Skip to main content

beQuoted Business Briefing nr 4, 2003

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 12:31 CEST

beQuoted Business Briefing nr 4, 2003


Hej,
Spelmarknaden växer när fler och fler människor spelar TV- och
datorspel. Ett svenskt företag som ligger långt framme är
Starbreeze. I företagets studio kan man spela in rörelsesekvenser
som närmar sig kvaliteten i biofilmer. Uppdragen blir större och
större. I detta nummer berättar vi mer om bolaget som just nu
genomför en nyemission.
Fler bolagsnyheter presenteras som vanligt under rubriken beQuoted
Briefing.
Trevlig läsning!
Innehåll
:: Starbreeze på snabbt växande marknad
Idag ligger kostnaden för ett spel på 15 - 30 miljoner kronor,
vilket motsvarar ett utvecklingsteam om 20 personer som är
sysselsatta i 18-24 månader. Detta kan Starbreez erbjuda olika
förläggare. Världsmarknaden är värd 14 miljarder US dollar.
:: beQuoted Briefing
Från våra kunder presenterar vi en sammanställning av nyheter och
rapporter. I detta nummer kan du läsa om Cintindex, Easy T,
Glycorex, Optovent, Persea, Sea Power, Starbreeze och TagMaster.Starbreeze på snabbt växande marknad
Spelindustrin växer när fler människor intresserar sig för TV- och
datorspel. Den första generationen från 1980-talet har idag vuxit
upp till 30-åringar och de spelar fortfarande, precis som
generationerna efter dem. Marknaden kommer att fortsätta att växa
under lång tid framöver.
Starbreeze genomför just nu en nyemission och bjuder in allmänheten
att teckna aktier i bolaget
Bolaget har erhållit förbindelser och avsiktsförklaringar för
teckning av hela emissionsbeloppet på 12,8 miljoner kronor
Emissionen pågår mellan 16 och 30 april
Starbreeze är ett svenskt företag som tillverkar spel för
världsmarknaden. Uppdragen betalas av olika förläggare. Starbreeze
satsar på att vara kostnadseffektiva, innovativa och leverera inom
utsatt tid.
Marknaden för TV- och datorspel växer kraftig
Liksom film- och musikindustrin är spel en globalt gångbar produkt.
Tack vare Microsoft, Sony och Nintendo som tillverkar
standardiserade spelkonsoler kan nya spel spridas över hela världen
snabbt. Microsoft kommer att investera två miljarder dollar i
onlinespel under de närmaste fem åren. JP Morgan uppskattar att
världsmarknaden är värd 14 miljarder US dollar och att den växer med
1 miljard US dollar årligen fram till 2006. År 1985 konsumerade en
person 6 timmar media per dag, motsvarande siffra år 2000 var 8
timmar.
För fem år sedan var kostnaden 5-10 miljoner kronor för att utveckla
ett större spel. Men med mer avancerad teknik och häftigare
upplevelser har projekten blivit större och mer komplexa. Idag
ligger kostnaden för ett spel på 15 - 30 miljoner kronor, vilket
motsvarar ett utvecklingsteam om ca 20 personer som är sysselsatta i
18-24 månader.
Tre fullskaliga utvecklingsteam med ca 20 personer i varje
För att få de bästa uppdragen satsar Starbreeze på att vara
kostnadseffektiva, innovativa och kunna leverera inom utsatt tid.
"Timing" är viktigt, t ex vid cross-over då ett spel bygger på en ny
biofilm. Att Starbreeze har en hög teknisk nivå märks i den
egenutvecklade spelmotorn som är mycket välrenommerad. Den
vidareutvecklas kontinuerligt för framtida processorer och
grafikkort. I S:t Johanniskyrkan i Uppsala har bolaget byggt ett
optiskt animationssystem. Lokalen har en inspelningsyta på 200
kvadratmeter med tio meter i takhöjd. Man använder infraröda kameror
för att spela in rörelsesekvenser från t.ex en häst med ryttare, en
stol som flyger genom luften eller en grupp människor som rör sig.
Filmatiska scener har kommit väldigt nära kvaliteten i biofilmer.
Spelet Enclave vann priset "Best Action Game" på världens största
TV-spelmässa E3 i Los Angeles 2001 och datatidningen PC Gamer gav
PC-versionen sin näst högsta ranking "Excellent". I juni 2002 fick
Starbreeze ett uppdrag på 30 miljoner kronor från Universal
Interactive, vilket nog är det största enskilda uppdraget som en
svensk spelutvecklare tecknat. Spelet bygger på en stor
Hollywoodfilm som har premiär våren 2004. Andra spel som är under
utveckling är Templar och Enclave 2. Templar har beställts av TDK
Recording för 23 miljoner kronor och skall släppas till julhandeln
2003. Enclave 2 använder sig av den senaste 3D teknologin som ger en
helt ny spelupplevelse och kan spelas med flera spelare samtidigt,
t.ex över internet. En liten krydda är spelet Cleaners som i stort
sett är färdigt, men inte sålt till någon förläggare ännu. Planen är
att sälja spelet till en förläggare och sedan få utvecklingsuppdrag.
Starbreeze omsättningen kommer framför allt från uppdrag från olika
förläggare. Priset för uppdragen är bestämt i förväg. Därutöver kan
en royalty erhållas om produkten säljer bra. Bolaget är beroende av
ett fåtal kunder. I det fall bolaget skulle misslyckas med en
produktion, finns en risk att befintliga och potentiella kunder blir
mer restriktiva att ge nya uppdrag.
Bolaget genomför nyemission
Starbreeze drabbades under mitten av februari 2003 av två motgångar
under en och samma vecka. Först hamnade förläggaren Swing
Entertainment på obestånd så att teamet kring spelet Enclave stod
utan kundfinansiering. Sedan beslutade styrelsen att förvärvet av
Rock Solid Studios skulle återgå på grund av oklarheter beträffande
immateriella rättigheter. Dessa händelser försämrade bolagets
likviditet och finansiella ställning.
För att stärka bolagets kapitalbas och öka bolagets handlingsfrihet
genomför bolaget en nyemission. Emissionen kommer att tillföra
bolaget ca 12 miljoner kronor efter emissionskostnader. Likviditeten
kommer därefter att uppgå till ca 14 miljoner kronor vilket
inkluderar en outnyttjad kredit på ca 2,5 miljoner kronor. Det ska
vara tillräckligt för att finansiera verksamheten tills bolaget
återigen genererar ett positivt kassaflöde.
Under juli 2002 - februari 2003 (åtta månader) uppgick försäljningen
till 29,3 Mkr (18,4 Mkr) och resultatet efter finansnetto blev -7,1
Mkr (3,1 Mkr). Rapporten för tredje kvartalet (juli 2002 - mars
2003) kommer 22 maj. Styrelsens tillväxtmål för den kommande
treårsperioden är att växa med i genomsnitt 30% per år och att
rörelsemarginalen före avskrivningar på lång sikt skall uppgå till
minst 20%.
Garanter har förbundit sig att teckna aktier
Starbreeze har erhållit förbindelser och avsiktsförklaringar för
teckning av hela emissionsbeloppet om 12,8 miljoner kronor. Bland
garanterna finns befintliga aktieägare samt externa investerare som
inte är aktieägare före denna emission.
Starbreeze nyemission i korthet
Teckningskursen är 50 öre per aktie.
Teckningstiden är 16 - 30 april.
Emissionen tillför bolaget 12 Mkr efter emissionskostnader.
Klicka här för att läsa prospektet och här för intresseanmälan.
Frågor om emissionen besvaras av bolaget på telefon 018-12 28 00,
e-post ir@starbreeze.com.
Fakta om Starbreeze
Starbreeze utvecklar TV- och datorspel för PC och spelkonsolerna
Microsoft Xbox, Sony Playstation 2 och Nintendo Gamecube.
Grundades 1998 Daniel Benitez, Lars Hagelin och Jens Larsson.
Handlas på AktieTorget sedan juli 2000.
Marknadsvärdet är ca 12 Mkr (före emissionen).
Läs mer om Starbreeze hos beQuoted


beQuoted Briefing
Cintindex hade under första kvartalet 2003 ett positivt kassaflöde
för första gången under ett helt kvartal. Kassaflödet blev 80 tusen
kronor. Omsättningen hamnade på 1,22 miljoner kronor vilket var i
linje med bolagets tidigare lämnade bedömning. Läs mer hos beQuoted
Easy T redovisar ett resultat efter finansnetto på -7,4 Mkr för 2002
(-12,4 Mkr). Omsättningen uppgick till 92,7 Mkr (98,4 Mkr). Nya
riktlinjer för verksamheten innebär sänkta fasta kostnader och ökad
fokusering på systemförsäljning. Personal och fasta kostnader har
nära halverats, den svenska resebyrån har sålts och bolaget har fått
tre viktiga nya systemkunder (Malmö Aviation, City Airline & Resia).
Koncernen visade endast en marginell förlust under det sista
kvartalet och den positiva resultatutvecklingen bedöms som stabil.
Läs mer hos beQuoted
Glycorex uppmärksammas av Börsveckan, som skriver: "Tack vare
fjolårets nyemission, som tillförde bolaget 28 Mkr, har Glycorex
finansiellt andrum, men USA satsningen kan bli kapitalkrävande om
den drar ut på tiden. Å andra sidan finns det en stor uppsida i USA,
världens största transplantationsmarknad. Men framgången är långt
ifrån given." Glycorex har till bolagsstämman föreslagit nyval av
Carl Groth till styrelsen. Bill Nederman har avböjt omval. Läs mer
hos beQuoted

Optovent har handelsstoppats på egen begäran. Veckan före
handelsstoppet meddelade Optovent att den nyligen avslutade
nyemissionen tillför bolaget 10,9 Mkr. Läs mer hos beQuoted

Persea redovisar ett resultat efter finansnetto på -2,8 Mkr för
första kvartalet 2003 (3,5 Mkr). Omsättningen uppgick till 39,8 Mkr
(39,6 Mkr). Resultatet har belastats med extraordinära kostnader på
6,3 Mkr när bolaget bytte VD. Det franska dotterföretaget ökade sin
försäljning med 8 procent. "Det är glädjande med den positiva
utvecklingen i det franska dotterföretaget samtidigt som det svenska
dotterföretaget visar fortsatt god lönsamhet", säger Peter Ideström,
tf VD/Koncernchef. Bolagsstämman valde in Anna-Carin Månsson, Erik
Brändström och Peter Ideström som nya ledamöter i styrelsen.
Dessutom omvaldes Curt Hardegård, Örjan Håkanson, Per-Arne
Nordlander och Mikaelis Weidemanis. Läs mer hos beQuoted
Sea Power har träffat avtal om ett joint venture med Delta Marine på
Shetlandsöarna. Avtalet gäller utvärdering av de tio bästa platserna
för placering av ett EXIM tidvattenkraftverk, och därefter
installation av minst ett sådant senast våren 2004. Delta Marine
äger och driver ett antal fartyg för offshoreservice, bogsering,
marina installationsarbeten och är mycket förtroget med bl.a
tidvattenförhållandena på öarna. Läs mer hos beQuoted
Starbreeze genomför en nyemission för att stärka bolagets kapitalbas
och öka bolagets handlingsfrihet. Emissionen tillför bolaget ca 12
miljoner kronor efter emissionskostnader. Garanter har förbundit sig
att teckna aktier om det blir några över efter teckningstiden. Under
juli 2002 - februari 2003 (åtta månader) uppgick försäljningen till
29,3 Mkr (18,4 Mkr) och resultatet efter finansnetto blev -7,1 Mkr
(3,1 Mkr). Läs mer hos beQuoted

TagMaster redovisar ett resultat efter finansnetto på 0,05 Mkr för
första kvartalet 2003 (-1,5 Mkr). Omsättningen uppgick till 7,4 Mkr
(7,2 Mkr). Större leveranser i slutet av 2002 har förstärkt kassan
till 5,8 Mkr. Försäljningen kunde ha varit högre. Större leveranser
av en speciell typ av ID-tag under inledningen på året resulterade i
materialbrist, vilket inte kunde åtgärdas före andra kvartalet. Vid
periodens utgång var orderstocken 9,9 Mkr. Huvudsakligen har första
kvartalet inneburit fortsatt bearbetning av definierade marknader
samtidigt som större förfrågningar har identifierats. Läs mer hos
beQuotedSynpunkter
Vi hoppas att du uppskattar vårt nyhetsbrev. Har du önskemål eller
synpunkter vill vi gärna höra från dig. Kontakta oss på
info@beQuoted.com eller 08-692 21 90.om du vill avsluta din prenumeration klicka här

www.beQuoted.comPrivacy policyKontakta ossKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera