Skip to main content

NYÅRSKRÖNIKA: Bilåret 2017 – ännu ett framgångsår?

Nyhet   •   Jan 02, 2017 13:12 CET

Stephan Kinnmark, på AutoConcept, ger sin personliga prognos för bilåret 2017 – och de parametrar som driver och motverkar att bilkalaset fortsätter.

Efter 36 månaders försäljningsrekord i nybilsförsäljning i svit – sannolikt det längsta i Sveriges historia – går vi mot ett spännande 2017, som kan befästa festen eller kasta svensk bilhandel in i en rekyl med fallande begagnatpriser och trögare nybilsförsäljning.

Bilhandeln har ytterligare ett gyllene år bakom sig och på höstens branschmässa BegBil-16 var det idel glada miner. Finansbolag, garantibolag, auktionskanaler, annonsbolag, återförsäljarkedjor och informationsleverantörer… ja alla var där och alla var lika glada. Framgångarna har pågått så länge att det klassiska fenomenet med smygande tvivel nu hörs i kulisserna; hur länge kan detta pågå? Är det möjligt med ytterligare ett rekordår 2017?

Frågorna är egentligen inte relaterade till bilbranschen utan uppkommer alltid när något har gått bra länge, t ex börs, konjunktur eller annat där självförtroendet hos aktörerna börjar pressas mot väggen.

Vi i bilbranschen har sedan urminnes tider fått lära oss den gamla slagdängan; ”bilbranschen är först ut vid en konjunkturavmattning och först in vid en uppgång”, vilket gör branschprognoser extra intressanta. Så låt oss titta på förutsättningarna för 2017 – och försöka oss på en framtidsgissning.

Riksbanken 21 december

Riksbankens decembermöte signalerade snarare en tendens till sänkning av styrräntan än en höjning. Det kan i första skedet resultera i ett fortsatt gynnsamt ränteläge för finansierade bilaffärer.

Inflationen har utvecklats något svagare än väntat de senaste månaderna och det är fortsatt osäkert hur snabbt den kommer att stiga framöver. Reporäntan behålls på −0,50 procent, men reporäntebanan avspeglar att det fortsatt finns en större sannolikhet för att räntan sänks än att den höjs. Det innebär en förskjutning i räntebanan som skapar ett tidsutrymme på sannolikt 15–20 månaders ”lågränteklimat”. Det kommer med andra ord vara fortsatt billigt att finansiera bilköp och ränteläget 3.95 procent ser ut att kunna hålla i sig på flera håll i bilhandlarnas hallar framöver.

Låga räntelägen driver ännu fler bilfinansierade bilaffärer även om man kan sammanfatta penningpolitiken till att ”priset på pengar” är för billigt. Högst sannolikt är därför att det kommer en rekyl på penningpolitiken längre fram. Men den ”huvudvärken” lär inte bli aktuell inom de närmaste åren. Därmed pekar en av de enskilt viktigaste parametrarna på ett fortsatt bra drag i bilhallen.

Inköpsindex tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 57,6 i oktober till 59,8 i november. Alla delkomponenter låg en bra bit in i tillväxtzonen. Det var fortsatt delindex för affärsvolym som gav det största bidraget till månadens uppgång, med ett positivt bidrag om 1,0 indexenheter. Delindex för nya order steg till 61,3 och gav ett bidrag om 0,8 indexenheter till tjänste-PMI. Enskilda månaders utfall bör dock tolkas med viss försiktighet. Inköpsindex som helhet har gått starkt under året och företagens tilltro till rekryteringar och investeringar är fortsatt stark, vilket ger ett gott incitament till stark försäljning inom tjänstebilssektorn.

Arbetslösheten 2017

Enligt SEBs prognos, som är oförändrad sedan senaste rapporten, ser vi en sjunkande arbetslöshet från 6,6 procent 2016 till 6,0 procent 2017.

Vi som har varit med i några konjunkturcykler vet att de privata hushållen ofta kan avyttra ”andrabilen” vid en långvarig arbetslöshet. Men som prognosen ser ut just nu tyder det snarare på ett ökat behov av en andra bil eller en bättre andrabil i de privata hushållen. Alltså pekar även denna parameter åt rätt håll för ett lyckosamt bilår 2017.

Handelns Utredningsinstitut, HUI

HUI Research konstaterar att detaljhandeln har en fortsatt stabil tillväxt. Hushållens detaljhandelskonsumtion fortsätter att hållas uppe tack vare stigande inkomster drivna av ökande reallöner och en betydande sysselsättningsökning, dock finns konsumtionshämmande faktorer. Prisökningarna i dagligvaruhandeln har dock växlat ned och befolkningstillväxten har inte fått den effekt man tidigare trott.

Redan nu kan man se att hushållen är mer pessimistiska, bostadspriserna dämpas, och inflationen är på väg upp. Höstbudgeten antas inte heller ge några stora effekter på hushållens konsumtion, vilket gör att prognosen i år reviderats ner. Sällanköpsvaruhandeln är fortsatt stark och visade under 2016 en omsättningstillväxt på 4,9 procent, vilket gör att HUI Research håller fast vid sin prognos på 4,0 procent i år.

Andreas Svensson, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, noterar att KI-barometern på onsdagen före nyår visade en förbättring för hushållen. Den egna ekonomin – den viktigaste för detaljhandeln och uppgången där, talar för en lite ljusare bild för sällansköpsvaruhandeln framöver.

Privatleasingen – skoskav för bilbranschen?

Privatleasingen har varit på många bilhandlares läppar under 2016 och vad dess effekter blir när volymerna återvänder och ska säljas på nytt. Det har debatterats om osunda restvärden och förlamande effekter i vissa modeller.

Ingen kan med säkerhet säga vad som kommer att ske, mer än att en påverkan kommer, om än i oviss riktning. Privatleasingbommar har funnits förut. Flera minns säkert dess effekter i slutet på 80- och början på 90-talet. Det som är nytt och spännande i frågan är den nya generationen bilköpare. Generation X, Y och Z ser hyresavtal före bilägande, som ett bekvämare sätt att skaffa och nyttja ny bil.

En gissning kring privatleasingens effekter är ännu svår. Men vi vet att bilbranschen av sin natur är snabb när det gäller nya affärsförutsättningar och eftersom frågan varit i fokus i en mängd olika forum, så lär inte bilbranschens aktörer bli tagna på sängen denna gång när volymerna ska hanteras.

Prognos 2017

Baserat på ovan delparametrar vågar jag mig på en prognos att bilåret 2017 fortsätter i högt tempo. Tillväxten i bilhandeln håller i sig och vi kan se en utökad svit av försäljningsrekord på nybilssidan. Detta även om nybilsförsäljningen löper en högre risk att få ett eller annat bakslag under en eller ett par enskilda månader, medan begagnathandeln ser ut att få en förstärkt prognos i jämförelse.

Jag tror härmed på en ökad begagnathandel som accelererar mer än 2016 och försörjs av inflöden från inbyten, privatleasing och nybilshandeln samt tjänstebilssektorn. Privatleasingen som enskild parameter kommer att behöva hitta fler avyttringskanaler och eventuellt kan de aktörer som i egen regi inte klarar av att avyttra överflödet i denna fordonsflotta, söka stöd i auktionskanaler, begagnathandel och exportkanaler. Därför får även auktionskanalerna en utökad aktivitet i min prognos för 2017.

Spännande fortsättning följer…

Med goda lyckönskningar för det nya bilåret 2017
AutoConcept Insurance ABStephan Kinnmark

Källor: Fakta och delreferat har hämtas från: SEB Prognos, Finansdepartementet/Regeringskansliet, Riksbanken, SIF, Swedbank, HUI, Bilsweden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy