Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Bill Gates förebild för nya Confidence

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 10:48 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 10 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-10/bbb-2006-10.htm

Hej,

Idag är sista dag för handel i uniträtter i Confidence. Om Du har 10
uniträtter har Du rätt att teckna en ny aktie för 1,40 kronor. Du
får dessutom option på ytterligare en aktie för 1,60 kronor om ett
år.
Trevlig läsning!

Thomas Lindgren


Bill Gates förebild för nya Confidence
» Confidence anammar samma strategi som när Bill Gates och Paul
Allen grundade Microsoft. De lyssnar på kunderna, tar vara på
teknikens möjligheter och levererar snabbare än de traditionella
branschgiganterna. beQuoted har läst emissionsprospektet.

MicroToNano ny satsning för Accelerator
» Accelerator utökar sin projektportfölj med ytterligare ett projekt
inom nanoteknik. MicroToNano är arbetsnamnet för det nya projektet.
Tidigare finns AutoClean i portföljen, även det baserat på
nanoteknik.Accelerator

Inga överraskningar i Impact Europe
» Impact Europes bokslutskommuniké för 2005 var helt fri från
överraskningar. Det kanske många tycker är positivt. Den största
nyheten är att bolaget ska rekrytera en ny vd och koncernchef, en
post som hittills innehafts av huvudägaren Lars Staff.Impact Europe

I detta nummer
Accelerator
Confidence
Impact Europe


Bill Gates förebild för nya Confidence
Confidence anammar samma strategi som när Bill Gates och Paul Allen
grundade Microsoft. De lyssnar på kunderna, tar vara på teknikens
möjligheter och levererar snabbare än de traditionella branschgiganterna.
beQuoted har läst emissionsprospektet.

Säkerhetsteknik samma utveckling som datorindustrin
Det som nu händer i den säkerhetstekniska branschen är exakt det samma som
hände i datorindustrin i slutet av 80-talet bedömer Confidence.

Framgångssagan Microsoft har genom åren följts av många nya företag.
Gemensamt för de som lyckats är att de har responderat snabbt och med
innovativa metoder skapat sin egen plats i det marknadsfönster som stått
öppet under en kortare tid.

Ökat säkerhetstänkande i världen
De senaste årens omfattande terrordåd och hot samt kraven på att säkra
materiella och immateriella värden har satt mer fokus på säkerhetsfrågorna
än någonsin tidigare.

Kunderna ställer ökade krav på att säkerhetsprodukterna är flexibla,
framtidssäkra och skalbara. Dessutom att de finns med redan från början
när en byggnad eller anläggning konstrueras.

I rak motsats till kundernas nya krav består traditionella (läs
befintliga) säkerhetsprodukter ofta av disparata proprietära system som
inte har någon integration med verksamheten i övrigt. Detta påminner om
den situation som IT-branschen befann sig i för 15-20 år sedan.

Två skilda världar går ihop
- Confidence vill ta en ledande position
Två skilda världar håller för närvarande på att genomgå ett
paradigmskifte. Det är den säkerhetstekniska branschen och IT/IP-industrin
som tillsammans struktureras om.

Confidence är verksam i båda branscherna. Tack vare en egen design- och
konstruktionsavdelning kan bolaget skapa den bästa totallösningen för
kunden. "Vi bygger in vår egen samlade erfarenhet i de helhetslösningar vi
levererar" skriver Confidence i prospektet.

"Konkurrensfördelarna står inte att finna i de enskilda produkterna var
för sig - utan i den funktionalitet, skalbarhet och flexibilitet den
samlade lösningen innebär för kunden".

Confidence vill ta en ledande position i gränslandet mellan
säkerhetsteknik och IT/IP. Och samgåendet med ILS och Entry är ett steg i
den riktningen.

Marginalutvecklingen liknar datorindustrins
En effekt av att den säkerhetstekniska branschen och IT/IP-industrin
struktureras om är att säkerhetstekniken standardiseras. Detta medför att
hårdvaran genomgår samma erodering av vinstmarginalerna som datorindustrin
under de senaste 10 åren.

Och precis som inom datorindustrin kommer värdekedjan att förskjutas mot
områden som Confidence prioriterar, nämligen kundanpassningar, tjänster
och serviceåtaganden.

Ett antal speciella satsningar anledningen till nyemissionen
Confidence tänker fortsatta expandera genom en kombination av organisk
tillväxt, förvärv och partnerskap. Expansionen ska ske inom den befintliga
verksamheten för integration, installation och service.

Företaget anser att det dessutom behöver göras ett antal speciella
satsningar inom områden som "bör utvecklas för att stödja koncernens
långsiktiga tillväxtambition".

Dessa är det huvudsakliga motivet till nyemissionen:
Expansion av verksamheterna från ILS och Entry
Expansion av säkerhetskonsultorganisationen från ILS
Distribution av säkerhetsanalyssystemet RiskWatch
Utveckla värdet på erhållna patent (RFID-applikationer där transpondern
är laminerad i papper)
Utveckling av verksamhet för IT-säkerhet och kommunikation

Geografiskt är målet att etablera en stark position i Norden och Baltikum
med Sverige som bas. Dotterbolagen i England och Irland ska växa genom
strategiska förvärv. Vid utgången av 2007 ska Confidence dessutom ha en
närvaro i Tyskland, Polen, Belgien och Holland.

Sista dag för handel i uniträtter är tisdagen den 4 april

Teckningstid 24 mars - 7 april 2006
För varje aktie har aktieägarna erhållit en uniträtt.
10 uniträtter ger rätt att teckna en unit.
En unit består av en ny B-aktie och en teckningsoption.
Teckningskurs 1,40 kronor.
Nyemissionen tillför 19,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Hela emissionen är garanterad.
Efter nyemissionen, men före utnyttjandet av utestående
teckningsoptioner, motsvarar de nya aktierna 9,1 procent av företaget.

Teckningstid 24 mars - 7 april 2007
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie.
Teckningskurs 1,60 kronor
Handel med teckningsoptioner avses att inledas under maj 2006
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer företaget att
tillföras ytterligare 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
De nya aktierna motsvarar maximalt 8,3 procent av företaget.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Thomas Wahlgren
VD Confidence

Kunderna vill att produkterna är flexibla, framtidssäkra och
skalbara.

Dagens typiska leverantörer levererar dock produkter som är byggda
på proprietära plattformar.

Kunderna riskerar därmed att bli inlåsta och i händerna på nuvarande
leverantörer.

Confidence lösningar fungerar i de öppna miljöer och standardiserade
teknikplattformar som dagens IT-system bygger på.

Utveckling mot IP i säkerhetslösningar.
Kunderna kräver transparens mellan säkerhetssystem och övriga
verksamhetssystem.

Den minsta gemensamma nämnaren är IP (Internet Protocol).

(Klicka på bilden för större bild)

Ett typiskt projekt generar en signifikant omsättning första året.

Men den ackumulerade serviceintäkten är faktiskt högre efter 5 år.

(Klicka på bilden för större bild)

Mer info om emissionen:
• 14.199.587 nya B-aktier emitteras.

• Efteråt kommer Confidence att ha 156.195.461 aktier.

• Fördelade på 479.350 A- och 155.716.111 B-aktier.

• Emissionskostnaderna beräknas till cirka 5 Mkr.

• Varav cirka 3 Mkr kvittas genom en riktad emission till Erik
Penser Fondkommission.

• Maximalt kommer optionerna ge ytterligare 14.199.587 B-aktier.

Nästa händelse
Nyemission
24 mars - 7 april 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


MicroToNano ny satsning för Accelerator
Accelerator utökar sin projektportfölj med ytterligare ett projekt inom
nanoteknik. MicroToNano är arbetsnamnet för det nya projektet. Tidigare
finns AutoClean i portföljen, även det baserat på nanoteknik.

Nanoteknik hett forskningsområde
Nanoteknologi handlar om att utveckla och tillverka material och objekt på
nanoskalan, det vill säga från 0,1 till 100 nanometer. Med nanoteknik är
man nere på atom- och molekylnivå.

Nanoteknik har länge varit ”hett” i forskarkretsar. Idén är att kunna
utveckla helt nya material och processer, med funktioner och egenskaper
som inte kan skapas genom några andra metoder.

Enligt Accelerators vd Andreas Bunge har dock övergången mellan mikronivå
och nanonivå varit ett svårlöst problem. Det är svårt att koppla samman
strukturer i storleken 10 - 1000 nanometer med strukturer på den mer
lätthanterliga mikrometerskalan.

MicroToNano kan öppna vägen till volymapplikationer
MicroToNano möjliggör dock volymtillverkning av ”kopplingsdon” från
nanostrukturer till mikrostrukturer erfar beQuoted. MicroToNano kan därför
öppna vägen till volymapplikationer baserade på nanoteknik.

Praktiska tillämpningar är tillverkning av strukturer för nano- och
mikrofluidik, där precis och billig skalöverbryggning, så kallad
industriell uppskalning, är viktig.

– Jag är oerhört nöjd över att kunna lägga till ett så intressant
forskningsprojekt från ett så betydelsefullt teknikområde till
Accelerators portfölj, säger Andreas Bunge.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

En nanometer är en miljondel av en millimeter.

Med nanoteknik kan material få helt nya egenskaper.

MicroToNano är framtaget av fyra forskare vid Tekniska Högskolan i
Linköping.

Nästa händelse
2006-04-26
Delårsrapport Q1 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Inga överraskningar i Impact Europe
Impact Europes bokslutskommuniké för 2005 var helt fri från
överraskningar. Det kanske många tycker är positivt. Den största nyheten
är att bolaget ska rekrytera en ny vd och koncernchef, en post som
hittills innehafts av huvudägaren Lars Staff.
Minskad försäljning men även minskad förlust 2005
Försäljningen minskade med 76 Mkr eller 18 %. För helåret uppgick den till
334,5 Mkr (410,5). Strukturella förändringar i den norska verksamheten låg
bakom 2/3 av tappet.

Valutakurseffekter har dock påverkat försäljningen positivt jämfört med
föregående år och skillnaden uppgår till 3,6 Mkr.

Tack vare en bättre bruttomarginal och minskade omkostnader blev
förlusten, trots försäljningsminskningen, mindre än fjolårets. Resultatet
efter finansnetto hamnade på -5,1 Mkr (-12,7 Mkr).

Nettovinsten blev emellertid positiv och uppgick till 3,0 Mkr (-15,3). Att
nettovinsten blev positiv beror på att det förra norska dotterbolaget
efter strukturändringen inte längre drar ned koncernens egna kapital.

Dessutom har sannolikheten ökat att Impact Europe ska kunna utnyttja de
skattemässiga underskott som finns varför man återvunnit en del av de
underskott som finns i den svenska verksamheten.

Kassaflödet från verksamheten blev positivt med 6,3 Mkr (3,3). Totalt blev
kassaflödet 0,2 Mkr (-0,6). Soliditeten stärktes markant efter
aktiekapitaltillskottet på 18,5 Mkr vid årsskiftet. Soliditeten uppgick
till 17 % (3).

Nysatsning i Norge
Av försäljningsminskningen berodde 54 Mkr miljoner kronor på de
strukturella förändringar som skett i den norska verksamheten.

I början av 2005 upphörde det förra norska dotterbolaget från att ingå i
koncernräkenskaperna. Detta har påverkat resultaträkningen på två sätt.
Dels har den konsoliderade försäljningen minskat, dels har nettovinsten
ökat.

Ekonomichef Torbjörn Samuelsson berättar för beQuoted:

– Att minskningen blev så stor i Norge beror bland annat på att vi fick
ett hack på fyra månader. Försäljningen i början av året syns inte i våra
helårssiffror eftersom det förra norska dotterbolaget inte konsolideras
längre.

– Det nya dotterbolaget kom igång i april. Men som alltid med nya bolag
finns det en viss startsträcka. Vi fick helt enkelt inte in alla affärer
som vi annars borde ha fått.

– I år 2006 börjar vi med ett rent bord och ett norskt dotterbolag som
fungerar. Dessutom har vi nyligen förvärvat AVnor. Det är ett ytterligare
steg för att på nytt få upp volymen i Norge.

Positivt resultat väntas för 2006
Impact Europe fokuserar nu på att koncernen ska växa med lönsamhet och
positivt kassaflöde. Styrelsen bedömer att detta kommer att märkas redan i
år med såväl ökad försäljning som vinst.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
beQuoted inofficiella

Orderstocken uppgick till 66,3 miljoner kronor vid årsskiftet.

Det är 2,6 miljoner kronor mer än vid förra årsskiftet.

Koncernens likvida medel uppgick till 2,7 Mkr vid årsskiftet (2,5).

Därutöver fanns 18,5 miljoner kronor i nytecknade aktier som ännu
inte hade inbetalts på kontot.

Antalet aktier uppgår efter registrering till 353.268.579 stycken.

Lösningar för videokommunikation har Impact Europe levererat sedan
början av 1990-talet.

Verksamheten i Norge bedrivs i ett nystartat och numera helägt
dotterbolag.

AVnor beräknas tillföra en affärsvolym på cirka 15-20 miljoner
kronor per år.

Nästa händelse
2006-04-27
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är investerare i mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera