Järfälla kommun

Det är någonting särskilt med förändringar... - Maja Jansson chef för flyktingenheten om förändringsarbete

Blogginlägg   •   Nov 21, 2011 14:02 CET

Maja Jansson chef för flyktingenheten delar med sig sina tankar kring förändringsarbete och den nya ansvarsfördelningen för mottagandet av nyanlända invandrare. 

Små eller stora, må så vara men det är någonting särskilt med förändringar. Den 1 december 2010 trädde en reform som skall påskynda nyanlända invandrares etablering i arbetslivet i kraft. Den största förändringen var att uppdraget till Arbetsförmedlingen förtydligades och samordningsansvaret för etableringsinsatserna flyttades från kommunen till Arbetsförmedlingen. 

2009 när förslaget lades fram så var det nog många som trodde att kommunens arbete skulle minska och till och med försvinna. Så är det nu inte. Många frågor som exempelvis utbildning och insatser för barn och unga ligger kvar i det kommunala ansvaret. Dessutom ligger ansvaret kvar för den grupp som är äldre, handikappade och för sjuka för att komma ut på arbetsmarknaden.

Det finns enligt mig något klokt i att ta till vara på människors inneboende resurser, att understödja människors rätt att få göra rätt för sig och att visa empati och respekt för att det ibland inte går så snabbt och så på räls som vi skulle önska.

Det är också klokt att ersättningen till de individer som får etablering blir lika oavsett var man bor i Sverige. Det skall inte vara upp till varje kommun att enskilt bestämma vad som betalas ut i ersättning och vad som förväntas av dig som nyanländ.

Flyktingenheten ligger nu under socialförvaltningens egenregiverksamhet. Här är det tänkt att vi ska ha vår verksamhet under den period som det utreds om kommunen ska starta ett eventuellt ”välkomstcenter”. Enheten kommer att arbeta med både det ”gamla” systemet som skall fasas ut någon gång under 2012 och det nya etableringssystemet som trädde i kraft 1 december 2010.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortgår och kommer att fördjupas i takt med att den nya lagen förverkligas och genomförs i verksamheten. Nu är det viktigt att vi formulerar våra respektive arbetsområden, utbyter erfarenheter och stöttar varandra så att resultatet kommer individen till del.

Att hitta en röd tråd, jobba för hållbara lösningar och vara lyhörd för individens behov och medverka till att hålla hoppet vid liv så att alla våra nyanlända ges möjlighet att bli självförsörjande och delaktiga i vårt samhälle. Detta mål förändras inte.


Maja Jansson
Chef för flyktingenheten