Skip to main content

AstraZeneca tecknar globalt licensavtal med Rigel Pharmaceuticals

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:03 CET

AstraZeneca och Rigel Pharmaceuticals har tecknat ett globalt licensavtal om att utveckla ett läkemedel för behandling av ledgångsreumatism. Produkten, fostamatinib dinatrium (R788), befinner sig i sen utvecklingsfas.

AstraZeneca och Rigel Pharmaceuticals har ingått ett globalt licensavtal med ensamrätt om utveckling och marknadsföring av fostamatinib dinatrium (R788), en produkt från Rigel i sen utvecklingsfas för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och andra indikationer. Fostamatinib dinatrium, som genomgått ett omfattande kliniskt prövningsprogram i fas II, är den hämmare av tyrosinkinas från mjälten (Syk) för oral tillförsel som nått längst i fråga om utvärdering för användning mot reumatoid artrit. Hämning av Syk förväntas förhindra den nedbrytning av ben och brosk som sker vid reumatoid artrit.

Reumatoid artrit är en systemisk autoimmun inflammatorisk sjukdom som leder till skador på lederna och andra organ. Den drabbar omkring 1 procent av befolkningen. Reumatoid artrit är en viktig orsak till funktionshinder och även nedsatt förväntad livslängd, särskilt om den inte behandlas på rätt sätt. Trots de behandlingsalternativ som finns idag försämras fortfarande många patienter, särskilt i lederna, med åtföljande smärta och rörelsehinder. Nya behandlingsalternativ är därför efterfrågade. Marknaden inom reumatoid artrit uppgick 2009 till ca 13 miljarder USD globalt, en ökning från 1,3 miljarder USD 1998.

När avtalet träder i kraft kommer AstraZeneca att göra en direktbetalning till Rigel på 100 MUSD. Därefter kommer upp till 345 MUSD att betalas när vissa delmål uppnås vid utveckling, godkännande och första försäljning. Rigel kan också erhålla ytterligare 800 MUSD vid vissa fastställda försäljningsmål, förutsatt att produkten når betydande kommersiell framgång, liksom avsevärda tvåsiffriga royaltybetalningar på den globala nettoförsäljningen. AstraZeneca ansvarar för all utveckling, registreringsansökningar, tillverkning samt global marknadsföring för godkända indikationer som omfattas av avtalet. Innan avtalet kan träda i kraft måste en vänteperiod löpa ut i enlighet med Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, som är en del av den amerikanska konkurrenslagstiftningen.

AstraZeneca kommer att lägga upp ett globalt program för klinisk prövning i fas III, med beräknad start under andra halvåret 2010. Målet är att inlämna registreringsansökan om nytt läkemedel till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA under 2013. Fostamatinib dinatrium utvecklas som en ny generation av orala läkemedel mot reumatoid artrit hos vuxna som inte svarat tillräckligt på behandling med traditionella antireumatiska läkemedel (DMARD), exempelvis metotrexat, och där en tilläggsbehandling med ett biologiskt TNF-läkemedel skulle ha övervägts. Enligt det nya avtalet får AstraZeneca ensamrätt till Rigels utvecklingsportfölj med orala Syk-hämmare, liksom till andra indikationer än reumatoid artrit som kan bli aktuella för fostamatinib dinatrium.

"Det finns stora medicinska behov inom området reumatoid artrit. Mot bakgrund av den svåra funktionsnedsättning som drabbar patienter med denna sjukdom ser AstraZeneca fram emot ett samarbete med Rigel kring utvecklingen av denna innovativa nya läkemedelskandidat. Den här typen av externa samarbeten stärker ytterligare vår sena utvecklingsportfölj och är en viktig del i AstraZenecas strategi", säger Anders Ekblom, Executive Vice President of Development, AstraZeneca.

James M. Gower, styrelseordförande och VD för Rigel Pharmaceuticals, Inc. säger: "Samarbetet uppfyller våra förväntningar i två avseenden. För det första har AstraZeneca åtagit sig att driva utvecklingen av fostamatinib dinatrium vidare för behandling av reumatoid artrit. Det innebär att det arbete vi inlett för patienter med denna sjukdom kan fullföljas med ett betydligt större kliniskt utvecklingsprogram. För det andra kommer Rigel att få royalty på den potentiella försäljningen i framtiden, på en nivå som motsvarar våra investeringar i utvecklingen av R788."

