Media no image

Arbetsgivarpodden: Hur klarar staten sin IT-utveckling när bristen på IT-kompetens är rekordstor?

Nyheter   •   Mar 22, 2018 15:53 CET

I detta avsnitt av Arbetsgivarpodden diskuterar vi effekterna av IT-bristen på statens verksamhetsutveckling.

Trots en rekordhög brist på IT-kompetens visar Arbetsgivarverkets senaste konjunkturbarometer på förhållandevis liten påverkan på verksamheterna. En av förklaringarna till detta är att IT-konsulter används i en allt högre grad när det inte går att rekrytera nya medarbetare.

Vilka blir då konsekvenserna av allt fler IT-konsulter i de statliga verksamheterna? Och hur styr vi så att användningen av konsulter blir kostnadseffektiv och leder till ökad verksamhetsnytta? Dagens gäster diskuterar också hur staten står sig i konkurrensen med näringslivet om IT-kompetens och vilka möjligheter samhället har i stort för att öka tillgången på IT-kompetens på arbetsmarknaden.

Medverkar gör Daniel Andersson, utvecklingschef på Pensionsmyndigheten och Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket. Sherlot Jonsson leder samtalet.

Lyssna på podden här

I detta avsnitt av Arbetsgivarpodden diskuterar vi effekterna av IT-bristen på statens verksamhetsutveckling.

Läs vidare »
Media no image

Statlig löneutveckling i linje med den privata sektorn

Nyheter   •   Mar 22, 2018 15:49 CET

Arbetsgivarverkets årliga rapport "Löneutveckling på det statliga avtalsområdet" ger en översiktlig bild av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling inom det statliga avtalsområdet. Årets rapport visar bland annat att löneutvecklingen inom staten ligger i linje med det privata näringslivet.

Ann S Johansson, chef för statistikgruppen på Arbetsgivarverkets förhandlingsenhet, svarar här på några frågor om årets rapport.

Vilka är de viktigaste slutsatserna från rapporten?

Jag ser tre viktiga slutsatser. Den första är att löneutvecklingen på det statliga avtalsområdet ligger i linje med löneutvecklingen inom det privata näringslivet och den andra är att kvinnor i staten fortsatt har en högre löneutveckling än män. Vi ser också att andelen medlemmar som använder lönesättande samtal fortsätter att öka.

Vad är förklaringen till att kvinnliga chefer i staten under perioden september 2016 till september 2017 haft en högre löneutveckling än manliga chefer?

Svårt att säga, men en förklaring kan vara att de kvinnor som rekryteras till chefer är yngre och i början av sin karriär, då löneutvecklingen är större. En annan förklaring kan vara att även kvinnor på de högre chefsnivåerna i staten nu tycks närma sig sina manliga kollegor. För att få en mer fullständig bild av orsakerna, behövs en vidare analys.

98 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar använder helt eller delvis lönesättande samtal vid lönesättning. Hur ser du på det?

2010, första året då frågan ställdes, använde 78 procent av medlemmarna lönesättande samtal. Utvecklingen vi sett under perioden är positiv eftersom lönesättande samtal enligt RALS-T gäller som huvudmodell.

Läs rapporten här:

Löneutvecklingsrapport på det statliga området 2016-2017

Om löneutvecklingsrapporten:

Löneutvecklingsrapporten publiceras en gång per år. Syftet är att följa löneutvecklingen i staten och ge en översiktlig bild av hur utvecklingen sett ut under den senaste statistikperioden. Uppgifterna baserar sig på den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in i september varje år. Denna rapport redovisar utfallet från statistikperioden september 2016 – september 2017.

Arbetsgivarverkets årliga rapport "Löneutveckling på det statliga avtalsområdet" ger en översiktlig bild av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling inom det statliga avtalsområdet. Årets rapport visar bland annat att löneutvecklingen inom staten ligger i linje med det privata näringslivet.

Läs vidare »
Tixd7wtxsphglj2xarjb

Högre löneökningstakt för kvinnliga chefer i staten

Nyheter   •   Mar 08, 2018 09:59 CET

Nya siffror från Arbetsgivarverket visar att andelen kvinnliga chefer i staten fortsatte att öka förra året. Löneutvecklingen för kvinnliga chefer var också högre.

Media no image

Direktivförslag från EU-kommissionen utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen

Nyheter   •   Feb 05, 2018 15:13 CET

Arbetsgivarverket menar i ett remissvar att grundläggande principer i den svenska modellen utmanas och är i fara efter EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om överstatlig reglering inom arbetsmarknadsområdet.

