Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Kraftig prisuppgång på guld gynnar Central Asia Gold

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 10:19 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 6 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-06/bbb-2006-06.htm

Hej,

I förra veckan tog sig guldpriset upp på nya rekordnivåer. Guldet
handlades över 570 dollar per uns vilket är den högsta noteringen på
25 år. beQuoted har intervjuat Torbjörn Ranta, vd för Central Asia
Gold som är ett av bolagen som gynnas.
Trevlig läsning!

Thomas Lindgren


Kraftig prisuppgång på guld gynnar Central Asia Gold
» beQuoted har intervjuat Torbjörn Ranta, vd för Central Asia Gold
som är ett av bolagen som gynnas av det stigande guldpriset. I
intervjun berättar Torbjörn vad bolaget kommer att fokusera på under
närmsta tiden och vad han tror om guldprisets fortsatta utveckling.

Elverket klarade att öka omsättningen trots skärpt konkurrens
» Kundtillväxten håller i sig för Elverket Vallentuna. Antalet
kunder utanför Elverkets geografiska närområde som köper sin el från
bolaget uppgick vid årets slut till 44.500 stycken. Det innebär en
tillväxt på fina 20 procent. Lägger man till de höjda elpriserna
blir ökningen ännu bättre.Elverket

Första ordern på Senea Mediation
» Senea har fått sin första order på den nya produkten Senea
Mediation. Det är fyra energibolag i samverkan som vill ha en
integrationslösning mellan Senea CustCom och energibolagens
överliggande system.Senea

Resultatökning förväntas i The Empire
» En stark avslutning under 2005 gjorde att The Empire levererade
ett resultat som var något bättre än den egna prognosen. Nya
varumärken kommer att medföra ett väsentligt bättre resultat
framöver bedömer beQuoted.The Empire

Accelerator trimmade sig till vinst fjärde kvartalet
» Linköpingsföretaget Accelerator lyckades vända till en vinst på
0,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Sett till hela året 2005
har förlusterna kraftigt reducerats.Accelerator

Bolagsstämman klubbade Confidence emissionsplaner
» Som förväntades röstade den extra bolagsstämman för styrelsens
förslag om nyemissioner. Därmed kunde Confidence fullfölja förvärvet
av Entry Systems. Det rapporteras redan om nya order.Confidence

I detta nummer
Accelerator
Central Asia Gold
Confidence
Elverket
Senea
The Empire


Kraftig prisuppgång på guld gynnar Central Asia Gold
- Vd spår ljus framtid för guldbolag
I förra veckan tog sig guldpriset upp på nya rekordnivåer, över 570 dollar
per uns vilket är den högsta noteringen på 25 år. beQuoted har därför
intervjuat Torbjörn Ranta, vd för Central Asia Gold som är ett av bolagen
som gynnas.

I intervjun berättar Torbjörn vad bolaget kommer att fokusera på under den
närmaste tiden och vad han tror om guldprisets fortsatta utveckling.

Central Asia Gold skall bli ett producerande guldbolag
Guldbolag värderas ofta genom att ställa börsvärdet i relation till hur
många uns guldtillgångar bolaget har. Men förr eller senare måste guldet
tas upp ur marken för att kunna säljas. Torbjörn Ranta förklarar hur
guldbolag kan agera:

– Det finns två huvudsakliga strategier för att skapa värde i ett
guldbolag. Den ena är att finna mineraltillgångar och sedan borra i täta
rutnät för att bevisa tillgångarna så att man kan få dem klassade som
malmtillgångar. På så vis kan man höja värdet på reserverna och därmed
också få ett högre värde på sitt bolag. Sedan kliver man av och låter
någon annan stå för själva utvinningen.

– Central Asia Golds strategi är däremot att bli ett producerande bolag.
Vårt mål är att så snart som möjligt komma igång med betydande egen
produktion av guld, i tillägg till den som vi har förvärvat, och nå ett
positivt kassaflöde.

– För Central Asia Gold är det därför i nuläget mindre meningsfullt att
lägga mer pengar på att borra för att bevisa tillgångar. Vi har de
malmtillgångar vi behöver för att starta vår första egna produktion i
Tardan.

Produktion i Tardan
Central Asia Gold startar produktionen i Tardan mot slutet av 2006:

– Första steget i exploateringen är få igång brytningen och anrikningen av
den höghaltiga guldmalmen. Vi räknar med att vårt gravimetriska
anrikningsverk skall vara igång vid årsskiftet.

– Vi skall anrika 100.000 ton malm om året i anrikningsverket. Vi har malm
så att det räcker för att köra anrikningsverket i minst sju år. Och om vi
vill är det enkelt att bygga ut anrikningsverket eftersom det är
modulbaserat.

– I anrikningsverket krossas malmen och därefter mals den till fin sand,
innan de tyngsta guldpartiklarna skiljs av genom skakning i den
gravimetriska processen. Utvinningsgraden blir ungefär 50 procent. Det
guld som återstår efter denna anrikning kommer sedan att lakas ur med
hjälp av syra i stora tankar till en utvinningsgrad på totalt omkring 90
procent.

Utvinning av låghaltig malm nästa steg
Fyndigheten i Tardan innehåller dock väsentligt mer guld än de
malmtillgångar som är klassade som C1 eller C2.

– Andra steget i exploateringen av Tardanfyndigheten kommer att bli att
utvinna guld från de låghaltiga guldkoncentrationer som har identifierat
inom licensblocket. Vi bedömer idag att vi har omkring 300.000 uns guld i
marken i form av låghaltiga guldmineraliseringar som vi kan börja bryta
inom något år. Och detta är endast inom ett mindre delblock av vårt
licensområde.

– Skillnaden i utvinningsteknik blir att den låghaltiga guldmalmen kommer
att krossas, men inte malas, innan den lakas ur i syrabad i öppna
plattformar.

– Eftersom vi inte maler den låghaltiga malmen och malningen är ett dyrt
produktionssteg blir utvinningen billigare. Å andra sidan blir
utvinningsgraden förmodligen bara 60-65 procent. Så de 300.000 uns guld
som vi har i mineraltillgångar blir i så fall ungefär 200.000 uns färdigt
guld. Det är icke desto mindre en hyfsad årlig produktion om man tar ut
det under till exempel 7 år.

– Hur mycket utvinningen av guld från den låghaltiga malmen kommer att
kosta vet vi inte i nuläget. Men att utvinna guld via dagbrott och lakning
är kostnadseffektiv produktion. Viss osäkerhet kvarstår alltså kring dessa
guldmineraltillgångar, men osäkerhetsfaktorerna minskar nu efterhand i
snabb takt.

Hur mycket guld som Tardanfyndigheten totalt innehåller är inte känt.
Central Asia Gold uppger dock att man har 4,3 miljoner uns guld klassade
som indikerad mineraltillgång (P2). Det är en stor fyndighet.

– Baserat på erfarenhet vet man att den beräknade mängden guld i en
fyndighet brukar halveras för varje höjning av klassningen som görs. Från
P2 till P1 sker en halvering, från P1 till C2 ytterligare en halvering och
så vidare. Men det är en tumregel i branschen och måste inte bli så med
fyndigheten i Tardan.

– Vad vi däremot vet är att Central Asia Gold har slagit ner sina pålar i
en guldförande provins. Sannolikheten för att vi skall hitta ytterligare
guld är väldigt god. Prospektering kommer längre fram att vara en viktig
del av Central Asia Golds verksamhet.

Ryska guldbolagsaktier upp på radarskärmen
Torbjörn Ranta ser flera skäl till en ljus framtid för aktier i guldbolag
verksamma i Ryssland:

– Norilsk Nickel skall i år knoppa av och börsnotera sin gulddivision, som
heter Polyus, som ett eget guldbolag. Det blir världens tionde största
guldbolag. Aktier i ryska guldbolag lär komma upp på de globala
placerarnas radarskärmar.

– Börsnoteringen gör att det skapas ett riktigt "benchmark-objekt" för
placerarna. Central Asia Gold kan gynnas eftersom vi har ungefär samma
produktionsstruktur som Polyus med både gruvguldsproduktion och alluvial
guldproduktion.

– Norilsk Nickels gulddivision värderas till ungefär 125 dollar per uns
guldreserver, enligt ryska standards. Även om mindre guldbolag värderas
lägre ligger Central Asia Gold väl till i det sammanhanget.

