Media-no-image

Ta vara på de förutsättningar som finns för en svensk life science-strategi

Blogginlägg   •   2014-10-21 15:48 CEST

Sverige har en lång tradition av forskning inom läkemedel/life science. Att ha varit i framkant inom detta område har mycket format det land vi är idag, inte minst den vård vi har idag. För att fortsätta ha den och fortsätta utvecklas som välfärdsland är en fortsatt stark position inom området viktig. Därför har vi lyft fram följande till Susanne Siv Åsborgs utredning.

Nationellt perspektiv i stället för regionalt

Sverige måste vara en enhet och inte konkurrera mellan regioner. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för en nationell life science-strategi tillsammans med att den inbegriper flera departement, Närings-, Utbildnings-, Social- och Finansdepartementen.

Vården måste få forskning som ett uppdrag

 • Sjukvården måste få klinisk forskning som ett tydligt uppdrag och den ska därmed vara en naturlig del i vårdproduktionen och finnas som ett eget mätetal
 • Centrera den specialiserade vården till en eller ett fåtal platser i landet. Här kan det arbete som gjorts inom cancerområdet vara en förebild med sex regionala centra med lite olika specialisering. Med några få specialiserade enheter ges även möjligheter för att arbeta med sk särläkemedel för specialiserade diagnoser som kan kombineras med sk stegvist godkännande och introduktion av nya läkemedel.
 • Kliniska forskning bör ses som en merit inom vården på individnivå och vara ett krav för överläkartjänster.
 • Mycket bra finns i Ingrid Petersson utredning ”Starka tillsammans” som bör implementeras.

Kompetens

 • Möjligheterna till rörlighet för forskare mellan akademi och näringsliv måste förbättras, samt mellan länder. Det gäller både ur ett meritmässigt och skatte-och pensions perspektiv.
 • Inom de stora läkemedelsföretagen finns kompetens för hela utvecklingskedjan, vilket ger en bred och djup erfarenhet och kunskap för att förstå hela utvecklingskedjan. Idag är andelen småbolag större och där en större del av utvecklingen köps in från konsultbolag vilket kräver ett annat arbetssätt och delvis andra kompetenser. Det gäller både framtida konsultbolag men kanske kan branschen komma överens om strukturer för vidareutbildningar i samarbete mellan akademi och industri, mentorprogram och traineetjänster för att försäkra oss om att det i Sverige även i framtiden finns personer som har kompetens att förstå hela utvecklingskedjan.
 • Kompetensförsörjning på grundutbildningsnivå. Titta över hur grundutbildning och grundforskning finansieras. Idag är finansieringen för grundutbildning underdimensionerad vilket riskerar att går ut över kvaliteteten, ersättningssystemet för examinerade studenter bör ses över. Mer pengar till basforskning som tilldelas under längre tidsperioder för att ge den stabilitet och långsiktighet som är viktiga parametrar för akademisk forskning.

Register

Våra register kan nyttjas bättre för utveckling och utvärdering av läkemedel och andra behandlingar både i utveckling av nya produkter men även som uppföljning och utvärdering av behandlingar. Denna uppföljning är också ett steg i utveckling av nya behandlingar både med läkemedel och medicintekniska produkter. Bengt Westerberg lämnar snart sin utredning om registerbaserad forskning vars erfarenheter bör tas med i en framtida nationell strategi för life science.

Tillverkning

Tillverkning ska finnas med som ett område en framtida strategi. Sverige är redan idag starka inom detta område och bör värna detta. I takt med att miljöfrågan inom läkemedelsområdet blir viktigare kan Sverige lyfta fram vår teknik inom miljöområdet som en konkurrensfaktor.

Övrigt

Ett problem är att det i Sverige idag finns många små bolag som arbetar tidigt i utvecklingskedjan. Stöd behövs när man blir lite större för att kunna bli ett mellanstort företag. Stimulera att vi kommer vidare till produkter och att de inte säljs på idéstadiet. Skattelättnader.

Se Sverige som en helhet, den regionala konkurrensen måste vika.
Läs vidare »
Media-no-image

Fluenz, AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 18:01 CEST

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel med motiveringen:
”Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lösning för flerspråkighet och information till sjukvården. Stora bokstäver och luftighet samt tydlig brytning mellan avsnitt gör bipacksedeln lätt att läsa. En tydlig instruktion avseende hänvisningar till olika avsnitt gör informationen lättöverskådlig. Vikningens placering är genomtänkt då den underlättar läsningen och inte bara är anpassad efter förpackningen”

- Flerspråkiga bipacksedlar är en utmaning och är det som kommer att bli vanligare och vanligare i framtiden. Roligt att vi fått detta erkännande för vårt arbete som vi kommer att fortsätta med” säger Victoria Eriksson från AstraZeneca som tog emot priset.

Priset delades ut under dagens Läkemedelskongress.

Apotekarsocieteten har sedan 2006 utsett årets bipacksedel. Priset instiftades med syfte att uppmuntra företagen att göra bipacksedlar som är lätta att förstå. Vid bedömningen tittas på helheten efter fastställda skattningsskalor med avseende på språk, layout och format. Som jury fungerar Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten.

- En bra bipacksedel är en viktig del i att säkerställa en bra läkemedelsanvändning. Då detta är en av Apotekarsocietetens ändamål känns det viktigt att stimulera till att bipacksedlar som är utformade på ett för målgruppen bra sätt, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan till Läkemedelskongressen 20 oktober

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:25 CEST

Välkommen till årets Läkemedelskongress den 20 oktober 2014 på City Conference Center, Stockholm. Mötesplatsen med läkemedel i fokus som samlar närmare 300 personer från olika professioner.

