Cbi4grexxhea9appogbr

Byggmaterial kan göra människor sjuka

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:15 CEST

Vanlig inomhusmiljö kan innehålla 500 organiska ämnen från byggprodukter. Men trots att en del av dem kan påverka människors hälsa allvarligt saknas ofta information till konsumenter om vad byggprodukter innehåller. Nu behövs regler som skyddar människors hälsa.

Media no image

Astma- och Allergiförbundet: ”Satsning på byggsektorn kan hjälpa människor med allergi”

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 08:05 CEST

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö.

-Vi är mycket glada att regeringen föreslår en satsning på kompetensutveckling om god inomhusmiljö till byggare och förvaltare. Bra inomhusmiljö är viktig för alla, men personer med allergi och annan överkänslighet drabbas ofta först och värst av ohälsa vid dålig inomhusmiljö så den här satsningen är extra viktig för dem, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Bostadsminister Peter Eriksson presenterade på tisdagen satsningen i tre delar som ska leda till färre byggskador och en bättre inomhusmiljö:

 • En expertfunktion på Boverket inrättas för förstärkning av arbetet med att förebygga byggskador. Funktionen blir även ett stöd för uppdatering och revidering av aktuella regelverk och tillsynsvägledning.
 • Kompetenssatsning för sunda byggnader med syftet att öka kompetensen om god inomhusmiljö hos kommuner, byggherrar och förvaltare. Boverket ansvarar för att ett kompetenscentrum för inomhusmiljö byggs upp, men det är ännu inte klart var detta kommer ligga.
 • Uppföljning av BETSI-undersökningen som handlar om att inhämta data om bebyggelsens energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö.

För mer information och kommentarer, var god kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 661 54 75

Marie-Louise Luther, ombudsman Astma- och Allergiförbundet, telefon 070- 020 9498

Mer information om regeringens satsning finns här; http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-satsar-pa-sundare-byggnader/

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser för god inomhusmiljö. - Personer med allergi drabbas ofta först och värst av ohälsa vid dålig inomhusmiljö så den här satsningen är extra viktig för dem, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Läs vidare »
Media no image

Astma- och Allergiförbundet om hälsodebatten i media: ”Onödig oro när vetenskap ifrågasätts”

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 09:51 CEST

På senare tid har flera tveksamma och ibland rent felaktiga uppgifter cirkulerat i media om frågor som rör människors hälsa. Astma- och Allergiförbundet är därför positivt till att Livsmedelsverket gått ut med förtydliganden, bland annat när det gäller introduktion av mat till småbarn upp till ett års ålder.

-Människor vänder sig ofta till oss på Astma- och Allergiförbundet när det gäller frågor om mat och allergi och vi är därför glada över att Livsmedelsverket har reagerat snabbt med uppdaterad information på sin hemsida. Vi vet att Livsmedelsverket är en samhällsaktör som står för saklig och vetenskaplig information, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Hon betonar vikten av att människor ska kunna känna sig trygga med den information som myndigheter ger, men menar att också stora organisationer som FNs Världshälsoorganisation (WHO) ofta är en pålitlig källa.

-Enskilda forskare och debattörer kan alltid uttala sig avigt i frågor där det finns vetenskaplig konsensus. Det är bra och för forskningen framåt – men det är inte lyckat om debatten leder till ett minskat förtroende för forskningen överlag, säger Maritha Sedvallson.

Hon exemplifierar med frågan om det finns hormonstörande ämnen i plast, som nyligen har ifrågasatts.

-Det görs fastän WHO just har publicerat en omfattande sammanställning av forskningen på området som pekar på just det. Och det är klart att varje ifrågasättande kan fördröja åtgärder som minskar användandet av ämnen som kan vara farliga för människan. Det har vi sett historiskt många gånger förr, säger Maritha Sedvallson.

Hon tror att uttalanden och larm som spretar åt olika håll kan skapa mycket onödig oro.

-Mitt råd är att människor ska ta till sig vedertagen information från exempelvis vårdens organisationer och olika myndigheter, snarare än att lyssna på enskilda debattörer, säger Maritha Sedvallson.

För mer information och kommentarer, vg kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 66 154 75

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 795 22 86

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

På senare tid har flera tveksamma och ibland rent felaktiga uppgifter cirkulerat i media om frågor som rör människors hälsa. Astma- och Allergiförbundet kommenterar.

Läs vidare »
Aw7ola7fnf4fjpbqqcew

Livsviktig skillnad mellan laktosfri och fri från mjölkprotein

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 08:03 CEST

Lördag den 16 september är det dags för årets Matallergidag, en dag då många av Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar informerar om matallergifrågor på olika platser i landet. I år upplyser föreningarna särskilt om att "laktosfri" inte är detsamma som "mjölkproteinfri" – en skillnad som kan vara livsviktig för den som är allergisk mot just mjölkprotein.

Media no image

Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:27 CEST

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Den kommande folkhälsopropositionen behöver därför utökas med mål och strategier för denna särskilda grupp, anser Astma- och Allergiförbundet.

Regeringen har beslutat att hälsoklyftorna i Sverige ska vara borta inom en generation och i juni 2017 presenterade Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande (SOU 2017:47). Kommissionen, som har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att visionen blir verklighet, menar att ojämlikhet i hälsa utgörs av systematiska skillnader i hälsa mellan sociala grupper.

- Vi stödjer kommissionens förslag på nästan alla punkter. Men vi saknar ett viktigt målområde, nämligen Hälsa för personer med kronisk sjukdom, funktionsnedsättning och ökad känslighet, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom samt personer med ökad känslighet rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Miljöhälsorapporten 2017 (Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet) är en av många rapporter som beskriver detta.

- Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är dessutom risktillstånd som kan inverka på mycket mer än den fysiska hälsan. Men de faktorer som kan påverka hur en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar sig uttryck i människors liv, går faktiskt att förändra. Det kan handla om kunskapsspridning och utbildning, miljöanpassningar, ekonomiska satsningar och lagstiftning, säger Maritha Sedvallson.

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är en grupp som har större förbättringspotential är befolkningen i övrigt när det gäller hälsan. Skillnaderna i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa kan i stor utsträckning minskas med hjälp av riktade samhällsinsatser.

- Det behöver därför inrättas ytterligare ett målområde med strategier, etappmål och indikatorer, som gör det möjligt att uppnå ambitionen om minskade hälsoklyftor, säger Maritha Sedvallson.

För mer information, var god kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 66 154 75 (fram till ca kl 11.00, onsdag 6 september)

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 795 22 86 (fram till ca kl 11.00, onsdag 6 september)

Solveig Enberg, styrelseledamot, Astma- och Allergiförbundet, 070-327 83 73 (övrig tid under dagen)

Om delbetänkandets åtta målområden:

Ojämlikhet i hälsa uppkommer som ett resultat av ojämlikhet i tillgång till resurser, förhållanden, villkor och möjligheter. I Kommissionens första delbetänkande identifierades därför åtta centrala livsområden där resursbrister och sårbarheter är särskilt avgörande. Dessa inkluderar Det tidiga livet, Kompetenser, kunskaper och utbildning, Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, Boende och närmiljö, Levnadsvanor samt Kontroll, inflytande och delaktighet. Ytterligare ett område som listas är En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Den kommande folkhälsopropositionen behöver därför utökas med mål och strategier för denna särskilda grupp, anser Astma- och Allergiförbundet.

Läs vidare »
Media no image

Bättre betyg i hälsosamma klassrum

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 10:23 CEST

Ny forskning visar ett samband mellan god inomhusmiljö i skolan och elevers skolresultat. Det statliga stödet för upprustning av skollokaler behöver förbättras och förlängas, så att fler elever kan nå sin fulla potential.

Att dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem har visats i många studier. Fukt- och mögelskador i byggnader ökar risken för luftvägsproblem och astma med 30-50 procent, och dålig luft kan ge huvudvärk, trötthet och förvärrad astma. Enligt WHO utgör luftföroreningar en stor hälsorisk. Nyligen rapporterades att barns kognitiva utveckling hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar*. Forskning visar också att dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan.

- Skolan är Sveriges största arbetsplats och barnen har skolplikt, men många måste alltså vistas i lokaler som gör dem sjuka. Vi anser att det är orimligt att barnen ska behöva betala priset för samhällets oförmåga att ge dem en hälsosam arbetsmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet

De kommuner som åtgärdar dålig inomhusmiljö i skolorna har mycket att vinna. Utöver att barnen mår bättre, visar forskning från Danmark att det finns ett samband mellan ökad friskluftstillförsel och sänkt temperatur i klassrummen och ökade prestationer hos skoleleverna. Fördubbling av friskluftstillförseln från en mycket låg nivå kan ge en förbättring av elevernas prestationer med närmare 15 procent. Skulle luftflödena fördubblas ytterligare i nivå med de som oftast projekteras vid nybyggnad av skolor i dag, handlar det om en förbättring av skolprestationerna på totalt 29 procent.

Under 2016-2018 finns ett statligt stöd för upprustning av skollokaler att söka hos Boverket, men trots att behoven är stora har få kommuner gjort det. En undersökning till kommunpolitiker på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet 2017 visar att stödet är okänt för många kommuner. Hela 85 procent av respondenterna ansåg dock att stödet bör finnas kvar och 51 procent ville att stödet ska öka.

- Det statliga stödet för upprustning av skollokaler är en viktig pusselbit i arbetet för bättre skolmiljöer. Nu behöver stödet och villkoren förändras, så att fler barn kan må bra i skolan och nå sin fulla potential. Astma- och Allergiförbundet vill att stödet ska finnas kvar även efter 2018, att informationen om det förbättras och ansökan förenklas. Resurserna för handläggning på Boverket behöver utökas och medfinansieringen från kommuner/huvudman vid ansökan minskas, säger Maritha Sedvallson.

För kommentarer, var god kontakta: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 154 75.

