Bbpync8vsvhfiavq1dn7
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Gid8vfz3yn7ketx4anrh

Läkemedelsakademins kurser på arabiska prisas internationellt

Nyheter   •   Sep 16, 2016 11:48 CEST

Pqruwishmyuceg8kkert
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 12:54 CEST

Dr33mocsrhpkknzb5sm2

Madeleine Wallding får Rune Lönngrenpriset 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 09:30 CEST

Ajfuagjs5twg5ue0j1xs

Professor Stefan James 2016 års Bengt Danielsson föreläsare på Läkemedelskongressen

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:30 CEST

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Karin Meyer: Sverige måste införa fler konkurrensfördelar för life science inte införa fler hinder

Nyheter   •   Sep 01, 2016 15:00 CEST

Det är ingen tvekan om att synligheten av life science-frågorna har ökat och att beslutsfattare äntligen ser vikten av Sverige som en nation i framkant inom detta viktiga område. Samsynen är hög mellan industri, vård och akademi och de satsningar som gjorts under de senaste åren börjar visa resultat som på sikt kommer att vara gynnsamma för svenska patienter.

Mot bakgrund av detta är det med viss förvåning jag läser Läkemedelsverkets remiss angående förslag om reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Det är flera avgifter som omnämns och som tål att förundras över, men en av de som onekligen sticker ut är avgiftsökningen för ansökan om klinisk prövning som föreslås öka från 45 000 kronor till 85 000 kronor.

Självklart inser vän av ordning att utvecklingen med mer komplexa studieprotokoll tar längre tid att granska och kan behöva kosta mer, men ska kostnadsökningen verkligen ligga i storleksordningen om 90 procent?

I detta sammanhang är det svårt att låta bli att fundera över alla starka kort man behöver ha på hand när man i sin roll som Sverigeföreträdare försöker få kliniska läkemedelsprövningar till Sverige - oavsett om man representerar ett läkemedelsföretag, akademisk enhet eller en CRO-verksamhet. Förutom kostnadsläget står ofta tillgången till patienter och goda samarbeten med sjukvården högt på listan, men även andra starka kort behövs. Listan kan göras lång och kan innefatta allt från kompetens hos projektteamet, hantering av studieläkemedel och tillgänglighet till analyslabb till genomsnittlig tid för myndighetsgodkännande och kvaliteten på maten som försökspersoner får tillgång till i en fas I-studie. Sedan var det just det där med kostnaderna. Trots att kostnaden för ansökningen ofta bara är en relativt liten del av den totala kostnaden för en klinisk prövning skickar Läkemedelsverket ett signalvärde när man ökar dessa kraftigt eller avviker mot andra länder i Europa. En jämförelsevis hög avgift kan sannolikt göra att vågskålen tippar över till fördel för ett annat land när beslut fattas om var prövningen ska förläggas.

Alternativa lösningar för att skapa balans i Läkemedelsverkets ekonomi kan exempelvis vara en mer djupgående analys av verkets interna processer och att omarbeta avgiftshöjningen för att anpassas till "EU-portalens" godkännandeprocess. Likaså att harmonisera nivån med övriga länder i EU/Norden. Man kan även överväga en anpassning av avgiften till komplexitet på ansökan, till exempel mellan olika studiefaser. Här har Regeringskansliet goda möjligheter att ta till sig av de synpunkter och förslag till alternativa lösningar som aktörerna ger i remissförfarandet.

I stället för att försvåra för genomförandet av kliniska prövningar i Sverige bör vi fortsätta på den inslagna vägen där de påbörjade satsningarna kan ge resultat. Vi har redan sett ett trendbrott i positiv riktning för vissa typer av studier, men då måste hela kedjan sitta ihop och inte överraska med stora enskilda kostnadsökningar för myndighetsgodkännande. För att Sverige även fortsättningsvis ska vara en trovärdig life science-aktör behöver vi fortsätta arbetet med att hitta fler konkurrensfördelar, inte införa fler hinder.

