På spaning efter önskeprojekten

Nyheter   •   Jul 19, 2019 08:00 CEST

Aqilion receives SEK 100 million through conversion of outstanding warrants

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 08:00 CEST

In March of 2018, AQILION AB (formerly Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) carried out a directed issue of “units.” Each unit consisted of one (1) share and two (2) warrants. At that time, Aqilion raised SEK 100 million through subscription for shares. All outstanding warrants have now been converted to shares, which raised an additional SEK 100 million for the company. The issue was carried out to fund the restructuring of Aqilion’s strategy and organization, as well as the development of current and new pharmaceutical projects in the pipeline.

“It is extremely rewarding that the entire issue of units is completed and fully subscribed. It means that, with the support of Aqilion’s owners and the Board of Directors, we can continue to develop the project portfolio and increase the value of the company. On behalf of the entire team, I am both grateful and proud to be entrusted with this mission. With a new organization and funding lined up, we have created the optimum conditions to focus on efficiently developing our business model and our pharmaceutical projects,” says Sarah Fredriksson, CEO of Aqilion.

About AQILION AB
Aqilion is a Swedish life science company that identifies unique pharmaceutical projects at an early phase in the drug discovery process and develops them in preparation for clinical trials. The goal is to demonstrate the clinical and commercial potential of the medical innovation to attract industrial partners and buyers, who in turn have the capacity to continue clinical development and take the product to market. The business model is based on involvement at an early stage and close collaboration with the innovator, regardless of whether the project is initiated by an external researcher, internal development project, or industrial partner. Aqilion prefers projects aimed at niche markets. Specialty medications and orphan drugs are of particular interest. Aqilion has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Please visit www.aqilion.com.


Läs vidare »

Aqilion tillförs 100 miljoner SEK genom konvertering av utestående teckningsoptioner

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 08:00 CEST

I mars 2018 genomförde AQILION AB (dåvarande Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) en riktad emission av så kallade units. Varje unit bestod av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner. Aqilion tillfördes vid det tillfället 100 miljoner SEK genom teckning av aktier. Samtliga utestående teckningsoptioner har nu konverterats till aktier vilket tillfört bolaget ytterligare 100 miljoner SEK. Emissionen genomfördes för att finansiera Aqilions strategiomläggning, uppbyggnad av ny organisation samt till utveckling av befintliga och nya läkemedelsprojekt i pipeline.

- Det är fantastiskt glädjande att hela emissionen av units är genomförd och fulltecknad. Det innebär att vi med stöd från Aqilions ägare tillsammans med styrelsen kan fortsätta att utveckla projektportföljen och öka värdet i bolaget. Jag är å hela teamets vägnar både tacksam och stolt för förtroendet. Med en ny organisation och finansiering på plats har vi skapat de bästa förutsättningar för att fokusera på att effektivt utveckla vår affärsmodell och våra läkemedelsprojekt, säger Sarah Fredriksson, vd i Aqilion.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.


Läs vidare »

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:00 CEST

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande), Helena Arcombe, Arvid Gierow samt Lena Mårtensson.

Val av styrelse
Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Roland Andersson, Marie Lidgard, Jörgen Johnsson, Johan Lund, Andreas Segerros och Karin Wingstrand. Michael Oredsson hade avböjt omval. Till ny styrelseledamot valdes Martin Olovsson. Johan Lund omvaldes till styrelseordförande.

Styrelseledamoten Martin Olovsson har en bred och gedigen erfarenhet från ledande kommersiella och strategiska roller inom läkemedelsindustrin. Sedan 2017 är Martin Olovsson VD för AZ:s "spin-out" bolag OnDosis som utvecklar och kommersialiserar en ny kategori uppkoppladeprodukter för dosering av orala läkemedel. Från 1992 till 2017 har han haft ett flertal olika internationella seniora befattningar inom Astra/AstraZeneca, som t ex VD för marknadsbolaget Norden/Baltikum och Vice President för "Inhaled Respiratory/Global Portfolio & Product Strategy".

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på Aqilions hemsida, under fliken "Corporate".

Val av revisor
Stämman omvalde Mazars SET revisionsbyrå i Helsingborg, med huvudansvarig revisor Andreas Brodström samt Bertil Toresson som medrevisor, till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 finns att ladda ned som pdf på bolagets hemsida, under fliken "Corporate".

Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.


AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg.

Läs vidare »

Aqilion initiates collaboration with Immunscape

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 09:00 CEST

Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects that are based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. Immunscape has developed innovative molecules that could potentially become new drugs for the treatment of cancer and autoimmune diseases. The project is currently in an early phase of development. The purpose of the new collaboration is to jointly assess and develop the commercial potential of the project.