För mer information om inomhusmiljön i skolor, var god kontakta: Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98

*Sunyer J, Esnaola M, Alvarez-Pedrerol M, et al. Association between traffic-related air pollution in schools and cognitive development in primary school children: a prospective cohort study. PLoS Med. 2015;12(3):e1001792.

Fakta

Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport 2017 visar att det fortfarande finns stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation. Branschorganisationen Svensk Ventilation har också undersökt hur tillsynen av ventilationskontrollen fungerar. Den undersökningen från 2014 visade att endast fyra av tio kommuner följer lagen om ventilationskontroll i skolor.

Andelen barn med läkardiagnostiserad astma ökade med 50 procent mellan 2003 och 2011, från 6 procent till 9 procent.

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Ny forskning visar ett samband mellan god inomhusmiljö i skolan och elevers skolresultat. Det statliga stödet för upprustning av skollokaler behöver förbättras och förlängas, så att fler elever kan nå sin fulla potential.

Läs vidare »
Vew3qkri2ocwdjpbdio0

Pressinbjudan: Bättre betyg i friskare klassrum?

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 07:50 CEST

Forskning slår fast att förbättrad luftkvalitet ökar elevers prestationer. Men tyvärr visar Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport 2017 att det finns stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation.

M8koacguqah6t5town8n

Matallergikortet kan ge en tryggare sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 08:15 CEST

Att njuta av goda måltider är en viktig del av semestern för många människor. Nu kan alla som är allergiska mot födoämnen minska riskerna för att få i sig sådant de inte tål under utlandsvistelsen.

Media no image

Barn behöver ökat skydd mot tobaksrök

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 07:45 CEST

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer.

I Sverige utsätts mellan 1-29 procent av alla barn till och med fyra år för passiv rökning, men det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kulturer och geografiska områden.

I dag på WHO:s internationella Tobaksfria dag behöver vi uppmärksamma ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö kopplade till deras framtida hälsa. I dagsläget finns inte så stort stöd för att skydda barn från tobaksrök i hemmen, men vi kan åtminstone påverka miljön på de offentliga platser där barn och unga vistas, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att rätten till bra hälsa är sammankopplad med artikel 2 om icke-diskriminering.

- Att barn växer upp med skilda förutsättningar för god hälsa är ett faktum, men också något som går att påverka. Sverige kan ta större ansvar för barns hälsa genom att äntligen lagstifta om rökförbud på vissa allmänna platser – en fråga som Folkhälsomyndigheten föreslog i sin utredning redan 2014, säger Maritha Sedvallson.

Det finns ett brett folkligt och starkt stöd för ett utvidgat rökförbud på offentliga platser utomhus. En undersökning genomförd våren 2016 av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden, visar att förbud mot rökning på offentliga platser som lekplatser, hållplatser och uteserveringar efterlyses av tre av fyra tillfrågade. Totalt tillfrågades över 5 300 personer. En ny opinionsundersökning av YouGov 2017 visar liknande resultat.
Den statliga utredningen En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, från 2016, föreslår att rökförbudet i tobakslagen ska utvidgas till vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, perronger och busshållplatser med mera, inhägnade idrottsarenor/platser och lekplatser. Utredningen föreslår också att rökförbudet ska omfatta användningen av elektroniska cigaretter, med och utan nikotininnehåll.

- Nu väntar vi på en proposition om en förstärkt tobakslag från regeringen i höst. Vi räknar med att den utgår från den offentliga utredningens förslag och möter människors förväntningar och önskemål om fler rökfria miljöer, säger Maritha Sedvallson.

Fakta

Cirka 7000 kemikalier ingår i den rök som andra tvingas andas in. Över 60 är cancerframkallande. Även väldigt små doser är hälsofarliga och forskning visar att det inte finns någon säker nivå för inandning. Eftersom barn andas snabbare och har mindre lungor än vuxna fylls barns lungor snabbare med rök. Passiv rökning kan göra barn sjuka och exempelvis orsaka hosta, astma och öroninflammation samt förvärra astma. Inandning av andras rök i barndomen ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder, och det gäller särskilt för barn med astma eller annan överkänslighet.

För mer information och kommentarer, var god kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 154 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer.

Läs vidare »
Qoqz9kucwepltxrojnf2

Astma och träning ­- en bra kombo

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 06:21 CEST

Astma sågs länge som ett hinder för ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma som tränar kondition och styrka får en bättre livskvalitet – med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • mkuljif.brzespanyxdstromhypv@aivvgstulqpmaoalleravkhcugifokjpmjurbundezagpt.se
 • 070- 795 22 86

 • Presskontakt
 • Förbundsordförande
 • maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se
 • 070 - 661 54 75
Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

 • Presskontakt
 • Pressekreterare, deltid
 • catharina.bergsten@astmaoallergiforbundet.se
 • 070 - 608 41 97

Om Astma- och Allergiförbundet

Vår vision - Ett samhälle tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Adress

 • Astma- och Allergiförbundet
 • Rosenlundsgatan 52
 • 118 63 Stockholm