Kommissionens förslag presenterades strax innan jul och innehåller enligt Arbetsgivarverket bestämmelser som kommer i direkt konflikt med den svenska modellen.

Förslaget till reviderat Upplysningsdirektiv innebär bland annat att provanställningstid, frågor om parallell anställning, schemaläggning av arbetstid samt utbildning inom ramen för anställning inte längre ska regleras nationellt utan i stället på EU-nivå.

EU-kommissionen öppnar i och för sig för avvikande bestämmelser i nationella kollektivavtal, men avtalen kan samtidigt komma att överprövas av EU-domstolen, det vill säga EU-domstolen ges rätt att pröva innehållsmässiga delar i svenska kollektivavtal.

Direktivet innebär också att arbetsgivarna läggs på ytterligare informationsskyldighet om arbetstagares grundläggande arbetsvillkor utöver den skyldighet som redan gäller och att informationen ska lämnas senast första anställningsdagen.

– Vi har förståelse för att Upplysningsdirektivet från 1991 behöver ses över, men förslaget går betydligt längre vad gäller arbetsgivares skyldigheter än det finns rättslig grund för och skäl till. I flera delar kommer detta i konflikt med närhetsprincipen och inte minst i mycket hög grad med den svenska partsmodellen vad gäller kollektivavtal och tvistelösningssystem, säger Arbetsgivarverkets chefsjurist Karl Pfeifer.

Vidare innehåller direktivförslaget EU-definitioner av begreppen arbetstagare, arbetsgivare och anställningsförhållande som starkt avviker från svensk praxis.

– Arbetsmarknadsmodellerna inom EU är så vitt skilda och allt för varierande för att det ska vara möjligt att ha enhetliga begrepp om arbetstagare och anställnings-förhållanden med mera. Vi befarar att ett införande av EU-definitioner inom detta område kommer att leda till att den svenska modellen behöver anpassas och att den därmed förändras i grunden, säger Karl Pfeifer.

Som skäl för införandet av flera av bestämmelserna på EU-nivå hänvisas bland annat till den europeiska pelaren för sociala rättigheter som antogs vid det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november förra året. Avsikten med pelaren har varit att den ska vara en vägledning och kompass mot vart länderna ska sträva och att innehållet i pelaren i första hand ska genomföras på nationell nivå.

Det kan nu konstateras att Kommissionen genom direktivet i stället väljer vägen med en överstatlig reglering på EU-nivå och att medlemsstaterna i de nu aktuella frågorna över huvud taget inte getts möjlighet att självständigt på nationell nivå ta sig an den sociala pelaren.

I sitt remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet redovisar Arbetsgivarverket fördjupade resonemang kring dessa och andra synpunkter på EU-direktivet .

Förslaget kommer nu att förhandlas mellan medlemsstaterna i EU:s ministerråd och rådsarbetsgrupp. Arbetsgivarverket kommer att följa denna fråga noggrant bland annat genom medverkan i den partsammansatta referensgrupp som Arbetsmarknadsdepartementet har tillsatt.

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2018/direktivforslag-fran-eu-kommissionen-utmanar-den-svenska-arbetsmarknadsmodellen/

 

Arbetsgivarverket menar i ett remissvar att grundläggande principer i den svenska modellen utmanas och är i fara efter EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om överstatlig reglering inom arbetsmarknadsområdet.

Läs vidare »
Media no image

Åtgärdsprogram 3.0 – regeringens förslag för en trygg sjukförsäkring

Nyheter   •   Jan 30, 2018 15:46 CET

Regeringen har nyligen presenterat ett nytt åtgärdsprogram för en tryggare sjukförsäkring. Två viktiga utvecklingsområden är att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.

En av punkterna i åtgärdsprogrammet innebär att Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i uppdrag att verka för ett förbättrat samarbete och dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården när det gäller sjukskrivningsprocessen och läkarintygen.

– Det är bra med initiativ för ökad samverkan och utvecklad dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Men vi hade gärna sett att uppdraget hade varit vidare, så att det även innefattade att Socialstyrelsen ska verka för ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvården, särskilt avseende läkarintygens innehåll, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket menar att det givetvis är viktigt att läkarintygen innehåller så bra information som möjligt för att Försäkringskassan ska kunna bedöma rätten till sjukpenning. Men det är minst lika viktigt för att arbetsgivare ska kunna bedöma rätt till sjuklön, lovlig frånvaro och vilka rehabiliteringsåtgärder som bör sättas in för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete så snabbt som möjligt.

En annan åtgärdspunkt handlar bland annat om att Försäkringskassan ska utveckla kontakterna och kommunikationerna med arbetsgivare och övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen. Både för Arbetsgivarverkets medlemmar och för Försäkringskassan har den här frågan varit av stor vikt i dialogen kring sjukskrivningsprocessen.

– Ett nära samarbete mellan Försäkringskassan och arbetsgivare kan vara avgörande för att relevanta rehabiliteringsinsatser ska kunna planeras, genomföras och därmed förkorta sjukfrånvaron för den anställde. Många av våra medlemmar önskar en tätare dialog och fler möten tillsammans med Försäkringskassan i sina rehabiliteringsärenden. Det är bra att frågan har en fortsatt hög prioritet, säger Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket.

I övrigt ska regeringen bland annat tillsätta en utredning som ska se över tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete och kartlägga om nuvarande regelverk ger tillräckligt utrymme för att tillvarata den sjukskrivnes arbetsförmåga fullt ut.

Regeringen har också gett ett uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att gemensamt se till att övergången mellan de båda myndigheterna fungerar för de personer som har nedsatt hälsa men som av Försäkringskassan bedöms ha en fungerande arbetsförmåga.

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2018/atgardsprogram-3.0--regeringens-forslag-for-en-trygg-sjukforsakring/

Regeringen har nyligen presenterat ett nytt åtgärdsprogram för en tryggare sjukförsäkring. Två viktiga utvecklingsområden är att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.

Läs vidare »
Media no image

Rekordhöga bristtal i staten men liten påverkan på verksamheten

Nyheter   •   Jan 30, 2018 14:19 CET

Årets första Konjunkturbarometer för de statliga arbetsgivarna visar på rekordstor brist men liten verksamhetspåverkan. Rapportförfattarna Roger Vilhelmsson, chefsekonom och Matti Särngren, utredare, kommenterar.

- Ja, andelen myndigheter som haft brist på lämpliga sökanden vid rekrytering det senaste halvåret är 82 procent, vilket är en ökning med nästan 20 procentenheter. Det är den högsta siffran vi har uppmätt sen vi började mäta 1997. Samtidigt är arbetskraftsbrist inget specifikt för just statsförvaltningen, den starka konjunkturen har gjort att det är brist inom många yrkesområden på hela arbetsmarknaden, säger Matti Särngren.

Trots detta rapporterar ni inte någon generellt sett svår situation på grund av bristen?

- Det är fler verksamheter som rapporterar att de påverkas av bristen jämfört med förra mätningen. En mycket stor majoritet uppger samtidigt att bristen har liten påverkan på verksamheten. Om vi till exempel tittar på IT-området som har störst brist, så är situationen inte så svår för support och förvaltning medan bristen på systemutvecklare är utbredd. Det skulle kunna betyda att myndigheterna har lättare att klara sin kärnverksamhet och det dagliga arbetet medan det är betydligt svårare att hitta arbetskraft för att klara IT-utveckling, säger Roger Vilhelmsson.

Är det inte i sig problematiskt om exempelvis IT-utveckling inte kan bli av?

- Jo det är det naturligtvis men det behöver inte betyda att IT-utveckling inte blir av. Vi ser att externa uppdragstagare ökar när det är brist. Anlitande av konsulter kan vara ett sätt att skapa flexibilitet när det är svårt att rekrytera och kan också vara en förklaring till att medlemmar i Arbetsgivarverket inte rapporterar påverkan i någon större utsträckning trots de höga bristtalen.

Om rekrytering av vissa grupper är svårt, hur ser det ut när det gäller att behålla medarbetare?

- Det är intressant att andelen myndigheter som har svårt att behålla sin personal inte har stigit trots att bristen har ökat som den har gjort. Visserligen är det svårare att till exempel behålla IT-utvecklare men rent generellt tycks inte statliga arbetsgivare ha stora problem med att behålla sina medarbetare, säger Matti Särngren.

Det ser bättre ut ekonomiskt för myndigheterna?

- Ja, både och. Sett till den totala budgeten så är det allt fler av medlemmarna i Arbetsgivarverket som säger sig fått en större budgetvolym. Det stämmer ju ganska bra med vad vi såg i budgetpropositionen där många fick ökade medel till verksamheten. De senaste åren är det dock färre som anslagssparat och fler som tvingats utnyttja sin anslagskredit. En möjlig förklaring är att uppskrivningen av anslag i pris- och löneomräkningen varit relativt blygsam, säger Roger Vilhelmsson.

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2018/rekordhoga-bristtal-i-staten-men-liten-paverkan-pa-verksamheten/ 

Årets första Konjunkturbarometer för de statliga arbetsgivarna visar på rekordstor brist men liten verksamhetspåverkan. Rapportförfattarna Roger Vilhelmsson, chefsekonom och Matti Särngren, utredare, kommenterar.

Läs vidare »
Media no image

"Det är mycket tryggt att jobba för staten"

Nyheter   •   Jan 04, 2018 08:06 CET

Fackförbundet ST ger av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten. Men staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare. Det skriver Arbetsgivarverket i en replik till den debattartikel där fackförbundet ST hävdar att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom om arbetsskyldighet i samband med att myndigheter omlokaliseras.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST hävdar i en debattartikel i SvD Näringsliv den 2 januari, att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom i Arbetsdomstolen, AD, om arbetsskyldighet i samband med att myndigheter omlokaliseras. ADs prövning skedde med anledning av Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad. En flytt där reglerna tillämpas på samma sätt som vid andra omlokaliseringar av statliga myndigheter. Domen innebär i sig alltså inget nytt utan klargör vad som gällt sedan tidigare.

ADs prövning skedde med anledning av Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad. En flytt där reglerna tillämpas på samma sätt som vid andra omlokaliseringar av statliga myndigheter. Domen innebär i sig alltså inget nytt utan klargör vad som gällt sedan tidigare.

AD kom i sin dom fram till att i de fall som arbetsgivaren och arbetstagaren inte reglerat frågan om arbetsskyldigheten, så var den anställde arbetsskyldig. Konsekvensen av det blir att den anställde som inte vill följa med vid flytten har att säga upp sig själv. Om arbetsskyldigheten inte hade gällt, hade det varit arbetsgivaren som skulle ha sagt upp den anställde när det inte längre fanns arbete på ursprungsorten.

Det är regeringen som beslutar hur den statliga verksamheten ska bedrivas. Arbetsgivarverket är i högsta grad medvetet om de utmaningar och den problematik som omlokaliseringar innebär. Det har vi också tydliggjort i debatten som föregick de nu aktuella omlokaliseringarna. Vi är samtidigt som arbetsgivare väl medvetna om att omstrukturering och verksamhetsförändring självfallet inte är unikt för staten. Privat liksom offentlig verksamhet är ständigt utsatt för förändringstryck, verksamhet flyttas och kompetensbehov förändras. Det är därför svårt att förstå vad Britta Lejon avser när hon i sin artikel skriver att Fackförbundet ST menar att anställningsskyldigheten (förmodligen menas här anställningstryggheten?) i staten inte kan vara sämre än inom privat sektor. Här gäller för såväl privat som statlig sektor Lagen om anställningsskydd och dess regler om saklig grund för uppsägning.

Britta Lejon säger att det är oroande att Arbetsgivarverket inte ger sina medlemmar råd att hitta lösningar och undrar hur vi ser på vår uppgift att säkra upp verksamheten vid myndigheter som fått ett flyttbeslut. Britta Lejon behöver inte vara orolig, vi tar vårt ansvar på stort allvar. Arbetsgivarverkets råd till myndigheter som fått uppdrag att flytta är att använda sig av de möjligheter som finns för att trygga verksamheten. Det kan vara frågan om ensidiga arbetsgivarbeslut, enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare - eller i de fall det skulle vara det lämpligaste - lokala överenskommelser om anställningsvillkor till följd av en omlokalisering. Men det är viktigt att arbetsgivaren noga överväger vilka åtgärder som behövs och är ändamålsenliga. Utöver den direkta rådgivningen har Arbetsgivarverket också skapat ett särskilt nätverk där myndigheter berörda av omlokalisering delar kunskap och erfarenheter med varandra. Vi har också fört en dialog med regeringen om förutsättningarna för en så välfungerande omlokalisering som möjligt.

I sammanhanget ska också nämnas att staten har ett av arbetsmarknadens bästa omställningsavtal. Avtalet ger i huvudsak samma förmåner oavsett om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du till följd av en omlokalisering där du får behålla arbetet men behöver flytta, väljer att säga upp dig själv. Att den som säger upp sig från en anställning under en karenstid blir av med sin A-kasseersättning är ingen fråga som parterna i avtalet kan disponera.

Arbetsgivarverket ger råd och stöd till sina medlemmar, myndigheterna, att använda sig av de instrument som finns tillgängliga så att de på bästa sätt och ändamålsenligt kan uppfylla sina myndighetsuppgifter. Istället för att se dessa olika möjligheter som finns både för individer och verksamheterna väljer Fackförbundet ST i sin debattartikel av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten.

Statens attraktivitet vilar på en rad olika komponenter, exempelvis utvecklande och spännande arbetsuppgifter och de avtalslösningar som vi parter gemensamt utvecklat och tagit ansvar för. Staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare, det råder det ingen tvekan om. Detta visas inte minst i tider av lågkonjunktur.

Eva Liedström Adler
G
eneraldirektör Arbetsgivarverket

Karl Pfeifer
Chefsjurist Arbetsgivarverket

Fackförbundet ST ger av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten. Men staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare. Det skriver Arbetsgivarverket i en replik till en debattartikel där fackförbundet ST hävdar att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom om arbetsskyldighet i samband med omlokalisering.

Läs vidare »
Media no image

Arbetsgivarverket positivt till förslag som förväntas leda till en mer jämställd fördelning av föräldraledighet

Nyheter   •   Dec 21, 2017 13:23 CET

I slutbetänkandet av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring" föreslås åtgärder för en mer jämställd föräldraförsäkring. Bland annat fler reserverade dagar och att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, vilket Arbetsgivarverket är positivt till.

I slutbetänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) har utredningen gjort en bred översyn av föräldraförsäkringen och lämnar ett antal olika förslag.

Uppdraget har bland annat varit att anpassa föräldraförsäkringen till en modern arbetsmarknad och de krav en sådan ställer samt ge förutsättningar för en god balans mellan familjeliv och arbetsliv, verka för jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap, en jämn fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, samt en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

- De två förslag som vi tror är de viktigaste för att få till stånd en mer jämställd fördelning mellan kvinnor och män, och därmed mer jämställda villkor på arbetsmarknaden, är förslaget om fler reserverade dagar i kombination med förslaget om att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, som deltagit i utredningen.

Hon pekar på studier som visar att den förälder, vanligtvis kvinnan, som tar ut en lång föräldraledighet, betald eller obetald, när barnet är litet tenderar att fortsätta ha huvudansvaret för hem och familj även efter återgång i arbete. Detta "dubbelarbete" leder till mer deltidsarbete bland kvinnor, och kan även leda till större uttag av VAB; vård av sjukt barn, psykisk ohälsa och fler sjukskrivningar bland kvinnor. Med andra ord leder långa frånvarotider med föräldraledighet ofta till ännu mer frånvaro från arbetet. Detta får konsekvenser för kvinnors sammanlagda "livslön" och påverkar förstås pensionen negativt.

- Genom att reservera fler dagar till respektive förälder samtidigt som det sker en koncentration av uttaget till barnets yngre åldrar så skulle detta sannolikt kunna ge den effekten att männen börjar ta ut mer föräldraledighet med föräldrapenning när barnet är litet än vad som är fallet idag, säger Jenny Lindmark.

Arbetsgivarverket anser att det finns en rad fördelar med en mer jämn fördelning av föräldraledighet och uttag av föräldrapenning mellan kvinnor och män.

Läs nyheten på vår webbplats

I slutbetänkandet av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring" föreslås åtgärder för en mer jämställd föräldraförsäkring. Bland annat fler reserverade dagar och att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, vilket Arbetsgivarverket är positivt till.

Läs vidare »
Fearghzkt9hhitchk7r3

Arbetsgivarpodden: Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

Nyheter   •   Dec 21, 2017 11:57 CET

Utveckling och innovation är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, därför är det viktigt att skapa en trygghet i verksamheten för att våga testa och pröva nytt. I det här avsnittet pratar vi om innovation och vilka utmaningar det innebär för statliga verksamheter.

Uaycxwhafwrwxy9ythnq

Uppskattade samtal vid mentorträff i Linköping

Nyheter   •   Dec 19, 2017 13:31 CET

Personlighetstyper och beteende stod på schemat när mentorer och adepter träffades i Linköping. Det fanns också tid för värdefulla utbyten av erfarenheter.

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • rzfilaixrs.aghcxndrevkvbn@qgiyjybvtxarklljbetsgivuvarverkesot.ihrztgnmztaaujse
  • 08-700 13 15
  • 070-287 31 27

Om Arbetsgivarverket

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Vi utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 statligt anställda.

För mer info gå till www.arbetsgivarverket.se

Adress