Skip to main content

Individanpassa tidsgränserna för etableringsåtgärder för nyanlända

Nyhet   •   Okt 27, 2010 12:00 CEST

Rådet för integration i arbetslivet träffade den 22 oktober statssekreterare Jasenko Selimovic. Vid mötet förespråkade parterna mer flexibla regler kring hur länge Arbetsförmedlingens etableringsplaner ska gälla för nyanlända.

Att nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden ofta tar alltför lång tid har identifierats som ett stort problem för integrationspolitiken. För att korta etableringstiden genomförs därför från och med den första december en stor etableringsreform för nyanlända. Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd omorganiseras och Arbetsförmedlingen får det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Arbetsmarknadens parter välkomnar reformen och delar uppfattningen att ett snabbt inträde på arbetsmarknaden är av mycket stor vikt för en fungerande integration. Parterna tycker däremot att det är olyckligt att den nya lagen innehåller strikta regler om att Arbetsförmedlingens etableringsplaner bara ska gälla i 24 månader.

Etableringsplanerna ska bland annat innehålla svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Arbetsmarknadens parter anser att Arbetsförmedlingen och den nyanlände tillsammans vid behov ska kunna planera för individuella aktiviteter även om dessa överstiger tidsgränsen. Med tanke på att de nyanlända inte är någon homogen grupp och utbildnings- och yrkesbakgrunden varierar kraftigt behöver tidsgränsen vara än mer individuellt utformade. Det finns annars en risk att lågutbildade inte hinner skaffa sig de färdigheter på 24 månader som krävs för att de ska kunna etableras på arbetsmarknaden. Även för högutbildade kan det i vissa fall krävas åtgärder som sträcker sig längre än 24 månader för att denna grupps kompetens ska kunna komma arbetsmarknaden tillgodo.

Jasenko Selimovic sa under mötet att genomförandet av reformen ska ses som en process och att korrigeringar kommer att vara nödvändiga under hand. Förändringen är komplicerad eftersom reformens framgång beror på hur samordningen över de politiska sektorsgränserna kommer att fungera. Regeringen planerar för en dialog mellan myndigheterna och med medborgarna. Samarbetsorgan kan bli aktuella. Jasenko Selimovic tar med sig parternas synpunkter i det fortsatta arbetet med reformen. Han betonade att arbete och svenskkunskaper varit och är de enskilt viktigaste faktorerna för integration i samhället.

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens parter: LO, SACO, TCO, SKL, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket.