ett trendbrott då antalet ansökningar för dessa studier trefaldigats under 2015 jämfört med 2013 och 2014. Ökningen är multifaktoriell, men en stor del av förklaringen är att det finns en bra bas och kompetens i Sverige för denna typ av läkemedelsforskning-och utveckling. Det finns både fler av Läkemedelsverket godkända faciliteter för denna typ av studier samt en mycket gedigen kompetens hos de aktörer som genomför dem. Studierna är komplexa och avgörande för utvecklingen av nya läkemedel och innefattar många moment och flera specifika typer av kompetens. Den höga kompetensnivå, kvalitét och trovärdighet vi har i Sverige inom dessa områden gör att svenska och internationella företag ser Sverige som ett bra land att genomföra denna typ av studier. Detta är ytterligare ett bevis på vikten av att Sverige fortsätter satsa på kliniska forskning och utvecklar nära samarbeten mellan universitet, vård och industri menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Läs vidare »
Bbpync8vsvhfiavq1dn7
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Gid8vfz3yn7ketx4anrh

Första kurserna på arabiska klara

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 10:12 CET

Lwplj653yzqses3iwfns

Orkade inte ända fram men våga stå upp för läkemedelslagstiftningen

Blogginlägg   •   2016-01-13 11:20 CET

Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Ett viktigt steg för registerforskning

Nyheter   •   2015-12-21 13:42 CET

I ett nytt förslag till text från EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data. Detta genom att föreslå att deltagare ska kunna ge ett bredare samtycke vid insamling av data till ändamål som inte kan specificeras i förväg, vilket ju ofta är fallet vid registerforskning. Det som kritiserats i tidigare versioner har varit att man ville införa krav på nytt samtycke från individen varje gång data skulle användas i en ny studie.

-  Detta är ett viktigt och bra beslut för Sverige som via sina register har en unik möjlighet att bidra till utveckling av nya och befintliga behandlingar. Vi har en bra möjlighet att ta en ledande roll i den fortsatta utvecklingen av registerforskning samt att genomföra mer forskning och därmed en bättre uppföljning av läkemedel och andra typer av insatser inom vården, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Den nya dataskyddsförordningen väntas bli formellt beslutad under 2016 för att träda i kraft 2018.

Lä mer på European Parlament

Läs vidare »
Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Positivt att satsningen innefattar hela kedjan

Nyheter   •   2015-12-16 15:40 CET

- Den satsning på utveckling och produktion av biologiska läkemedel som presenterades i fredags är något vi liksom många andra ser mycket positivt på, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Just att det görs en satsning på hela kedjan från tidig utveckling till produktion är något som är extra intressant. Det är genom att arbeta med hela denna kedja som viktig kompetens bibehålls och utvecklas och ger Sverige möjlighet att behålla och stärka det viktiga humankapitalet inom området.

I fredags den 11 december presenterade regeringen tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, AstraZeneca och akademin ett nationellt program för forskning, utveckling och produktion av biologiska läkemedel. I våras presenterade AstraZeneca planerna på en investering om 285 miljoner dollar i en ny anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Södertälje.

Till regeringens pressrelease

Till Läkemedelsvärlden.se

Till Forska!Sverige.se

Till Vetenskapsrådet

Till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Till AstraZeneca

Till blogg Hur säkerställer vi det viktiga humankapitalet? Karin Meyer på Läkemedelsvärlden.se

Läs vidare »
Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Ny kurs för småföretag som utvecklar läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 14:00 CET

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har i samarbete med SwedenBIO tagit fram en utbildning inom läkemedelsutveckling, från idé till produkt. Kursen vänder sig till de små och medelstora företagen inom Life science. Syftet är att öka kunskapen hos dessa företag för att både vara en påläst kravställare och kunna ta en produkt från idé till marknad.

