Skip to main content

BARNOMBUDSMANNENS NYHETSBREV

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 11:33 CEST

Om du vill läsa nyhetsbrevet i HTML-format, det vill säga grafiskt formgivet och med bilder, klicka här: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5213

______________________________________

BARNOMBUDSMAN LENA NYBERG HAR ORDET

- " Barns och ungas åsikter ger bättre beslut" - Många av de beslut som fattas lokalt och regionalt påverkar barns och ungas liv i mycket stor utsträckning. Om vi inte vet vad barn och unga tycker i en rad frågor kan vi inte heller fatta beslut som är bra. Att lyssna till barn och unga och väga in deras synpunkter är en förutsättning för bra beslutskvalité. Läs Lena Nybergs krönika: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5376

______________________________________

NÅGRA TANKAR FRÅN BARN OCH UNGA

Flicka 9 år:
"När vi kommer för sent får vi jättemycket skäll. Men när dom [lärarna] kommer för sent, så är det bara "jag försov mig visst". Jag fattar inte varför inte dom får skäll!"

Flicka 11 år:
Jag tycker vi ska ha fler anpassade gungor! Vi kommer inte in i sandlådan (där gungorna finns). De måste finnas gångar åt oss så vi kan komma till gungorna. [Flickan har rörelsehinder.]

Pojke 17 år:
"Politiker kan smita ifrån ämnet ibland. Ibland när man har pratat en stund har man glömt bort vad man frågade." ______________________________________

HÄNT HOS BARNOMBUDSMANNEN

- Barns röster måste räknas -
Nästan tre av fyra kommuner har idag fattat beslut om barnkonventionen, men det räcker inte. Det är långt kvar till dess att barn och unga kan påverka och ha ett verkligt inflytande över samhällsfrågor som berör dem. Det skriver barnombudsman Lena Nyberg i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 mars, samma dag som hon överlämnade Barnombudsmannens årsrapport "Röster som räknas" till regeringen. Arbetet med barns rättigheter handlar om att öka kvaliteten i beslutsfattandet och barn och unga har viktiga kunskaper som vi inte borde ha råd att vara utan. Både en undersökning i våra kontaktklasser och bland kommuner och landsting visar att barn har för lite reellt inflytande. Båda undersökningarna presenteras i årsrapporten. Läs mer: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5357
Läs debattartikeln: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5355
Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5353

- Så arbetar du med barnkonventionen -
På Barnombudsmannens webbplats ligger nu en ny sida med metoder om hur man kan arbeta praktiskt med barnkonventionen. Vi berättar bland annat om hur man gör aktiva prioriteringar, om olika former för inflytande och prövningar av barnets bästa. Här finns också lärande exempel som visar hur man kan införliva barnkonventionen i det dagliga arbetet i kommuner, landsting och myndigheter. Sidorna uppdateras kontinuerligt och fler exempel kommer under våren. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4758

- Brott mot barn bör oftare leda till åtal - Barnombudsmannen anser att det väcks för få åtal när det finns misstanke om att vålds- eller sexualbrott har begåtts mot ett litet barn.
- De yngsta barnen har svårt att föra sin egen talan och det är därför viktigt att använda metoder, exempelvis vid förhör, som leder till att barnet berättar vad han eller hon har utsatts för så att man kan väcka åtal, säger barnombudsman Lena Nyberg. Åklagarna i Barnombudsmannens rapport "Det svåraste som finns" anser att misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn mellan 0 och 6 år är bland de svåraste brotten att utreda. Ett syfte med Barnombudsmannens undersökning bland åklagarna är att försöka bidra med samlad kunskap som kan leda till att misstänkta brott mot de yngsta barnen klaras upp oftare än i dag. Läs mer: http://www.bo.se/nav.aspx?pageid=5331
Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/nav.aspx?pageid=5328

- Barns arbetsmiljö en viktig fråga -
"Det är inte rimligt att barn i Sverige ska behöva uppleva en arbetsmiljö i skolan som vi vuxna aldrig skulle acceptera på våra arbetsplatser." Det skriver barnombudsman Lena Nyberg i rapporten "Vill man gå på toa ligger man illa till" om barns och ungas arbetsmiljö. Bristerna i skolan måste tas på allvar och situationen där eleverna inte är nöjda måste förbättras. Det bästa sättet att skapa en bra arbetsmiljö är att låta barn och unga själva få vara med och påverka i skolan samtidigt som vuxna tar sitt ansvar och fattar kloka beslut. Arbetsmiljölagen måste tillämpas på samma sätt när det gäller barn som när det gäller vuxna.
Läs mer: http://www.bo.se/Nav.aspx?pageid=5304
Läs debattartikeln: http://www.bo.se/Nav.aspx?pageid=5301
Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/Nav.aspx?pageid=5303

- Sexualbrottslagstiftningen förlorar sitt syfte - Den 7 mars kom Högsta domstolen med domar i två olika mål. I båda fallen hade en vuxen man förgripit sig sexuellt på en flicka under 15 år. Riksåklagaren hade yrkat att båda männen skulle dömas för våldtäkt mot barn, men Högsta domstolen dömde männen för sexuellt utnyttjande av barn.
- Den nya lagen riskerar nu att urholkas och förlora sitt syfte, kommenterade barnombudsman Lena Nyberg i ett pressmeddelande.
Läs pressmeddelandet: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5314
Läs Barnombudsmannens remissvar (2004): http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4020
Läs Barnombudsmannens debattartikel (2004): http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4051
Läs Barnombudsmannens uttalande efter hovrättens dom (2005): http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5057

- Barnombudsmannen medverkade i "Ett Sverige för barn" - Under våren har personal från Barnombudsmannen föreläst vid olika seminarier i regeringens projekt "Ett Sverige för barn". Med projektet vill regeringen öka kunskapen om barnkonventionen och dess betydelse för barn i Sverige och för svensk barnpolitik. Hittills har Barnombudsmannen medverkat vid semiarier i Helsingborg, Halmstad, Gunnared, Jönköping. Örebro, Borlänge, Gävle och Haninge. Den 11 april genomför regeringen, tillsammans med Barnombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting även ett seminarium i Umeå.

- Två olika konferenser i mars -
Under mars månad arrangerade Barnombudsmannen två olika konferenser tillsammans med andra aktörer. Den 15 mars arrangerade Barnombudsmannen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en välbesökt konferens om förebyggande insatser mot missbruk bland unga. Konferensen fokuserade på metoder för förebyggande arbete. Bland andra talade Linus Kjellander från Sveriges ungdomsråd om hur kommuner, landsting och regioner kan möjliggöra barns och ungas medverkan i olika beslut. Han pekade på att besluten blir bättre om barn och unga tillåts vara delaktiga. Den 17 mars hade Hjälpmedelsinstitutet och Barnombudsmannen tillsammans en konferens om förutsättningarna för barn och unga med funktionshinders medverkan i utveckling och försörjning av IT. Bland annat berördes frågor om barns rättigheter, digital delaktighet och arbete med former för dialog och inflytande. ______________________________________

PÅ GÅNG

- Barnombudsmannen till länsstyrelsen i Östersund - Den 7 april är barnombudsman Lena Nyberg i Östersund för att föreläsa om barnkonventionen för länsstyrelsen och andra. Lena Nyberg deltar vid en personaldag för de anställda vid länsstyrelsen för att berätta om vad ett barnperspektiv innebär konkret och hur barnkonventionen kan förverkligas. Länsstyrelsen och institutionen för socialt arbete vid Mittuniversitetet bjuder dessutom samma dag in medarbetare vid kommunens individ- och familjeomsorg i Jämtlands län till en föreläsning med Lena Nyberg om barns rättigheter och villkor där hon sätter fokus på barn som kommer i kontakt med socialtjänsten. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5367

- Myndigheters barnperspektiv -
Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa de redovisningar som lämnats av myndigheter med återrapporteringskrav om barnperspektivet i sina regleringsbrev för 2005. Sammanställningen har överlämnats till regeringen och nu går vi in i arbetet med att göra en samlad bedömning och analys av myndigheternas redovisningar. Barnombudsmannens slutrapport kommer, förutom den samlade bedömningen, även att innehålla en redovisning av behovet av stöd- och utbildningsinsatser.

- Internationell kurs på uppdrag av Sida - Hur ser läget ut för barnkonventionen på den afrikanska kontinenten och hur kan ett ökat genomförande av barnkonventionen stimuleras där? Barnombudsmannen har i samarbete med Sida bjudit in företrädare för organisationer och offentliga organ i ett antal länder i Afrika till en utbildning om barnkonventionens genomförande. Första delen av programmet äger rum i Stockholm under tre veckor i september 2006 och den andra under våren 2007 i något av deltagarländerna. Varje deltagare ska inom ramen för sitt deltagande genomföra ett individuellt utvecklingsprojekt i den egna verksamheten. Läs mer (Engelska): http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5326
______________________________________

AKTUELLA PUBLIKATIONER

- Röster som räknas (2006) -
Barnombudsmannens årsrapport till regeringen. Barn och unga har rätt att få säga vad de tycker och bli tagna på allvar. Därför måste vuxna beslutsfattare anstränga sig för att ta reda på deras åsikter. När barns och ungdomars röster verkligen räknas blir beslutsunderlagen bättre och kvaliteten på besluten ökar. Hur ser då barn och ungdomar själva på sina möjligheter att vara med i beslutsprocesser? Vad vill de kunna påverka och hur mycket? En undersökning från Barnombudsmannen visar att vuxna sällan berättar vad de gör med de förslag barnen kommer med och att många barn upplever att de inte kan vara med och påverka.
Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5353

- Det svåraste som finns (2006) -
Åklagares hantering av misstänkta brott mot de yngsta barnen. Rapporten bygger på en enkätundersökning bland samtliga 35 åklagarkamrar i landet. De allra yngsta barnen, de som är 0-6 år, är särskilt beroende av vuxna. Rättsprocessen som inleds när barn misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp är ofta anpassad och utformad utifrån vuxnas perspektiv. Barnombudsmannen anser att lagstiftaren, samhället och professionella kan göra mer för att förbättra dessa förundersökningar. Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/nav.aspx?pageid=5328

- "Vill man gå på toa ligger man illa till" (2006) - En rapport om arbetsmiljön i skolan. Barnombudsmannen har ställt frågor till sina kontaktklasser om arbetsmiljön i skolan. Svaren visar bland annat att 21 procent av eleverna alltid eller ofta håller sig hela skoldagen för att de inte tycker om att gå på toaletten under skoltid. I den här rapporten lägger Barnombudsmannen en rad förslag på hur barns och ungas arbetsmiljö kan förbättras. Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/Nav.aspx?pageid=5303
______________________________________

NYA REMISSVAR

- Abort i Sverige -
[2006-03-29] Utredningen om utländska aborter har kommit med ett betänkande som Barnombudsmannen har yttrat sig över. Barnombudsmannen har inget att erinra mot förslaget att abortlagen ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en svensk kvinna. Vi delar utredningens uppfattning att unga kvinnor i samband med aborten bör uppmanas berätta om graviditeten och den önskade aborten för vårdnadshavare eller annan vuxen person. Med hänvisning till artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), rätt till privat- och familjeliv, anser Barnombudsmannen samtidigt att det är rätt att vårdpersonal i princip inte kan kontakta kvinnans vårdnadshavare utan att få den unga kvinnans medgivande. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5356

- Obligatorisk användning av bilbälten - [2006-03-17] Barnombudsmannen har yttrat sig över en promemoria som rör lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton. Med utgångspunkt i barns rättigheter anser vi att undantag från de särskilda bestämmelserna om skydd för barn i motorfordon i EU-direktivet i princip inte ska göras när det gäller barns säkerhet i bil. De enda undantagen som bör tillåtas bör vara medicinskt betingade.
Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5330

- Övervikt, fetma och kroniska sjukdomar - [2006-02-23] Barnombudsmannen har yttrat sig om en så kallad grönbok från den europeiska kommissionen. Grönboken handlar om att främja goda kostvanor och motion. I yttrandet skriver vi bland annat om vikten av att barn och unga bereds möjlighet till inflytande. Det är också av största vikt att konsekvenserna för barn och unga alltid analyseras i beslut som gäller insatser för hälsa, kost och fysisk aktivitet. Barnombudsmannen anser dessutom att det allra viktigaste är att ge barn och unga en god självkänsla och en sund självuppskattning. Vi saknar därför kulturens plats i grönboken. Kulturaktiviteter kan på många sätt stärka barns och ungas självförtroende och locka till fysisk aktivitet bland de barn och unga som inte är roade av idrott.
Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5311

- Folkhälsopolitisk rapport 2005 -
[2006-02-15] Många yrkesgrupper vittnar om att de ser mer av barnmisshandel och kroppslig bestraffning nu än tidigare. Barnombudsmannen anser därför att det behövs nya kraftfulla informationsinsatser till alla föräldrar och att föräldrastödsprogram som hjälper föräldrar att kunna fostra sina barn utan att ta till fysiskt och psykiskt våld måste utformas och sättas igång. Barnombudsmannen föreslår att det bör utredas hur statistik om barns och ungas erfarenheter av barnaga och vuxnas inställning till kroppslig bestraffning kan införas i regelbundet återkommande undersökningar. Sådan statistik har hittills endast samlats in vid ett fåtal tillfällen. Om det och mycket annat skriver Barnombudsmannen i sitt remissvar på rapporten "Folkhälsopolitisk rapport 2005".
Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5299
______________________________________

Tack igen till alla som utvärderade Barnombudsmannens nyhetsbrev under 2005. En sammanfattning av resultatet kan du ta del av här. Läs sammanfattningen: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5375
______________________________________

Redaktör för nyhetsbrevet: cecilia.parkert@bo.se Frågor till Barnombudsmannen: bo@bo.se I pressfrågor kontakta pressansvarig: ulla.tillgren@bo.se
Webbansvarig: karin.engberg@bo.se
Läs tidigare nyhetsbrev: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=3664


Barnombudsmannens webbplats: http://www.bo.se