Sveriges Kommuner och Landsting

Byt inte ut socialtjänsten

Blogginlägg   •   Feb 07, 2011 07:55 CET

En väl fungerande missbruks- och beroendevård måste vara rustad för att möta olika gruppers olika behov. Då behövs kompetens från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det skriver Anders Knape i en debattartikel med anledning av missbruksutredningen.

Missbruksutredningen är nu inne i slutskedet och till våren kommer regeringens särskilda utredare, Gerhard Larsson, att lägga sina förslag. Utredningens uppdrag är att göra en samlad översyn över den svenska missbruks- och beroendevården utifrån kommunernas, landstingens och statens insatser.

Utredningen kommer att lägga förslag på en rad områden, bland annat om ansvarsgränser och tvångslagstiftning. Ett av förslagen som diskuteras är att landstingen ska ta över ansvaret för all behandling.

De riskfaktorer som bidrar till att vissa individer utvecklar beroende är allt från biologiska, psykologiska till sociala. Personer med missbruksproblem i kombination med social problematik är av naturliga skäl lättare att identifiera än personer där missbruket är dolt. Därför är det värdefullt att utredaren sätter fokus på behovet av insatser även för denna grupp.

Däremot hyser vi stora farhågor med eventuella förslag om att landstinget ska ta över ansvaret för all behandling av missbruk och beroende. För att flera grupper ska få del av relevant vård och behandling finns det anledning att se över hur tillgången till medicinsk kompetens och - behandling kan förbättras. Men det måste komplettera, inte ersätta, de insatser som idag görs inom socialtjänsten.

Om landstingen ensamt har ansvaret innebär det att behandling inte till någon del blir en rättighet för individen eftersom det inte längre skulle falla inom ramen för socialtjänstlagen. Vi ser också risker som att det kan leda till försämrad tillgänglighet, ett smalare samlat utbud av insatser med fokus på beroende och inte på missbruk, att färre personer får vård och behandling, risk för dränering av kompetens i kommunernas verksamheter.

Vi menar att en mer framkomlig väg vore en reform som dels inriktar sig på att stärka tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan och bredda behandlingsutbudet, dels tar tillvara det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för Kunskap till Praktik. Ett nationellt projekt där kommuner och landsting i samtliga län arbetar för att utveckla missbruks- och beroendevården och där 10 000 personer kommer att ha genomgått en basutbildning innan årets slut.

Vi menar också att en reform bör innehålla inslag såsom en mer framskjuten roll för primärvården, stärkta krav på huvudmännen att få till stånd övergripande överenskommelser, samordnad vårdplanering och individuella planer samt tydligare reglering av landstingens medicinska ansvar t ex beträffande läkemedelsassisterad behandling och neuropsykiatrisk utredning.

En väl fungerande missbruks- och beroendevård måste vara rustad för att möta olika gruppers olika behov. Då behövs kompetens från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln har publicerats i Upsala Nya Tidning, 2011-02-05

› Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape

› Mer om SKL:s arbete med missbruks- och beroendevård

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL via Twitter: @S_K_L