Kristina Ensgård slutar som vd för Bliwa efter 16 år

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 07:05 CET

I veckan har Kristina Ensgård meddelat styrelse och medarbetare att hon under andra halvåret 2019 kommer att lämna rollen som vd på Bliwa Livförsäkring efter 16 år.

Bliwas årsredovisning 2017 - Ett hållbart försäkringsbolag

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 07:00 CEST

För det flesta innebär hållbarhet ett miljöengagemang. Men för oss handlar hållbarhet också om att under en lång tid framöver kunna leva upp till våra löften till försäkringstagarna. Det måste finnas pengar att betala ut, det måste finnas kompetenta och engagerade medarbetare som möter kunderna och det måste finnas en värdegrund som ledstjärna i vårt arbete. Det är hållbarhet för oss.

Bliwa har två strategiska fokusområden där vi kan bidra särskilt mycket till en hållbar utveckling:

 • Genom bra, ändamålsenliga och begripliga försäkringar samt förenklad hantering skapar vi trygghet för våra kunder. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners tar vi fram begripliga försäkringar som skapar verklig trygghet för våra försäkrade och stärker långsiktigheten i våra kundrelationer.
 • Med ansvarsfulla och klimatsmarta investeringar inom vår kapitalförvaltning bidrar vi till ett mer hållbart samhälle och långsiktigt goda förutsättningar för vår försäkringsverksamhet.

Med kunden och den försäkrade individen i fokus har Bliwa under 2017 jobbat intensivt med att digitalisera och individualisera erbjudandet och öka tillgängligheten i alla kanaler.

- Vår kraftiga affärstillväxt under 2017, tillsammans med vårt strategiska utvecklingsarbete, innebär att vi i framtiden har ännu bättre förutsättningar att vara ett konkurrenskraftigt och hållbart försäkringsbolag, säger Kristina Ensgård, vd på Bliwa Livförsäkring.

Digital årsredovisning

Bliwa producerar ingen tryckt årsredovisning. Valet ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete och Bliwas snabba förändringstakt. Beskrivningen av Bliwas arbete under det gångna året har vi istället valt att publicera direkt på webben. Vår ambition är att innehållet ska uppdateras löpande för att kunder och ägare samt andra intressenter i varje stund ska ha tillgång till aktuell information om vad som händer på Bliwa.

Se filmen om Bliwas hållbarhetsarbete

Bliwa 2017 i siffror

Koncernen i siffror

Fortsatt tillväxt

 • Bliwa fortsätter att växa. Affärstillväxten under 2017 innebär en ökad premieinkomst med drygt 60 procent 2018. En växande affär stärker Bliwas konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet.
 • Drygt 600 nya gruppavtal har ingåtts under året, varav ett tiotal med medelstora och stora kunder.

Finansiell styrka

 • Kapitalbasen för koncernen uppgick till 1 120 miljoner kronor och solvenskapitalkravet uppgick till 642 miljoner kronor.
 • Solvensgraden uppgick till 333 procent för Bliwa Livförsäkring och 310 procent för Bliwakoncernen.

Resultat

 • Årets resultat uppgick i Bliwa Livförsäkring till 37 miljoner kronor och 28 miljoner kronor i koncernen.
 • Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 3,3 procent i Bliwa Livförsäkring.
 • Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring var 343 miljoner kronor i Bliwa Livförsäkring respektive 497 miljoner kronor i koncernen.

Minskad miljöpåverkan

 • Det är framför allt inom vår kapitalförvaltningsverksamhet som vi kan bidra till en mer hållbar miljö. Genom ökade investeringar i gröna obligationer och hållbara fonder, som aktivt väljer att investera i bolag som bidrar positivt till en hållbar utveckling, har vi reducerat det totala koldioxidavtrycket från våra investeringar inom kapitalförvaltningsverksamheten. Våra aktiefonder har idag omkring 45 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med motsvarande jämförelseindex. Vi har också ökat investeringar inom områden som minskar negativ miljöpåverkan som hållbart förvaltade fastigheter och skog. Dessa klimatsmarta investeringar utgör 18 procent av våra investeringar.
 • 99,9 procent av portföljinnehaven uppfyller FN:s etiska normer och konventioner och 98,5 procent omfattas av regelbunden screening utifrån miljöperspektiv och sociala frågor.

Digitaliseringen genomsyrar allt

 • Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. Med nya digitala verktyg och arbetssätt effektiviserar vi arbetet, ökar tillgängligheten och förenklar hanteringen av försäkring. På så vis skapar vi kundnytta samtidigt som vi blir mer hållbara.
 • Under 2017 har vi utvecklat nya digitala tjänster, individualiserad kommunikation samt utökad tillgänglighet i alla kanaler.

Nöjda kunder

 • Liksom föregående år får vi höga betyg av våra kunder angående erbjudande, bemötande och kundupplevelsen i stort, 9 av 10 i betyg. För att bli ännu bättre på att möta den försäkrades behov har vi även utvecklat mätning av kundnöjdhet via sms. Här är betyget 4,6 av 6 i nöjdhet vid kontakt med Bliwa.

Engagerade medarbetare

 • Nöjda kunder förutsätter engagerade medarbetare. Under 2017 har antalet medarbetare ökat med 30 procent och affärsvolymen har växt kraftigt. Då är det extra viktigt med delaktighet och samverkan samt att medarbetarna upplever att de kan bidra till bolagets utveckling.
 • Medarbetarna ger Bliwa höga betyg som arbetsgivare – undersökningen 2017 visade ett totalindex på 78 procent. Mer än 9 av 10 anger att de har ett stort engagemang för sitt arbete och nästan lika många ger ett positivt betyg vad gäller delaktighet, medarbetarskap och samverkan. 

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

För det flesta innebär hållbarhet ett miljöengagemang. Men för oss handlar hållbarhet också om att under en lång tid framöver kunna leva upp till våra löften till försäkringstagarna. Det måste finnas pengar att betala ut, det måste finnas kompetenta och engagerade medarbetare som möter kunderna och det måste finnas en värdegrund som ledstjärna i vårt arbete. Det är hållbarhet för oss.

Läs vidare »

Thomas Palmqvist ska effektivisera Bliwas sjukvårdsförsäkring

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 07:47 CET

Bliwa växer kraftigt inom sjukvårdsförsäkring och som ett led i expansionen har Thomas Palmqvist anställts som processledare med uppgift att förvalta och utveckla processen inom affärsområdet Hälsa. Thomas har ett förflutet från SEB inom området vårdförsäkring och kommer nu senast från ett börsnoterat hälsoföretag där han varit vd och utvecklat digital vård och hälsotjänster. Thomas börjar den 1 februari och kommer tillsammans med Ewa Broms, som är affärsområdesansvarig för Hälsa, att arbeta med att utveckla verksamheten med nya erbjudanden, effektiviseringar och digitalisering.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag och vårt sätt att arbeta genomsyras av öppenhet, samverkan och långsiktiga relationer. Vi skapar en långsiktigt hållbar och lönsam affärsverksamhet genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete med utgångspunkt i våra kunders behov. För att kunna ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi förstå vad som skapar värde och engagemang för våra kunder, både idag och i morgon.

Bliwa växer kraftigt inom sjukvårdsförsäkring och som ett led i expansionen har Thomas Palmqvist anställts som processledare med uppgift att förvalta och utveckla processen inom affärsområdet Hälsa.

Läs vidare »

Unionen väljer Bliwa för sina 640 000 medlemmar

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 11:00 CEST

Från 1 januari 2018 blir Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Avtalet är det största som tecknats på den svenska marknaden för gruppförsäkring, med en premietillväxt för Bliwa på cirka 300 miljoner kronor.

- Att Unionen valde Bliwa efter en omfattande upphandling visar att de värdesätter våra produkter och vårt sätt att arbeta. Som nischat gruppförsäkringsbolag kan vi gruppförsäkring bättre än de flesta och vi utvecklar gärna flexibla försäkringar i samverkan med våra kunder. Dessutom är vi kundägda vilket innebär att våra kunder har en hög grad av insyn och möjlighet att påverka, säger Johan Gunnarson, vice vd och chef för affärsverksamheten på Bliwa.

De försäkringar som Bliwa från årsskiftet tillhandahåller är: livförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, familjeskydd, sjukvårdsförsäkring för Egna företagare samt seniorförsäkring. Dessutom kommer Unionens alla medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring.

Bytet innebär inga stora förändringar för den försäkrade som har kvar motsvarande skydd som tidigare, men med förbättringar som högre ersättningsnivåer, generösare hälsoregler, mer flexibla försäkringar och högre slutålder.

- För Unionen är det viktigt att medlemmarnas försäkringar speglar det nya arbetslivet. Behoven ser olika ut för olika individer och det ska därför gå att anpassa försäkringen i högre grad. Lönerna ökar, många kommer in senare i arbetslivet och allt fler väljer även att gå senare i pension. Allt detta avspeglas i försäkringarna. Dessutom är försäkringarna tillgängliga för fler tack vare generösare hälsoregler. Vi är ser fram emot att få utveckla vårt samarbete med Bliwa och från 2018 erbjuda förbättrade personförsäkringar till våra medlemmar, säger Martin Wästfelt, Unionens chefsjurist.

Bliwas kunder utgörs idag av medlemmar i ett 10-tal organisationer samt anställda i flera tusen företag, varav ett 40-tal av Sveriges största. Samarbetet mellan Bliwa och Unionen sträcker sig tillbaka till 2005 då Unionen valde Bliwa för sin livförsäkring för arbetslösa medlemmar.

- Bliwa har vuxit med i snitt 20 procent per år sedan start 2003. Med denna affär skapar vi förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete, högre servicegrad och samtidigt lägre kostnader per försäkrad. Det gynnar samtliga Bliwas kunder, säger Johan Gunnarson.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer, exempelvis anställda i ett företag eller medlemmar i en organisation. Bliwas försäkringar ger ekonomisk trygghet vid sjukdom, dödsfall, olycksfall och arbetslöshet samt tillgång till sjukvård.

Från 1 januari 2018 blir Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Avtalet är det största som tecknats på den svenska marknaden för gruppförsäkring, med en premietillväxt för Bliwa på cirka 300 miljoner kronor.

Läs vidare »

Bliwa lanserar rehabiliteringsförsäkring

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:33 CEST

När en anställd blir sjukskriven har såväl arbetsgivaren som den anställde allt att vinna på att så snabbt som möjligt komma igång med rehabilitering. Som ett stöd i det arbetet erbjuder Bliwa nu en rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivare. Syftet är att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukskrivning.

Arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och det inkluderar rehabilitering. Enligt lagstiftning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för en effektiv rehabilitering inom eller i anslutning till arbetsplatsen och stötta Försäkringskassans kartläggning av den anställdes behov av rehabilitering.

- Många arbetsgivare vill ha vägledning och hjälp med koordinering av samverkansarbetet med Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, och medarbetaren, säger Ewa Broms, ansvarig för affärsområde Hälsa på Bliwa.

- Forskning visar att tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Därför kan det vara, såväl personalpolitiskt som företagsekonomiskt, vettigt att sätta in åtgärder tidigare än vad lagen kräver. Gärna redan innan den anställde blivit sjuk. Med en rehabiliteringsförsäkring får arbetsgivaren stöd i det arbetet.

Bliwas rehabiliteringsförsäkring är en del av affärsområdet Hälsa som även innehåller sjukvårdsförsäkring. De båda försäkringarna kompletterar varandra och ger tillsammans ett bra skydd för den anställde och ett bra stöd för arbetsgivaren före, under och efter en sjukskrivning. Försäkringen är avdragsgill för arbetsgivaren.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer, exempelvis anställda i ett företag eller medlemmar i organisationer. Bliwas försäkringar ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom, dödsfall, olycksfall och arbetslöshet samt tillgång till sjukvård. Bolaget växer i snabb takt. Drygt var tjugonde svensk är försäkrad i Bliwa och många tusen företag, varav knappt 40 av de 100 största, samt många fackliga organisationer är kunder.

När en anställd blir sjukskriven har såväl arbetsgivaren som den anställde allt att vinna på att så snabbt som möjligt komma igång med rehabilitering. Som ett stöd i det arbetet erbjuder Bliwa nu en rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivare. Syftet är att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukskrivning.

Läs vidare »

Bliwas årsredovisning 2016 – Tillsammans bygger vi morgondagens trygghet

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:33 CEST

För att ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi förstå vad som skapar värde och engagemang, både idag och i morgon.

Bliwas kunder kan nu välja digital vård

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 08:46 CEST

Från 26 september startar Bliwa samarbete med den digitala vårdleverantören KRY.se. Det innebär att kunder med sjukvårdsförsäkring kan välja att träffa en läkare via datorn eller mobilen.

KRY.se är en webbtjänst där patienten får möjlighet att träffa en läkare i ett videomöte för att få råd, recept eller remiss. Tjänsten lämpar sig utmärkt för personer som av olika skäl inte vill eller kan ta sig till läkare för en första konsultation. Det kan vara praktiskt för de som bor i glesbygd, personer med rörelseproblem eller stressade småbarnsföräldrar.

-KRY.se är ett svar på kundernas önskemål att själva få välja väg till vården. Det är en tidsbesparande och enkel lösning med hög vårdkvalitet för alla inblandade, säger Ewa Broms affärsområdesansvarig för sjukvårdsförsäkring på Bliwa.

På KRY.se arbetar legitimerade läkare med gedigen erfarenhet från primärvård som är tränade i att tillgodose patientens behov via videomöten. Patienten kan få hjälp med besvär som varken kräver fysisk undersökning eller provtagning och därför går bra att behandla på distans.

-Vi är glada att kunna erbjuda Bliwas kunder en flexibel vård, det här är ett steg i rätt riktning för att ge fler patienter vård på deras egna villkor, säger Johannes Schildt, vd på KRY.se.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personriskförsäkringar för företag och organisationer. Vi erbjuder försäkringar för livet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och behov av vård. Bliwa försäkrar var 20:e svensk och har många av de viktigaste fackliga organisationerna och de största svenska företagen som kunder.

Från 26 september startar Bliwa samarbete med den digitala vårdleverantören KRY.se. Det innebär att kunder med sjukvårdsförsäkring kan välja att träffa en läkare via datorn eller mobilen.

Läs vidare »

Bliwas årsredovisning 2015 - det begripliga försäkringsbolaget

Nyheter   •   Jun 13, 2016 09:36 CEST

Bara de försäkringsbolag som verkligen har fokus på kundernas behov, beteende och förväntningar och som identifierar teknikens alla möjligheter, kan vara framgångsrika framöver. Bliwa ska vara ett av dessa bolag och vi har därför initierat ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

Bengt-Åke Fagerman ny styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 11:41 CEST

Tisdag den 7 juni hade Bliwa Livförsäkring sin årliga bolagsstämma. Vid stämman valdes Bengt-Åke Fagerman in som ny ledamot till Bliwas styrelse. Bengt-Åke Fagerman kommer senast från rollen som koncernchef på Skandia och har idag ett antal andra styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Svensk Försäkring.

Journalistförbundet väljer Bliwa för personförsäkringar

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2015 09:30 CET

Den 1 januari 2016 får 17 000 journalister Bliwa som sitt nya försäkringsbolag när Journalistförbundet byter försäkringsgivare för medlemmarnas personförsäkringar.

− Vi har ett mycket bra samarbete med Bliwa för den inkomstförsäkring som alla medlemmar får. Det känns tryggt att vi samlar medlemsförsäkringarna hos en och samma försäkringsgivare som känner oss och våra medlemmar väl, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Samarbetet mellan Bliwa och Journalistförbundet sträcker sig tillbaka till 2008 då Journalistförbundet valde Bliwa för sin inkomstförsäkring.

− Vi tror på värdet av långsiktiga relationer med våra kunder. Tillsammans kan vi arbeta för en tryggare vardag för Journalistförbundets medlemmar genom bra och begripliga försäkringar, säger Titti Engvall Gerlofstig, affärsområdesansvarig för frivillig gruppförsäkring och inkomstförsäkring på Bliwa.

Journalistförbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda medlemmarna konkurrenskraftiga försäkringslösningar.

− Sett till helheten kan Bliwa erbjuda en bättre lösning för oss och våra medlemmar än den föregående försäkringsgivaren If. Avtalet med Bliwa gör att förbundets försäkringserbjudande till medlemmarna är konkurrenskraftigt även fortsättningsvis, säger Jonas Nordling.

De försäkringar som Bliwa från årsskiftet tar över är: livförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital (tidigare trygghetskapitalförsäkring), diagnosförsäkring (tidigare kritisk sjukdom), medlemsolycksfall, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Bytet innebär inga stora förändringar för den försäkrade som har kvar samma skydd men med några förbättringar. Bland annat kan den som blir långtidssjukskriven få högre ersättning under de familjebildande åren mellan 30 och 50 genom försäkringen sjukkapital. Dessutom får försäkrade i diagnosförsäkringen som är äldre än 50 år lika hög ersättning som yngre om de drabbas av en allvarlig diagnos.

För mer information kontakta:

Titti Engvall Gerlofstig, affärsområdesansvarig för frivillig gruppförsäkring och inkomstförsäkring på Bliwa, 070-357 42 34, titti.engvallgerlofstig@bliwa.se

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33, jonas.nordling@sjf.se

Om Journalistförbundet

Journalistförbundet är en stark röst som kan tala för journalister i hela Sverige. Vi organiserar oss tillsammans för att minska otryggheten, förbättra villkoren på arbetsmarknaden och lyfta journalistikens roll i demokratin. Läs mer på www.sjf.se

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Bliwa strävar efter enkelhet och begriplighet – en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Bliwa är dessutom ett kundägt företag, vilket innebär möjlighet till påverkan, hög grad av öppenhet och att överskott går tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Bliwa har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag en ledande aktör inom personriskförsäkring för företag och organisationer. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Den 1 januari 2016 får 17 000 journalister Bliwa som sitt nya försäkringsbolag när Journalistförbundet byter försäkringsgivare för medlemmarnas personförsäkringar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Intern och extern kommunikation
 • Presskontakt
 • mazotilaldxla.bqwijideonllgn@beylibbwaaq.sipeng
 • 08-696 22 47
 • 070-602 41 20

Om Bliwa

Bliwa försäkringar för livet

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.
Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Adress

Länkar