Media no image

Kommunernas roll viktig för övergången till cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 14:47 CET

Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen.

Utredningen föreslår att kommunens avfallsförebyggande roll ska förtydligas, att kommunerna ska informera kommuninvånarna om hur de kan vidta avfallsförebyggande åtgärder och även vidta åtgärder för att underlätta för hushåll att minska mängden avfall. Avfall Sverige har sedan länge efterlyst ett sådant förtydligande av kommunernas roll och hur arbetet ska finansieras. Utredningen har nu lämnat ett tydligt förslag att kommunerna ska kunna finansiera åtgärder för att förebygga hushållsavfall med hjälp av renhållningsavgiften.

– Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag. Det är viktigt att ta sig an resursfrågorna i ett cirkulärt perspektiv. Därför behövs mer fokus på hur mer kan återanvändas precis som nu föreslås, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en kommentar.

– I detta sammanhang har kommunerna en viktig roll att spela. Det är kommunerna som står medborgarna nära och kan knyta samman informationsinsatser för att främja återanvändning med praktiska insatser för mer återbruk vid återvinningscentralerna. Det kan på ett tydligt sätt även knytas till källsortering och insamling av exempelvis matavfall och förpackningar. Allt måste ses i en helhet utifrån medborgarperspektivet.

– Det är bra att det nu klargörs att kommunerna ska ha en lagreglerad roll kring detta och att finansiering av nödvändiga insatser möjliggörs, säger Weine Wiqvist.

Avfall Sverige har som expertinstans bidragit till utredarens arbete. Miljöminister Karolina Skog har lovat att utredningen kommer att gå ut på remiss inom kort och Avfall Sverige ser fram emot att få lämna sina synpunkter på förslagen.

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, acg@avfallsverige.se eller 070-662 61 28

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen. Utredningen föreslår att kommunerna ska vidta åtgärder för att underlätta för hushåll att minska mängden avfall. Kommunerna ska också kunna finansiera åtgärder för att förebygga hushållsavfall med hjälp av renhållningsavgiften.

Läs vidare »
Zhkxikyer36b4cdgdka4

Gram Malmö, Göteborgs Stad och En Köpfri Dag utsedda till årets avfallsminskare

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 11:00 CET

Nu har Sveriges främsta avfallsminskande aktiviteter korats och under våren tävlar de om titeln Europas bästa. För åttonde året i rad anordnades EU-projektet Europa Minskar Avfallet en vecka i november 2016. När veckan var slut hade över 12 000 aktiviteter arrangerats. Nu har Sveriges bästa avfallsminskande aktiviteter i tre olika kategorier utsetts.

Ghwxyukfulb5sr9xmzkk

Hackathon för nytänk kring framtidens avfallshantering

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 08:00 CET

Nya perspektiv på framtidens avfallshantering och konsumentens beteende står i fokus när Nackademin tillsammans med Avfall Sverige arrangerar ett Hackathon tisdagen 7 februari. Studenter från Nackademin kommer då att ”hacka” fram förslag på hur vi i Sverige kan ta oss an framtidens avfallsutmaningar med fokus på: Hur ska vi få alla i Sverige att återvinna mer och samtidigt minska sitt avfall?

Media no image

Avfall Sverige välkomnar miljöministerns initiativ om nya regler inom avfallsområdet

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 09:11 CET

Miljödepartementet har arbetat fram ett förslag om övergripande nya regler inom avfallsområdet.

– Avfall Sverige välkomnar det initiativ som nu tagits av miljöminister Karolina Skog, säger Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sverige, och till vardags kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

– Avfall Sverige företräder kommunerna inom detta område och de senaste årens dödläge i ansvarsfrågorna riskerar att permanentas om inget görs. Det är nu viktigt att politiken nationellt kan samlas kring en långsiktig lösning, säger Claes Thunblad.

Förslaget går i korthet ut på att kommunerna ges ansvar för insamling och återvinning av allt hushållsavfall, inklusive förpackningar och returpapper och att marknaden för verksamheternas hushållsavfall omregleras. Utöver detta föreslås skärpta krav för ökad insamling av matavfall och textilavfall samt att vissa frågor om servicegrad och styrmedel kring förbränning av avfall utreds vidare.

– Kommunerna har ett plan­monopol och därför de rätta förutsättningarna för att ta ett helhetsansvar. Ingen annan aktör skulle kunna göra det.

Det säger miljöminister Karolina Skog i en intervju i Dagens Nyheter i dag.

– Förslaget om att ändra producentansvaret till ett kommunalt ansvar är långtgående, men kanske inte helt ologiskt. Kommunerna står närmast medborgarna och kan utveckla återvinningen också tillsammans med åtgärder för att förebygga och återanvända mer. Det kan inte uteslutas att det behövs fortsatt något ekonomiskt styrmedel, typ en förpackningsavgift, som stimulerar tillverkarna till bättre produkter, säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida

För mer information kontakta

Weine Wiqvist, VD, weine.wiqvist@avfallsverige.se, 070-893 15 99

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, acg@avfallsverige.se eller 070-662 61 28

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Miljödepartementet har arbetat fram ett förslag om övergripande nya regler inom avfallsområdet, som miljöminister Karolina Skog nu presenterar i Dagens Nyheter. – Avfall Sverige välkomnar detta initiativ. De senaste årens dödläge i ansvarsfrågorna riskerar att permanentas om inget görs , säger Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sverige och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

Läs vidare »
Media no image

Kommunerna som återvinner mest matavfall

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 09:00 CET

Regeringen beslutade i april 2012 om nya etappmål, som ska vara uppfyllda nästa år. Ett av dem rör resurshushållning i livsmedelskedjan och hur näring och energi ur matavfall ska tas till vara. Avfall Sverige kan nu presentera statistik på lokal nivå som visar hur långt olika kommuner har kommit för att uppnå målet, som finns på nationell nivå.

Båstad är den kommun i landet med högst andel utnyttjande av matavfallet. 61 procent av det uppkomna matavfallet behandlas så att både energi och näringsämnen tas till vara, det nationella målet är 40 procent. Det görs genom att matavfall behandlas i en rötningsanläggning så att man får biogas som kan användas som fordonsbränsle och biogödsel som kan ge växtnäring i jordbruket. Andra kommuner med hög andel matavfall till rötning är Uddevalla (57 procent), Sölvesborg (56 procent) och Karlshamn (55 procent).

Västmanland och Skåne är de län med högst andel nyttjande av matavfall genom rötning.

Av de kommuner som endast komposterar sitt matavfall istället för att röta vid biogasanläggning toppar Mora, där 79 procent av det uppkomna matavfallet komposteras så att näringsämnen tas till vara. Därefter kommer Orsa (71 procent), Falun och Smedjebacken (69 procent) och Gästrike återvinnare (66 procent). Det nationella målet är 50 procent.

Att det finns ett nationellt mål behöver inte betyda att det är ett mål på lokal nivå. Det finns kommuner som har högre ambitioner. Samtidigt är det viktigt att alla landets kommuner bidrar för att vi ska kunna uppfylla det nationella målet till 2018.

Den senaste nationella uppföljningen av etappmålet gjordes 2014. Den visar att omkring 38 procent av det uppkomna matavfallet från konsumtionsledet – hushåll, storkök, butiker och restauranger – rötades och komposterades så att näringsämnen tas tillvara, att jämföra med målet på 50 procent. Motsvarande andel som rötas, där energin tas till vara och där återföring av näringsämnen sker, uppgick till 27 procent, att jämföra med målet på 40 procent.

Den här statistiken finns i Avfall Sveriges nya rapport ”Hushållsavfall i siffror” och avser år 2015. Rapporten innehåller avfallsstatistik på riksnivå, länsnivå samt kommunnivå. Den innehåller bland annat uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen.

För mer information kontakta

Jenny Westin, rådgivare för statistik, upphandling och avfallstaxor, 70-518 40 45

jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-6626128, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Regeringen beslutade i april 2012 om nya etappmål, som ska vara uppfyllda nästa år. Ett av dem rör resurshushållning i livsmedelskedjan och hur näring och energi ur matavfall ska tas till vara. Avfall Sverige kan nu presentera statistik på lokal nivå som visar hur långt olika kommuner har kommit. Statistiken finns i Avfall Sveriges nya rapport ”Hushållsavfall i siffror” och avser år 2015.

