Skip to main content

Axfoods omsättning januari-augusti 2003

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 13:30 CEST

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under augusti månad med 13,2%, varav jämförbara butiker ökade med 3,6%. Augusti månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 852 mkr (2 896), en minskning med 1,5% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-augusti 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 14,5%, varav jämförbara butiker ökade med 3,7%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 22 240 mkr (21 897), en ökning med 1,6%. Omsättningen fördelar sig på 18 766 mkr (18 132) för den svenska verksamheten och 3 474 mkr (3 765) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 3,2% varav jämförbara har ökat med 3,7%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,8% varav jämförbara enheter har ökat med 1,7%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 24,5% varav jämförbara enheter har ökat med 3,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,3% varav jämförbara enheter har ökat med 4,1%.

Willys hemma har under månaden ökat omsättningen med 14,4% varav jämförbara enheter har ökat med 2,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 24,2% varav jämförbara enheter har minskat med 0,6%.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 11,4%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 11,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 7,7%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 7,6%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 12,8%, varav jämförbara butiker minskade med 12,3%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 9,7%, varav jämförbara butiker har minskat med 9,7%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:

jan-aug
jan-aug
förändring

2003
2002

mkr
mkr
%

Hemköp 4 007
4 164
-3,8%

Willys 6 921
5 435
27,3%

Willys hemma 866
697
24,2%

Spar Finland 3 474
3 765
-7,7%

Dagab 1) 12 003
11 549
3,9%

Axfood Närlivs 3 201
3 175
0,8%

Övrigt 2) 1 111
1 359
-18,2%

Internomsättning 3) -9 343
-8 247
13,3%

Totalt 22 240
21 897
1,6%

1) Varav direktdistribution 3 076 (2 491) mkr.
2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner.
3) Varav Dagab 8 487 (7 304) mkr.

* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: sept 22/10 (Q3), okt 5/11, nov 3/12.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33
Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34