- Vi har under senare tid noterat en hög efterfrågan på en ny form av utbildning som är anpassad efter de förutsättningar de mindre life science bolagen har idag och i framtiden. Denna utbildning ser vi som en viktig del i vårt arbete att verka för en långsiktigt stark och konkurrenskraftig life science industri i Sverige, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten

- Då Life Science-sektorn befinner sig i en strukturomvandling, och ser helt annorlunda ut nu än för 10 år sedan, måste man anpassa sig till nya arbetssätt. Kunskapsinhämtning måste ske på helt annat sätt än då big pharma fanns kvar som en plantskola. Att vara med och skapa denna kurs, ligger helt i linje med våra mål att underlätta för life science-entreprenörer att ta till sig kunskap, säger Jonas Ekstrand VD SwedenBio

Kursen är framtagen i samarbete mellan Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och SwedenBIO, och genomförsmed stöd från Vinnova.

För mer information kontakta

Carlos Vaca Falconi
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
08-723 50 82
carlos.falconi@lakemedelsakademin.se
Tuulikki Lindmark
SwedenBio
070-233 25 57

tuulikki.lindmark@swedenbio.se

Karin Meyer
VD Apotekarsocieteten
08-723 50 61
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Jonas Ekstrand
VD SwedenBio
070-302 08 96
jonas.ekstrand@swedenbio.e


Läkemedelsakademin – en del av Apotekarsocieteten: Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.

Om SwedenBIO: SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra närmare 200 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. Vår verksamhet vilar på tre delar; vi ger branschen en stark röst, vi bygger kunskap samt ger våra medlemmar ett utökat affärsnätverk.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Gid8vfz3yn7ketx4anrh

2,5 miljoner till att översätta kursmaterial till arabiska

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 10:30 CET

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin ska översätta utbildningsmaterial till arabiska för att korta vägen till jobb för nyanlända apotekare. Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel har beviljats nära 2,5 miljoner kronor från arbetsmarknadsdepartementet för ändamålet.

Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bland annat Syrien, i kombination med den bristen på farmaceuter på den svenska apoteksmarknaden.

Med hjälp av statliga främjandemedel på 2 475 000 kronor som arbetsmarknadsdepartementet nu beviljat är det tänkt att processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden ska påskyndas.

- Det är glädjande att dessa medel nu frigörs för det här angelägna ändamålet. Det här är en av flera viktiga åtgärder som kan bidra till att korta tiden till arbetsmarknaden för nyanlända apotekare. Satsningen på översättning av kursmaterial harmonierar med det så kallade snabbspåret som vi är mycket delaktiga i, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Läkemedelsakademin avser att översätta 15 befintliga e-learning-kurser inom farmakoterapi som är avsedda för apoteksfarmaceuter till arabiska.

- Det här är ett viktigt sätt att göra skillnad och ta samhällsansvar och som är i linje med Apotekarsocietetens ändamål om att främja kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Om vi med detta kan förkorta de uppskattningsvis cirka 600 nyanlända apotekarnas insteg på arbetsmarknaden är mycket vunnet, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten

För mer information kontakta:

Kristina Niemi, förbundsdirektör Sveriges Farmaceuter, 070-939 99 05,
Annika Tengvall, utbildningsledare Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Kristina Karmestedt Estman, arbetsrättsexpert/förhandlare Svensk Handel, 010-47 18 621
Åsa Ramel, arbetsrättsexpert/förhandlare Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Osbk8v0aufzjamimqzcc

Pressinbjudan till symposium om Nya innovativa sätt att tillföra läkemedel 19 november

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 13:55 CET

Lzw88ysdtaz2pkdpwuyr

Tone Andersson och Emil Andersson vann pris för bästa kundinsats på apotek 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 11:08 CET

Kommande evenemang 1 evenemang

15 Mar all day

Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård

2016-03-15 00:00
Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • birgcdgwdmxnitta.kziboarpesjmoo@apotqzekdaarcvsocisailetuzhqeten.sfdvnlxlde
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida