If Skadeförsäkring

Debatt: Tio förslag för att göra trafiken säkrare för cyklister

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 15:05 CET

Cyklister råkar ut för svåra skador oftare än andra trafikanter, men med tio förhållandevis enkla regeländringar kan antalet olyckor minskas. Vi presenterade nyligen våra tio cykelförslag i en debattartikel i Svenska Dagbladet - den kan du läsa i sin helhet här.

Cyklisterna är idag de mest drabbade i trafiken, med flest svårt skadade av alla trafikantgrupper. Reglerna för hur cyklister och bilister ska samverka är ofta onödigt förvirrande. Därför har vi tagit fram tio enkla förslag på förändrade cykelregler.

Utmaningarna är många för den som cyklar i trafiken idag. Trafikplaneringen har under lång tid saknat cykelperspektivet, eftersom regler och lösningar skapats utifrån bilen som norm. Otydliga regler och dålig planering gör trafiken osäker och ineffektiv. Såväl trafikregler som trafiklösningar behöver anpassas för modern trafik. Därför presenterar If nu tio enkla förslag på hur beslutsfattare kan göra det enklare och säkrare att cykla i svenska städer.

Cyklisterna är just nu den trafikantgrupp där flest skadar sig svårt – sedan 2008 är antalet svårt skadade cyklister fler än svårt skadade i bil. I snitt omkommer 24 cyklister per år – drygt 7 000 per år skadas så allvarligt att de behöver söka vård på akutsjukhus. Enligt If:s trafikforskningsrapport (2005-2014) sker 90 procent av olyckorna mellan cyklist och bilist i tätbebyggt område. En särskilt utsatt grupp är cyklister i städer som varje dag cyklar i tät trafik.

Samhället förlitar sig i allt högre grad på cyklingen som en lösning på miljö- och framkomlighetsproblem. Många städer uttrycker tydligt mål för enklare och ökad cykling. Men trafikplaneringen har under lång tid saknat cykelperspektivet. Städernas trafikflöden bygger ofta på att cyklister delar infrastruktur med antingen gående eller med bilar. Dessa äldre lösningar leder till allt fler konflikter och missförstånd mellan trafikslagen när fler cykelpendlar. Ökad cykling är på grund av detta en stor utmaning.

Det finns en rad olika sätt att minska riskerna. If har därför tagit fram tio förslag för säkrare cykling. Gemensamt för förslagen är att de är förhållandevis lätta att genomföra. I några kommuner arbetar man redan med vissa av dessa lösningar.

Här följer förslagen i korthet:

1. Inför förgrönt för cyklister i utsatta korsningar, då cyklisterna få grönt cirka 10 sekunder före övrig trafik och därmed hinner ut i korsningen först och bli synliga för övriga trafikanter.

2. Tillåt cyklister att svänga höger vid rött.

3. Tillåt cykling mot enkelriktat.

4. Säkerhetsanpassa tunga fordon för döda vinkeln.

5. Bygg säkrare, väderskyddade cykelparkeringar i strategiska lägen i städerna för att underlätta kombinationsresor.

6. Tydliga krav i läroplanen på cykel- och trafikkunskaper, på samma sätt som simkunskap, för att säkerställa likvärdig nivå mellan skolor och över hela landet.

7. Skapa standard för färgmarkeringar av cykelbanor och cykelfält.

8. Låt bilar väja för cyklister oftare där cykeltrafiken korsar biltrafik.

9. Zebralagen, där fotgängare alltid har företräde vid obevakade övergångsställen, bör gälla även för cyklister förutsatt att man kan garantera säkerheten.

10. Inför ett nationellt cykelkansli som avvecklas efter tio år för att underlätta utbytet av idéer och fungerande lokala lösningar.

Med våra tio förslag vill vi väcka tankar som kan leda till säkrare trafikmiljö och bättre städer. Vår förhoppning är att kunna påverka trafiksäkerhetsutvecklingen i rätt riktning. När fler förväntas cykla behöver både regler och lösningar anpassas bättre till den nya verkligheten för att färre ska skadas i trafiken. Oskyddade trafikanter, där cyklister utgör en stor del, behöver lyftas och de olika trafikantgruppernas skyldigheter förtydligas.

Irene Isaksson-Hellman
trafiksäkerhetsforskare på If

Du kan läsa mer om våra 10 cykelförslag på vår hemsida genom att klicka här.

Läs och diskutera gärna förslagen på Twitter - hashtaggen är #10cykelförslag.

Läs debattartikeln hos Svenska Dagbladet här.