BAKGRUND:

Om fostamatinib dinatrium
Fostamatinib dinatrium, som har genomgått ett omfattande fas II-program, är den hämmare av tyrosinkinas från mjälten (Syk) för oral tillförsel som nått längst i sin utveckling till att bli ett läkemedel mot reumatoid artrit. Hämning av Syk anses blockera den intracellulära signalgivningen för vissa celler i immunförsvaret som är inblandade i den nedbrytning av ben och brosk som är kännetecknande för reumatoid artrit. Hämning av Syk-signaler är därför ett mycket viktigt forskningsområde i samband med behandling av reumatoid artrit.

Om data från fas II rörande fostamatinib dinatrium
Tre studier i fas II har genomförts. TASKi1 och TASKi2 omfattade patienter som inte svarade väl på behandling med metotrexat. TASKi3 omfattade patienter som inte svarat på behandling med biologiska läkemedel.

TASKi2 var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie i fas 2b. Här deltog 457 patienter med reumatoid artrit som inte svarat tillräckligt på behandling med metotrexat. Studien innefattade behandling under sex månader med stabila doser av metotrexat i kombination med antingen fostamatinib dinatrium 100 mg två gånger dagligen, 150 mg en gång dagligen, eller placebo. Efter sex månader hade 100 mg fostamatinib dinatrium två gånger dagligen (den dosering som planeras för studier i fas III) gett en svarsprocent på 66 %, jämfört med 35 % i placebogruppen, med en förbättring på skalan ACR med 20 poäng som effektmått. En ACR-förbättring med 50 poäng uppnåddes av 43 % respektive 19 %. 70 poäng på ACR-skalan uppnåddes av 28 % jämfört med 10 % för placebo. Alla jämförelser uppnådde p-värden <0,001. DAS28-remission uppnåddes av 31 % jämfört 7 % (p<0,01).

Detta motsvarar de värden som avlästes i den första mindre studien TASKi1, med en motsvarande patientpopulation (n=189), där 100 mg fostamatinib dinatrium två gånger dagligen gav behandlingssvaret ACR 20 för 65 %, jämfört med 38 % i placebogruppen. Ett behandlingssvar på ACR 50 uppnåddes av 49 % jämfört med 19 %, och ACR 70 uppnåddes av 33 % jämfört med 4 %. DAS28-remission uppnåddes av 26 % jämfört 8%. För samtliga effektmått var p-värdet <0,05 eller bättre. I båda studierna kunde effekt avläsas så tidigt som efter en vecka.

TASKi3 var en mindre studie, med 219 deltagare som inte svarat på biologiska läkemedel. Även om viss effekt indikerades av MRI-avbildningar, liksom av vissa andra parameterförändringar, så uppnåddes inte det primära effektmåttet i denna studie.

Dessa resultat indikerar att fortsatta studier behövs av fostamatinib dinatrium vid reumatoid artrit.

För de tre studierna tillsammans var de vanligaste biverkningarna mag/tarmstörningar, exempelvis diarré, förhöjt blodtryck, övergående och lätt neutropeni, ökade värden på transaminaser, samt en lätt ökning av antalet infektioner, dock inga allvarligare sådana.

Om Rigel Pharmaceuticals
Rigel är ett läkemedelsbolag för klinisk utveckling, som upptäcker och utvecklar nya småmolekylläkemedel för behandling av inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar. Rigels banbrytande forskning fokuserar på intracellulära signalvägar och närliggande mål, som har betydelse för sjukdomens mekanismer. Rigels produktivitet har lett fram till strategiskt samarbete med stora farmaceutiska partners vid utveckling och marknadsföring av produktkandidater. Rigel har utvecklingsprogram för produkter mot inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, trombocytopeni och astma, men även mot cancersjukdomar. www.rigel.com

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är ledande inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar/ inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. Omsättningen uppgick 2009 till 32,8 miljarder USD.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner AstraZeneca:
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 304 5322, mob: +44 7789 654 364

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.