Skip to main content

Kunskapsluckor hos baspersonal inom LSS

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 11:58 CET

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner kronor till kommuner för kompetenshöjande insatser inom LSS. Medlen måste rekvireras innan den 15:e mars till Socialstyrelsen. 

Syftet med statsbidraget är att ge verksamheter inom LSS bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Varje kommun får rekvirera medel i egenskap av huvudman för sin verksamhet och enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen.

Kunskapsboken.se har gjort en enklare omvärldsanalys för att identifiera vilken typ av kompetenshöjande insatser kommunerna planerat att lägga sina beviljade medel på. Främst är det fyra områden som fokus har lagts på.

  • Webbbaserade utbildningar för personal inom LSS. (e-learning)
  • Utbildningar i egen regi. Kommunens egna resurser står för utbildningen.
  • Konferenser
  • Inbjudna föreläsare

Intressant att notera är att vissa kommuner ser en utmaning om hur de skall fördela medlen. Många kommuner upplever att det har varit svårt att ställa om från en verklighet med sparbeting, till att helt plötsligt ha medel att lägga på kompetenshöjande insatser. På kort tid måste man ta fram en beslutsfattande arbetsgrupp som fördelar medlen utifrån de olika verksamheternas behov.

Kunskapsboken.se tillhandahåller kompetenshöjande utbildningar för baspersonal inom LSS. Med e-learning som verktyg har Kunskapsboken.se skapat ett tillgängligt samt pedagogiskt, kvalitetssäkrat och effektivt innehåll. Kunskapsboken.se möter Socialstyrelsens allmänna råd om kunskapsnivå för personal som ger vård inom LSS. Kunskapsboken tillhandahåller även relevant statistik kopplat till era medarbetares prestationer i webbutbildningen. Ni kan alltså enkelt följa upp era medarbetares resultat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, uppföljning av den kompetenshöjande insatsen är ett krav från Socialstyrelsen. 

Vi utvecklar fortlöpande vår kunskapsbank med nytt innehåll i vår webbutbildning. Har er verksamhet specifika önskemål på teman för webbutbildningar kontakta Anders Rubin på 070 764 73 80.

Exempel på vad Kunskapsbokens webbutbildning innehåller:

  • Arbetsmiljö
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah
  • Vad är syftet med en genomförandeplan?
  • Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet
  • … och mycket mer

Utbildningen är framtagen och anpassad för baspersonal inom LSS.

Alla godkända kursdeltagare erhåller ett diplom som ett bevis på genomförd kurs.

Kunskapsboken.se tillhandahåller kompetenshöjande utbildningar för baspersonal inom LSS. Med e-learning som verktyg har Kunskapsboken.se skapat ett tillgängligt samt pedagogiskt, kvalitetssäkrat och effektivt innehåll. Kunskapsboken.se möter Socialstyrelsens allmänna råd om kunskapsnivå för personal som ger vård inom LSS. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera