chrissales

Att kalla till möte!

Blogginlägg   •   Sep 26, 2010 09:30 CEST

Här kallar jag arbetsplatsen medarbetare till möte samt miljardkoncernens ledning. Personalen mår dåligt och något måste göras! Här använder jag mig av min tidigare erfarenhet och kunskap av företagsledning, personalhantering och konflikthantering.

Hej! Alla känner nu till att jag kallat till ett möte.

Mötets deltagare är har olika intressen och jag försöker på detta sätt

nu att "polarisera" många åsikter till en gemensam nytta.

Missnöjet som många av oss känner ska vi vända till glädje för vår arbetsplats.

Vissa vill inte tala offentligt eller kan inte av olika orsaker berätta om sin

situation, därför försöker jag reda ut detta utan, att utsätta någon i något led

för obehag. Mötet ska vara produktivt för alla parter!

För att vi inte ska brista ut i "pajkastning" har jag nu satt upp

mötet med en agenda och dagordning.*Alla bör blir informerade och förberdda på frågor härrörande till agendan

och svar så mötet ger oss det resultat vi

önskarSammanfattning:

1. Genuin utbildning inom adekvata arbetsuppgifter, god information, tydligt ledarskap.

2. Alla kan göra fel men uppmärksammas med påföljder

som gynnar den gemensamma nyttan.

3. Blunda inte för problemen, red ut dem!

4. RESPEKT för varje individ, styrka och tillkortakommanden!
Arbetsinsatsen och arbetsmiljön på FÖRETAGET har både ett

egenvärde och ett nyttjandevärde.”Miljö” saknar ägare och därmed ansvarstagare.

Miljö
har många intressenter med ibland olika intressen och

mål.

Chefsposition (det allmänna) måste fördela företagets resurser på lämpligaste vis.

Koncernen betalar priset.

Skyddet och skyddskostnaderna skall vara arbetsmiljömässigt

motiverade och inte ekonomiskt orimliga.

Arbetsmiljöns (restriktioner) påverkar alltid några negativt, medanmånga andra påverkas positivt.


Vilka anspråk görs på arbetsmiljön?Anspråk och värde är nära förbundna. Att sätta ett värde

på ”något” är också själva grunden för att rikta anspråk på

”något”.-Vilka anspråk finns?

-Vilka anspråk skall beaktas?

-Hur skall olika anspråk kunna jämföras?-När blir anspråk beaktansvärda?
”Vid frågor av större betydelse,

samverka innan beslut.”

Huvudansvar har drivande beslutsposition.


Varje annan arbetstagare skall hjälpa till inom ramen för

sin egna anställning.

Koncernens, arbetsplatsen, chefens betydande roll för lokal samverkan!Öppenhet och dialog samt god information gesFöretagets mål, arbetsplatsens mål, arbetstagare;

…gör sin röst hörd.Öppenhet och respekt för varandras särintressen.


”…Säljmål, arbetsmiljömål …uppnås så långt som möjligt isamverkan…”


Vad betyder samverkan?

Betyder allmänt: ”Gemensamt handlande för visst syfte”

Beskrivs :
”Att tillsammans reglera felaktiga verksamheter så att

arbetsmiljön nu och i framtiden ges tillräckligt god grund så att den kan

användas för sitt ändamål för arbetsgivare och arbetstagare”.

Syfte: Att tillföra kunskap och ge möjlighet till påverkanKan i detta sammanhang uttolkas:-Kommunikation är nödvändig.

-Att polarisera/identifiera till medverkan.

-Att beakta synpunkter som är relevanta.

-Att skapa engagemang, respekt och medansvar.
-Att arbeta formaliserat mot vårt mål.


Samverkan kräver allmänt:

Mål

Kontinuitet

Långsiktighet

Resurser

Stöd från egna organisationen

Nyckelpersoner

Processledning

Kommunikation Redovisa resultat


Problem med okontrollerad samverkan:

-Polarisering av särintressen.

-Anspråk med olika tyngd och relevans ställs mot

varandra.

-Agendan lämnas öppen för allt möjligt.

-Fokusering på problem istället för på lösningar.

-Det ”allmänna” blir svarande, det ”enskilda” är
ifrågasättande och dominerande.


Okontrollerad samverkan:

-Många intressenter med olika särintressen.

-Resursbrist, okunskap, osäkerhet och

tidsbrist.

-Många vill ha problemformuleringsprivilegiet,

tolkningsföreträde och agera domare.

-Ingen styrning.

-Perifera frågor trängs in i arbetet.

-Processen blir långsam, ineffektiv och konfliktfylld.


Arbetsmetod för komplex arbetsmiljö:

-Polariserad/identifierad och reglerad samverkan i
processform.


Huvudsakliga fördelar med reglerad samverkan:

-Tydliggör roller i lokal samverkan

-Regler och styrning minskar risken

för konflikter

-Styr arbetet mot målet
-Begränsar negativt inflytande


Hur samverka i praktiken när beslut och resurser finns?

-Börja tidigt.

-Ta och behåll initiativet.

-Beskriv mål, innehåll och deltagare.

-Bestäm och bekantgör tydliga regler för

samverkan och processen.

-Kräv kunskap, engagemang, respekt och ett

gemensamt ansvar.

-Lyssna och beakta relevanta synpunkter.

-Hitta konsensus. Avvisa det som ej behövs.

-Roller: Samverkanspart skall tillföra kunskap

från sitt intresseområde, ej uppfatta sin roll

som åklagare och domare.
-Driv processen.

TID FÖR MÖTET KOMMER SENARE!