Media no image

Bättre betyg i hälsosamma klassrum

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 10:23 CEST

Ny forskning visar ett samband mellan god inomhusmiljö i skolan och elevers skolresultat. Det statliga stödet för upprustning av skollokaler behöver förbättras och förlängas, så att fler elever kan nå sin fulla potential.

Att dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem har visats i många studier. Fukt- och mögelskador i byggnader ökar risken för luftvägsproblem och astma med 30-50 procent, och dålig luft kan ge huvudvärk, trötthet och förvärrad astma. Enligt WHO utgör luftföroreningar en stor hälsorisk. Nyligen rapporterades att barns kognitiva utveckling hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar*. Forskning visar också att dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan.

- Skolan är Sveriges största arbetsplats och barnen har skolplikt, men många måste alltså vistas i lokaler som gör dem sjuka. Vi anser att det är orimligt att barnen ska behöva betala priset för samhällets oförmåga att ge dem en hälsosam arbetsmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet

De kommuner som åtgärdar dålig inomhusmiljö i skolorna har mycket att vinna. Utöver att barnen mår bättre, visar forskning från Danmark att det finns ett samband mellan ökad friskluftstillförsel och sänkt temperatur i klassrummen och ökade prestationer hos skoleleverna. Fördubbling av friskluftstillförseln från en mycket låg nivå kan ge en förbättring av elevernas prestationer med närmare 15 procent. Skulle luftflödena fördubblas ytterligare i nivå med de som oftast projekteras vid nybyggnad av skolor i dag, handlar det om en förbättring av skolprestationerna på totalt 29 procent.

Under 2016-2018 finns ett statligt stöd för upprustning av skollokaler att söka hos Boverket, men trots att behoven är stora har få kommuner gjort det. En undersökning till kommunpolitiker på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet 2017 visar att stödet är okänt för många kommuner. Hela 85 procent av respondenterna ansåg dock att stödet bör finnas kvar och 51 procent ville att stödet ska öka.

- Det statliga stödet för upprustning av skollokaler är en viktig pusselbit i arbetet för bättre skolmiljöer. Nu behöver stödet och villkoren förändras, så att fler barn kan må bra i skolan och nå sin fulla potential. Astma- och Allergiförbundet vill att stödet ska finnas kvar även efter 2018, att informationen om det förbättras och ansökan förenklas. Resurserna för handläggning på Boverket behöver utökas och medfinansieringen från kommuner/huvudman vid ansökan minskas, säger Maritha Sedvallson.

För kommentarer, var god kontakta: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 154 75.

För mer information om inomhusmiljön i skolor, var god kontakta: Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98

*Sunyer J, Esnaola M, Alvarez-Pedrerol M, et al. Association between traffic-related air pollution in schools and cognitive development in primary school children: a prospective cohort study. PLoS Med. 2015;12(3):e1001792.

Fakta

Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport 2017 visar att det fortfarande finns stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation. Branschorganisationen Svensk Ventilation har också undersökt hur tillsynen av ventilationskontrollen fungerar. Den undersökningen från 2014 visade att endast fyra av tio kommuner följer lagen om ventilationskontroll i skolor.

Andelen barn med läkardiagnostiserad astma ökade med 50 procent mellan 2003 och 2011, från 6 procent till 9 procent.

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Ny forskning visar ett samband mellan god inomhusmiljö i skolan och elevers skolresultat. Det statliga stödet för upprustning av skollokaler behöver förbättras och förlängas, så att fler elever kan nå sin fulla potential.

Läs vidare »
Vew3qkri2ocwdjpbdio0

Pressinbjudan: Bättre betyg i friskare klassrum?

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 07:50 CEST

Forskning slår fast att förbättrad luftkvalitet ökar elevers prestationer. Men tyvärr visar Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport 2017 att det finns stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation.

M8koacguqah6t5town8n

Matallergikortet kan ge en tryggare sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 08:15 CEST

Att njuta av goda måltider är en viktig del av semestern för många människor. Nu kan alla som är allergiska mot födoämnen minska riskerna för att få i sig sådant de inte tål under utlandsvistelsen.

Media no image

Barn behöver ökat skydd mot tobaksrök

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 07:45 CEST

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer.

I Sverige utsätts mellan 1-29 procent av alla barn till och med fyra år för passiv rökning, men det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kulturer och geografiska områden.

I dag på WHO:s internationella Tobaksfria dag behöver vi uppmärksamma ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö kopplade till deras framtida hälsa. I dagsläget finns inte så stort stöd för att skydda barn från tobaksrök i hemmen, men vi kan åtminstone påverka miljön på de offentliga platser där barn och unga vistas, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att rätten till bra hälsa är sammankopplad med artikel 2 om icke-diskriminering.

