Skip to main content

Sommarbrev från Biogas Norr

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 11:28 CEST

Sommaren och biogasen går hand i hand i norr! Med det här nyhetsbrevet vill vi friska upp ert minne av vad som hänt våren 2013. Vi skriver bland annat om det här:

  • Ökad försäljning av fordonsgas i Skellefteå och nya tankställen på gång
  • Domsjö Fabrikers planer på att tillverka fordonsgas
  • Kväveoxidutsläpp (NOx) och biogas – vad gäller?
  • 2 nya biogasanläggningar har tagits i drift
  • Big Steve – en Youtube-stjärna som gillar biogas
  • Naturgasens utveckling och påverkan på biogasens utveckling
  • Naturvårdsverkets förslag om att sänka gränsvärdet för kadmium i biogödsel

Våren då snack blev till verkstad

Det har varit en handlingarnas vår! Temperaturen i biogasbranschen håller gott och väl tempo med sommartemperaturen i maj. Försäljningen av fordonsgas ökar stadigt, såväl i norra Sverige som i riket i stort. I Skellefteå har försäljningen gått stadigt uppåt och i maj såldes 83 304 Nm3 fordonsgas, motsvarande ungefär lika många liter diesel. På ett år blir det nästan en miljon liter diesel som kan ersättas. Och bättre lär det bli när nya tankställen tas i drift i Luleå och Umeå. Efter en del överklaganden har upphandlingen av uppgradering och tankställe i Luleå gått igenom och tankställe för bussar och privatbilister öppnar under 2014. Företaget AC Fordonsgas AB har bildats i Umeå, med syfte att bygga ett tankställe i Umeå vid flygplatsen. Driftsättning planeras till mars 2014.   

Domsjö Fabriker har planer på fordonsgas

Domsjö Fabriker AB, Sveriges största producent av biogas, är ute på friarstråt och vill hitta långsiktiga lösningar för att kunna börja leverera fordonsgas. En befintlig biogasanläggning som tuffar och går, dygnet runt, året runt. Upp till 50 GWh fordonsgas räknar de med att kunna leverera per år. Det motsvarar 5 miljoner liter diesel och måste vara den absolut lägst hängande frukten i Sverige när det gäller ny fordonsgas.

Därför arrangerade Biogas Norr, Domsjö Fabriker AB och AGA Gas en road-show där vi träffade transportbranschen i vår region – läs mer om de träffarna här bredvid. Under träffarna fick vi rapporter från förare hos såväl Norrmejeriers transportbolag Lincargo och Allmiljö. De tycker att deras gasdrivna tunga fordon fungerar bra – om inte bättre än dieselbilarna – även när det är riktigt kallt! Högt upp på deras önskelista står fler ställen att tanka på. Vårens träffar kommer att följas upp under hösten med en mer teknisk dag för entreprenörer och upphandlare. Boka in redan nu den 26 september i kalendern. Seminariet heter BioBoden och arrangeras av FutureEco.  

Biogas och NOx - vad gäller?

Under våren har Biogas Norr tagit fram en rapport om kväveoxidutsläpp (NOx) från fordon, och hur ett gasdrivet fordon ändrar förutsättningarna. En tvåsidig sammanfattning finns här. Kort kan man säga:

  • att tunga fordon som drivs av fordonsgas ger samma eller lägre NOx emissioner jämfört med dieselmotor av samma euroklass. De har även lägre emissioner av skadliga partiklar och sot. Detta stärks av de studier som gjorts vid verklig körning.
  • att personbilar som drivs av diesel släpper ut 10-100 gånger mer NOx än de som drivs av fordonsgas. Skillnaderna ökar om fordonen körs på låg last och vid kall väderlek, eftersom dieselbilens katalysator fungerar dåligt när den inte har rätt arbetstemperatur. Det gäller även för nya euroklassade bilar och samma trend finns för dieseldrivna bussar.

Småskaliga biogasanläggningar har invigts

Vi har två nya småskaliga biogasanläggningar att gratulera, Frigiva gård utanför Piteå och Kulbäcksliden i Vindeln. Anläggningarna bubblar på och invigdes i maj. Biogas Norr var såklart där för att höra mer – läs om detta här. 

Tillståndsprocesserna är igång för de lite större lantbruksanläggningarna i Hammerdal, Vännäs och Infjärden – så även här hoppas vi på snar verkstad. 

Big Steve from England gillar biogas

Och Du! Du har väl inte missat våra underhållande Youtubefilmer i samverkan med Big Steve from England? Tre korta filmer som på ett lättsamt sätt beskriver hur biogas blir till och varför det är vikigt att sortera överblivna matrester på rätt sätt. 

Vi har även flera utredningar om biogaspotential, marknadspotential, samhällsekonomisk analys av biogasutbyggnad på gång – men det får bli ett helt eget nyhetsbrev!

Trendspaning

Även runt om i världen händer det massor när det gäller både fordonsgas och biogas, men den svenska regeringen tvekar. I Sverige idag kommer knappt en tredjedel av vår energianvändning från fossila källor, en dryg tredjedel från biobränsle och en tredjedel från kärnkraft/vattenkraft. Av oljan går 75 procent till transporter, vilket motsvarar 8 miljarder liter diesel eller bensin eller drygt 80 TWh. För att lyckas med omställningen kommer det behövas en palett av flera förnybara drivmedel, energieffektiva motorer, sparsamt körsätt och en effektivare transportplanering för att minska det totala behovet av fossila drivmedel till transportsektorn. Sverige har som mål att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel år 2030, varför regeringen har tillsatt en utredning gällande en fossilfri fordonsflotta. 

Naturgas stort i Europa

Den energirika molekylen i biogas är metan, samma molekyl som i naturgas. Skillnaden är att naturgas är av fossilt ursprung och biogas är förnybart. Metan (eller fordonsgas) är det drivmedel som just nu ökar mest runt om i världen och många bedömare tror att naturgasen kommer att få en allt viktigare roll när tillgången på diesel minskar. I EU står den fossila naturgasen för nästan en fjärdedel av energiförbrukningen och naturgas är den andra största energikällan efter olja. Förnybar energi, där biogas ingår, står endast för knappt 10 procent av användningen. Naturgasen, använd främst till värme, el och transport, är en mycket liten andel. Naturgasnätet är väl utbyggt i hela Europa med undantag för Sverige, Norge och Finland. Flytande naturgas (LNG) kommer stort och används främst för att underlätta transport av naturgas. 25 procent av all importerad naturgas till EU kommer som LNG. Nu börjar naturgasen användas även som bränsle för fartyg och tung trafik på väg då de flesta aktörer på marknaden anser att dieselpriset riskerar att öka ytterligare i och med svaveldirektivet 2015. I Europa finns 1,4 miljoner gasfordon registrerade och det finns 2860 tankstationer för komprimerad naturgas (CNG) och nu fokuseras starkt på tankstationer för LNG.

Sverige har stor biogaspotential

Den stora potentialen för framtida biogasproduktion i Sverige kommer från skog, energigröda, och industriella avfallsströmmar. Branschen bedömer den totala biogaspotentialen i Sverige till ca 22 TWh varav ungefär hälften kommer från rötning. Det motsvarar cirka 2,2 miljarder liter bensin och skulle kunna stå för nästan 25 procent av dagens transportbehov. Som jämförelse kan nämnas att i Tyskland produceras 49 TWh biogas, som företrädesvis används för att producera el. Sverige har en världsunik ställning när det gäller biogas till fordonsgas. Ungefär 60 procent av den fordonsgas som säljs i Sverige är baserad på biogas och 40 procent på naturgas. Den höga andelen biogas kan bli svår att bibehålla då marknaden för fordonsgas ökar snabbare än ny svensk produktion av biogas. En lösning branschen tittar på är att börja importera biogas, trots den stora potentialen. Flera nya produktionsanläggningar planeras, men står i vänteläge i avvaktan på politiska förutsättningar. Regeringen har föreslagit förlängd sänkning av förmånsvärde på gasdrivna tjänstebilar och fortsatt skattebefrielse för biogas. Det är bra, men branschen efterfrågar mer långsiktiga och stabila förutsättningar för att våga satsa på ny infrastruktur. Klimatcertifikat för biodrivmedel är en bra lösning. Läs mer på Energigas Sveriges hemsida under rubriken Klimatcertifikat för fordonsbränsle – en idéskiss.

Naturgas - hot och möjlighet

Naturgasen kommer stort i världen, vilket för biogasens del är både ett hot och en möjlighet. För norra Sveriges del måste vi satsa på flytande fordonsgas för att hänga med i utvecklingen – och att samtidigt arbeta hårt för att så stor andel av den gasen ska baseras på biogas som möjligt. Med stora biogasaktörer som Domsjö Fabriker AB har vi ett mycket bra utgångsläge. Ett lågt naturgaspris kan dock göra det svårt att konkurrera med lokalt producerad biogas. Här behövs fortfarande stark styrning från central nivå för att lyckas med omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Fördelen är att det kommer utvecklas många gasdrivna fordon för alla kategorier – och dessa kan köras även på biogas. 

Nya gränsvärden för kadmium föreslås i biogödsel

Biogasbranschen oroas just nu av det uppdrag som Naturvårdsverket har fått av regeringen för att utreda, samt föreslå, regelverk för återföring av fosfor i organiska gödselmedel. De gränsvärden som föreslagits för reglering av ett antal metaller, främst kadmium, och organiska föreningar är i nuläget mycket snäva och riskerar att endast en mindre andel biogödsel och rötrester kommer att kunna återföras till jordbruksmark. Det kan drabba biogasproduktionen och därmed också flera av Sveriges miljömål. Frågan utreds och Energigas Sverige, Svenskt Avfall och Svenskt Vatten framför sina synpunkter gemensamt. Den 12 augusti ska Naturvårdsverket lämna sin utredning till regeringen.

Biogas är – och kan vara – en del av lösningen på klimatutmaningen. Den kan även bidra till en bättre miljö, bättre hälsa och resurshushållning när det gäller fosfor. Om vi producerar biogasen lokalt skapas jobb och tillväxt och vi minskar vår regions utsatthet gentemot en osäker prisutveckling på diesel. Det tycker jag är viktigt här i norr med våra stora avstånd. 

En riktigt härlig sommar önskar jag dig!

Anna Säfvestad Albinsson, projektledare Biogas Norr


Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Region är ett samarbete i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser och universitet. Vi arbetar för en omställning från fossila produkter till förnybara drivmedel och nya produkter. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och arbetar brett med regional utveckling av flera biodrivmedel och hållbara transporter.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!

Bifogade filer

PDF-dokument