Skip to main content

EU-domstolen; bemanningsjobb får inte begränsas

Nyhet   •  Mar 27, 2015 13:08 CET

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), har den 17 mars 2015 (C-533/13) kommit med den första domen gällande tolkningen av Artikel 4:1 i Bemanningsdirektivet. Medlemsstaterna måste säkra att oskäliga hinder vid inhyrning av bemanningspersonal inte förekommer.

Artikel 4:1 i Bemanningsdirektivet*), den så kallade hindersprövningsprincipen, begränsar hinder vid inhyrning av bemanningspersonal i EU:s alla medlemsstater. I Sverige har en utredning kring lagen fastställt att de bemanningsanställd har fullgott skydd via kollektivavtal och därmed får inte omotiverade hinder för inhyrning av bemanningspersonal finnas.

I domen bekräftas bemanningsbranschens viktiga roll på arbetsmarknaden:

  • Domen fastslår artikel 4.1 relevans. Det är upptill medlemsstaten att tillse att omotiverade hinder och begränsningar inte förekommer.
  • Det är inte endast en engångsgranskning av hinder som ska göras, utan övervakningen ska ske kontinuerligt.
  • Det är nationella behöriga myndigheter som har till uppgift att bedöma om en reglering i sig är motiverad eller inte.

– Domen bekräftar bemanningsjobben som en viktig del på arbetsmarknaden, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström. Av domen framgår det tydligt att medlemsstaten Sverige och dess myndigheter har ett stort ansvar att säkerställa att omotiverade hinder inte finns eller skapas.

*) Bemanningsdirektivet – kortfattad beskrivning
Bemanningsbranschen är ett samlingsnamn för företag verksamma inom personaluthyrning, rekrytering och omställning (att hjälpa individer att finna ett nytt arbete). Direktiv riktar sig till medlemsländerna och är ett slags beställning på nationell lagstiftning men, lämnar åt medlemsländerna att avgöra exakt hur. Direktiven anger vilka resultat som ska uppnås och inom vilken tid. Om ett medlemsland inte har genomfört direktivet efter det datumet gäller direktivet under vissa förutsättningar i stället för den lagstiftning som borde finnas i landet.

EU har önskat skapa en europeisk bemanningslag och har tagit fram ett bemanningsdirektiv.

Direktivet gäller för arbetstagare som är anställda hos bemanningsföretag och som ställs till kundföretags förfogande för att arbeta under dess kontroll.

Det finns två syften; att skydda de bemanningsanställda som hyrs ut av bemanningsföretag och att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare.

Direktivets likabehandlingsprincip innebär att vissa grundläggande arbets- och anställningsvillkor, såsom lön och arbetstid, ska vara desamma som vid anställning direkt i kundföretaget. Bemanningsföretag med kollektivavtal är undantagna från likabehandlingsprincipen. I Sverige har alla bemanningsföretag som är medlemmar i Bemanningsföretagen kollektivavtal.

Direktivets hindersprövningsprincip innebär att begränsningar och förbud mot inhyrning endast får motiveras av allmänintresset. Hindersprövningsprincipen är till fördel för branschen. Omotiverade hinder för bemanningsföretags verksamhet är otillåtna.


För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
+46703456968
henrik.backstrom@almega.se

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
+46768950101
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
+46703456895
cecilia.malmstrom@almega.se


Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav 475 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se