EcoOnline AB

Christys hörna, juni 2013

Blogginlägg   •   Jul 04, 2013 13:25 CEST

REACH är nu integrerat i svensk och europeisk lag. Men fortfarande finns en del problem som ger oss som använder och distribuerar kemikalier rejäl huvudvärk. Här nedan listar jag några av de krav från REACH som är svårast att förstå, besvärliga att implementera eller tar mest kraft att lösa. Vi på ECOonline har ägnat det senaste året åt att ta bort flaskhalsarna vid implementeringen av de här bestämmelserna.

Kommunikation för försörjningskedjan (Artiklarna 34 och 38 REACH).

Det här kravet innebär en stor förändring i företagens arbete. Min erfarenhet från såväl akademin som näringslivet är att merparten av kommunikationen till användare huvudsakligen sköts av inköparna. Och användning av kemikalier ses ofta som en affärshemlighet.

Enligt REACH måste nu även diskussioner om användande och risk kommuniceras både uppströms och nedströms i varuförsörjningskedjan – vilket innebär att fler än handelsagenterna/inköparna kan bli inkluderade i kommunikationen. All relevant kommunikation ska dokumenteras och göras tillgänglig till dem som arbetar med kemikalierna. Det betyder att fler olika interna avdelningar måste börja prata med varandra mer, liksom med sina leverantörer, och dessutom sända informationen vidare till kunderna.

Vi har gjort en stor förändring i vårt system med den senaste uppdateringen (en orsak till att den blev försenad) för att skapa en bättre kommunikation i hela kedjan;

• Våra ECOonline-användare kan nu skicka begäran om information om kemiska substanser och dess risker till sina leverantörer från sina egna ECOonline Archivesystem. Kommunikationen dokumenteras, spåras och lagras.

• Alla leverantörer har flera olika möjligheter att kommunicera med systemet så att all information dokumenteras.

• Företag med vårt ECO Publisher system för säkerhetsdatablad kan erhålla och dokumentera riskkommunikation med kunderna direkt via systemet. 

Exponeringsscenarier (Artiklarna 14 och 37 i REACH)

Vad är ett exponeringsscenario? Behöver jag något eller inte? Vad gör jag om jag får ett? Varför säger REACH-reglerna att jag har tolv månader på mig från det att ett säkerhetsdatablad har ett REACH-regnummer och ECHA Guide att jag har tolv månader från det att jag har fått ett exponeringsscenario?

Måste jag göra något över huvud taget? Hur vet jag att jag distribuerar rätt exponeringsscenario till rätt kund?

Det finns så många frågor kring exponeringsscenarier och så många som fortfarande inte förstår vad det är, hur man ska skriva det, använda det eller dokumentera hur det efterföljs.

Av den orsaken har vi gjort allt vi kan för att hjälpa hela leverantörskedjan att sätta igång och lära sig hur man hanterar den här delen av säkerhetsdatabladen korrekt.

• Vi har startat ett nytt seminarium för att få alla att förstå vad exponeringsscenarier är för något. Vi går igenom lagarna som reglerar ES, vad de ska innehålla och hur man som leverantör skapar dem. Därefter har vi praktiska workshops om hur man hantera ES som leverantör eller användare av kemikalier.

Seminarium Exponeringsscenarier och riskhantering

• I den senaste uppdateringen är vårt ECO Archive system ändrat för att inkludera dokumentation om riskhantering vid exponeringsscenarier och vi fortsätter utvecklingen för att processen ska bli ännu enklare i framtiden. Vi har också lagt till en ny träningskurs för användare fokuserad på riskhantering vid ES och hur man kan dokumenterar riskhanteringsinformation i ECO Archive system.

• Våra användare av ECO Publisher vet att vi alltid haft möjlighet att inkludera exponeringsscenarier som tillägg till säkerhetsdatabladen. Nu har vi även lagt till möjligheten att lägga in dokumentationen om exponeringsscenarierna direkt i SDS, vilket är ett av de alternativen för tillverkare och leverantörer av kemikalieblandningar.

Exponeringsgränser

I Europa finns det omkring 80 substanser med högsta tillåtna gränsvärden, men i Sverige är det cirka 450! Substanser får gränsvärden när det är kända för att skada hjärna eller lungor vid inandning och det finns stor risk att de inhaleras på grund av deras fysiska egenskaper. Exempel på substanser med gränsvärden är flyktiga organiska lösningar och asbestos. Olyckligtvis för nedströmsanvändaren kräver inte lagen att leverantörerna ska tillhandahålla säkerhetsdatablad för oklassificerade produkter som innehåller kemikalier med gränsvärden om inte nedströmsanvändaren begär det. Samtidigt är nedströmsanvändarna enligt svensk lag (AFS:2011:19 och AFS 2011:18) skyldiga att informera sina anställda i Sverige vilka ämnen som omfattas av gränsvärden och se till att de inte utsätts för en exponering som överstiger dessa gränsvärden. Dessutom ska informationen om riskhanteringen kopplas till dokumentationen om gränsvärdena. Hur ska det gå till?

  1. Första steget om du använder kemikalier är att försäkra dig om att du har säkerhetsdatablad från alla dina leverantörer för samtliga de produkter som innehåller ett gränsvärde för exponering.
  2. Nästa steg är att mäta den exponeringsnivå de anställda utsätts för. Om nivån vid mätning eller beräkning överstiger gränsvärdet måste åtgärder vidtas så att

   exponeringen når en acceptabel nivå.

Vi har under lång tid haft en bra lösning för att dokumentera mätningar av exponeringsvärden i vårt Eco Archive-verktyg. Men nu har vi lagt till några ytterligare hjälpmedel för våra ECO Archiveanvändare för att de ska kunna uppfylla:

• Den senaste uppdateringen har en direkt koppling mellan riskbedömningen och utvärderingen av gränsvärdet. Den kommer att utvecklas ytterligare till nästa release.

• Vi har även introducerat träning för våra kunder hur man beräknar exponeringsnivåer genom att använda de kostnadsfria verktyg som rekommenderas av både REACH och Arbetsmiljöverket (REACH och AFS: 2011:19). En del av den nya riskbedömningskursen (infoga länk) hoppas vi ska bespara dig tid och pengar samtidigt som vi hjälper till att skydda dina anställda från onödig exponering.

Om du har några frågor eller förslag som anknyter till det jag avhandlat här, hoppas jag att du hör av dig på mail eller telefon. Och du är alltid välkommen till några av våra kurser där vi går betydligt djupare in det aktuella regelverket och hur du ska använda ECO Online för att kunna anpassa verksamheten efter dem. 

Bästa hälsningar

Christy Whiddon