Årets Läkemedelskongress har fokus på läkemedelssäkerhet och balansen mellan risk och nytta och hur det påverkar framtidens läkemedelsbehandling. Föreläsningar blandas med debatter. I den inledande debatten diskuteras hur nyttan med läkemedel kan lyftas i stället för att bara diskutera kostnader.

- Läkemedelskongressen är den årliga mötesplatsen med fokus på läkemedel från forskning till användning. I år har vi valt att fokusera på den senare delen av kedjan, säkerhet och nytta för patienten och hur olika signaler från professioner, media och andra rapporter påverkar hur vi använder läkemedel idag och i framtiden, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Ur programmet:

Läkemedel – nytta eller nödvändigt ont?
Debatt med representanter för sjukvård, läkemedelsföretag, patient, journalist, förskrivare om hur dessa aktörer tillsammans kan få fokus mer på nytta än risk/problem kring läkemedelsbehandling.

Sveriges beredskap för EBOLA och andra smittsamma sjukdomar
Ett år med vaccinationsregistret – hur har det gått och hur ska det användas?
Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten

2014 års Bengt Danielssons föreläsning!
Behandling av Alzheimers sjukdom – idag, i morgon och dagen efter i morgon
Agneta Nordberg, Karolinska Institutet, Stockholm

Stiftelsen NEPI:s 20 års jubileum! ”Läkemedelsanvändning och effekter i befolkningen – hur kan vi förbättra uppföljningen”

Att kommunicera om läkemedelssäkerhet – idag och i morgonLäkemedelsverkets rapport ”Läkemedelssäkerhet 2013” presenteras
Elin Kimland, Gunilla Englund, Kerstin Jansson, Marie Lundström från Läkemedelsverket

Patientinformation i centrum
Flera föredrag kring läkemedelsinformation.
Medverkar gör bl a Henrik Moberg, Socialdepartementet och Mikael Hoffmann, Stiftelsen NEPI

3D-skrivare i medicinteknikens tjänst – om konstgjorda organ och proteser
Karl-Gustav Strid, Göteborgs universitet

Vaccinationer till våra sällskapsdjur

2014 års Rune Lönngren föreläsning
Apoteksfarmacevtens roll för bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
Carina Svensson

Till hela programmet

För ytterligare information och anmälan från press kontakta

Göran Lidgren, utbildningschef, Läkemedelsakademin
goran.lidgren@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 – 723 50 44

Petra Flygare, projektledare, Apotekarsocieteten
petra.flygare@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 87


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Pa0dansmucvz8ei7lhme

Agneta Nordberg Bengt Danielsson föreläsare 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 09:00 CEST

Wmkf7bqdupgbjwi1n7u6

Carin Svensson mottagare av Rune Lönngrenpriset 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 13:50 CEST

Ibqhvqgggji979ru4tvd

Läkemedelskongressen 20 oktober – med fokus på säkerhet, från vaccinationer till läkemedelsbehandling

Blogginlägg   •   2014-10-07 11:23 CEST

Dbki8qifqbhrouyrsbyy

Rosenöpriset 2014 till Jenny Pedersen

Nyheter   •   2014-10-02 08:41 CEST

Media-no-image

Anders Borg tänker för kortsiktigt

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 09:59 CEST

Anders Borg tänker för kortsiktigt

I Dagens Industri idag tisdag 9 september säger finansminister Anders Borg i en intervju att ”Vi har inte råd att bevilja oss förmåner på bekostnad av konkurrenskraften” och tar som exempel läkemedelsförmånen om det blir ändringar i ägarstruktur men hänvisning till kostnadsbesparingar.

 • Här tänker Anders Borg fel. Det är ett alltför kortsiktigt resonemang, menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Sverige gör sig mån om att vara en välfärdsstat och i detta ligger bl a att vi har en fortsatt bra utveckling av vården och behandlingar inom denna. Idag är läkemedelsutvecklingen global. Här gäller det att vi tänker inte bara kostnader i ett led utan även ser att det finns förutsättningar för att vara attraktiva globalt sett i utveckling och utvärdering av nya och befintliga behandlingar.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Telefon 08 – 723 50 42


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Dke7ybqkdpqbhtvrszpj

Karin Meyer prioriterar tre frågor som ny VD för Apotekarsocieteten

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 15:17 CEST

Media-no-image

Läkemedelsakademin och SFAM i samarbete om utbildning för ST- och allmänläkare

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 10:00 CEST

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin inleder den 1 september 2014 ett samarbete med SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) och Region Skåne gällande webbaserad e-learning för ST- och allmänläkare.

Samarbetet är i första skedet en pilot med e-learning inom området Depression och ångest. Utbildningen är ett komplement till katedrala föreläsningar och övriga kurser. Det är ett relativt nytt sätt för fortbildning och i bl.a. Storbritannien finns ett mycket välutvecklat system för e-learning via BMJ (British Medical Journal) för sjukvården. Fortbildningen genomförs enskilt på vårdcentralen med uppföljande diskussion och kollegial dialog i grupp så rutiner och handläggning på vårdcentralen blir likartade. Kursen utgår från det allmänmedicinska perspektivet och använder autentiska fallbeskrivningar.

- Det är mycket glädjande att andra professioner uppskattar vår pedagogiska modell som använts i flera år för utbildning av farmacevter på apotek. Vi ser det som en styrka att vidareutveckla detta koncept i samarbete med andra professionsorganisationer där SFAM är den första, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

För vidare information kontakta
Annika Tengvall 08-723 50 47
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Karin Meyer 08-723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Läs mer om Läkemedelsakademins e-utbildningar


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • pebifwlergojncxrsfitanta.karpupenfcrsjo@apotekrbesncarvvsociethcwsetipfrenvtju.sjne
 • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

 • Apotekarsocieteten
 • Wallingatan 26A
 • 111 81 Stockholm
 • Vår hemsida