Denna text är ursprungligen publicerad på Läkemedelsvärlden.se som en blogg den 1 september 2016

Apotekarsocietetens remissvar på Förslag till revidering av förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel resp Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Läs vidare »
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Ingen särreglering för antroposofiska produkter

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 12:04 CEST

Dispensen kring vissa antroposofiska läkemedel som funnits sedan 1993 försvinner, en omställningsperiod om fem år. Det beslutade regeringen idag. Apotekarsocieteten har varit en av de remissinstanser som sagt nej till de förslag till särlagstiftning som funnits utan hela tiden hävdat att preparaten ska omfattas av svensk läkemedelslagstiftning.

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten vidgar mot medicinteknik

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 08:52 CEST

Medicinteknik är ett brett område i snabb utveckling och kopplingen till läkemedelsområdet ökar. Gränserna mellan medicinteknik/bioteknik/läkemedel blir mindre tydliga i takt med att fler behandlingar blir mer personspecifika och kräver tekniker för sin utveckling och tillförsel. I takt med denna utveckling ökar behovet av kunskap och erfarenhetsutbyte inom bl a regelverk, kvalitetskrav, kliniska prövningar, produktutveckling mm. Mot denna bakgrund beslutade Apotekarsocietetens vid sitt fullmäktigemöte 20-21 maj att inrätta ytterligare en sektion, Sektionen för medicinteknik.

- Vi har haft en stor efterfrågan inom medicinteknikområdet en längre tid. Utvecklingen går snabbt med nya regelverk och teknikutveckling inom exempelvis Precision medicine/diagnostik, pumpar, sensorer och appar. Apotekarsocieteten kommer i och med inrättandet av en specifik sektion inom medicinteknik att ännu tydligare vara mötesplats och bedriva kompetensutveckling inom området och på så vis bidra för utvecklingen av området och dess koppling till framtidens läkemedelsutveckling och användning vilket är mycket positivtsäger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

- Det är med stor glädje jag kan säga att äntligen finns det ett oberoende och gränsöverskridande forum för personer som arbetar med frågeställningar inom området medicinteknik och inte minst den allt starkare anknytningen till läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten med sitt gränsöverskridande fokus som samlar olika professioner från olika delar av området som vård, företag och myndighet är en bra arena för detta, säger Ulf Ellerfelt, intermistisk ordförande för Sektionen för medicinteknik fram till årsmöte under hösten.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Kxf5xssch7dv62wletqr

Prisas och får representera Sverige med bästa presentation inom området läkemedelskemi

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 12:07 CEST

Hhqgoqbp691swvrkl7ph
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten inrättar vetenskapligt råd för läkemedelsforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 13:00 CEST

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Att hela sjukvården ses som en enhet i förslagen till läkemedelshantering ett viktigt steg framåt

Nyheter   •   Jun 08, 2016 17:45 CEST

- Det är med tillfredsställelse vi ser att Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter ordination och hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården nu har skickats ut på remiss, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Att de nya föreskrifterna tar hänsyn till hur vården ser ut idag, och ser till hela vårdkedjan och inte en uppdelning i sluten och öppen vård med olika regelverk. Detta är en åsikt som Apotekarsocieteten lyfte inom ramen för nationella läkemedelsstrategin redan 2013 och ser därför med glädje att regelverken för läkemedelshantering i hela kedjan från ordination till användande ses över, fortsätter Meyer. Ett viktigt steg för att sätta patienten i centrum.

Apotekarsocieteten har deltagit i referensgruppsarbetet med att ta fram de nya föreskrifterna och är en av många remissinstanser. Remisstiden går ut den 15 september. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

08 Nov all day

Läkemedelskongressen 2016 8-9 november

2016-11-08 - 2016-11-09
Quality Globe Hotel, Arenaslingan 7, Stockholm

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida