Skip to main content

Rapport från GFSI konferens i Washington DC, 3-5 feb 2010

Blogginlägg   •   Feb 06, 2010 18:33 CET

Deltagarna från Bergström & Hellqvist AB, Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, sammanfattar centrala frågeställningar under konferensen och gör en analys av det som framkommit.

Internationell utblick

Kina

Representanten från den kinesiska myndigheten, CNCA, Xiaowei Shi välkomnar ett samarbete med GFSI vilket är positivt. De kinesiska myndigheterna har en ganska bra kontroll på de stora livsmedelsproducenterna. Den stora svårigheten är att kontrollera de mindre producenterna (upp till 10 anställda) vilka är ca 500 000 st. Professor Jun Shi Chen på det kinesiska smittskyddsinstitutet (CDC) säger att man idag inte ska lita på certifikat från mindre kinesiska livsmedelsproducenter och på certifikat som utfärdas av den kinesiska myndigheten för kontroll av export, AQSIQ. Professor Jun Shi Chen uttryckte en oro för ett allt för ensidigt fokus på kemiska faror och tillsatser i Kina. Det gör att mikrobiologiska risker kommer allt för lång ner på agendan. För att öka trovärdigheten och få säkrare livsmedel finns sedan 2009 en ny lag med krav på bl.a. riskbedömning, riskkommunikation och ett obligatoriskt system för livsmedelssäkerhet.

USA

Under konferensen blev det tydligt att USA ligger långt efter Europa vad gäller tillämpning av tredjepartscertfiering. Nu börjar standardägarna BRC och IFS bryta mark i USA för att bli ett alternativ till SQF2000. Till detta kan läggas att livsmedelslagstiftningen i USA är inte lika utvecklad som den europeisk livsmedelslagstiftningen bl.a. med avseende på HACCP och spårbarhet. Intresseorganisationer lobbar för en ny hårdare lagstiftning och en myndighet som ansvarar för livsmedelskedjan och offentlig kontroll. Idag är det uppdelat på FDA och USDA (kött och fågel). Enligt uppgift är detta något som ses som positivt från Obama-administrationen. USA har de senaste årens omfattande livsmedelsburna utbrott (bl.a. E coli O157  i babyspenat och salmonella i jordnötssmör) inneburit att intresset för en skärpning av lagstiftningen har ökat hos alla aktörer.

Schweiz

Johann Züblin från Migros (detaljhandelsföretag) i Schweiz berättade att de tagit ett strategiskt beslut att kräva GFSI-godkända standarder av samtliga 3700 leverantörer i världen. Genom att övergå helt från egna andrapartsrevisioner till tredjepartsrevisioner har de sparat 90% av kostnaden för det tidigare arbetssättet med andrapartsrevisioner. Dessutom har leverantörerna gått från i genomsnitt 13 revisionsbesök per år till 3 revisionsbesök per år.

Under konferens framkom att lagstiftningen och den offentliga kontrollen behöver utvecklas i många länder, såväl inom EU som i andra länder i världen, t.ex. USA och Kina.

 Framtiden

Undersökning om livsmedelssäkerhet i framtiden

GFSI redogjorde för delar av resultatet från en färsk enkätundersökning (årsskiftet 2009/2010), där representanter från livsmedelskedjans aktörer, intresseorganisationer och universitet fått ge sin syn på vilka frågor inom livsmedelssäkerhet som kommer att vara på agendan 2020. Några reflektioner var att de viktigaste riskerna kommer att vara patogena mikroorganismer, såväl kända som nya. Det framgick att livsmedelssäkerhet kommer att inkluderas i och bli en del av hållbarhetsbegreppet. Intressant att notera är att representanterna tror att orsak till matförgiftningar etc. kommer att vara primärproduktion (32%) och livsmedelstillverkning (32%). Undersökningen visar att konsumenterna kommer att vilja ha tillgång till myndigheternas protokoll från inspektioner på butiker och restauranger (67% anser detta). Fullständigt resultat från denna undersökning kommer att presenteras i april 2010.

GFSI

Principen “Once certified accepted everywhere” som GFSI har som grundpelare fungerar inte tillfredsställande i dagsläget. Det är en liten andel av detaljhandelsföretagen som accepterat detta i praktiken. För att reducera kostnader i kedjan är det nödvändigt att principen följs av alla.

Andra prioriterade områden för GFSI de kommande åren är bl.a.

- att hålla kostnaderna nere för externa revisioner

- revisorernas kompetens

- mer enhetlig process för tredjepartsrevisioner

- att nå de små livsmedelsproducenterna

- att förbättra informationsutbytet inom livsmedelskedjan i världen

I juni 2010 kommer GFSI komma ut med en ny version av guidence document (version 6), som olika standarder benchmarkas mot. I förändring i denna version är utökade krav på kvalitetssystemen hos standardägarna.

GFSI har en avdelning, Global Markets, som bl.a. syftar till att skapa förutsättningar för livsmedelsproducenter i utvecklings- och tillväxtländer att leva upp till kraven i GFSI-godkända standarder. Lyckade projekt har drivits i bl.a. Egypten och Indien.

Standarder

Allt fler intressenter publicerar standarder som kommer att bli godkända av GFSI. Flera av standarderna kommer att ha sin utgångspunkt i ISO 22000, t.ex. Synergy 22000. Dessutom kommer det troligen fler standarder som är specifika för en industri. Ett exempel är Global Red Meat Standard (GRMS), som är framtagen av Danish Agriculture & Food Council. GRMS är godkänd av GFSI.

När FSSC 22000 blir godkänd, troligen i februari 2010, kommer Dutch HACCP code förmodligen att fasas ut. 

ISO har påbörjat arbetet med att ta fram tekniska specifikationer (ISO/TS 22002 –1, 2, 3 osv) som ska utgöra ett komplement till ISO 22000. I de tekniska specifikationerna finns det bl.a. detaljerade krav på grundförutsättningar (PRP). ISO/TS 22002 –1 kommer att ersätta PAS 220.

Undersökning av konsumentens syn på livsmedelssäkerhet

The Nielsen Company gör fyra undersökningar om året på 30 000 konsumenter i 54 länder i frågor som rör deras syn på livsmedel och livsmedelssäkerhet. Enligt den senaste undersökningen anger 89% av konsumenterna att livsmedelssäkerhet är viktigt i sina inköpsbeslut. Vidare anser konsumenterna att det i huvudsak är tillverkaren som är ansvarig för att maten är säker (68%). I undersökningen framkom att konsumenten litar mest på media (34%) i samband en livsmedelsrelaterad kris. Tätt efter kommer myndigheten (33%) följt av tillverkarna (23%). Endast 10% litar mest på detaljhandeln i samband med en kris.

B&Hs Analys

Inflationen i antalet GFSI-godkända standarder kommer öka kostnaderna i hela systemet pga att det är kostsamt för ett certifieringsföretag att upprätthålla ackreditering och kompetens för ett stort antal standarder. Det kommer att slå igenom på priserna för tredjepartsrevisioner. Dessutom kommer det troligen försämra konkurrensen på marknaden för certifiering. De mindre certifieringsföretagen kommer inte att ha råd eller personella resurser att upprätthålla ackreditering för många olika standarder. Troligen kommer det leda till en strukturrationalisering på marknaden och kanske närma sig en oligopol-marknad.

Så länge “Once certified accepted everywhere” inte fungerar internationellt och när det blir fler standarder, kommer det att bli fler svenska exportföretag som kommer att behöva certifiering enligt flera standarder. Fler standarder kommer med all sannolikhet kräva att olika revisorer med specialistkompetens på en standard kommer att behöva utföra certifieringsrevisioner. När ett livsmedelsföretag behöver vara certifierad enligt fler standarder krävs ökad kunskap inom företaget och det leder även till ökade kostnader för att upprätthålla certifieringen enligt de olika standarderna.

Aktörerna i branschen borde verka för att det finns en allmän globalt accepterad standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet, t.ex. ISO 22000, som kompletteras med tekniska standarder som innehåller specifika krav för en industri, t.ex. ISO/TS 22002 –1, 2, 3 osv.

Primärproduktionen upplevs av aktörer i branschen som en betydande källa till livsmedelsburna utbrott idag och i framtiden. Det kommer troligen att leda till ökade krav på certifiering i primärproduktionen. Värt att notera är att på konferens fanns det ingen företrädare från primärproduktionen  

Standarder och tredjepartscertifiering är uttryck för att det är olika nivå på lagstiftningen och offentliga kontrollen i internationellt perspektiv. Det finns ett behov av garantier på en viss nivå på livsmedelssäkerheten i handeln mellan företag. Därför kommer det att finnas ett stort behov av tredjepartscertifiering långt fram i tiden. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy