Skip to main content

Beslut fattade vid Axfood AB:s bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 08:49 CET

Val av styrelseledamöter
Bolagsstämman i Axfood beslutade den 9 mars 2006 att bolagets styrelse ska bestå av åtta ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Göran Ennerfelt, Antonia Ax:son Johnson, Marcus Storch, Peggy Bruzelius, Annika Åhnberg, Maria Curman, Gunnar Söderling och Mats Jansson. Mats Jansson valdes till ny styrelseordförande efter Göran Ennerfeldt.

Per Bergman och Ola Forsberg valdes vid ordinarie bolagsstämma 2004 som revisorer för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2008.

Utdelning och avstämningsdag
Stämman beslutade att utdelningen per aktie ska vara 15 kr, varav 9 kr utgör ordinarie utdelning och 6 kr extrautdelning. Avstämningsdag blir tisdagen den 14 mars 2006. Utdelningen beräknas sändas ut via VPC AB fredagen den 17 mars 2006.

Förvärv samt överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av bolagets egna aktier, innefattande rätt för styrelsen att besluta om förvärv genom köp på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet skall avse förvärv upp till 4 000 000 aktier till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet.

Stämman fattade också beslut att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen i samband med finansiering av förvärv – i de fall styrelsen finner det lämpligt – överlåta egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än med pengar.

Minskning av bolagets reservfond
Stämman fattade beslut att minska bolagets reservfond med 1.699.004.932 kr från 1.699.004.932 kr till 0 kr och att belopp motsvarande minskningen överförs till fri fond som står till bolagsstämmans förfogande.

Styrelsen konstituerade sig efter stämman med Mats Jansson som ordförande och Marcus Storch som vice ordförande.

För ytterligare information kontakta:
Mats Jansson, ordförande Axfood AB, tel 08-701 61 00
Anders Strålman, vd Axfood AB, tel 08-553 99 802
Kenneth Wall, tf informationsdirektör Axfood AB, tel 0703-124 122

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.