- Att barn växer upp med skilda förutsättningar för god hälsa är ett faktum, men också något som går att påverka. Sverige kan ta större ansvar för barns hälsa genom att äntligen lagstifta om rökförbud på vissa allmänna platser – en fråga som Folkhälsomyndigheten föreslog i sin utredning redan 2014, säger Maritha Sedvallson.

Det finns ett brett folkligt och starkt stöd för ett utvidgat rökförbud på offentliga platser utomhus. En undersökning genomförd våren 2016 av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden, visar att förbud mot rökning på offentliga platser som lekplatser, hållplatser och uteserveringar efterlyses av tre av fyra tillfrågade. Totalt tillfrågades över 5 300 personer. En ny opinionsundersökning av YouGov 2017 visar liknande resultat.
Den statliga utredningen En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, från 2016, föreslår att rökförbudet i tobakslagen ska utvidgas till vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, perronger och busshållplatser med mera, inhägnade idrottsarenor/platser och lekplatser. Utredningen föreslår också att rökförbudet ska omfatta användningen av elektroniska cigaretter, med och utan nikotininnehåll.

- Nu väntar vi på en proposition om en förstärkt tobakslag från regeringen i höst. Vi räknar med att den utgår från den offentliga utredningens förslag och möter människors förväntningar och önskemål om fler rökfria miljöer, säger Maritha Sedvallson.

Fakta

Cirka 7000 kemikalier ingår i den rök som andra tvingas andas in. Över 60 är cancerframkallande. Även väldigt små doser är hälsofarliga och forskning visar att det inte finns någon säker nivå för inandning. Eftersom barn andas snabbare och har mindre lungor än vuxna fylls barns lungor snabbare med rök. Passiv rökning kan göra barn sjuka och exempelvis orsaka hosta, astma och öroninflammation samt förvärra astma. Inandning av andras rök i barndomen ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder, och det gäller särskilt för barn med astma eller annan överkänslighet.

För mer information och kommentarer, var god kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 154 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer.

Läs vidare »
Qoqz9kucwepltxrojnf2

Astma och träning ­- en bra kombo

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 06:21 CEST

Astma sågs länge som ett hinder för ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma som tränar kondition och styrka får en bättre livskvalitet – med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar.

Ti6n7pzd71h0hjtkueju

​Allergiforskning förbättrar liv och sparar pengar

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 12:53 CEST

Det har skett en stor ökning av astma och allergi världen över och allergisjukdomarna utgör nu en av våra största folksjukdomar. Omkring 40 procent av Sveriges befolkning har någon form av allergisk sjukdom. I världen beräknas antalet som har astma öka från dagens 300 miljoner till 400 miljoner år 2025.

Qrf8gskqkquc8w0jwidi

Stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 09:28 CET

En av sex skolor brister i den fysiska arbetsmiljön, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. När dålig luftkvalitet i skolor inte åtgärdas drabbas eleverna som får sämre förutsättningar för inlärning och riskerar dålig hälsa, bland annat i form av astma och allergi.

Wvtivnet9zrdcmsvlrsc

Astma- och Allergiförbundet och Friluftsfrämjandet inleder nytt samarbete, Friskare liv i naturen

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:08 CET

Många barn med astma, allergi eller annan överkänslighet upplever en oro och ett utanförskap när det gäller läger, friluftsliv eller andra liknande sociala aktiviteter. Många avstår helt från sociala aktiviteter eller friluftsliv av rädsla för allergireaktioner.

Znedoga33ndp1uhgbwsl

​Sjukhusmaten för allergiker behöver förbättras

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 08:46 CET

Har man födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet kan det vara besvärligt att få rätt mat vid en sjukhusvistelse. En ny enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet har gjort visar att över 40 procent av de 197 personer som svarat var missnöjda med hanteringen av allergimaten.

Scv8uwubdxkwzee9xcra

Astma- och Allergiförbundet lanserar ny hemsida

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 09:00 CET

Astma- och Allergiförbundet har nu lanserat sin nya hemsida. Behovet av information kring allergisjukdomar har aldrig varit större än idag. Det är en av anledningarna till att förbundet nu satsar på en ny hemsida, i samarbete med kommunikationsbyrån Nkel.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • ulf.bruwanpytqdsxptrom@abrstmaojxcmxoawnayllmserdegiforbunlrdeejt.lkgqse
 • 070- 795 22 86

 • Presskontakt
 • Förbundsordförande
 • maridyyatha.seavrrdvallsonmu@ahostremaoabrmbllsqcsumhoergictlffomteknwjrrbzkundet.rkrcse
 • 070 - 661 54 75
Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

 • Presskontakt
 • Pressekreterare, deltid
 • catharina.bergsten@astmaoallergiforbundet.se
 • 070 - 608 41 97

Om Astma- och Allergiförbundet

Vår vision - Ett samhälle tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Adress

 • Astma- och Allergiförbundet
 • Rosenlundsgatan 52
 • 118 63 Stockholm