Media no image

Tillsammans med Arbetsförmedlingen vill bemanningsföretagen fortsätta sätta folk i arbete

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 13:31 CET

Bemanningsföretagens medlemmar har i dag en nära relation med Arbetsförmedlingen och tillsammans arbetar vi för att få folk i arbete. Men med tydligare mål och renodlade roller kan vi gemensamt få fler att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Det beskriver Bemanningsföretagens arbetsgrupp för arbetsmarknadsutredningen om Arbetsförmedlingens framtida uppdrag.

För att mer effektivt nå målet bör Arbetsförmedlingen fokusera på själva myndighetsutövandet med ett fortsatt nära samarbete med experter. Vi ser att Arbetsförmedlingen har tre tydliga uppgifter:

1. Arbetsförmedlingen beslutar om behov av arbetsmarknadsinsats

2. Arbetsförmedlingen upphandlar partners/kompletterande leverantörer

3. Arbetsförmedlingen följer upp och utvärderar

Arbetsförmedlingen är beställaren och samarbetet styrs med hjälp av tydliga mål. Målen fokuserar på att så många som möjligt ska bli anställningsbara, och komma i jobb. Varje steg från stöd och bidrag till lön och egen försörjning är ett resultat som ger ersättning. Till grunden ligger en betalningsmodell som skapar en professionell och långsiktig relation mellan både arbetsförmedling, bemannings-, rekryterings eller omställningsföretaget och individen.

Vi föreslår även en jobbpeng för att ytterligare underlätta för individen att snabbt komma till arbete. Vi vet att människor har egna förslag på vad som kan göra dem anställningsbara, men också att det behövs stöd av en professionell partner. Till det behöver Platsbanken öppnas för fler aktörer. På så sätt kan vi skapa bättre förutsättningar för snabb och effektiv matchning.

Tydligare roller och ansvarsfördelning, fokus på långsiktiga samarbeten och resultat samt större förståelse för individens behov och kompetens krävs för att skapa en väg framåt. Att inte fullt ut ta tillvara på den expertis, närhet till företagen och arbetsmarknaden som aktörerna inom matchning, bemanning, omställning och rekrytering besitter i ett läge där alldeles för många saknar egen försörjning vore synd. Tillsammans med Arbetsförmedlingen kan vi få fler till arbete. Något som både stimulerar tillväxten i ekonomin och möjliggör att fler kan komma till sin rätt i samhället. 

Lars Forseth, ordförande Bemanningsföretagen och VD ManpowerGroup

Gabriella Pifrader, styrelseledamot Bemanningsföretagen och kvalitetschef AlphaCE

Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Läs hela inlagan här.

 

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Läs vidare »
Media no image

Bemanningsföretagen bidrar till anställningar

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 08:38 CET

Bemanningsbranschens tillväxt fortsätter att öka. Starkast är utvecklingen i Södra Sverige. Det största affärsområde är Uthyrning, medan Omställning är det affärsområde som ökar mest. Det visar den senaste årsrapporten från Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Uthyrning är branschens största affärsområde med 87 procent av den totala omsättningen. Näst störst är nu Omställning med 5 procent följt av Entreprenad med 4 procent och Rekrytering med 3 procent. Omställning var det område som ökade sin omsättning mest med 38 procent jämfört med 2015. Rekrytering ökade med 19 procent, Uthyrning med 9 procent medan Entreprenad minskade sin omsättning med 3 procent jämfört med föregående år.

- Bemanningsföretagen är anställningsföretag som verkligen behövs på den svenska arbetsmarknaden. I dag utgör branschen ca 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen och växer i takt med arbetsmarknaden. Det innebär att drygt 200 000 människor fick ett nytt jobb eller sitt första jobb med hjälp av bemannings-, rekryterings- eller omställningstjänster under 2016. Det säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius.

Branschen har en positiv utveckling i samtliga regioner. Starkast utvecklades södra Sverige, där omsättningen ökade med 19 procent jämfört med 2015.

- Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion på den svenska arbetsmarknaden genom att underlätta insteget på arbetsmarknaden för stora grupper och matcha utbudet av kompetens med efterfrågan. Branschen bidrar dessutom till att skapa jobb som annars inte skulle finnas alls eller flyttas utomlands, säger Ann-Kari Edenius.

Om Bemanningsföretagen
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med drygt 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Alla medlemsföretag tecknar kollektivavtal för sina medarbetare. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

www.bemanningsforetagen.se

Bemanningsbranschens tillväxt fortsätter att öka. Starkast är utvecklingen i Södra Sverige. Det största affärsområde är Uthyrning, medan Omställning är det affärsområde som ökar mest. Det visar den senaste årsrapporten från Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Läs vidare »
Media no image

Bemanningsföretagen stannar kvar inom Almega

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:11 CET

Igår, torsdag, fattade en enig styrelse beslutet att Bemanningsföretagen stannar kvar inom Almega. Styrelsen har efter en utvärdering kommit fram till att Almega är den hemvist som bäst tjänar Bemanningsföretagens medlemmars behov.

- Våra medlemmar verkar inom tjänstesektorn och inom ramen för Almega erbjuds de bästa förutsättningarna för att fortsätta att utveckla branschen och dess villkor, säger Lars Forseth, ordförande för Bemanningsföretagen och vd för ManpowerGroup.

Processen initierades för att undersöka vilken hemvist som är mest värdefull för medlemmarna inom Bemanningsföretagen.

- Detta är en del av ett reguljärt styrelsearbete. Vi har gjort utvärderingar tidigare och varje gång har vi beslutat att stanna kvar inom Almega. Så även den här gången, säger Forseth.

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

En enig styrelse beslutade i torsdags att Bemanningsföretagen stannar kvar inom Almega.

Läs vidare »
Media no image

​Flexpension i bemanningsföretag

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 16:29 CET

Bemanningsföretagen har träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag med Unionen och Akademikerförbunden.

Det innebär att det redan 1 maj finns ett nytt paket med anställningsformer samt nya beredskapsregler. De nya anställningsformerna förhandlades fram i en förbundsspecifik arbetsgrupp.

Systemet med flexpension startar 1 november. Samtidigt börjar överenskommelsen om deltid i pensioneringssyfte gälla liksom den nya förhandlingsordningen vid rättstvister.

Överenskommelsen innebär också att parterna startar ett gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal. Vidare har en partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist tagits fram.

På Almegas hemsida finns utförlig information om flexpension och bakgrunden.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bemanningsföretagen har träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag med Unionen och Akademikerförbunden.

Läs vidare »
M7dyc2ljjhf0wu9rklxt

Tillsammans skapar vi säkrare vård

Nyheter   •   Jan 20, 2017 16:28 CET

Bemanningsföretagen får vården att fungera och är ett stöd vid arbetstoppar, tillfällig personalbrist och kompetensbrist. SKLs beslut att arbeta mot ett oberoende av hyrpersonal förändrar inte det. Bemanningsföretagen har en roll att spela som partner i rekrytering och i att skapa bättre HR-system. Det ger kompetensförsörjning till rimliga priser, hög patientsäkerhet och bra vård.

Media no image

Kommentar med anledning av inslag i Rapport under mellandagarna

Nyheter   •   Dec 28, 2016 09:49 CET

Medarbetarna i våra auktoriserade medlemsföretag är en stor tillgång för vården. De gör ett fantastiskt arbete och säkerställer och förbättrar kvaliteten på vården.

Rapport pekar i sitt inslag på kvalitetsbrister i vissa landsting. Detta är självklart oacceptabelt. Vi samarbetar med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att minimera de här riskerna, till exempel genom ett förbättrat informationsutbyte och utveckla upphandlingarna.

Vårdtrycket har ökat mycket de senaste åren. För att klara behoven har det krävts ökad bemanning. Mycket av den har köpts utan upphandling och då har kostnaderna ökat. När landstingen upphandlar tjänster från auktoriserade företag ser vi att de får prisvärda och bra tjänster, och kostnaderna i de avtalen drar inte iväg.

Hyrstopp är inte lösningen på de ökade kostnader Rapports kartläggning pekar på. Vi tror på att hantera vårdens utmaningar tillsammans. Då är det extra viktigt att ha långsiktiga relationer med kommuner och landsting och en bra dialog med SKL.

Bemanningslösningarna får vården att fungera. Vi vill fortsätta att utveckla bemanningslösningarna gemensamt så att vården kan förbättras och få kompetensförsörjning till rimliga priser. 


