Ledarskapscentrum

Bråka lite lagom, men bara i början!

Blogginlägg   •   Dec 15, 2011 08:56 CET

I Journal of Applied Psychology, 95 (6), 2010 återfinns en intressant artikel av Farh, Lee och Farh i vilken de redovisar resultaten av en studie där man undersökt om och hur uppgiftsbaserade konflikter inverkar på den kreativa förmågan i projektgrupper. Uppgiftsbaserade konflikter är kortfattat sådana där medlemmarna i gruppen är oense om hur uppgiften ska genomföras på bästa sätt, vilket mål som är lämpligt och vem som ska göra vad. I studien ingick 71 projektgrupper inom IT-sektorn i Kina. Dessa följdes genom varsitt projekt, från start till mål, och under projektets gång samlades information och data in avseende förekomst och omfattning på uppgiftsbaserade konflikter i grupperna, samt den kreativa kvaliteten på det som grupperna producerade. Två intressanta mönster uppvisades, där det ena har att göra med intensiteten/omfattningen av konflikten och det andra med när under projektet som konflikten uppstår. Vad gäller det första mönstret så uppvisades ett så kallad kurvlinjärt resultatmönster såtillvida att konflikter av medelintensitet tycktes ha en gynnsam effekt på kreativitet i gruppen jämfört med lågintensiva och högintensiva konflikter. Det andra mönstret påvisade att denna effekt var tydligast i begynnelsen av ett projekt, medan konflikter längre fram under projektets gång inte tycktes ha någon betydelse för den kreativa kvaliteten.

Sammanfattningsvis kan man då utifrån denna studie dra slutsatsen att projektgrupper som strävar efter hög grad av kreativitet gör bäst i att bråka lite lagom om uppgiften i början av ett projekt, men kan strunta i att bråka längre fram.

Referens:  Farh, J.-L., Lee, C., & Farh, C. I. C. (2010). Task conflict and team creativity: A question of how much and when. Journal of Applied Psychology, 95(6), 1173-1180.