Skip to main content

Samordnare i tillståndsprocessen

Nyhet   •   Feb 14, 2011 11:06 CET

Bengt Dahlgren AB erbjuder hjälp vid ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Bengt Dahlgren AB erbjuder tjänsten ”Samordnare i tillståndsprocessen” vilken omfattar projektledning och hjälp genom hela tillståndsprocessen. Med unik kompetens inom såväl miljöområdet som riskhanteringsområdet bistår vi med hjälp med allt från övergripande projektledning, insamling och bearbetning av uppgifter, genomförande av samrådsprocessen, färdig ansökan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och slutligen tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Vi hjälper givetvis även till med anmälningar till kommunen eller annan tillsynsmyndighet.

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

För att få starta, driva eller genomföra ändringar av miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd enligt miljöbalken. I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns en lista över de verksamheter som är tillståndspliktiga samt ifall det är Länsstyrelsen (B-anläggning) eller Miljödomstolen (A-anläggning) som tillståndsprövar ansökan. 

Tillståndsansökan inleds med en samrådsprocess som syftar till att samla in synpunkter från berörda myndigheter (beslutande myndighet, tillsynsmyndighet), organisationer, allmänheten etc.

Därefter görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som identifierar och beskriver den planerade verksamhetens påverkan på miljö och hälsa. Denna följer med som en bilaga till ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

 Följande brukar ingå i en MKB:

 • Administrativa uppgifter
 • Verksamhetens utformning och omfattning
 • Redovisning för alternativa platser för lokalisering och alternativ utformning
 • Omgivningsbeskrivning
 • Effekter och konsekvenser av utsläpp till luft, mark och vatten (i form av mängder och/eller koncentrationer)
 • Buller
 • Transporter
 • Hushållning med mark, vatten och andra resurser
 • Utredning av riskerna (riskanalys) för t ex driftstörningar och risk för olyckor såsom haveri och brand
 • Koppling till aktuella miljömål
 • Sammanfattning av hälso- och miljöeffekter av den planerade verksamheten eller åtgärden
 • En icke-teknisk sammanfattning av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen
 • Bilagor: Situationsplan, detaljplan, ritningar med utsläppspunkter samt förvaringsplatser för kemikalier, råvaror och farligt avfall, säkerhetsdatablad för kemikalier

Ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet samt miljökonsekvensbeskrivningen är ett beslutsunderlag till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen då dessa skall bedöma vilka krav på försiktighetsmått som gäller enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

För miljöfarlig verksamhet som enbart är anmälningspliktiga (C-anläggning) krävs en anmälan till kommunen. Den kan vara olika utförlig beroende på vilken verksamhet det gäller och omfattar ofta flertalet av de punkter som ingår i en MKB. En dialog med kommunen behövs då, oftast med Miljö- och Hälsoskyddskontoret.

Tidplan för ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet

Från start till beslut om betydande miljöpåverkan tar det minst 1,5 månader. Hela processen fram till beslut tar vanligtvis 6-18 månader.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy