Digidel 2013

ABF <3 Swedbank för fler digitala kunder

Blogginlägg   •   Feb 07, 2013 15:31 CET

Vi möter Göran Lundström, chef för ABF Östergötland, för en intervju om hur ABF tillsammans med Swedbank utbildade bankens kunder i hur de kan ha nytta av Internet i vardagen och då särskilt hur Internetbanken kan användas. Men Göran går inte med en gång in i konkreta metoder om hur projektet har genomförts, utan tar först avstamp i funderingar över folkbildningens uppdrag i vår tid.

Samarbetet mellan banken och ABF blev ett win-win-koncept och en symbol för hur Göran ser att bilden och behovet av folkbildningen som redskap kan stärkas, när det gäller människors rätt och fullödiga delaktighet i vårt vardagssamhälle.

Vad ska folkbildningen göra idag?

- Folkbildningens ursprung vilar på grundläggande behov som mat för dagen, tak över huvudet, kläder på kroppen, en sund livsstil, ett jobb att gå till och möjlighet att göra sin röst hörd. Digital delaktighet handlar precis om vad folkbildningen alltid arbetat med historiskt, säger Göran. Därför gäller det att vara där människor befinner sig i sin vardag och erbjuda ”verktyget”. Han tror att folkbildningen behöver återta de ursprungliga värden de en gång startade med, anpassade efter vår tid. Göran förklarar att det är så mycket idag som pockar på vår uppmärksamhet och det gör att många av våra behov är mångfalt fler och i många fall färskvara. Studieförbunden konkurrerar med människors tid och intressen och inte i första hand med varandra, säger Göran.

- Vi vet inte vad människor är intresserade av att göra till hösten. Vi kan inte förvänta oss att människor köper plats i en studiecirkel som vilken annan vara som helst, för studieförbunden konkurrerar med en mängd andra influenser i samhället. För att lyckas slå igenom bruset och allt som gör anspråk på vår tid krävs motiverande grepp.

- Det är mindre framgångsrikt att en liten grupp tänker ut en studiecirkel till hösten, tillverkar en katalog för utbudet och skickar ut den för att den breda massan människor ska anmäla sig, säger Göran.

- Folkbildningen behöver finnas nära människor, nära deras behov och erbjuda verktyg för delaktighet.

Göran tror att fokus på jämlikhet och digital delaktighet är exempel på generella behovsområden. Med dessa tankar i bakhuvudet grunnade personalen på ABF i Östergötland på hur de bäst skulle kunna hjälpa människor att fylla behov och kunskapsluckor i livet. De bestämde efter lite funderande att de skulle ner och prata med den lokala banken och dess kunder.

En prototyp för framtidens folkbildningsarbete

I banken står folk i kassakön och ska betala för att hantera en räkning, ovetande om hur de ska lösa betalningen på annat sätt. Här och nu på plats är motivationen och mottagligheten hög för erbjudande om lösning på problemet, säger Göran.

- Samarbetet mellan oss och banken utgår från att människor har ett behov, inte att vi som organisationer har våra mål. Göran berättar att det är dessa tankar som ligger bakom alla de projekt ABF har med aktörer i samhället som Swedbank, LO, HSB och Riksbyggen kopplat till digital delaktighet.

- För folkbildningen handlar det om att erövra problematiken. Vi har allt för länge talat om tillgång till teknik och allt för lite om tjänster och vad det är vi egentligen använder tekniken till. För det handlar inte i första hand om teknik, det handlar om förutsättningar och att övervinna rädsla säger Göran.

- Istället för att vara rädda för datorn och Internet bör vi kanske vara rädda för att inte vara delaktiga i samhället. Vi borde vara rädda för att alla inte hänger med och har möjlighet till ett fullvärdigt liv.

Framtiden väntar inte

Göran poängterar även att positionen för vad det innebär att vara digitalt delaktig hela tiden förflyttas.

- Allt kommer att vara kopplat till nätet. Vi kommer se uppkoppling i bruksartiklar och material (the Internet of things) som på egen hand kommunicerar med varandra. Vi kan kanske inte ens i vår fantasi förstå var vi är på väg. Därför måste vi finna vägar till Internet för de individer som behöver folkbildningen som mest. Ska vi göra anspråk på att arbeta med folkbildning är det viktigt med ett ständigt uppsökande för att vinna individers tid, intresse och förtroende i konkurrens med allt annat som lockar. Göran tycker inte att vi ska börja i det tekniska handhavandet utan i våra önskningar och behov.

- Digitaliseringen innebär oerhörda möjligheter men också utmaningar. Vi behöver förhålla oss hur vi ska hantera integritet och säkerhet, delaktighet, jämlikhet och ytterst demokrati.

Idag så börjar vi ofta argumentera emot företeelsen, Internetsamhället, men då är vi i ett läge när förändringen redan är ett faktum. Med framförhållning har vi möjlighet att skapa en beredskap för att

hantera vad som komma ska, funderar Göran.

- Det kan aldrig vara för sent att börja och vi har två huvudproblem att lösa. Projektet mellan ABF och Swedbank är en symbol för att folkbildningen måste ligga nära människor i vardagen för att erbjuda lösningar för deras intressen och behov, förklarar Göran. Andra delen är hur vi förhåller oss till en genomgripande samhällsförändring. Här märks en oro från Görans sida. Han tror inte att det räcker med en plattform av folkbildning och bibliotek för att hantera en så samhällsomdanande fråga som digitaliseringen.

- Det är en marginell satsning jämförelsevis med problematiken, det är svårt att förstå det låga intresset och insikt i frågan om digital delaktighet i media och beslutsfattare.

- Det behövs debatt, opinionsbildning och styrning. I en översättning handlar digital delaktighet inte om något annat än att vidta åtgärder för ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Projektet har varit en del av kampanjen Digidel www.digidel.se