Skip to main content

Kammarrätten positiv till krav på auktorisation av Bemanningsföretagen

Nyhet   •   Sep 25, 2014 10:22 CEST

Kammarrätten har i en dom uttalat sig positiv till att leverantörer av personaluthyrning är auktoriserade av Bemanningsföretagen vid offentlig upphandling.

Skatteverket genomförde en upphandling av personalinhyrning av främst kontorsrelaterade tjänster. För Skatteverket var det viktigt att de framtida leverantörerna var seriösa och levererade personal under marknadsmässiga former. Detta framgick tydligt på många sätt i upphandlingen och dess kravspecifikation.

I upphandlingen ställdes krav på att anbudsgivaren skulle vara auktoriserat av Bemanningsföretagen alternativit att anbudsgivare som inte var auktoriserade skulle med intyg visa att kollektivavtalsliknade villkor tillämpades. Ett annat viktigt krav i upphandlingen var att intresserade leverantörer skulle ”styrka att anbudsgivaren och dennes underleverantörer inbetalar premie för uthyrd personal som minst motsvarar 2,5 % av den uthyrde personalens lön.”

En anbudslämnare begärde överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten. Kammarrätten dömde till Skatteverkets fördel och avslog överprövningen.

För första gången gjorde kammarrätten positiva uttalanden om auktorisationen och Bemanningsföretagen. Kammarrätten skrev i domen att kravet ”på auktorisation av bemanningsföretagen eller att de verkar under likvärdiga förhållanden framstår som både lämpligt och effektivt.” Kammarrätten säger även att kravet ”tar främst sikte på anbudsgivarens seriositet och pålitlighet”.

Bemanningsföretag omsätter ca 3,3 miljarder kronor i den offentliga sektorn och hyr ut cirka 7 500 konsulter till kommuner, landsting och stat. Dessa konsulter säkerställer viktiga verksamheter inom vården, skolan och myndigheter.

I dagsläget tillåter inte lagen om offentlig upphandling att det ställs krav på viss märkning, auktorisationer eller medlemskap i utpekade organisationer. Dock är det fullt möjligt att använda de bakomliggande kraven för auktorisationen av Bemanningsföretagen som krav i en upphandling av personalinhyrning. Om alla upphandlingar av bemanning sker med dessa bakomliggande krav blir effekten att kommuner, landsting och stat har betydligt större möjligheter att knyta till sig endast seriösa leverantörer av bemanningstjänster.

– Vi på Bemanningsföretagen är glada att kammarrätten gjort dessa uttalanden. Tydliga villkor möjliggör för bemanningsföretag att leverera hög kvalitet säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör vid Bemanningsföretagen.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

www.bemanningsforetagen.se