Sveriges Kommuner och Landsting

Avtala om att bygga bostäde

Blogginlägg   •   Jul 24, 2013 12:56 CEST

Byggherrar, stat och kommuner måste sluta skylla på varandra för att det byggs för lite bostäder. Låt oss istället göra som i Finland och sluta avtal om vad var och en ska göra för att bidra till bostadsbyggandet.

Bostadsbyggandet är ett gemensamt ansvar för kommun, stat och byggbranschens olika aktörer. Nu är det dags att söka gemensamma konstruktiva lösningar för att få igång bostadsbyggandet i Sverige.

Lösningen är enligt vår mening att alla aktörer samlar sig till gemensamma ansträngningar för att nå önskade resultat; fler bostäder och ett byggande i jämn takt

I Finland använder man sig av avtal mellan staten och kommunerna för att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggandet i tillväxtregioner. Idén med sådana ”intentionsavtal” borde prövas även i Sverige. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till att åstadkomma sådana avtal i de regioner där bostadsbyggandet behöver öka.

De finska avtalen behandlar planering, bostadsbyggande och infrastruktur, och innebär att kommunerna lovar stå för planering och ta initiativ till bostadsbyggande och staten lovar att leverera nödvändig infrastruktur, framför allt kollektivtrafikinvesteringar, i den takt byggandet kräver.

Intentionsavtal i Sverige skulle omfatta inte bara staten och kommunerna utan även byggherrar. Med en bostadsmarknad som fungerar på marknadens villkor måste också de som svarar för byggandet av bostäder ta sitt ansvar. Iordningställande av mark och infrastruktur måste kombineras med ett koncentrerat byggande för att samhällets resurser ska användas så väl som möjligt. Idag vet vi att de stora byggherrarna gärna låter färdiga planer ligga till sig i väntan på bättre marknadsförutsättningar, planer där kommunen ofta redan fått göra stora investeringar.

Förutom att kretsen som ingår avtalen måste utökas till att också omfatta byggherrarna behövs också andra åtaganden från parterna i Sverige i förhållande till i Finland. Det viktigaste är att staten ger samlade besked inför kommunernas planering. Idag lider planeringsprocesserna av att statliga myndigheter inom sina respektive ansvarsområden har givits stort inflytande utan ansvar för de konsekvenser som deras beslut har på planering och bostadsförsörjning.

Ett intentionsavtal med syfte att öka bostadsbyggandet i svenska kommuner skulle därför behöva åtaganden från tre parter; staten, berörda kommun/-er och byggherrarna.

Kommunerna skulle göra åtaganden att

  • Arbeta aktivt för ökat bostadsbyggande.
  • Samverka med varandra regionalt.
  • Effektivisera sina planerings- och beslutsprocesser (och stå emot tillfälliga lokal opinioner).

Staten skulle göra åtaganden att

  • Avpassa statliga infrastrukturinvesteringar till planerad bostadsutbyggnad.
  • I ett tidigt skede av planeringsprocessen ge besked om hur staten ser på allmänna intressen och eventuella riksintressen. Beskedet bör vara samlat och skära av enskilda myndigheters möjlighet att återkomma senare i processen.
  • Använda statligt ägd  mark på ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt.

Byggherrarna skulle göra åtaganden att

  • Förverkliga de planer de tilldelats snabbt och enligt en överenskommen tidplan
  • Samverka för ett effektivare plangenomförande
  • Verka för minskade byggkostnader och en bättre konkurrens i alla skeden av byggprocessen

Är överens om att det idag byggs för lite bostäder i Sverige borde vi kunna enas om att alla måste dra sitt strå till stacken och lägga sin energi på att gemensamt hitta lösningar på problemet. Vi representanter för Sveriges kommuner som utgör SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande är beredda att arbeta för att våra medlemmar tar sitt ansvar!

Eva Nypelius (C)
Region Gotland, ordförande i SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande

Erik Pelling (S)
Uppsala kommun, vice ordförande

Anders Ekegren (FP)
Solna stad

Inger Källgren Sawela (M)
Gävle kommun

Karolina Skog (MP)
Malmö stad

Erik Slottner (KD)
Stockholms stad

Linda Snecker (V)
Norrköpings kommun

Debattartikeln har publicerats i Svenska Dagbladet, 2013-07-24