Sammanfattad Årsrapport 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2020 09:30 CET

Med en tillväxt på 12,3 procent, orderingång på 11,3 miljarder SEK, resultatförbättring på 28,9 procent och ett starkt kassaflöde kan Assemblin lägga ett bra och intensivt år till handlingarna. "Under 2019 fortsatte Assemblin att ta marknadsandelar och vi omsätter nu 10 miljarder SEK samtidigt som vår orderstock är rekordstor", säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Assemblin installerar multitekniskt i Linköpings nya badhus

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 09:30 CET

Installationer inom el, säkerhet, VS och kyla utförs av Assemblin i det nya badhuset i Linköping, som byggs vid utomhusbadet Tinnerbäcksbadet. Ordervärdet uppgår till omkring 90 miljoner kronor.

Assemblin installerar i nytt avancerat specialistsjukhus i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2020 09:30 CET

Efter att ha medverkat i planerings- och konstruktionsfasen för nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg har nu Assemblin även kontrakterats för genomförandet av el- och teleinstallationer när sjukhuset byggs. Installationsuppdraget uppskattas totalt till 150 MSEK.

Assemblin installerar avancerad elutrustning på ESS

Nyheter   •   Jan 29, 2020 07:00 CET

Assemblins pågående uppdrag för ESS, det sameuropeiska forskningscentret som nu uppförs utanför Lund, har utökats med fler elarbeten. Det handlar om installation av avancerad elutrustning i anläggningens 537 meter långa acceleratortunnel. ESS, European Spallation Source, är enkelt uttryckt ett gigantiskt mikroskop som istället för ljus använder neutroner.

Ny CFO på Assemblin El

Nyheter   •   Jan 22, 2020 07:00 CET

​Mats Johansson har rekryterats till rollen som CFO på Assemblin El, ett av Sveriges ledande elinstallationsbolag och en del av den nordiska Assemblinkoncernen. "Med sin yrkesmässiga bakgrund och sin erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt kommer Mats Johansson att kunna bidra till vår fortsatta framgång på ett bra sätt", kommenterar Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.

Assemblin stärker sin kompetens inom projektstyrning genom förvärv

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2020 09:00 CET

Assemblin förvärvar Projektuppdrag Syd AB, ett Malmöbaserat konsultbolag med kompetens inom kvalificerad projekt- och byggadministration.

Unika installationslösningar från Assemblin när Helsingborg förnyas

Nyheter   •   Jan 13, 2020 07:00 CET

En av de första byggnaderna som växer fram i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen är kontorshuset Prisma. Assemblin har fått uppdraget att utföra installationer inom el och VS, där ett unikt avloppssystem ska bidra till stadens miljömål. Det totala ordervärdet för Assemblin uppgår till omkring 30 MSEK.

Utökat serviceuppdrag för Swedavia

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2019 08:00 CET

Assemblin blir Swedavias förstahandsval för teletekniska säkerhetssystem på sju flygplatser i Sverige genom ett nytt ramavtal. Avtalet löper i fyra år med ett totalt uppskattat värde om cirka 130 MSEK, med möjlighet till förlängning.

Multiuppdrag för modern bilanläggning

Nyheter   •   Dec 12, 2019 07:00 CET

I Falun bygger Rolf Ericson Bil en fullserviceanläggning för bilhandel. Assemblin står för installationer inom värme och sanitet, ventilation och automation. Valet av Assemblin baserades på den höga tekniska kompetensen och möjligheten att erbjuda samordnade installationer inom de olika teknikområdena.

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör den framgångsrika prissättningen av 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 11:00 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSER AV DETTA PÅBUD KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT AMERIKANSK VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör den framgångsrika prissättningen av 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Assemblin Financing AB (publ) (“Emittenten”) offentliggör idag den framgångsrika prissättningen av dess erbjudande om 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025 (”Instrumenten”). Instrumenten kommer att löpa med en ränta motsvarande tre månaders EURIBOR (föremål för ett minimum om 0%) plus 500 baspunkter årligen. Erbjudandet förväntas avslutas 6 december 2019. Emittenten är ett bolag som kontrolleras av Triton.

Bruttointäkterna från erbjudandet, tillsammans med cirka 10 miljoner euro i likvida medel, kommer att användas av Emittenten till att återbetala samtliga utestående belopp under emittentens nu existerande långfristiga lån, revolverande lånekredit- och garantifaciliteter, lämna utdelning till aktieägarna samt betala avgifter och utgifter relaterade till erbjudandet och andra relaterade transaktioner.

För mer information, kontakta:

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och hållbarhetschef, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21

Erbjudandet sker enbart genom en erbjudandehandling. Det här pressmeddelandet utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett uppmanande om att lämna ett erbjudande om att förvärva värdepapper i någon jurisdiktion. I synnerhet utgör detta pressmeddelande inte ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i USA eller något annat land eller någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning eller försäljning vore olaglig.

Instrumenten har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act från 1933 med tillägg (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att en registrering skett enligt Securities Act eller om något undantag från registrering är tillämpligt. Detta innebär att Instrumenten och relaterade garantier inte får erbjudas eller säljas inom USA eller till, med undantag för kvalificerade institutionella köpare med stöd av undantaget från registrering i Rule 144A Securities Act (”Rule 144A”) och till personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act (”Regulation S”). Du är härmed notifierad om att säljare av Instrumenten kan ha stöd av undantaget från registreringskraven som framgår av Sektion 5 i Regulation 144A. Det ges inga utfästelser för att erbjudandet kommer att fullföljas.

Inga åtgärder har vidtagits i någon jurisdiktion (inklusive USA) av Emittenten som skulle utgöra ett publikt erbjudande av Instrumenten eller innehavet, tillhandahållandet eller distributionen av någon erbjudandehandling eller något annat material relaterat till Emittenten eller Instrumenten i någon jurisdiktion där en åtgärd krävs för ett sådant agerande.

Det här pressmeddelandet kan innehålla prognoser och andra framåtblickande uttalanden med sådan betydelse som omfattas av tillämpliga värdepapperslagar. Sådana prognoser eller uttalanden återspeglar Emittentens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell utveckling. Inga utfästelser kan ges att sådana händelser eller en sådan utveckling kommer att inträffa i enlighet med prognoserna. Faktiska resultat kan skilja sig från sådana prognoser.

I medlemsstater av det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, riktar sig detta pressmeddelande (och eventuella ytterligare erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till häri om det görs härefter) endast till sådana personer som utgör ”kvalificerade investerare” i enlighet med definitionen i prospektförordningen (EU) 2017/1129.

I Storbritannien, riktar sig detta pressmeddelande endast till (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor rörande investeringar som faller under Artikel 19(5) i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) eller (ii) så kallade ”high net worth”-entiteter, och till dem till vilka det annars lagligen får kommuniceras, som faller under Artikel 49(2) i Order eller (iii) personer som annars lagligen får ta del av en inbjudan eller uppmaning att delta i en investering (enligt vad som framgår av Sektion 21 i the Financial Services and Markets Act 2000(”FSMA”)) i samband med en emittering eller en försäljning av Instrument som annars lagligen kommuniceras eller orsakar kommunicering (samtliga sådana personer benämns ”relevanta personer”). I Storbritannien kommer investeringar som har anknytning till detta pressmeddelande endast att vara tillgänglig för, och involvera, relevanta personer. Annan person som inte är en relevant person får inte agera på basis av, eller förlita sig på, detta pressmeddelande eller dess innehåll.

I samband med emitteringen av Instrumenten kan den stabiliseringsansvarige (eller den som agerar för dennes räkning) överallokera Instrumenten eller genomföra transaktioner i syfte att stabilisera marknadspriset på Instrumenten på en högre nivå än normalt. Hursomhelst, finns det inga garantier för att den stabiliseringsansvarige (eller den som agerar för dennes räkning) kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärder får påbörjas på eller efter det datum då villkoren för erbjudandet görs publikt tillgängliga på lämpligt sätt och, om sådana åtgärder inletts får de avslutas när som helst, men inte senare än det tidigare av 30 dagar efter emitteringsdatumet av Instrumenten och 60 dagar efter tilldelningen av Instrumenten. Stabiliseringsåtgärder eller övertilldelning måste vidtas av den stabiliseringsansvarige (eller den som agerar för den stabiliseringsansvariges räkning) i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på 9,7 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör den framgångsrika prissättningen av 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • asjgvonmr.cebrafynvvnejml@qraswjseymmbddlimwn.bcsemn
  • +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Om koncernen Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på 9,7 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.

Adress

  • Assemblin
  • Västberga Allé 1
  • 126 30 Hägersten
  • Sverige
  • Vår hemsida