Det har länge funnits ett produktionsunderskott i världen i förhållande
till konsumtionen. Produktionsunderskottet har fått kompenseras via
återvinning av guldskrot och utförsäljningar från centralbanker. Torbjörn
Ranta är optimistisk om prisbilden på guld:

– Tittar man på utbuds- och efterfrågekurvorna borde vi stå inför en
prishöjning. Till exempel är Sydafrika världens största guldproducent, men
de har minskat sin guldproduktion med 4 procent årligen under 25 år och
med 100 ton under de senaste tre åren. Eftersom de fortfarande har kring
15 procent av världsproduktionen slår det igenom på prisbilden.

– USA har stora bytesbalansunderskott. Samtidigt har Kina, Japan och
Ryssland stora valutareserver i dollar. Skulle dollarn börja falla vill
nog inget av länderna bli sittande med Svarte Petter. En möjlighet är att
de försöker byta en del av sina dollarreserver till guldtillgångar
istället.

Amerikanskt underskott kan få guldpriset att stiga ytterligare
Ekonomiska bedömare har under lång tid sett de amerikanska underskotten
som ohållbara. Därför har det nästan varit ett axiom att dollarn förr
eller senare måste falla.

Torbjörn Rantas resonemang att guld kan ersätta en del av främst Kinas och
Japans valutareserver känns rimligt. Blir det så kan vi få se en fortsatt
prisuppgång på guld över en längre tid.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Torbjörn Ranta
VD Central Asia Gold

Antalet aktieägare var 3.217 per den 31 januari 2006.

Jordavröjningsarbetena i Tardan på malmkropparna 24, 26, 28 och 29
fortskrider.

Malmbrytningen planeras att påbörjas i slutet av första kvartalet
2006.

Det gravimetriska processverket tas i drift mot slutet av andra
halvåret 2006.

Guldtillgångar finns som malm eller mineral. Malm innebär att
fyndigheten är ekonomiskt brytvärd.

En malmtillgång kan vara bevisad (C1) eller sannolik (C2). Att en
malmtillgång är bevisad innebär att dess ekonomiska värde bevisats i
en genomförbarhetsstudie.

En mineraltillgång kan vara känd (P1), indikerad (P2) eller antagen
(P3).

Kända och indikerade mineraltillgångar är beräknade efter
provtagning. Skillnaden mellan känd och indikerad är olika krav på
täthet mellan observationspunkterna (borrhål).

Guldpriset anges i dollar per troy ounce (uns på svenska). Ett uns
är 31,1 gram.

Troy är ett system av viktenheter som används för ädelmetaller och
ädelstenar. Namnet kommer av Troyes, som ligger i Frankrike och som
var en viktig handelsstad under medeltiden.

År 2004 minskade världsproduktionen av guld med 4,4 procent.

Under 1970-talet, då USA övergav Bretton Woods-systemet, nästan
tjugofemdubblades guldpriset. Från 35 dollar per uns 1970 till som
högst 850 dollar per uns 1980.

Nästa händelse
2006-05-23
Delårsrapport Q1 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Elverket klarade att öka omsättningen trots skärpt konkurrens
Kundtillväxten håller i sig för Elverket Vallentuna. Antalet kunder
utanför Elverkets geografiska närområde som köper sin el från bolaget
uppgick vid årets slut till 44.500 stycken jämfört med 37.000 förra året.
Det ger en tillväxt på fina 20 procent. Lägger man till de höjda
elpriserna blir ökningen ännu bättre.

Försäljningen ökade 33 procent under 2005
Elverkets framgångar med att knyta kunder till sig utanför sitt eget
geografiska närområde har inte passerat obemärkt hos konkurrenterna. En
skärpt konkurrens har pressat marginalerna tillsammans med ökade elpriser.
Stigande olje- och gaspriser har dragit med sig elpriserna uppåt, liksom
stigande priser för utsläppsrätter för koldioxid.

Mot bakgrund av den ökade konkurrensen måste en kundtillväxttakt på 20
procent anses mer än godkänt. Kundtillväxten och höjda elpriser ligger
bakom omsättningsökningen på 33 procent för helåret 2005.

För helåret 2005 blev siffrorna:
• Omsättning: 270,3 Mkr (203,2)
• Resultat efter finansnetto: 23,1 Mkr (21,3)
• Vinst per aktie efter schablonskatt: 2,53 kr (2,37)
• Vinstmarginal: 8,5 % (10,5)

För fjärde kvartalet blev siffrorna:
• Omsättning: 85,0 Mkr (76,2)
• Resultat efter finansnetto: 4,5 Mkr (11,6)
• Vinst per aktie efter schablonskatt: 0,48 kr (1,29)
• Vinstmarginal: 5,2 % (15,3)

Analys av jämförelsestörande poster
En del jämförelsestörande poster gör att resultatjämförelsen mellan åren
blir skev.

Avskrivningstiden för investeringar i nät har förlängts från 15 år till 30
år, vilket bättre anses motsvara anläggningarnas ekonomiska livslängd.
Förlängd avskrivningstid gör att de årliga avskrivningarna sjunker. För år
2005 var avskrivningarna 3,2 miljoner kronor, att jämföra med 10,0
miljoner kronor 2004.

Bredbandsdelen har å andra sidan drabbats av en nedskrivning på 2,7
miljoner kronor.

Till detta kommer en extraordinär intäkt på 1,1 miljoner kronor från
uppvärdering av derivatinstrument beroende på värdeökning hos norska
kronan och euron.

Sammantaget har dessa tre poster förbättrat resultatet efter finansnetto
med 5,2 miljoner kronor jämfört med 2004. Den förlängda avskrivningstiden
kommer dock att vara bestående och skall inte betraktas som en
extraordinär post.

Rensat för nedskrivning och engångspost blir det underliggande resultatet
24,7 miljoner kronor, eller 2,74 kronor per aktie efter schablonskatt.

Utsikter inför år 2006
Elverket Vallentuna skriver i bokslutskommunikén att bolaget upplever de
allmänna marknadsförutsättningarna som positiva och därför förväntar sig
en fortsatt kundtillväxt under 2006.

P/e-talet för aktien är i nuläget 18. Det är inte är dramatiskt högt för
ett elbolag med stabila vinster anser beQuoted, i synnerhet inte givet den
goda kundtillväxten.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Utdelning 1,25 kronor per aktie föreslås (oförändrad)

Direktavkastning 2,5 %

Elverket har ingen egen elproduktion och har därför inte kunnat dra
nytta av de stigande elpriserna.

En del jämförelsestörande poster gör att resultatjämförelsen mellan
åren blir skev (se separat avsnitt).

Elverkets vision är att vara en tydlig aktör på den svenska
elmarknaden, samt huvudleverantör av nätrelaterade produkter i
Vallentuna.

För de av beQuoteds läsare som vill slå vakt om att inte
betala mer än nödvändigt för sin elström erbjuder webbplatsen
www.elverket.se möjlighet till nyteckning av avtal.

Nästa händelse
2006-04-27
Delårsrapport Q1 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Första ordern på Senea Mediation
Senea har fått sin första order på den nya produkten Senea Mediation. Det
är fyra energibolag i samverkan som vill ha en integrationslösning mellan
Senea CustCom och energibolagens överliggande system.

Genombrottsorder på Senea Mediation
De fyra energibolagen som i samverkan har beställt Senea Mediation är
Bjäre Kraft Ekonomisk Förening, Ljungby Energinät AB, NVSH Energi AB och
Södra Hallands Kraftförening erfar beQuoted.

– Detta innebär ett genombrott för vår nyligen lanserade produkt, Senea
Mediation, och visar att vår satsning på denna har varit helt rätt i
tiden, säger Seneas vd Bengt Sundling.

– Det blir enklare och säkrare för våra kunder att hantera den allt större
mängden information som kan samlas in från insamlingssystemet. Det ger
också en ökad säkerhet och spårbarhet i datautbytet mellan olika system,
säger Bengt Sundling.

Om Senea Mediation
Senea Mediation lanserades i februari 2006 och är en integrerad del av
Senea CustCom.

Produkten interagerar med energibolagens övriga system på ett sätt som
bland annat sömlöst säkrar kedjan från mätare till faktura.

Senea Mediation fungerar som länk mellan insamlingssystemen och de
överliggande systemen. Produkten samlar in data, konverterar och skickar
det vidare.

Överliggande system kan vara debiteringssystem, mätvärdesdatabas,
leverantörsbytes- och avräkningssystem, driftövervakning, nätberäkning,
kundtjänst samt webbgränssnitt för slutkund.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
O-listan

Bengt Sundling
VD Senea

Ordern innebär att Senea ansvarar för såväl den tekniska
plattformen, Senea Mediation, som för integrationsprojektet i sin
helhet.

Nästa händelse
2006-04-26
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Resultatökning förväntas i The Empire
En stark avslutning under 2005 gjorde att The Empire levererade ett
resultat som var något bättre än den egna prognosen. Nya varumärken kommer
att medföra ett väsentligt bättre resultat framöver bedömer beQuoted.

Etablerade inom konsumentprodukter
Under 2005 har The Empire definitivt etablerat sig inom
konsumentprodukter. Vid årets utgång var SodaStream väletablerat i Sverige
och på gång i Norge. Även i Danmark och Finland finns varumärket
representerat.

Försäljningen av gas och smaker står för 40 procent av omsättningen. Det
visar att kunderna verkligen använder sina SodaStream-apparater. Risken
att SodaStream skall bli en fluga som försvinner inom några år känns
liten.

Resultatet något bättre än prognosen för 2005
I Norge har det gått trögt att komma igång. Vid årets utgång finns
SodaStream i 60 butiker i Norge att jämföra med nästan 1.000 butiker i
Sverige. Förlusten i Norge skrivs till 2,1 miljoner kronor. Därtill kommer
aktiverade investeringar i marknadsföring på 1,7 miljoner kronor.

Trots den tröga starten i Norge är det kul att se att The Empire lyckats
leverera ett resultat som till och med var något bättre än den egna
prognosen om 3,5 miljoner kronor.

För helåret 2005 blev siffrorna:
• Försäljning till butik: 54,5 Mkr (30,0)
• Nettoomsättning: 25,6 Mkr (14,8)
• Resultat före skatt: 3,6 Mkr (1,4)
• Vinst per aktie efter schablonskatt: 0,41 kr (0,16)

För kvartal fyra blev siffrorna:
• Försäljning till butik: 14,5 Mkr (13,8)
• Nettoomsättning: 7,8 Mkr (7,4)
• Resultat före skatt: 2,0 Mkr (2,5)
• Vinst per aktie efter schablonskatt: 0,23 kr (0,28)

Förvärv av Gerby lägger grund för resultatökning
Förvärvet av Gerby markerar att en ny förvärvsorienterad era inletts.
Efter förvärvet beräknar The Empire nå en omsättning över 200 miljoner
kronor på årsbasis.

En prognos för 2006 skulle kunna vara att SodaStream lyckas försvara
vinstnivån i Sverige samt göra ett nollresultat i Norge. Danmark och
Finland bedöms inte få någon väsentlig påverkan på resultatet.

Gerby lär kunna fortsätta att växa. På en omsättning på 120 miljoner
kronor har företaget nått ett resultat på 10 miljoner kronor före skatt.
En tillväxt på cirka 10 procent kan ligga inom räckhåll.

Totalt skulle vinsten i The Empire på årsbasis kunna hamna i
storleksordningen 16-17 miljoner kronor före skatt. Efter skatt skulle
vinsten per aktie hamna en bit över kronan. För 2006 skall dock avdrag
göras för att Gerby inte kommer att ingå hela året.

beQuoted anser att ett p/e-tal på 12-13 inte är högt om man ser till hur
bolag med starka varumärken värderas. Med en sådan värdering skulle aktien
kunna försvara ett värde på 12-13 kronor när vi har dragit av den
kontantersättning som The Empire betalar för att förvärva Gerby.
Aktiemarknaden kan dock först vilja se att integrationen slår väl ut och
att resultatutvecklingen blir den förväntade innan aktien når sitt rätta
värde.

Hur som helst lär de av beQuoteds läsare som efter vår positiva
rekommendation i oktober köpte aktier till kursen 4,50-5,00 kr ha
anledning att känna sig nöjda.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Får nya varumärken genom förvärvet av Gerby.

C3

Saga

Brödrost från C3

Elvisp från Saga

Nästa händelse
2006-03-13
Bolagsstämma 2006

Handeln i aktien är stoppad tills bolagsstämman, som bl.a. skall
godkänna förvärvet av Gerby.

