Skip to main content

Arbetsgivarverket och Saco-S överens om lönesättande samtal för akademiker i hela den statliga sektorn

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 10:09 CEST

Det största sifferlösa tillsvidareavtalet på svensk arbetsmarknad fortsätter att vidareutvecklas. Arbetsgivarverket och Saco-S har i centrala förhandlingar kommit överens om att det lönesättande samtalet även ska gälla som huvudmodell för universitets- och högskolesektorn.

2010 tecknade Arbetsgivarverket och Saco-S ett sifferlöst tillsvidareavtal utan centralt reglerade löneökningar. Avtalet omfattar 84 000 statliga akademiker. Parterna har under hösten, förhandlat under fredsplikt om förändringar av avtalet, förhandlingar som nu är avslutade.

I avtalsrörelsen 2010 enades Arbetsgivarverket och Saco-S om att lönesättande samtal mellan chef och medarbetare skulle vara det huvudsakliga sättet att fastställa ny lön inom avtalsområdet. Samtidigt infördes ett undantag för universitets- och högskolesektorn där lön fortfarande skulle fastställas genom traditionell förhandling. Detta undantag fasas nu ut och upphör vid utgången av 2015. Det innebär att avtalsområdet nu omfattar lönesättande samtal för hela den statliga sektorn och att lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare om lön bara genomförs om båda parter är överens om detta.

– Jag välkomnar att det lönesättande samtalet nu blir huvudmodellen även för universitet och högskolor. Det lönesättande samtalet fokuserar på dialogen mellan medarbetare och chef och ger förbättrade förutsättningar för individuell lönesättning utifrån verksamhetens mål och resultat vilket är centralt för utvecklingen av de statliga verksamheterna, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson.

Parterna är också överens om att införa en ny portalparagraf i det allmänna villkorsavtalet som förtydligar att verksamhetens uppdrag, syfte och mål ska vara styrande för utformningen av innehållet i anställningsvillkoren. Paragrafen tar också fasta på betydelsen av att anpassa villkor på individuell nivå för att uppnå verksamhetens mål.

– Förhandlingarna har varit ett mycket konstruktivt inslag i den löpnade process som ett centralt tillsvidareavtal initierar. Jag upplever att resultatet av förhandlingarna innebär att avtalen på ett än tydligare sätt ger stöd till lokala parters arbete med att utveckla verksamheten och dess resultat, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom.

Parterna har också träffat en principöverenskommelse om att utarbeta ett särskilt villkorsavtal för medarbetare som anställs inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Syftet är att arbetsgivarens möjligheter att tidsbegränsat anställa medarbetare med arbetsmarknadspolitiskt stöd ska underlättas. En motsvarande principöverenskommelse finns även med OFR/S,P,O och SEKO.

Ett annat exempel på förändringar är att parterna är överens om att anmälan av föräldraledighet ska ske i anslutning till arbetsgivarens planering av huvudsemester för verksamheten. Ett förbättrat planeringsunderlag gynnar semesterplanering för både arbetsgivare och medarbetare, menar parterna.

Mer information

Lars Andrén, informationschef, 0702-873127.

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Vi utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 statligt anställda.