Läs vidare »
Media no image

Släng inte, laga i stället

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 13:31 CET

Momsen på reparationer av cyklar, kläder, skor, lädervaror och hushållslinne sänktes från 25 till 12 procent den 1 januari 2017. Det innebär exempelvis att sulning och klackning av ett par skor hos en skomakare kan bli cirka 50 kronor billigare.

Men innan det går så långt som till reparationer kan man göra mycket genom att vårda sina prylar. De här filmerna visar hur skorna ska skötas på bästa sätt, följ skomakarens råd. 

För miljöns skull måste vi förlänga livslängden på de varor vi konsumerar. Att göra det lättare att reparera och återanvända saker är i de flesta fall mer effektivt och hållbart än att slänga och köpa nytt.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och landets kommuner för att gynna en hållbar konsumtion genom att människor lagar, lånar och återanvänder mer. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall genom att göra hållbar konsumtion till en god vana.

På miljönär.se finns tips och råd om hur vi kan minska vårt eget avfall på enkelt sätt. Där finns också de Miljönär-vänliga verksamheterna som har fått märkningen, i dagsläget nära 1.000 över hela landet: bibliotek, skomakare, ändringsskräddare, cykelreparatörer och mycket mer.

För mer information om fördelarna med att laga, låna och återanvända kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, mobil 070-6626128

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Momsen på reparationer av cyklar, kläder, skor, lädervaror och hushållslinne sänktes från 25 till 12 procent den 1 januari 2017. Det innebär exempelvis att sulning och klackning av ett par skor hos en skomakare kan bli cirka 50 kronor billigare. Men innan det går så långt som till reparationer kan man göra mycket genom att vårda sina prylar.

Läs vidare »
Qopqc1z67ojf6nkyiimz

Fira jul som en Miljönär – här hittar du julklapparna

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 08:30 CET

Varannan person kan tänka sig att köpa en begagnad julklapp. Det gillar vi! Ge gåvor som inte bara sprider glädje till dina närmaste, utan presenter till oss alla genom att vara snäll mot miljön. Avfall Sveriges Miljönär-märkning visar vägen. Med över 900 märkta verksamheter i hela landet finns goda möjligheter att göra julen 2016 mer hållbar.

Media no image

Göteborg Årets förebyggare

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:30 CET

Göteborgs Stad utsågs till Årets förebyggare vid Återvinningsgalan, som passande nog även hölls i Göteborg på torsdagen.

För att få Göteborgs Stads verksamheter att förebygga avfall har förvaltningen Kretslopp och vatten tillsammans med två pilotverksamheter tagit fram "Det avfallssnåla kontoret" och "Det avfallssnåla äldreboendet". Äldreboendet Sekelbo genomförde 40 åtgärder för att minska matavfall, avfall från inkontinensskydd och engångsprodukter. På ett halvår minskade matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent. Inköpskostnaderna minskade med drygt 140 000 kr och avfallskostnaderna med 3200 kr per år.

Avfall Sverige står bakom priset till Årets förebyggare.

– Göteborgs Stad har utvecklat goda exempel på hur både verksamheter och hushåll kan minska sitt avfall. Genom att fylla det abstrakta begreppet ”förebygga avfall” med konkret innehåll blir det lätt för fler att ta efter och gå till handling, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Så här motiverade juryn utnämningen:

Att förebygga avfallets uppkomst har stått i fokus för årets pristagare. Här har man trots sin storlek lyckats att kombinera flera olika åtgärder och fått fram konkreta miljöresultat och därigenom inte bara sparat resurser och förebyggt avfall utan också kunnat hålla kostnader nere. Årets Förebyggare är ett verkligt föredöme och fortsätter att år efter år ligga i framkant i alla olika miljöfrågor. Årets Förebyggare är Göteborgs Stad.

Här är övriga vinnare i de olika kategorierna på årets gala.

Årets Återanvändare: Retursystem Byggpallen

Årets Återvinningsanläggning: Stockby returpark Lidingö, Sörab

Årets Avfallsbehandlare: Scandinavian Enviro Systems

Årets Återvinningskommun: Upplands-Väsby Kommun

Årets Miljöinitiativ: Rescued Fruits Helsingborg

Årets Opinionsbildare: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm

Årets Specialpris: Anders Wijkman

Hedersomnämnande: Maya projekt i Guatemala

För mer information:

Kontakta Jon Djerf, Avfall Sverige, Mobil 0705-26 35 27, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Göteborgs Stad utsågs till Årets förebyggare vid Återvinningsgalan, som passande nog även hölls i Göteborg på torsdagen. Avfall Sverige står bakom priset till Årets förebyggare, som Göteborg förtjänat genom att fylla det abstrakta begreppet ”förebygga avfall” med konkret innehåll som också gör det lätt för fler att ta efter och använda.

Läs vidare »
Media no image

Vad slänger hushållen i soppåsen?

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 08:30 CET

I en soppåse ska det egentligen bara finnas sådant som inte kan materialåtervinnas. Men verkligheten visar att vi svenskar sorterar dåligt. I genomsnitt är det bara en tredjedel av det som slängs i restavfallet som egentligen hör hemma där. Resten är matavfall, förpackningar och returpapper. Det visar en sammanställning av plockanalyser i 109 svenska kommuner åren 2013 till 2016, som Miljö & Avfallsbyrån genomfört på Avfall Sveriges uppdrag.

I ett villahushåll uppstår i genomsnitt 7,2 kg mat- och restavfall per vecka, motsvarande siffra för ett lägenhetshushåll är 5,2 kg. Hushåll i villa sorterar bättre än lägenhetshushåll men det är fortfarande mycket av avfallet i soppåsen som borde ha lämnats till materialåtervinning. I villahushåll med tillgång till separat insamling av matavfall består 34 procent av innehållet i soppåsen av förpackningar och returpapper. Motsvarande siffra för lägenhetshushåll är 36 procent. Men resultatet skiljer mellan olika insamlingssystem. Det är exempelvis 40 procent mindre förpackningar och returpapper i restavfallet om villahushållen har fastighetsnära insamling i kärl med flera fack för olika avfallsslag, jämfört med områden där de är hänvisade till återvinningsstationer.

Att genom plockanalyser ta reda på vad som finns i hushållens soppåsar är viktigt för att kommunerna ska kunna utveckla sina insamlingssystem. Kunskapen är också viktig för att kunna genomföra kommunikationsinsatser där det behövs.

– Den här sammanställningen av plockanalyser runt om i landet visar att vi har långt kvar till verklig resurshushållning, säger Jenny Westin som är Avfall Sveriges expert på statistik.

– Utökad fastighetsnära insamling, tillsammans med informationsinsatser, kan vara ett sätt att minska mängden förpackningar och returpapper i restavfallet. Det är glädjande att fler kommuner gör plockanalyser och att man i högre grad följer rekommendationerna i Avfall Sveriges manual jämfört med 2011 då den senaste sammanställningen gjordes, säger Jenny Westin.

Sammanställningen är publicerad som Avfall Sverige-rapport nr 2016:28 ”Vad slänger hushållen i soppåsen?”

För mer information kontakta Jenny Westin, 040-35 66 15, 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

I en soppåse ska det egentligen bara finnas sådant som inte kan materialåtervinnas. Men verkligheten visar att vi svenskar sorterar dåligt. I genomsnitt är det bara en tredjedel av det som slängs i restavfallet som egentligen hör hemma där. Resten är matavfall, förpackningar och returpapper. Det visar en sammanställning av plockanalyser, som Miljö & Avfallsbyrån gjort på Avfall Sveriges uppdrag.

Läs vidare »
Zhkxikyer36b4cdgdka4

ReMake skapar framtidens återbruksinnovatörer

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2016 10:00 CET

Emmaus Fredriksdals tävling ReMake ger 20 tävlande chansen att förverkliga sina innovativa återbruksidéer. I tre veckor har de fått tillgång till verktyg och material för att förvandla sina designer till fungerande prototyper. Den 26 november koras de mest innovativa återbruken. ReMake är en av aktiviteterna i EU-projektet Europa Minskar Avfallet, som avslutas nu i helgen.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation
  • ljbnuoactsg@bsatvxzlavdobjazzwwrhsfaidkyllgaevqbsverige.vppdse
  • 070-6626128

  • Presskontakt
  • Verkställande direktör
  • ntqxweigmkxcine.eprbvcwishqvisixjqt@avayfallnwsverrzigmteae.se
  • 040-35 66 05
  • 0708-93 15 99

Om Avfall Sverige

Branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.