Bemanningsföretagens styrelse har sedan tidigare beslutat att göra en översyn av auktorisationsvillkor och etiska regler. Arbetet med översynen beräknas vara klart under första kvartalet 2017.

Hyrstopp är inte lösningen på de ökade kostnader Rapports kartläggning pekar på. Vi tror på att hantera vårdens utmaningar tillsammans. Då är det extra viktigt att ha långsiktiga relationer med kommuner och landsting och en bra dialog med SKL.

Läs vidare »
Media no image

Beslut i Bemanningsföretagens styrelse om översyn av auktorisationsvillkoren och etiska regler

Nyheter   •   Dec 22, 2016 09:19 CET

Bemanningsbranschen är under ständig utveckling och antalet medlemmar hos Bemanningsföretagens ökar.
Bemanningsföretagen strävar hela tiden efter att regelverket är tydligt och transparent, samtidigt som det måste uppdateras enligt lagstiftningen som är i ständig förändring. Detta gör att behovet av att förtydliga och förenkla relationen mellan auktorisationsvillkoren, etiska reglerna och de allmänna villkoren finns.

Som exempel har krav på jämställdhetsplan förändrats samtidigt som nya regler för hållbarhetsrapportering införts. Frågor har också ställts kring vem som bär ansvar för en inhyrds beteende och att den inhyrde har rätt kvalifikationer för det arbete som ska utföras. Ett ansvar som ligger både hos bemanningsföretaget och hos kunden.

- Det är viktigt att reglerna speglar gällande lagstiftning, rättspraxis, ansvarsförhållanden och branschens egna etiska regler samtidigt som villkoren ska vara tydliga och transparenta för våra medlemmar, säger Lars Forseth ordförande Bemanningsföretagen.

- Därför har vi beslutat att göra en översyn av Bemanningsföretagens auktorisationsvillkor och etiska regler, säger Lars Forseth.

Arbetet med översynen startar med omedelbar verkan och beräknas vara klart under Q1 2017.

Kontaktperson:
Martina Elfgren Lilja
Förbundsjurist, Bemanningsföretagen

Det är viktigt att reglerna speglar gällande lagstiftning, rättspraxis, ansvarsförhållanden och branschens egna etiska regler samtidigt som villkoren ska vara tydliga och transparenta för våra medlemmar, säger Lars Forseth ordförande Bemanningsföretagen.

Läs vidare »
N55s2mj6txewrbdakzwv

7 videoklipp från integrationsseminariet

Blogginlägg   •   Nov 10, 2016 14:25 CET

Videoklipp från Bemanningsföretagens integrationsseminarium den 26 oktober. Presentationer och diskussioner med medlemsföretag och inbjudna politiker.

Zgpv6vogedlc4apw6eqn

Matchning i verkligheten - medlemsföretagens erfarenheter av dagens arbetsmarknadspolitiska flora

Blogginlägg   •   Sep 06, 2016 13:51 CEST

Här sammanfattas tio slutsatser om matchning, arbetsförmedling och politiska åtgärder sammanställda direkt från våra medlemsföretags erfarenheter. Punkterna bygger på intervjuer med våra medlemsföretag och inkomna synpunkter från dem. Vi söker ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen, med tydligare regler, fler och bättre upphandlingar och enklare stödåtgärder som våra företag kan utnyttja.

F16rxs1k1xt3lbxzwygq

Samtal om bättre vårdbemanning

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2017 09:33 CET

Med anledning av den senaste tidens medierapportering om ökande kostnaderna för vårdbemanning och även fall av bristande kontroll av inhyrd vårdpersonal har Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius i dag bjudit in Sveriges Kommuner och landsting, SKL och Inspektionen för vård och omsorg, IVO till samtal om vårdens framtida utmaningar.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förbundsdirektör
 • Presskontakt
 • nvsglocwanfan-jikansmyri.ewqdefonius@ahclmfajehshcnyqvega.se
 • +46 70 992 49 20

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • charlotte.mornerstein@almega.se
 • +46 705 43 91 88

Om Bemanningsföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom uthyrning, omställning och rekrytering

Bemanningsbransch satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Adress

 • Bemanningsföretagen
 • Sturegatan 11
 • 102 04 Stockholm

Besök Almegas pressrum