​Kommentar till vårändringsbudgeten - Kompetenskrisen kräver samverkan

Nyheter   •   Apr 16, 2018 19:00 CEST

40% av svenska företag har svårt att hitta kompetens och offentlig sektor har svårt att hitta nyckelkompetens. Samtidigt är arbetslösheten hög för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. - Våra medlemmars tjänster efterfrågas när man anställer nyanlända eller icke svensktalande personer på arbetsmarknaden idag, säger Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Kompetensföretagen finns nu på TT

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 08:48 CEST

Kompetensföretagen har flyttat sitt Pressrum till TT. Vänligen följ oss där.

Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med fler än 600 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.kompetensforetagen.se

Kompetensföretagen har flyttat sitt Pressrum till TT.

Läs vidare »

Kompetensföretagen flyttar till Via TT

Nyheter   •   Jul 06, 2018 09:32 CEST

Kompetensföretagen har bytt plattform för sina nyheter. Vi finns nu på Via TT. Här kan du följa oss nu.

Kompetensföretagen har bytt plattform till Via TT för sina nyheter.

Läs vidare »

​Bemanningsföretagen blir Kompetensföretagen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:32 CEST

Bemanningsföretagen blir Kompetensföretagen. Kompetensföretagen företräder över 600 företag inom rekrytering, omställning, bemanning, entreprenader, MSP-företag andra HR-tjänster. Branschen förändras och idag tillhandahåller våra medlemsföretag breda kompetenslösningar för hela samhället därför byter branschorganisationen nu varumärke.

Kommentar till Handelsanställdas förbunds rapport om bemanning i partihandeln

Nyheter   •   Apr 05, 2018 11:11 CEST

Handelsanställdas förbunds senaste rapport ”bemanning i partihandeln” är en blandning av förutfattade meningar, missvisande påståenden och en negativ ideologisk inställning till inhyrning i allmänhet och till konsulter i synnerhet.

​Bemanningsföretagen får expertroll i regeringens utredning – Styrning för en mer jämlik vård

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 11:55 CEST

Eva Domanders, styrelseordförande i Bemanningsföretagen blir expert i Socialdepartementets utredning – Styrning för en mer jämlik vård. Utredningen, som leds av Göran Stiernstedts och tidigare kallades – Ordning och reda i vården, har till syfte att bland annat kartlägga och analysera användandet av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal, i öppenvården såväl som i slutenvården.

Kommentar till AVSIKTSFÖRKLARING mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 13:31 CET

Arbetsgivare och fackförbunden tog i höstas initiativ till en ny anställningsform, etableringsjobb, för att få fler nyanlända i arbete. En anställningsform som ska möjliggöra för personer, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett jobb. Nu tas nästa steg i samarbetet genom att arbetsmarknadens parter och regeringen nu är överens om den nya anställningsformen.

Tyvärr hålls Bemanningsföretag fortfarande utanför överenskommelsen. Men nu får Arbetsförmedlingen uppdraget att i samarbete med parterna utarbeta en modell som ger de privata matchningsaktörerna uppgiften att matcha till etableringsanställningarna.

- Vi välkomnar Regeringens initiativ att se att det är våra medlemmar som, i högre utsträckning än Arbetsförmedlingen, kan klara jobbet att matcha kompetens till den nya anställningsformen, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög idag och tiden från nyanländ till arbete i Sverige är för lång.

 - Vi är dock fortsatt oroade över att bemanningsföretagen inte får vara med och anställa i den nya formen och risken är stor att etableringsjobben blir ytterligare en åtgärd som inte skapar jobb. Genom att ställa specialisterna på rekrytering av utrikes födda, utanför överenskommelsen riskerar initiativet att inte komma i närheten av den effekt som skulle nås om alla sektorer med kollektivavtal hade inkluderats, säger Martina Elfgren Lilja.

Så här ser överenskommelsen om etableringsjobb ut:

 • Etableringsjobb är en visstidsanställning i längst två år.
 • Etableringsjobb gäller för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna.
 • Personer som är långtidsarbetslösa.
 • Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 400 kr/mån. Staten skjuter sedan till 9.870 kr/mån, direkt till den anställde. Det innebär att den disponibla inkomsten efter skatt kommer vara 15.600 kr/månad för den som får ett etableringsjobb.

Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

I höstas togs ett initiativ för att få fler nyanlända i arbete, så kallade etableringsjobb, fram. Nu är arbetsmarknadens parter och regeringen överens om den nya anställningsformen. Bemanningsföretag hölls utanför uppgörelsen men nu får Arbetsförmedlingen uppdraget att utarbeta en modell som ger de privata matchningsaktörerna uppgiften att matcha till etableringsjobben.

Läs vidare »

Allt fler utrikesfödda kommer i jobb snabbare

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 08:57 CET

Ny statistik från SCB visar att det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Bemanningsbranschen som årligen sätter 50 000 utrikesfödda i arbete känner igen bilden.

SCBs siffror visar att andelen nyanlända i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.

-De här siffrorna visar på det vi kan se hos våra medlemmar. Det är enklare att komma in på svensk arbetsmarknad som utlandsfödd idag och de grupper som tidigare inte fått jobb har idag lättare att komma in på arbetsmarknaden, mycket på grund av det arbete våra medlemmar gör, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Bemanningsföretag rekryterar ofta personer som inte kan svenska, ibland räcker engelska eller så finns det andra anställda som kan översätta. Dessutom är det ofta effektivt att lära sig svenska direkt på arbetsplatsen. Inom många områden är det idag möjligt att sysselsätta personer med rätt kompetens även om de saknar kunskaper i svenska.

Bemanningsbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest utlandsfödda i Sverige. Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen varierar från år till år, men under 2015 var den 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning. Mer än var femte person i branschen är utlandsfödd och inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre.

Drygt 50 000 utlandsfödda personer kommer i arbete genom bemanningsbranschen under ett år.

Det är därför det är extra problematiskt att hela branschen ställts utanför uppgörelsen om etableringsjobben, påpekar Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

-Utan bemanningsföretag är risken stor för att etableringsanställningar blir ytterligare en åtgärd som inte skapar jobb. Om vi ska lyckas att få fler i arbete krävs det att alla parter samverkar. Att ställa specialisten på rekrytering av utrikes födda, bemanningsföretagen, utanför överenskommelsen riskerar initiativet att inte komma i närheten av den effekt som skulle nås om alla sektorer med kollektivavtal hade inkluderats. Arbetsgivare är dessutom mer benägna att testa dessa personer om en annan arbetsgivare ansvarar för introduktion, utveckling och eventuell omplacering, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Ny statistik från SCB visar att det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Bemanningsbranschen som årligen sätter 50 000 utrikesfödda i arbete känner igen bilden.

Läs vidare »

​Meningsfullt att arbeta som inhyrd i vården

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 15:21 CET

Nio av tio anställda inom vårdbemanning är nöjda eller mycket nöjda med sin anställning. Makten över den egna tiden är den viktigaste faktorn för läkare och sjuksköterskor som väljer att arbeta som konsulter. Det visar en ny medarbetarundersökning som Bemanningsföretagen har genomfört.

Det vi ser i undersökningen är att inhyrda medarbetare inom vården är sammantaget den mest nöjda gruppen av alla inom samtliga arbetsmarknadens branscher. Det är såklart fantastiskt roligt och är ett tydligt bevis på det goda arbete våra medlemsföretag gör, säger Martina Elfgren Lilja, tf. förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Några punkter från undersökningen redovisas nedan:

 • 87 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin anställning
 • 70 procent skulle inte kunna tänka sig en tillsvidareanställning hos sitt nuvarande kundföretag
 • 93 procent menar att arbetsuppgifterna motiverar dem att göra sitt bästa
 • 85 procent upplever att deras arbete som inhyrd känns meningsfullt
 • 85 procent skulle rekommendera arbetet som bemanningskonsult till sina bekanta
 • 79 procent menar att erfarenheten av att arbete som inhyrd har varit mer positiv än väntat
 • 71 procent arbetar som bemanningskonsult därför att de själva kan välja arbetsplats och arbetstid

– Ett av de mest intressanta resultaten av undersökningen är att en överväldigande majoritet av våra medarbetare inom vården inte kan tänka sig en tillsvidareanställning hos sitt nuvarande kundföretag. Det visar tydligt att landstingen har en del att lära av bemanningsföretagen, som mycket väl kan vara vårdens mest uppskattade arbetsgivare, säger Martina Elfgren Lilja.

Om undersökningen:

Branschorganisationen Bemanningsföretagen genomför regelbundet konsultundersökningar för att lära sig mer om hur branschen upplevs av de som arbetar i den. I årets undersökning med totalt över 1400 svaranden, har 288 inhyrda läkare och sjuksköterskor svarat på frågor om jobbet som inhyrd. Undersökningen är unik i sitt slag eftersom så många konsulter inom vården aldrig tidigare deltagit.

Fältperiod: maj-juni samt sept-okt 2017

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Nio av tio anställda inom vårdbemanning är nöjda eller mycket nöjda med sin anställning. Makten över den egna tiden är den viktigaste faktorn för läkare och sjuksköterskor som väljer att arbeta som konsulter. Det visar en ny medarbetarundersökning som Bemanningsföretagen har genomfört.

Läs vidare »

Bemanning ökar inom industrin - Kvartalsrapport Q3, 2017

Nyheter   •   Dec 13, 2017 08:29 CET

Även tredje kvartalet 2017 visar tillväxt för företag inom bemanningsbranschen; uthyrning, omställning, entreprenad och rekrytering. Ökningen jämfört med kvartal 3 år 2016 är 12,4 procent. Omsättningen är dock lägre än kvartal 2 innevarande år. Det är främst den starka industrin som ger skjuts åt bemanningsbranschen. 

Ökningen inom industrin är 26 procent. Det är tydligt att bemanningsbranschen bidrar till att svenska industrin kan leverera. Andra områden som också visar en stark utveckling är IT (+18%) samt lager/logistik (+6%)*.

Bemanningsbranschen växer över hela Sverige men starkast utvecklades Norra Sverige (19,9%), tätt följt av Västsverige (18,1%). Svagast utvecklades Stockholm (6,1%). Av tjänsteområdena växte rekrytering mest (13,5%) med uthyrning strax efter (13,4%). Omställning, som tidigare ökat starkt, minskade något. Uthyrning är fortfarande det absolut största affärsområdet (89%), följt av omställning (4,3%), entreprenad (4,0%) och rekrytering (2,9%).

Kompetensförsörjningen skapar problem i högkonjunktur hos alla kategorier av arbetsgivare, både i offentlig och privat sektor. Bristen på kompetens ligger bakom den stadiga tillväxten för bemanningsbranschen vilket visar sig i att affärsområdet rekrytering växer mest. Att rekrytering växer visar också att det finns behov av en arbetsförmedling som är effektiv, kundorienterad och nischad inom olika yrkesområden eller affärssegment. 

En mer effektiv matchning av de många som står på tröskeln till den svenska arbetsmarknaden är oerhört angeläget. Här finns en kompetensreserv som behövs på arbetsmarknaden. Att då ställa bemanningsföretagen utanför möjligheten att bidra till etableringsjobb för nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden minskar möjligheten till den kontakt som behövs för etablering. Bemanningsföretag gör redan idag en stor insats i den här gruppen. Cirka 50 000 utrikesfödda får jobb varje år genom bemanning. Det tar bara cirka en månad att komma i jobb efter att kontakt upprättats med ett bemanningsföretag, det är ett svårslaget faktum.

Stockholm i december 2017.

Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen

*Vänligen notera att urvalet av inrapporterande företag förändras en gång per år och detta kan påverka jämförbarheten för tillväxtsiffrorna inom enskilda yrkesområden.

Även tredje kvartalet 2017 visar tillväxt för företag inom bemanningsbranschen; uthyrning, omställning, entreprenad och rekrytering. Ökningen jämfört med kvartal 3 år 2016 är 12,4 procent. Omsättningen är dock lägre än kvartal 2 innevarande år. Det är främst den starka industrin som ger skjuts åt bemanningsbranschen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • cazerijunana.knpitcz@aqalmefegwya.lbseew
 • +46 76 525 88 17

 • Presskontakt
 • Förbundsdirektör
 • Presskontakt
 • anpsn-uwkasuriwf.eledewxnimzusre@ajplmytegpsa.dkseag
 • +46 70 992 49 20

Om Kompetensföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom uthyrning, omställning och rekrytering

Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Adress

 • Kompetensföretagen
 • Sturegatan 11
 • 102 04 Stockholm

Besök Almegas pressrum