Aqilion can invest resources in interesting projects to further evaluate their potential and to ensure that they proceed to a full-scale project or project company. Both Aqilion and Immunscape are actively engaged in the assessment in a collaboration that entails an exclusive option for Aqilion to continue its involvement if the project proves to be promising.

“The pre-project phase is important to strengthen the common vision of the project and to assess together with Immunscape’s team whether Aqilion is the right partner to promote continued commercial development of the project. Immunscape has solid drug discovery experience and expertise and the company’s innovative molecule platform is extremely interesting for Aqilion. We look forward to working together on this exciting project,” says Sarah Fredriksson, CEO of AQILION AB.

"We are extremely pleased to have initiated this collaboration with Aqilion, which will accelerate our drug discovery efforts,” says Lars Öhman, CEO of Immunscape AB.

About AQILION AB
Aqilion is a Swedish life science company that identifies unique pharmaceutical projects at an early phase in the drug discovery process and develops them in preparation for clinical trials. The goal is to demonstrate the clinical and commercial potential of the medical innovation to attract industrial partners and buyers, who in turn have the capacity to continue clinical development and take the product to market. The business model is based on involvement at an early stage and close collaboration with the innovator, regardless of whether the project is initiated by an external researcher, internal development project, or industrial partner. Aqilion prefers projects aimed at niche markets. Specialty medications (high-cost, high complexity and/or high touch drugs) and orphan drugs (drugs to treat diseases so rare that they would be unprofitable to produce without government assistance) are particularly interesting. Aqilion has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Please visit www.aqilion.com.

About Immunscape AB
Immunscape is a drug discovery company that focuses on the development of immunotherapies for the treatment of cancer and autoimmune diseases. Researchers at Immunscape possess unique knowledge about developing drugs aimed at specific target proteins that selectively activate or suppress the immune system. This expertise is used to develop next-generation drugs for patients with the greatest medical needs, who currently lack effective treatment. Immunscape carries out its research on the Solna Campus at Karolinska Institutet in Sweden. For more information, please visit www.immunscape.com.


Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects that are based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. The purpose of the new collaboration is to jointly assess and develop the commercial potential of the project.

Läs vidare »

Aqilion inleder ett samarbete med Immunscape

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 09:00 CEST

Aqilion söker tidiga innovativa läkemedelsprojekt som baseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Immunscape har utvecklat innovativa molekyler som har potential att bli nya läkemedel inom cancer och autoimmuna sjukdomar. Projektet befinner sig i tidig fas. Det nya samarbetet syftar till att gemensamt utvärdera och utveckla projektets kommersiella potential.

I intressanta projekt kan Aqilion investera resurser för att ytterligare utvärdera potentialen och säkerställa att det går vidare till ett fullskaligt projekt eller projektbolag. Både Aqilion och Immunscape deltar aktivt i utvärderingen och samarbetet sker under en exklusiv option för Aqilion att fortsätta sitt engagemang om projektet faller väl ut.

- Förprojektfasen är viktig för att stärka den gemensamma visionen av projektet och att tillsammans med Immunscapes team utvärdera om Aqilion är rätt partner för att driva en fortsatt kommersiell utveckling av projektet. Immunscape har en gedigen erfarenhet och kunskap inom läkemedelsutveckling och bolagets innovativa molekylplattform är mycket intressant för Aqilion. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans i detta spännande projekt, säger Sarah Fredriksson, VD i AQILION AB.

- Vi är mycket glada över att ha inlett detta samarbete med Aqilion, genom det kan våra ansträngningar att utveckla nya läkemedel påskyndas, säger Lars Öhman, VD i Immunscape AB.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.

Om Immunscape AB
Immunscape är ett läkemedelsutvecklingsföretag som arbetar med utveckling av immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Målet är att utveckla läkemedel som selektivt aktiverar eller dämpar immunitetssystemet för att behandla allvarliga sjukdomar. Forskarna på Immunscape har en unik kunskap om utveckling av läkemedel riktade mot specifika målproteiner. Denna expertis används för att utveckla nästa generations läkemedel för patienter med de största medicinska behoven, som idag saknar effektiv behandling. Immunscape bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Campus i Solna. För mer information, besök gärna www.immunscape.com.


Aqilion söker tidiga innovativa läkemedelsprojekt som baseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Det nya samarbetet syftar till att gemensamt utvärdera och utveckla projektets kommersiella potential.

Läs vidare »

Aqilion sells holdings in project company Belina to its founder

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 13:00 CEST

The project company Belina is running an innovative project in early phase and is developing a product for treatment of breast cancer. After changing its strategy and organization in 2018, Aqilion decided to transfer its holdings in Belina AB to its founder and innovator since Aqilion is no longer an ideal partner for the continued development of Belina as a company and commercialization of its future product.