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Accelerator trimmade sig till vinst fjärde kvartalet
Linköpingsföretaget Accelerator lyckades vända till en vinst på 0,3
miljoner kronor under fjärde kvartalet. Sett till hela året 2005 har
förlusterna kraftigt reducerats.

Till inte oväsentlig del beror resultatförbättringen på att personalen
dragits ned från nio till tre anställda. Nu är verksamheten trimmad och
bolaget kan koncentrera sig på att kommersialisera fler högintressanta
teknikprojekt.

Projekt inom Diagnostik och Drug Delivery
Accelerator har i nuläget en portfölj av projekt, främst inom det
medicintekniska området. Huvudområdena är Diagnostik och Drug Delivery.

Några projekt inom Diagnostik som kan nämnas är följande:
FORE – andningsövervakning med hjälp av optisk fiber
OBSQlip – Mätning av blodparametrar med ljus
MRIBOOST – Kontrastmedel för magnetröntgenkameror för kraftigt
förbättrad bildupplösning
Det senast tillförda projektet inom Diagnostik är företaget RGB
Technologies / Screenlab, som utför diagnostik med hjälp av PC och
webbkamera.

Inom Drug Delivery finns följande projekt:
ProtR-C – Leverans av cellgifter till sjuk vävnad, cellgifterna skyddas
av ett proteinhölje
Skruvcoat – Leverans av läkemedel lokalt från implantat (ben och
tandimplantat) med förbättrad infästning av implantat
T-coat – Lokal leverans av läkemedel från kirurgisk tråd vid operation
av senor och tarmar. Läkemedlet syftar till att förbättra läkningen
efter operationen
Till dessa projekt inom Diagnostik och Drug Delivery skall räknas ett
projekt inom halvledarteknologi och ett projekt inom självrengörande ytor.

Accelerator har fortsatt att utvärdera intressanta teknikprojekt under
fjärde kvartalet. De flesta selekteras bort på ett tidigt stadium, men
några finns kvar för fortsatt utvärdering.

Accelerator betonar att vägen till framgång inte bara ligger i att kunna
tillföra och utveckla nya projekt, utan också i att smidigt kunna avsluta
projekt som inte bedöms kunna nå en marknadsposition.

Resultatet kraftigt förbättrat under året
Accelerator har reducerat antalet anställda med sex personer under 2005,
varav tre personer under fjärde kvartalet. Återstående antal anställda är
tre personer. beQuoted kan konstatera att reducerade personalkostnader har
medfört ett förbättrat resultat.

För helåret 2005 blev siffrorna:
• Omsättning: 5,7 Mkr (4,3)
• Resultat efter finansnetto: -2,1 Mkr (-11,7)
• Vinst per aktie efter schablonskatt: -0,06 kr (-0,47)

Under fjärde kvartalet vände resultatet till vinst:
• Omsättning: 1,5 Mkr (0,6)
• Resultat efter finansnetto: 0,3 Mkr (-5,4)
• Vinst per aktie efter schablonskatt: 0,01 kr (-0,27)

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

OBSQlip medger noggrann mätning av blodparametrar med ljus.

Accelerator förvärvade 15,5 procent av RGB Technologies i juli 2006.

Drug Delivery handlar om att bättre kunna rikta insatser av
läkemedel till den sjuka vävnaden.

Skruvcoat-tekniken kortar infästningstiden av implantat och skruvar
i skelettet.

Utsikter inför år 2006
Precis som tidigare lämnar Accelerator inga prognoser.

Bolaget bedömer dock att portföljen kommer att kunna utökas med
ytterligare något projekt under 2006.

Nästa händelse
2006-04-26
Delårsrapport Q1 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Bolagsstämman klubbade Confidence emissionsplaner
Som förväntades röstade den extra bolagsstämman för styrelsens förslag om
nyemissioner. Därmed kunde Confidence fullfölja förvärvet av Entry
Systems. Det rapporteras redan om nya order.

Förvärv och bemyndigande om nyemission är klart
Confidence extra bolagsstämma biföll styrelsens förslag om nyemissioner.
Därmed kunde förvärvet av Entry Systems Sweden slutföras och
kontantemissionen på 20 miljoner kronor börja planeras.

För emissionsvillkoren hänvisas till den tidigare artikeln i beQuoted
nyhetsbrev nr 3 2006.

– Genom de förvärv som har genomförts har Confidence skaffat sig en helt
ny tyngd på hemmamarknaden. Confidence Swedens (f.d. ILS-gruppen)
mångåriga erfarenhet från säkerhetsbranschen kombinerat med Entry Systems
unika produkter och utvecklingsbara kundbas borgar för att
Confidence-gruppen ska kunna ge kunderna absoluta spetslösningar och hög
avkastning på sina investeringar, säger vd Thomas Wahlgren.

– Att korsbefrukta Confidence Swedens och Entry-gruppens kundbaser,
seminarier, kundträffar, samt ökad marknadsföring i kombination med ett
säljstyrningsprogram, skall leda till både nya affärer och utveckling av
befintlig kundbas. Ser man till gruppens samlade kundbas så är den
imponerande, fortsätter Thomas Wahlgren.

Order på Entry Event
Entry Systems har fått tre order på entré- och biljettsystemet Entry
Event. En Kulturförvaltningen i Göteborg, en från Oskarshamns Simhall och
en från Landskrona kommun.

• Kulturförvaltningen i Göteborg har, som ett led i de kommunala
förvaltningarnas effektiviseringsplaner, beställt Entry Event till 5
kommunala verksamheter, Stadsbiblioteket, Konstmuseet, Röhsska museet,
Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet.

Med ett integrerat kassa- och biljettsystem kan kulturförvaltningen
erbjuda besökare kombinerade biljetter som gäller vid inträde på flertalet
av kommunens anläggningar. Detta ökar stadens intäkter samtidigt som
kostnaderna minskar. Ordervärdet är 500.000 kr. Leverans och löpande
utbyggnad kommer att ske under året.

• Oskarshamns Simhall har tecknat en order innehållande passagemodul och
komplett kassasystem. Flera simhallar i landet använder redan Entry Event.
Leverans kommer att ske under våren 2006. Fullt utbyggd är ordervärdet
cirka 600.000 kronor.

• Landskrona kommun, som sedan tidigare har Entry Event vid Tycho Brahe
museet, har beställt systemlösningen till övriga museer i Landskrona.

Order inom brandskydd
Även det nyförvärvade Confidence Sweden (f.d. ILS-gruppen) har fått nya
order. Det är två köpcentrum som har tecknat order på automatiskt
brandlarm och talande utryckningslarm. Avtalen omfattar installation och
driftsättning samt löpande service och underhållsavtal.

• Luna Gallerian i Södertälje centrum, installationen påbörjas i vår och
färdigställs under 2006. Ordervärdet är 1,3 miljoner kronor samt tillägg
för löpande service och underhållsavtal.

• Vällingby Centrum, kvarteret Kontorsskylten 6, entreprenaden påbörjas i
vår och skall vara levererad enligt beställning i september 2006.
Ordervärdet är 1,4 miljoner kronor samt tillägg för löpande service och
underhållsavtal.

– Kunderna kräver brandskydd som är kostnadseffektiva, utbyggbara och
framför allt funktionssäkra. Vår styrka ligger i att kunna erbjuda ett
helhetskoncept med hela kedjan av produkter och tjänster, säger Kjell
Stensiö, ansvarig säljare på Confidence Sweden.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Thomas Wahlgren
VD Confidence

– Pusslet är nu lagt för ett framgångsrikt 2006 under fortsatt
lönsamhet och kontroll. Fokus kommer att vara våra kunder och
blivande kunder.

På bolagsstämman upprepades målet om att nå en omsättningstakt på
300 miljoner kronor vid utgången av 2007.

Entry Event är ett avancerat entré- och biljettsystem.

Systemet hanterar alla typer av biljetter, från engångsbiljetter och
klippkort till familjebiljetter och komplexa säsongs- och
personalkort.

Systemprogramvaran installeras på en central server vid kommunens
IT-enhet, och persondatorbaserade kassor placeras på respektive
enhet där de ansluts till befintligt datanätverk.

Kjell Stensiö, ansvarig säljare på Confidence Sweden:

– Med alla delar på plats kan kunden kontrollera projektets
kostnader för både installation och drift.

– Vårt koncept ger bästa pris i förhållande till prestanda och
samtidigt en trygghet då färre parter är inblandade.

Nästa händelse
2006-04-27
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är investerare i mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera