Skip to main content

Nya resultat visar tydliga fördelar med Atacand® vid behandling av symtomatisk hjärtsvikt

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 08:35 CEST

Atacand® är den första angiotensin II-hämmare som i kombination med konventionell behandling minskar risken för dödsfall och sjukhusvistelse på grund av kronisk hjärtsvikt. AstraZeneca meddelade idag att resultat presenterats som visar att Atacand® (candesartan cilexetil) minskar både risken för hjärt/kärlrelaterat dödsfall och behovet av sjukhusvistelse vid hjärtsvikt, för en stor grupp patienter med kronisk hjärtsvikt. Resultaten presenterades vid den årliga kongressen med European Society of Cardiology. Atacand® är den första angiotensin II-hämmaren som ökar överlevnaden vid kronisk hjärtsvikt hos patienter med funktionsnedsättning i vänster hjärtkammare, oavsett om de behandlas med en ACE-hämmare eller inte. "De nya resultaten skiljer ut Atacand® från andra ACE-hämmare och ger AstraZeneca en unik möjlighet att erbjuda en större grupp av patienter med kronisk hjärtsvikt fördelarna med detta läkemedel ", säger Gunnar Olsson, Vice President och chef för terapiområde hjärta/kärl vid AstraZeneca. Programmet Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM) - med deltagande av 7.601 patienter, är den största studie som någonsin genomförts avseende användning av en AT1- receptorblockerare vid hjärtsvikt. Patienter med klassisk symtomatisk kronisk hjärtsvikt - försämrad systolisk funktion i vänster hjärtkammare (Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF = 40%) uppdelades i två studiegrupper - en grupp som inte tolererade ACE- hämmare (CHARM-alternativ) eller en grupp som fick ACE-hämmare (CHARM- komplement), och indelades sedan slumpmässigt i behandlingsgrupper. Patienter med bevarad systolisk funktion i vänster kammare (LVEF > 40%), den tredje studiegruppen (CHARM-bevarad), indelades också slumpmässigt i behandlingsgrupper. De slumpmässigt bildade behandlingsgrupperna inom varje studiegrupp fick antingen Atacand® eller placebo. Atacand® gav en total minskning med 23 procent (p<0,0004)av risken för hjärt/kärlrelaterat dödsfall eller sjukhusvistelse på grund av kronisk hjärtsvikt i den grupp som på grund av tidigare upptäckt intolerans inte fick ACE-hämmare. Denna minskning är jämförbar med de behandlingsresultat som uppnåtts i tidigare studier av behandling av hjärtsvikt med enbart ACE-hämmare. Hos patienter som fick konventionell behandling mot kronisk hjärtsvikt, inklusive ACE-hämmare, gav Atacand® en ytterligare minskning av dödlighet och sjuklighet. Atacand® gav också en ytterligare minskning av risken för hjärt/kärlrelaterat dödsfall eller sjukhusvistelse på grund av kronisk hjärtsvikt på 15 procent (p=0,011) i jämförelse med enbart konventionell behandling. Det är viktigt att notera att Atacand® visade denna effekt, med hög tolererbarhet, när medlet gavs som del av en trippelkombination omfattande en ACE-hämmare och en betablockerare - i standardbehandling för patienter med kronisk hjärtsvikt. I CHARM-programmet ingick också den största fullbordade studien någonsin gällande patienter med kronisk hjärtsvikt, men med bevarad vänsterkammar funktion. För denna patientkategori finns idag mycket få resultatbaserade behandlingsriktlinjer. För de primära undersökningsutfallen, hjärt/kärlrelaterade dödsfall och sjukhusvistelse för kronisk hjärtsvikt, noterades en trend, med en 11-procentig riskminskning vid användning av Atacand® (p=0,118), vilket överensstämmer med de statistiskt säkerställda resultaten från de andra två studiegrupperna. Det totala antalet sjukhusinläggningar för kronisk hjärtsvikt var signifikant lägre i Atacand®-gruppen (402 mot 566). En signifikant minskning på 40 procent noterades också i fråga om antalet nya fall av diabetes bland patienterna (47 mot 77, p=0,005). En analys av data från de tre studierna sammanslagna visade att Atacand® gav en signifikant minskning av de hjärt/kärlrelaterade dödsfallen, och också visade en positiv trend i fråga om total minskning av alla dödsfall oavsett orsak, som är nästan statistiskt säkerställd (p=0,055). Intressant är att studien också indikerade en signifikant 22-procentig minskning av antalet nya fall av diabetes, med 163 nya diabetesfall i Atacand®-grupperna jämfört med 202 i placebo-grupperna. Registreringsansökningar i USA och Europa, baserade på resultaten från CHARM-programmet, planeras inlämnas under första kvartalet 2004. Försäljningen av Atacand®, som är godkänt för behandling av högt blodtryck, uppgick uppgick till 569 MUSD under 2002. CHARM-studien kommer att publiceras i tidningen The Lancet den 6 september 2003. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera