Skip to main content

Strategisk plan 2017-2019 och budget 2017

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2016 13:27 CEST

Arbetet med att ta fram ”Strategisk plan 2017-2019, budget 2017” för Arvika kommun har slutförts av budgetberedningen. Plan och budget ska nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Budgetberedningen har konstaterat att det inför nästa år är nödvändigt med ökat skatteuttag och föreslår därför att den kommunala skatten höjs med 60 öre. Detta för att hitta en balans mellan åtgärder, ett nödvändigt resultat för framtida investeringar och för att behålla kvalitén i våra verksamheter.

-"Arbetet i budgetberedningen har haft som mål att komma tillrätta med de för höga driftskostnaderna som vi sett öka under några år. Det har varit full samstämmighet om att vi ska lyckas med att vända den negativa trenden och på sikt nå ett överskottsmål. Vilket är en absolut nödvändighet om vi ska få en långsiktig hållbar utveckling och kunna finansiera de investeringar vi behöver. Samtidigt har det varit allas vilja att konsekvenserna av de åtgärder som krävs för att nå dit ska mildras så mycket som möjligt", säger kommunalråd, Peter Söderström, Arvika kommun.

Den största ramökningen är resursförstärkningen till Lärande och stöd med 10 miljoner kronor 2017. Andra verksamheter som föreslås få höjningar av budgetramen 2017 är Kommunledningsstaben med 4,5 miljoner kronor och Vård och omsorg med 1,1 miljoner kronor.

De största investeringarna under 2017 är:

 • Översvämningsskyddet, 50 miljoner kronor
 • Medfinansiering av Riksväg 61, 16 miljoner kronor
 • Utveckling av Jonsbol för framtida byggnation, 4 miljoner kronor
 • Upprustning av gemensamma ytor vid Palmviken, 3,6 miljoner kronor
 • Medfinansiering av cykelväg till Jössefors, 3 miljoner kronor
 • Åtgärder för förbättrad vattenkvalité i Kyrkviken, 2 miljoner kronor

Under planperioden avsätts 2 miljoner kronor per år för ökat underhåll av gator och vägar. Under hela planperioden, 2017-2019, uppgår planerade investeringar till cirka 240 miljoner kronor. I huvudsak rör det egen infrastruktur och medfinansiering till Trafikverkets infrastruktur. Investeringar som kommer bidra till en fortsatt utveckling av Arvika.

-"Det kommer läggas stor vikt på att se över strukturer inom alla verksamheter under kommande år. Hållbara strukturer som är resurseffektiva kommer vara en nödvändighet för att klara uppdraget på sikt, vi ser stora förändringar i samhället när det gäller beteendemönster och vi måste stå rustade att möta detta. För att vi fortsatt ska attrahera nya medarbetare måste vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor och en god arbetsmiljö”, avslutar Söderström.

Större föreslagna åtgärder i verksamhetsplaner 2017-2019:

Kommunledningsstaben

 • O-ringen kommer att genomföras i Arvika under 2017 och ett drifttillskott har inarbetats för kommunens åtaganden.
 • Ett inriktningsbeslut är tidigare fattat om upprustning av Ritz. Upprustningen beräknas starta 2017. Från 2017 finns ett ökat ramtillskott om 4 miljoner kronor.
 • Under perioden kommer fokus inom IT-funktionen att inriktas på att stödja verksamheter i syfte att fortsätta digitalisera tjänster. Verksamheten tillförs drygt 900 000 kronor för ändamålet. Vidare kommer IT-funktionen fokusera på säkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder.
 • De samlade kostnaderna för kollektivtrafiken bedöms öka med 2,5 miljoner kronor.

Vård och omsorg

 • Regeringen har beslutat att fortsatt satsa stimulansmedel för en tillfälligt ökad bemanning inom äldreomsorgen enligt plan till och med 2018. Verksamheten bedömer att det rör sig om cirka 7 miljoner kronor årligen i bidrag.
 • Vård och omsorg har som målsättning att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare.
 • Verksamheten uppskattar att det finns behov av cirka åtta nya centralt belägna boendeplatser inom demensområdet inför år 2018. Det kan också bli aktuellt att omdisponera platser utifrån olika inriktningar/behov.
 • Tillsammans med Arvika Fastighets AB ser verksamheten över om vissa geografiska boendeområden kan göras om till någon form av trygghetsboende.
 • Om- och tillbyggnationen vid Kyrkebyskolans kök avslutades sommaren 2016. Under planperioden kommer det att ske en fortsatt renovering av vissa kök enligt tidigare upprättad plan.

Lärande och stöd

 • Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och omprioriteringar. Bedömningen är att födelsetalen kommer att ligga på en konstant hög nivå fram till 2019.
 • Verksamhetsförändringar vid Järvenskolan och arbete med en effektivare organisation inom hela grundskolan fortsätter. Eleverna vid Järvensskolans högstadium föreslås flytta till Arvika inför hösten 2017. Förändringarna medger en utökning av förskoleverksamheten inom befintliga lokalytor i Gunnarskog och möjliggör omfördelning av förskolans moduler inom kommunen.
 • Vikene skola föreslås omorganiseras till förskola inför höstterminen 2017.
 • En komplett skolenhet F-6 utreds i området Jössefors- Sulvik inför höstterminen 2019.
 • Nytt ersättningssystem och ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga kräver anpassning av organisationen.
 • Ett effektiviseringsuppdrag kvarstår för att inrymmas inom den utökade ramen. Uppdraget kommer att beredas tillsammans med berörda fackliga organisationer.
 • Arbetet med att utveckla skolorganisationen mot en högstadieskola och ett fortsatt arbete med att skapa kompletta skolenheter på landsbygden fortsätter.

Beslut om strategisk plan, 2017-2019 och budget 2017 tas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

För mer information, kontakta
Peter Söderström, kommunalråd
peter.soderstrom@arvika.se
Tfn 073-280 71 76

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.