Skip to main content

Nya Iressa-data stödjer EGFR-test vid lungcancer

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2010 10:54 CEST

Patienter med EGFR-muterad spridd icke småcellig lungcancer får längre sjukdomsfri överlevnad om de behandlas med Iressa (gefitinib) jämfört med standardbehandling med cellgifter. Patienterna som fick Iressa svarade bättre på behandling – deras tumörer krympte mer – och de överlevde också längre. Det visar en studie som publiceras i New England Journal of Medicine i dag.

Studien NEJ002 är den första prospektiva, randomiserade fas 3-studien som jämför överlevnad för gefitinib jämfört med cytostatikakombinationen carboplatin/paclitaxel hos patienter med EGFR-muterad spridd icke småcellig lungcancer (n=230).1 Studien, som genomfördes i Japan, uppnådde sitt primära effektmått. Data visar en 70 procentig minskning av risken för att sjukdomen försämras för patienter som behandlades med gefitinib jämfört med dem som fick standardbehandling med cellgifter (HR=0,30, 95 procent CI 0,22 till 0,41, p<0,001).

Totalt 73,7 procent av patienterna i gruppen som fick gefitinib uppnådde ett objektivt behandlings­svar jämfört med 30,7 procent av de patienter som fick cytostatika (p <0,001). Objektivt behandlings­svar innebär att det går att mäta att tumören krymper.

Fler patienter som behandlades med gefitinib överlevde längre, men ökningen i överlevnad var inte statistiskt signifikant. Medianöverlevnaden var 30,5 månader för gefitinib och 23,6 månader för cytostatika (p=0,31). Ökningen med nästan 7 månader bland gefitinib-patienterna var tydlig trots att det i denna grupp fanns en högre andel patienter som först behandlades med cytostatika men som sedan fick gefitinib i andra linjen (andelen cross over var 95 procent).

Dessa nya data stödjer resultaten från IPASS-studien och WJTOG3405-studien2, där den senare jämförde Iressa mot annan kombination av cytostatika hos EGFR-muterad avancerad icke småcellig lungcancer hos patienter i första linjens behandling. Sammantaget bekräftar dessa studier att patienter med spridd EGFR-muterad icke småcellig lungcancer, kan uppnå signifikant bättre resultat om de behandlas med Iressa i första linjen jämfört med standard­behandling. 

–    Lungcancer­patienter bör därför EGFR-testas vid diagnos så att de som har den typen av lungcancer kan erbjudas behandling som är särskilt effektiv mot deras sjukdom, säger docent Gunnar Wagenius, överläkare vid Onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset Uppsala och Onkologiska kliniken, Karolinska Universitets­sjukhuset i Solna.

Nyligen offentliggjorde Socialstyrelsen de preliminära nationella riktlinjerna för lungcancer. Här framgår att personer med obehandlad icke småcellig lungcancer kan erbjudas EGFR-test och att det är en fördel att testet kan vara vägledande i val av behandling med tyrosinkinas­hämmare vid spridd icke småcellig lungcancer.

Samtidigt konstateras att det ”vetenskapliga underlaget för sambandet mellan utfall av EGFR-test och effekt på överlevnad med tyrosinkinas­hämmare är otillräckligt”.

–     Den nu publicerade studien bidrar till att ytterligare öka det vetenskapliga underlaget hos denna ”nya” typ av lungcancer. Molekylärbiologisk kartläggning av EGFR-mutationsstatus bör med aktuella data öka i Sverige, och vara vägledande vid behandling i första linjen till patienter med EGFR-mutationspositiva lungtumörer, säger docent Gunnar Wagenius.

IPASS-studien visade att patienter med icke småcellig lungcancer och mutation i EGFR som behandlas med gefitinib fick längre progressionsfri överlevnad jämfört med dem som behandlades med cellgifter.3 Dessutom upplevde signifikant fler av patienterna som behandlades med gefitinib förbättrad livskvalitet och en förbättring av sina symtom jämfört med dem som fick standardbehandling.4

 

Referenser
1)   Maemondo M, Inoue A, Kobayashi K, et al. Gefitinib or Chemotherapy for Non-Small-Cell Lung Cancer With Mutated EGFR.   N Engl J Med 2010; 362: 2380-8
2)   Mitsudomi T, Morita S, Yatabe Y, et al. Gefitinib versus cisplatin plus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer harbouring mutations of the epidermal growth factor receptor (WJTOG3405): an open label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2010 Feb;11(2):121-8.
3)   Mok T et al. N Eng J Med, 2009 361: 947-957
4)   Thongprasert S et al. Presenterad vid IASLC-ESMO möte, april 2010

För mer information:

Gunnar Wagenius, docent och överläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tel 0706-24 15 53, e-post gunnar.wagenius@onkologi.uu.se

Erica Gruvberg, pressansvarig onkologi, AstraZeneca Nordic
tel 08-55326129, e-post erica.gruvberg@astrazeneca.com

Fakta om Iressa
Iressa (gefitinib) är det första målstyrda läkemedlet för förstahands­behandling av icke småcellig lungcancer.

Iressa blockerar aktiviteten hos enzymet tyrosinkinas i cancercellens EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor) vilket hindrar tumören från att växa och sprida sig. Av alla patienter med icke småcellig lungcancer bär 10-15 procent på mutationen i EGFR.

Upptäckten av mutationer i EGFR är ett genombrott i behandlingen av icke småcellig lungcancer. Med hjälp av ett test kan läkaren se om patienten bär på mutationen. Testningen finns på landets universitetssjukhus och innebär att behandlingen kan skräddarsys för varje individ. Iressa tas som tablett en gång om dagen.

Fakta om lungcancer
Omkring 3 200 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. De allra flesta är mycket sjuka när diagnosen ställs.

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – cirka 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer.

Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer. Den andra huvudtypen benämns småcellig lungcancer.

www.cancer.nu
www.stodet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.