Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Bilia AB

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2020 11:10 CEST

Årsstämma 2020

Bilia AB:s årsstämma äger rum måndagen den 22 juni 2020, kl. 14:00, på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

För att minska risken för smittspridning har Bilia AB beslutat att genomföra stämman så att aktieägarna i möjligaste mån utövar sin rösträtt genom att rösta på förhand s.k. poströstning eller genom ombud. Bilia AB har därutöver beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för genomförandet av årsstämman.

Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att deltagandet av Bilia AB:s styrelse och ledning kommer att vara begränsat i stämmolokalen samt att ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas. VD:s anförande kommer att vara mycket kortfattat på själva årsstämman och istället kommer ett längre inspelat anförande att publiceras på Bilia AB:s hemsida samma dag som årsstämman hålls.

Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.

Med hänsyn till smittorisken avråder Bilia AB från deltagande i stämmolokalen och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning.

Rätt till deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:
• Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 juni 2020,
• Dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast måndagen den 15 juni 2020.

Anmälan kan antingen ske genom inlämnande av poströstningsformulär (se nedan):
• Per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 00),
• Per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg,
• Via anmälningsformulär på Bilias hemsida www.bilia.com (gäller ej juridisk person).

Vid anmälan uppges:
• Namn
• Personnummer/organisationsnummer
• Adress och telefonnummer
• Antal medföljande biträden

En deltagarbekräftelse kommer att översändas till aktieägare som anmält sig och medtas av aktieägare till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 15 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Poströstning

Aktieägare rekommenderas att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Detta kan göras på två sätt:

  1. Poströsta digitalt genom att klicka på denna länk och signera med BankID
  2. Skriv ut poströstningsblanketten (se länk nedan till stämmohandlingar), fyll i dokumentet, signera och skicka via e-post till Bilia AB på adressen info@computershare.se eller i original till Bilia AB, ”Årsstämma”, c/o Computershare AB, Box 5257, 192 46 Stockholm.

Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bilia AB:s hemsida, www.bilia.com. Fullmakten i original bör insändas till Bilia AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis/ motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Digital anmälan

För dig som ändå önskar delta i stämmolokalen finner du anmälningsformuläret här.

Frågor

Aktieägare är välkomna att ställa frågor, vilka kommer att besvaras på årsstämman. Då vi avråder från deltagande i stämmolokalen rekommenderar vi att frågorna sänds in i förväg till bolaget via e-post arsstamma@bilia.se

Stämmohandlingar

Handlingar rörande årsstämman finns här.

Kallelsen ligger i sin helhet som bifogad PDF

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har 136 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia samt transportbilar av märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte 28,4 mdkr år 2018 och hade 4 785 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.