Explizit Environment AB

Chemsoft: Nya uppdateringar i standardlistorna

Blogginlägg   •   Okt 07, 2016 14:12 CEST

Explizit tillhandahåller ett antal listor över särskilt farliga ämnen i Chemsoft version 2015, som standardlistor. Det innebär att vi bevakar om det sker förändringar i listorna och håller dem uppdaterade åt våra kunder.

Våra standarlistor är:

 • REACH (EG) nr 1907/2006 Bilaga XIV, Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd.
 • REACH (EG) nr 1907/2006 Bilaga XVII, Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor.
 • Kandidatlistan, publicerad hos ECHA, med ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som är tänkta kandidater för upptagande i REACH bilaga XIV.
 • Vattendirektivet som implementeras i svensk lagstiftning i SFS 2015:236, Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • SIN-listan (Substitute It Now!), ChemSec, är miljöorganisationernas lista över särskilt farliga ämnen som förr eller senare lär hamna på de officiella restriktionslistorna inom REACH.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 (ändrad och omtryckt i AFS 2014:43) Grupp A-ämnen, ämnen som inte får hanteras.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 (ändrad och omtryckt i AFS 2014:43) Grupp B-ämnen, ämnen som får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden, AFS 2015:7, ämnen som fått tilldelat hygieniskt gränsvärde.
 • Begränsningslistan, Kemikalieinspektionen. Ämnen som finns upptagna i lagar och föreskrifter i Sverige och EU.
 • PRIO, Prioriterade Riskminskningsämnen, Kemikalieinspektionen.
 • PRIO, Prioriterade Utfasningsämnen, Kemikalieinspektionen.
 • PRIO, Prioriterade Utfasningsämnen utan komplexa kolväten.

Senaste ändringarna i dessa listor är:

 • SIN-listan som uppdaterades i april 2016 med 18 nya ämnen. Listan består nu av 862 ämnen.

 • Kandidatlistan uppdaterades juni 2016-06-20 med ett nytt SVHC-ämne, benz[def]krysen (benz[a]pyren) (CAS nr 50-32-8). Ämnet förs upp på listan på grund av sina cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande egenskaper. Det är också giftigt, långlivat och bioackumulerande för miljön. Ämnet tillverkas normalt sett inte avsiktligt men kan förekomma som komponent eller förorening i andra ämnen.

Kandidatförteckningen innehåller nu 169 ämnen.

 • REACH Bilaga XVII uppdaterades med 1 ny post, 65 Oorganiska ammoniumsalter.

Vår restriktionslista är uppdaterad med de ämnen vi identifierat att tillhöra denna post.

Utöver våra standardlistor finns alltid möjligheten att anlita oss att göra andra restriktionslistor. Vi kan bl.a. erbjuda GADSL och EDS-hormonstörande eller listor enligt önskemål från kund.

Senaste ändringarna i CLP

CLP-förordningen, (EG) nr 1272/2008, har uppdaterats med ändringarförordning (EU) 2016/918 och (EU) 2016/1179.

 • I (EU) 2016/918 har bl.a. faroklassen Skin Corr. 1 lagts till. Frätande ämnen ska klassificeras i kategori 1 om informationen inte räcker för indelning i underkategorier (1A, 1B eller 1C).

Nya och ändrade texter i skyddsangivelser. Klassificeringar har fått ändrade tilldelningar av skyddsangivelser.

Ny alternativ metod för klassificering av oxiderande fasta ämnen.

Se alla ändringar i ändringsförordningen!

Sammanställd av Eva Rudholm
+46 010-709 90 46
eva.rudholm@expenv.se