Many years of research at Lund University, in Sweden, have shown that long-term treatment with a specific pharmaceutical substance combined with current treatment regimens for breast cancer can lead to significantly improved survival. The innovation is based on research in oncology under the leadership of Professor Håkan Olsson at Lund University. After investigating data and registry studies, the research group found higher survival among patients treated with an approved medication in parallel with their breast cancer treatment. Belina was founded as an extremely early innovation project within what was known as the PULS group at the time, currently known as Aqilion.

“The innovation is based on large registry studies and solid research in breast cancer and is extremely interesting. Based on Aqilion’s new strategy, we have determined that we are no longer the right partner for commercial development of the project and the Board of Directors has therefore decided to transfer Aqilion’s stake in Belina to its founder. We hope that by doing so, Håkan Olsson’s research group will be able to continue to take advantage of new data and pave the way so their discovery will benefit patients in the future,” says Sarah Fredriksson, CEO of Aqilion.

About AQILION AB
Aqilion is a Swedish life science company that identifies unique pharmaceutical projects at an early phase in the drug discovery process and develops them in preparation for clinical trials. The goal is to demonstrate the clinical and commercial potential of the medical innovation to attract industrial partners and buyers, who in turn have the capacity to continue clinical development and take the product to market. The business model is based on involvement at an early stage and close collaboration with the innovator, regardless of whether the project is initiated by an external researcher, internal development project, or industrial partner. Aqilion prefers projects aimed at niche markets. Specialty medications (high-cost, high complexity and/or high touch drugs) and orphan drugs (drugs to treat diseases so rare that they would be unprofitable to produce without government assistance) are particularly interesting. Aqilion has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Please visit www.aqilion.com


Läs vidare »

Aqilion avyttrar sitt innehav i projektbolaget Belina till dess grundare

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 13:00 CEST

Projektbolaget Belina driver ett innovativt projekt i tidigt skede och utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer. Under 2018 har Aqilion ändrat sin strategi och organisation och som en konsekvens av detta tagit beslutet att överlåta Aqilions innehav i Belina AB till dess grundare och innovatör. Rationalen är att Aqilion inte längre är en optimal partner för den fortsatta utvecklingen av projektbolaget Belina och kommersialisering av dess framtida produkt.

Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att en långtidsbehandling med en specifik läkemedelssubstans i kombination med dagens behandlingsregimer för bröstcancer kan leda till en signifikant bättre överlevnad. Innovationen har sin grund i forskningsarbete inom onkologi under professor Håkan Olssons ledning vid Lunds universitet. Forskargruppen har genom data- och registerstudier funnit att patienter som har medicinerats med ett godkänt läkemedel parallellt med bröstcancerbehandlingar har visat på en högre överlevnad. Belina startades som ett mycket tidigt innovationsprojekt inom dåvarande PULS-gruppen, numera Aqilion.

- Innovationen bygger på stora registerstudier och gedigen forskning inom bröstcancer och är mycket intressant. Vår bedömning baserad på Aqilions nya strategi är att vi inte längre är rätt partner för den kommersiella utvecklingen av projektet och styrelsen har därför beslutat att överlåta Aqilions andel i Belina till grundaren. Vi hoppas på detta sätt bidra till att Håkan Olssons forskningsgrupp kan fortsätta exploatera nya data och bana väg för att upptäckten i framtiden ska komma patienter till nytta, säger Sarah Fredriksson, VD i Aqilion.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life-science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.


Läs vidare »

PULS changes its name to AQILION AB

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 11:00 CET

PULS byter namn till AQILION AB

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 11:00 CET

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande AQILION AB
 • joxvhahsn.telurzndng@mfabson-plahapqrmcma.omcouzmbf
 • 073-309 5865

 • Presskontakt
 • VD AQILION AB
 • saderaxlh.befrnyedygrivpksfksobqn@bnaqidiljiiofvn.oeconxmpl
 • 070 261 4575

Om AQILION AB

Aqilion är ett svenskt life science bolag med fokus på läkemedelsprojekt med potential att förbättra livskvaliteten för patienten samt skapa värde för hälso- och sjukvården och samhället.

Aqilion söker opportunistiskt efter idéer som baseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Bolaget identifierar unika läkemedelsprojekt i tidig fas och utvecklar dem till klinisk fas med syfte att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Aqilion tillför kapital och ett erfaret team som tillsammans med specialister och innovatörer skräddarsyr projektorganisationen för varje specifikt projekt.

Adress

 • AQILION AB
 • Kullagatan 8
 • SE-252 20 Helsingborg
 • Sweden
 • Vår hemsida