Forskningen om tiaminbrist måste fullföljas

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 09:36 CET

Brist på tiamin är en anledning till att bl a lax, ål, ejder, måsfåglar och blåmussla får nedsatt immunförsvar och avlider. Senast påvisat hos honungsbi och östersjötorsk. Lidande för djuren, sviktande ekosystem (-tjänster) och miljonförluster för sport- och yrkesfiskare - flera miljömål uppnås ej. Forskarna måste ges offentliga medel för att ta reda på orsakerna! Undertecknat av 20 organisationer

Om Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Lokala lösningar på globala utmaningar - bevara, utveckla, stödja

Blekinge Arkipelag
Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha land. Här finns världsarvet örlogsstaden, kastell och befästningar från dansktiden, lämningar från stenhuggeriepoken och det småskaliga kustnära fisket. Den typiska lövskogskusten med ekhagmarker, de grunda vikarna och de många öarna och skären ger området sin karaktär och en fantastisk artrikedom.
Blekinge Arkipelag utsågs för sina höga natur- och kulturvärden till biosfärområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att vi tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner har ett unikt område att på bästa sätt förvalta för framtiden. Natur och kultur ska bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vår vision är att Blekinge Arkipelag ska vara ett hav av möjligheter, utan att begränsas av kortsiktighet och negativ mänsklig påverkan. Därför testas nya metoder och söks ny kunskap för att visa exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever och verkar där. Det bygger på ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling. Vårt biosfärområde är på detta sätt en arena för implementering av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Blekinge Arkipelag arbetar bland annat med att:
• Bevara biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap,
• Utveckla infrastruktur och hållbara produkter för naturturism.
• Stödja forskning kring fisk i Östersjön och om hur vattenresursen används klokast.

Prenumerera via RSS